„Veríš, že Boh je jeden?

Dobre robíš.

aj diabli veria,

a trasú sa!“

—Jakub 2,19

 

Väčšina kresťanov dokáže citovať veľmi málo veršov z Biblie. Väčšina z nich vie recitovať Jána 3,16 a niekoľko z nich by tiež vedelo citovať náš úvodný verš z kapitoly 1, Filipanom 4,19 „Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa Svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.“ Avšak, len preto, že poznáme tento verš a možno ho dokážeme citovať slovo za slovom, môžem sa opýtať: Koľké z vás skutočne veria tomu, čo tento verš naozaj hovorí? Môžeme povedať, že tomu veríme a citujeme ho, ale odráža túto vieru náš život?

Každý deň bojujeme proti pochybnostiam a zažívame núdzu, ktorá je určená na okradnutie našej mysle, srdca a našej dôvery. Namiesto toho, aby sme žili v hojnosti Jeho bohatstva, bojujeme. Táto kniha nie je len o uspokojení našich finančných potrieb, aj keď to bude zaberať veľkú časť, ale oveľa viac - je to o žití tohto verša „Môj Boh splní každú vašu túžbu“ vo všetkých oblastiach nášho života a aby sme premýšľali o najväčšej potrebe, ktorú nám dal - nášho nebeského Manžela a Jeho lásku.

Toto znamená, že ak sme skutočne dcérami Otca, ktorý je Stvoriteľom vesmíru a ktorý odvážne prehlasuje: „Moje je striebro a moje je zlato, hovorí Pán zástupov.“ (Aggeus 2,8) a „Lebo mne patrí všetka lesná zver, tisícky horskej zveriny. Poznám všetko vtáctvo lietavé, moje je i to, čo sa hýbe na poli.“ (Žalm 50,10-11), to znamená, že by sme nikdy nemali mať nedostatok - vôbec v ničom.

Apoštoli sami prežili tento neuveriteľný fenomén a len aby im pripomenul Božiu schopnosť, poskytovanú nadprirodzene, Ježiš „im povedal: ,,Chýbalo vám niečo, keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi?“ Oni odpovedali: ,Nie‘“(Lukáš 22,35).

Napriek tomu, že poznáme túto pravdu a nezáleží na tom, koľkokrát sa Boh „zjaví“ poskytujúc nám nie len všetko, čo potrebujeme, ale veľmi často aj to, čo chceme, stále hovoríme alebo konáme a reagujeme, akoby sme boli zbedačenými sirotami! Ako často si sa chytila a hovorila niekomu, dokonca aj tvojim deťom, „My (alebo ja) si to nemôžeme dovoliť“, alebo si určite objasňovala ostatným o určitom „rozpočte“, keď Biblia povzbudzuje opačné myslenie?

Aby sme pospájali našu záhubu, náš nedostatok dávania odráža aj to, čomu veríme a je to zložitou súčasťou chýbajúceho puzzle, brániaceho nám v žití hojne, prispievajúc k našej hlúposti, keď konáme nesprávne, akoby nás Boh žiadal, aby sme Mu dali, pretože potrebuje naše peniaze. Pravda je, že jediný dôvod, prečo nás žiada, aby sme Mu alebo iným dávali, je to, aby sme mohli zakúsiť RADOSŤ, keď uvidíme plody zasievania toho, čo On robí tu na zemi. Takže vytvoril systém, nazýva sa desiatok (ktorý sa vlastne prekladá do 10%), aby naše srdcia boli zložito spojené s Jeho prácou. „Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce“ (Matúš 6,21). Tých, ktorí začínajú s desiatkom, potom postrčí na skutočné dávanie, keď dávame nad svoje prostriedky a predkladáme Mu svoje milodary.

Ďalší mýtus, nad ktorý sa musíme povzniesť, je to, že sa od nás očakáva, dávať Bohu alebo iným z našej „hojnosti“, keď On nám v skutočnosti hovorí, že naša viera „Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme“ (Hebrejom 11,1). Prečítaj si, ako vysvetľuje tento verš Biblia Odkazov, kde pravá viera musí byť úplne neviditeľná. „Základným faktom existencie je, že táto dôvera v Boha, táto viera, je pevným základom všetkého, čo robí život hodným žiť. Je to naše reakcia na to, čo nedokážeme vidieť. Akt viery je to, čo odlišuje našich predkov, stavia ich nad dav.“ Súhlasím. Tento druh viery robí život hodným žiť.

Vieš, čo si skutočne získava Božiu pozornosť? Keď dáme Jemu (a iným), keď sme v núdzi alebo nedostatku - to platí pre bytie v núdzi finančnej a vo všetkých ostatných oblastiach nášho života (napríklad ako dávanie svojho času, keď nemáme žiaden čas, čo by sme dali alebo dávanie povzbudenia, keď my sami potrebujeme povzbudenie. Kto môže zabudnúť na to, čo povedal Ježiš o vdove, ktorá dala posledné, čo mala v Mk 12,41-44 „Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho.Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans.“

„Ježiš (volajúc Jeho učeníkov spolu): Táto vdova skutočne poskytla väčší dar ako akýkoľvek iný príspevok. Všetci ostatní dali trochu z ich veľkého množstva, ale táto chudobná žena dala Bohu všetko, čo má“ (Hlas).

Aké dobré je byť Božím dieťaťom, odlíšeným od všetkých na svete (ktorí Ho ešte musia poznať), ak konáme, reagujeme a pozeráme sa na naše potreby ako na neuspokojené alebo na niečo, na čo si treba „zarobiť“ alebo „pracovať preto“ alebo „žiadať a prosiť o to“, keď sa v Písme jasne hovorí: „Zbytočne vstávate pred svitaním a líhate si neskoro v noci, vy, čo jete ťažko zarobený chlieb; lebo On dáva Svojim miláčkom spánok“ (Žalm 127,2)? A tiež v Deuteronómium 8,18, keď sa hovorí: „Lež pamätaj na PÁNA, svojho Boha, ktorý ti dáva silu nadobúdať bohatstvo, aby dodržal zmluvu, ktorú odprisahal tvojim otcom, ako je to dnes.“

Ako ľahko sa tieto hrozné slová valia z nášho jazyka „Nemôžem si to dovoliť“ a nakoľko je tento koncept akceptovaný, dokonca aj pre veriacich, zvlášť pre tie z nás, ktoré sú osamelými rodičmi. Poznám to.

Môžem byť k tebe úplne úprimná? Celá táto „mentalita chudoby“ sa stala jednou z mojich najväčších prekážok, ktoré bolo potrebné prekonať. Bitka sa začala v deň, keď sa rozvodová dohoda, ktorú vyplnil môj manžel a s ktorou som súhlasila, stala zákonom, čo znamenalo, že som sa právne (alebo oficiálne) stala zodpovednou za nepredstaviteľnú hromadu dlhov, o ktorých som nič nevedela. A spolu s dlhom som tiež súhlasila s tým, že nebudem dostávať podporu pre žiadne z mojich detí, ktoré žili doma, keď sa rúcala moja služba a môj predaj kníh (náš jediný príjem). Ako prídavok k tomu, Boh videl, že je vhodné poslať moju neter, aby s nami rok žila a o mesiac neskôr ma On požiadal, aby som sa postarala o špeciálne potreby mojej sestry a stala som sa jej ošetrovateľkou.

Snažil sa ma Boh pochovať? Alebo vlastne, raz a znova nazhromažďoval nepriazeň proti mne, aby som bola nútená úplne sa na Neho spoliehať, a aby tak bol On sám oslávený? Prečo Boh vložil príbeh Gideona do Biblie, ak nie pre nás, aby sme videli, že ak On uzná za vhodné redukovať armádu, aby ich muselo brániť z 32 000 mužov iba 300 mužov, tak chcel Boh úmyselne dokázať, Koho je to sila.

„Tu vravel PÁN Gedeonovi: ,,Ľudu, ktorý je s tebou, je príliš mnoho, keď mám dať Madiánčanov do jeho ruky! Veď by sa potom Izrael vychvaľoval proti Mne: »Vlastnou rukou som si pomohol!«“ (Sudcovia 7,2).

Buďme úprimné, všetky sme si podobné; pokiaľ Boh nevytvorí situáciu, v ktorej niet cesty a nedokážeme si samé pomôcť - vezmeme si všetku zásluhu. „Nehovor si teda v srdci: »Moja vlastná sila a moc mojej ruky mi získali toto bohatstvo,«“ (Deuteronómium 8,17). Byť „osamelým rodičom“ v domácnosti a mať iných, ktorí závisia odo mňa, bol iba Boží spôsob, ako nazhromaždiť šance - aby ma mohol nadprirodzene požehnať (moju rodinu a moju službu).

Prekvapivo pre mnohých, najmä pre môjho bývalého manžela, ktorý mi viac ako raz nahnevane povedal, že „stratím dom“ kvôli svojmu neustálemu dávaniu, stále v ňom žijem a pravidelne v ňom robím vylepšenia. Verím, že počujem Pána, ktorý „Ten, čo na nebesiach prebýva, sa im vysmieva“ (Žalm 2,4). Kto verí, že rozvod nás nevyhnutne zničí - a že veľká rodina sa rovná chudobe. Nie je to tak.

Iba vtedy, keď zabudneme, kto je náš Otec a Poskytovateľ. „Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa Svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi“ (Filipanom 4,19). Odkazy „A teraz to mám všetko – a dostávam stále viac! Dary, ktoré si poslal ... Môžeš si byť istý, že Boh sa postará o všetko, čo potrebuješ, Jeho veľkorysosť presahuje aj tvoju v sláve, ktorá tečie od Ježiša. Náš Boh a Otec prekypuje slávou, ktorá sa vlieva do večnosti. Áno.“

Iba vtedy, keď zabudneme, kto je náš skutočný Manžel (pre každú z nás, ktorá bola zavrhnutá a opustená), strach a pochybnosti prevezmú vedenie, na čo On začne s hovorením: „Nebojže sa, veď nebudeš zahanbená, a nepýr sa, veď nebudeš potupená! Áno, zabudneš hanbu mladosti, na potupu svojho vdovstva si nespomenieš viac.“

„Bo Manželom ti bude tvoj Stvoriteľ, PÁN zástupov je jeho meno, Vykupiteľom Svätý Izraelov, Bohom celej zeme sa nazýva. Veď ako opustenú ženu a duchom skleslú povolal ťa PÁN. Nuž či môže byť zavrhnutá žena mladosti? - hovorí tvoj Boh“ (Izaiáš 54,4–6).

Iba vtedy, keď zabudneme na to, Komu patríme, kto je náš Otec, sa staneme obeťou mentality chudoby a to je zostupná špirála do skutočnej finančnej chudoby. Aj keď sa veci zdajú beznádejné a desivé, Boh vždy píše poslednú kapitolu „aby vedeli od východu slnka i od západu, že okrem mňa nieto nikoho, ja som Pán a iného niet. Formujem svetlo a tvorím tmu, spôsobujem blaho a utváram nešťastie, ja som Pán, čo robím toto všetko“ (Izaiáš 45, 6–7).

Teraz, predtým ako sa poponáhľame na ďalšiu kapitolu, venuj chvíľu alebo ešte lepšie, deň alebo dokonca celý týždeň premýšľaniu o prísľuboch, o ktorých hovoríme, že im veríme, ale zlyhávame ich žiť.

Keď raz žijeme to, čo hovoríme, že veríme, ostatní budú čoskoro svedkami toho, že celá naša existencia úplne odráža dobrotu Otca, ktorý zabezpečuje VŠETKY naše potreby, pretože On je taký bohatý a plný slávy! Boh náš Otec, ktorý nám poskytol Svojho Syna, aby sa o nás hojne staral a miloval nás.

Finančné svedectvo #2

„Nikdy si Nepožiadala“

Aj keď ti nedokážem povedať, koľkokrát som sa delila o toto svedectvo a princíp s rodinou, priateľmi a dokonca s cudzími ľuďmi, zakaždým, ako to urobím, verím, že som rovnako požehnaná a povzbudená, ako boli oni, nedokázala by som napísať knihu o financiách bez uvedenia jej do tlače.

Ako som už povedala, moja cesta úplného dôverovania Bohu s mojimi financiami sa skutočne začala, keď môj manžel požiadal o rozvod druhýkrát. Predtým som mala úplnú a kompletnú vieru v dôverovaní Pánovi ohľadom našej rodiny a služby a bol to môj manžel, ktorý sa zaoberal všetkými našimi financiami počas celého manželstva. A v priebehu všetkých tých rokov muselo to byť tucet alebo viackrát, kedy mi môj manžel povedal, že moja viera v Jeho poskytovanie spočíva iba v tom, že som sa financiami nezaoberala. Úprimne som si myslela, že preháňa pravdu, ale teraz viem, že JE to oveľa ťažšia cesta viery, keď si to ty, kto je zodpovedný, pretože vidíš, ako neradostne tvoje financie vyzerajú.  

Keď prišiel ten osudný deň, môj manžel, zatiaľ čo odchádzal na jeho stretnutie s právnikom, mi jasne oznámil, že nikdy nebude platiť žiadnu podporu na deti (nikdy nič neplatil, odkedy nás prvýkrát opustil) a že mi zanechá všetky (nielen niektoré) dlhy. Ako náhle bol rozvod podaný, povedal mi, že je hotový a odvtedy bolo všetko na mne.

Potom, jedného dňa pri praní, som začala snívať o tých prekrásnych práčkach s predným plnením, o ktorých hovoria, že operú 17 párov džínsov. Nemohla som si pomôcť, povedala som Pánovi, aké pekné by bolo mať krásnu veľkú práčku s predným plnením, pretože som prala bielizeň pre našu veľkú rodinu a množstvo prádla odkedy môj manžel odišiel sa iba zvýšilo. Vtedy ku mne Pán hovoril a povedal: „Ale ty si Ma nikdy nepožiadala Michele.“ A tak, so srdcom praskajúcim vierou, som nadšene vyhŕkla: „Nuž, potom ťa teraz prosím. Pane, úplne by som BOLA RADA veľkoobjemovej práčke a sušičke!!“

Okamžite, keď som stlačila zapínač a spustila práčku, vydávala ten najstrašnejší zvuk - napriek tomu som bola nadšená - Vedela som iba, že to znamená, že dostanem svoje predné plnenie!! Hurá!!!

Môj bývalý manžel však zaútočil a vážne povedal, kričiac (potom, čo mu to deti povedali): „To myslíš vážne Michele?!“ Znamená to, že iba potrebujete opravára!“ Keď to povedal, neodpovedala som, zatiaľ čo rozzúrene odchádzal. Namiesto toho som tam len tak stála, ohromená, mysliac si  pre seba: „Môžem si len predstaviť, aké to muselo byť, oženiť sa s manželkou, ako som ja. Ale nemôžem si pomôcť, všetko, čo viem urobiť, je, vziať všetko, čo Boh hovorí, ako pravdu evanjelia a keď niekto verí „detskou vierou“, musí to byť frustrujúce pre všetkých okolo teba, ak tomu neveria.“

Aj keď som sa cítila strašne za manželku, akou som pre môjho bývalého bola a ďalší dôvod, prečo ma pravdepodobne opustil, veľmi skoro po tom, ako som znova prala, mi Pán zašepkal a pripomenul mi, čo sľúbil a povedal mi, aby som na to reagovala: aby som išla do obchodu a kúpila ich. Keď som sa dostala do obchodu, ihneď som si všimla, že prebieha obrovský výpredaj, s 24 mesačnými bezúročnými platbami. Neuveriteľné. Predajca všetko vypísal, ale ja som vycúvala. Zrazu som sa cítila strašne hlúpo, že som urobila niečo tak nezodpovedné.

Môj bývalý manžel mal pravdu, povedal mi nespočetne veľa krát (a povedal tiež mojim deťom), že z dôvodu spôsobu, akým som zaobchádzala s financiami (hlavne kvôli svedectvám, o ktoré sa budem deliť v nasledujúcej kapitole), čoskoro všetko stratíme, vrátane nášho domu. Ten deň, keď som sa pozrela na práčku s predným plnením a sušičku, tieto slová sa ustálili hlboko v mojom srdci, a tak som odchádzala bez toho, aby som ich kúpila.

Hneď nasledujúci týždeň som bola na svojom prvom služobnom výlete v lietadle do Colorada. Zatiaľ čo som dostala telefonát od mojej sekretárky, ktorá mi povedala, že členka môjho spoločenstva, ktorej som slúžila prostredníctvom e-mailu, práve poslala e-mail a poslala desaťtisíc dolárov zo Singapuru! Po šoku, radosti a tanci, predtým ako ma Pán utíšil (v ďalšej kapitole si prečítaš, ako k tomuto zázraku došlo), mi Pán pripomenul - ja malej viery -že som Mu dostatočne nedôverovala na to, aby som si kúpila túžby môjho srdca, o ktoré som Ho prosila.

Takže, keď som bola v lietadle na ceste domov, činila som pokánie a prosila som Pána, aby mi dal druhú šancu. Pripomenula som mu, že Jeho Otec je Bohom druhých šancí, že aj On bol tiež milostivý a že keby mi zase povedal, aby som išla do toho- urobila by som to a vždy v budúcnosti urobím. Ale potrebovala by som však s istotou vedieť, že to bol On a nie ja, kto postúpil vpred. Požiadala som Ho o potvrdenie, keď som si spomenula, ako sa Izraeliti báli ísť do Zasľúbenej Krajiny, a potom neskôr povedali, že pôjdu, ale boli zničení, pretože Boh nešiel s nimi.

Tak, som čakala, aby som to vedela určite.

Potom, v nedeľu popoludní, som cítila, ako mi Pán hovorí, aby som išla do iného obchodu. Mali práčky s predným plnením a sušičky, ale iba šesť mesiacov bez úroku. Potom ma viedol do iného obchodu, kde mali bez úroku dvanásť mesiacov a nakoniec ma priviedol späť do prvého obchodu, kde som zistila, že tam bežalo osemnásť mesiacov bez úroku. Aj keď to bolo dobré, proste som musela vedieť, že to bol Boh, predtým, ako som ich kúpila, vo viere, že On mi dával druhú šancu konať.

Takže som predavačovi povedala moje svedectvo, a keď som mu povedala, že je to preto, že som sa nespýtala Pána, okamžite ma napadlo požiadať predavača: „Myslíte si, že by bolo možné získať 24 mesiacov bez úroku?“ na čo odpovedal: „Prečo nie, dovoľte mi požiadať vedúceho obchodu a opýtať sa ho?“ Keď som sa ho spýtala, okamžite povedal: „Nie je to vôbec problém; rád to urobím!“

Páni, teraz som mala moje potvrdenie, ale On ešte neskončil. Boh sa znova ukázal iným neuveriteľným spôsobom. Keď som sa vrátila späť do tej časti obchodu a povedala som to svojim deťom, ktoré trpezlivo čakali, moja dcéra povedala: „Skvelé, a my si zoberieme tie čierne, však?“ Ale čierne boli ďalších 300 dolárov a dokonca ladili s našimi ostatnými spotrebičmi (spotrebiče boli v kuchyni, ale toto bola práčovňa!), Boh ma znova skúšal, tak som netrpezlivo povedala: „Dobre“ a predavač napísal objednávku.

Teraz prichádza moja obľúbená časť...

Keď som sa dostala k pokladni a pozrela sa na objednávku, povedala: „Ou, potom pravdepodobne idete použiť svoj kupón“, na čo som odpovedala: „Aký kupón?“ a ako som sa pozrela dolu, posúvala cez pult kupón a predtým, ako som sa naň mohla pozrieť, zatelefonovala a povedala: „Vidíte! Ušetrili ste 300 dolárov!!“

Keď som sa pozrela na ten kupón, písalo sa tam, že je pre nákup zariadenia v nedeľu počas troch hodín. Nie je to úžasné?! Preto ma viedol do iných obchodov, nosiac ma, aby som ich kúpila v tom malom časovom rozpätí! Avšak, prečo som bola taká prekvapená, keď On je Boh? A nič, ani jedna vec, nie je pre Neho nemožná!

Drahá nevesta, náš Otec je Boh druhých šancí a aj keď sa príliš bojíme vystúpiť z lode ten prvýkrát, keď nás volá náš Manžel, On nám dá druhú a tretiu príležitosť, aby sme Mu dôverovali a vrhli sa do Jeho milujúcich, dávajúcich rúk!