Kapitola 10 Rôzne skúšky

„Pokladajte to len za radosť,

 keď podstúpite všelijaké skúšky,

veď viete, že skúška vašej viery

prináša vytrvalosť.“

- Jakubov list 1, 2-3 -

Slovak-ww-Cover

Boh ustanovil ženu, aby bola „kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa” pre manžela (Gn 2, 23). Tak prečo sme sa nechali uniesť my ako kresťanky feministickou filozofiou a dovolili sme, aby naša úloha domácej pani bola ukradnutá? Lebo nevieme, na čo bola žena stvorená a navrhnutá. V dnešnom svete už nie sú muži mužmi a ženy ženami. Toto bol program feministického učenia: zmiesiť úlohy. Teraz je v oboch pohlaviach zmätok a nešťastie. A navyše, homosexualita a lesbizmus prevládajú v našej spoločnosti!

Čo je Božím zámerom pre naše skúšky a súženie? Je tak veľa kresťanov, ktorí nemajú predstavu, prečo Boh povolil naše trápenie. Bez tohto porozumenia sa ani nemôžeme čudovať, že toľko kresťanov je v dnešnej dobe porazených. Uvidíme veľa výhod, ktoré prídu skrze naše skúšky a testy, najmä budovanie našej viery a potrebnej vytrvalosti, ktoré sú potrebné na ukončenie smeru, ktorý je pred nami.

Najdôležitejšia vec, ktorú si musíme uvedomiť počas nášho skúšania, trápenia, testu a pokušenia, je, že Boh má všetko pod kontrolou! Sú to Jeho ruky, ktoré povolia, aby sa nás tieto skúšky dotkli alebo nedotkli. Keď to dovolí, spolu so skúškou posiela aj milosť, ktorá nám umožňuje vytrvať.

Pokušenia. Písmo hovorí o pokušeniach, cez ktoré prechádzame, že sú ľudské, ale Boh poskytne aj cestu ako uniknúť. „Skúška, ktorá na vás dolieha je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.″ (1Kor 10, 13)

Pokušenia sú privolané našou vlastnou žiadostivosťou. Boh nás nemôže pokúšať, aby sme robili zle, ale je to naša žiadostivosť, ktorá nás pokúša. „Nech nik v pokušení nehovorí: ,Boh ma pokúša.′ Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani On sám nikoho nepokúša.  Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza.″ (Jak 1, 13-14) Keď rozmýšľame nad žiadostivosťou, obyčajne si myslíme, že je to niečo sexuálne. No napriek tomu je žiadostivosť, o ktorej sa píše v Biblii, smäd po všetkých veciach, ktoré živia našu telesnosť; to zahŕňa, že všetko robíme po našom.

Sme v Jeho rukách. „Keď som na to všetko upriamil svoje srdce a chcel som to všetko vyskúmať, zistil som, že spravodliví a múdri ľudia aj ich diela sú v Božích rukách.″ (Kaz 9, 1) Skúšame brať veci od iných, najmä od našich manželov, no všetko, čo dostávame, máme od Boha!

„Mnohí sa usilujú získať blahovôľu panovníka, lenže od Pána je rozhodnutie pre každého človeka.″ (Prís 29, 26)

„Kôň býva prichystaný na deň, keď sa strhne boj, lenže Pán dáva víťazstvo.″ (Prís 21, 31)

„Lós sa hádže do záhybu, ale každé jeho rozhodnutie býva od Pána.″ (Prís 16, 33)

„Sťa vodná struha je srdce kráľa v ruke Pánovej, vedie ho, kamkoľvek chce.″ (Prís 21, 1)

Povolenie k nešťastiu. Najpovzbudivejšia vec je poznanie, že Satan sa nás nemôže dotknúť bez súhlasu Boha. „Tu Pán povedal Satanovi: ,Hľa, všetko, čo má, je v tvojich rukách, iba jeho samého sa nedotkni!′″ (Jób 1, 12) Satan nielenže potreboval povolenie, ale dostal aj inštrukcie, ako sa ho môže dotknúť. „Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu...″ (Lk 22, 31)

Pokánie a spasenie. „Teraz sa radujem nie preto, že ste sa zarmútili, ale že vás ten zármutok pohol na pokánie. Bol to zármutok podľa Božej vôle, aby ste v ničom neutrpeli škodu našou vinou.  Veď zármutok podľa Božej vôle spôsobuje pokánie na trvalú spásu; zármutok sveta spôsobí smrť.″ (2Kor 7, 9-10) Boh povolí, aby sme žialili, lebo to nás privedie k pokániu. Keď sa pokúšame urobiť našich manželov (alebo iných) vinnými za to, čo urobili, neprinesie to pravé a úprimné pokánie.

Potrebujeme milosť. „Ale On mi povedal: ,Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.′ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.″ (2Kor 12, 9-10) Ako dostaneme milosť, ktorú potrebujeme? Cez pokoru.

„Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.″ (Jak 4, 6)

„Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.″ (Lk 18, 14)

„Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.″ (Mt 5, 5)

„Vlastná pýcha ponižuje človeka, ponížený duchom však dosahuje slávu.″ (Prís 29, 23) Chváliť sa našimi slabosťami, priznať naše slabosti a byť poníženou umožní Duchu Svätému prebývať v nás. Potom sa naučíme byť spokojnými bez ohľadu na to, aké sú naše okolnosti.

Naučiť sa spokojnosti. Vidíme, že spokojnosti sa musíme učiť cez ťažké okolnosti, ktoré Boh povolil. „Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám. Viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť.″ (Flp 4, 11-12) 

Naučiť sa poslušnosti. Aj Ježiš sa naučil poslušnosti cez Jeho utrpenie. „A hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti.″ (Hebr 5, 8)

Zdokonalí nás. „A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.″ (Flp 1, 6) Ak raz začal dobré dielo v tebe, v manželovi, v blízkych, On to dokončí.

Musíme utešovať iných. Nemôžeme iba prijímať Božiu útechu; máme príkaz dať túto útechu iným, nezáleží na tom, aké je ich utrpenie! „Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy!  On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.″ (2Kor 1, 3-4)

Otcova disciplína. Veľakrát je naše utrpenie disciplínou od nebeského Otca kvôli neposlúchnutiu jedného z Jeho zákonov. „Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa On karhá. Lebo koho Pán miluje, toho tresce, a šľahá každého, koho prijíma za syna. Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. Nepodriadime sa tým viac Otcovi, aby sme mali účasť na Jeho svätosti.” (Hebr 12, 5-10)

Výchova je požehnanie. Musíme nasledovať príklad prorokov z Biblie, aby sme pomohli iným vytrvať cez nešťastie. „Za príklad, ako trpieť a byť trpezlivým, berte si, bratia; prorokov, ktorí hovorili v mene Pánovom. Hľa, blahoslavíme tých, ktorí vytrvali. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, ako to Pán ukončil. Lebo Pán je milosrdný a milostivý.″ (Jak 5, 10)

Dostať požehnanie. Keď sú na našej ceste zlo alebo urážky, musíme ich prekonať bez toho, aby sme ich vrátili, a dostaneme požehnanie. Musíme si pamätať, že urážky a zlo sú nám dané do cesty ako príležitosť dostať požehnanie. „Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.″ (1Pt 3, 9) „Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa.″ (1Pt 3, 14)

Výchova môže byť bolestná. Disciplína nie je nikdy radostná, keď si uprostred nej. Ale tie, ktoré boli trénované Jeho výchovou, poznajú odmenu v spravodlivosti; poznajú pokoj. „Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.″ (Hebr 12, 11)

Začína sa to s kresťanmi. Prečo musí utrpenie vždy začať kresťanmi? Lebo neposlušní a hriešni kresťania nikdy nepritiahnu druhých k Bohu. Zase je to „Božia vôľa”, že nás volá cez utrpenie. Musíme dovoliť, aby sme trpeli (obyčajne v rukách druhých) zverením seba Bohu. „Lebo je čas, aby sa začal súd od Božieho domu. Ale ak sa začne od nás, aký bude koniec tých, čo neveria Božiemu evanjeliu?! Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle; nech dobrými skutkami odporúčajú svoje duše vernému Stvoriteľovi.″ (1Pt 4, 17; 1Pt 4, 19)

Sila našej viery. Je to naša viera, ktorá otvára dvere zázrakom. Musíš uveriť, že On je schopný a nepochybovať v tvojom srdci. „Ježiš im na to povedal: ,Majte vieru v Boha.  Veru, hovorím vám: Keď niekto povie tomuto vrchu: Zdvihni sa a hoď sa do mora, a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to. Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.′″ (Mk 11, 22-24)

Boh nám vo Svojom Slove  povedal, že budeme trpieť. „Lebo aj keď sme boli u vás, predpovedali sme vám, že prídu na nás súženia; aj sa tak stalo, ako viete.  Preto keď som to ani ja už nemohol ďalej vydržať, poslal som ho, aby som zvedel o vašej viere, či vás azda nepokúšal pokušiteľ a naša námaha nevyšla nazmar.″ (1Sol 3, 4-5) Nevzdávaj sa! Nedovoľ, aby Satan ukradol zázrak, ktorý má pre teba Boh, keď vydržíš a zvíťazíš!

S Bohom. „Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: ,Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.′″ (Mt 19, 26) „Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: ,Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.′″ (Mk 10, 27) Nič (ANI JEDNA VEC) nie je nemožná Bohu. Pracuj s Bohom. A pretože On neuprednostňuje nikoho, čo urobil pre iných, urobí aj pre teba!

Čo hovoríš „...držme sa svojho vyznania.″ (Hebr 4, 14) Musíme hovoriť to, čo Boh hovorí vo svojom Slove bez pochybností, s vierou na perách. „Či nás náš Boh, ktorého si ctíme, môže vytrhnúť z rozpálenej pece a z tvojich rúk, kráľu, oslobodiť nás, ale aj ak nie...″ (Dan 3, 17-18) Ale počkaj, pokiaľ ťa vyzvú. Budú sa ťa pýtať, či si naplnená radosťou Pánovou uprostred tvojho súženia! „Ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.″ (1Pt 3, 15) Keď sa ťa pýtajú, uisti sa, že odpovieš s úctou, rešpektom a jemnosťou. Nikdy neargumentuj Písmom.

Upni svoju myseľ a zostaň nemenná. „Preto si prepášte bedrá mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú dostanete, keď sa zjaví Ježiš Kristus.″ (1Pt 1, 13) Slovo triezvy znamená mať jasnú myseľ; maj jasnú myseľ v tom, čomu naozaj veríš, aby si sa vyhla dvojitému zmýšľaniu.

Buď veselá. Musíme byť veselé v našich problémoch, lebo vieme, že skrze ne sa stávame vytrvalými čeliť prekážkam, ktoré máme v ceste. „Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť.  A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali.  Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju. Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom.″ (Jak 1, 2-6) Vieme, že naša viera bude skúšaná. Strach a obavy prichádzajú ku všetkým, ale nerozvíjaj ich! Namiesto toho mysli na niečo príjemné. Ak pochybuješ, budeš mať problém uveriť a skúška bude ešte ťažšia. A pamätaj, budeme mať veľa skúšok, niektoré závažnejšie, iné menej. Musíme Mu ďakovať za všetky skúšky tak ako aj Jób.

Raduj sa! „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!  Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!  Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.″ (Flp 4, 4-9) Očividne je veľa bitiek vyhraných alebo stratených v mysli. Nasleduj Pánovu radu o pokoji počas skúšok a zvíťazíš nad nimi - chváľ Pána uprostred skúšok! Raduj sa, lebo vieš, čo On robí. Mysli na toto, rozprávaj o tom a počúvaj iba toto. (Veľakrát ti zavolajú blízki kamaráti, aby ti povedali niečo o tvojom manželovi. Obyčajne to nie sú „dobré správy″, nie sú ani dobré, čisté, ani správne - tak to nepočúvaj!)

Viera je neviditeľná. Ostatní chcú vedieť, ako sa veci vyvíjajú, ak vedia, že zažívaš v živote skúšky. Hľadajú nejaký znak zlepšenia. Musíme si pamätať, že Písmo je v tomto veľmi jasné – viera je neviditeľná. Odpovedz na ich otázky slovami „Boh pracuje!″ „Preto neochabujeme; a hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje.  Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy, ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky.″ (2Kor 4, 16-18)

Neviditeľná! Keď prechádzaš cez to, čo Pavol nazval „ľahké súženie”, môže ti to lámať srdce. Pripomeň si tú najdôležitejšiu pravdu: Tieto ľahké súženia sú tu iba dočasu! Tieto súženia nielen že sú dočasu, ale aj vytvárajú pre teba niečo krásne. Pamätaj, utrpenie je dočasné, ale úžitok je naveky! „Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.″ (Hebr 11, 1)

Nie v nazeraní. Veľa ľudí začne veriť, až keď uvidí, že sa niečo deje. To ale nie je viera! „Lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.″ (2Kor 5, 7)

Pozeranie na okolnosti. Keď sa Peter pozrel, čo sa deje okolo, potopil sa - a ty sa potopíš tiež. „On povedal: ,Poď!′ Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi.  Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: ,Pane, zachráň ma!′ Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: ,Maloverný, prečo si pochyboval?′″ (Mt 14, 29-31)

Pre naše skúšanie. Pravdepodobne najdôležitejšou lekciou v našom čakaní za našu rodinu a manželstvo je - byť schopná prejsť naším testom. Test našej viery je uveriť Jeho Slovu a nebyť zmietaná emóciami alebo falošnými výrokmi iných. „Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali.″ (Jak 1, 2)

Skúška ohňom. „Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky, aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus.″ (1Pt 1, 6-7) Veľa žien neprešlo skúškou a pokračovali v kráčaní po púšti tak ako ľudia Izraela. Dôkaz tvojej viery je vzácnejší ako zlato.

Udržuj vieru. Nemaj pripravený iný plán, keď sa veci zhoršia; neurob kompromis v tom, na čom si začala pracovať. Satan je známy tým, že prináša nové, ale chybné riešenia našich problémov. „Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti...″ (2Tim 4, 7-8)

Požiadaj Boha o ďalšiu ženu, ktorá ťa podporí. Nájdi jednu ženu, ktorá ti pomôže, aby si neodpadla od svojho záväzku. „Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu, a keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.  Aj sa lepšie zahrejú, ak dvaja ležia spolu, ale sám - akože sa môže zahriať sám? Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa skôr postavia na odpor. Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro.″ (Kaz 4, 9-12)

Mojžiš, Áron a Hur: „Ale Mojžišovi ruky oťaželi. Tu vzali kameň a podložili mu ho a on si naň sadol. Áron a Hur mu ruky podopierali jeden z jednej a druhý z druhej strany, a tak zostali jeho ruky v rovnakej polohe až do západu slnka.” (Ex 17, 12) Tiež pozri Sidrach, Misach a Abdenag v Knihe proroka Daniela, v kapitole 3.

Pavol, Lukáš a Timotej. Keď bol Pavol vo väzení, mal dvoch mužov, ktorí ho povzbudzovali. Keď Demaš odišiel, Pavol poslal po Timoteja. Bolo nám povedané, že Demaš odišiel, lebo sa staral o svetské veci, ktoré udusili Slovo v ňom. Nasledujúci verš nám povie prečo: „U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva Slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva Slovo udusia a ostane bez úžitku.″ (Mt 13, 22) Písmo hovorí, že to bolo hlavne pre „starosti″ a „bohatstvo″. Tak buďme opatrné, aby sme sa nestrachovali nad našimi okolnosťami alebo neboli pohltené peniazmi a majetkom. Musíme veriť, že „náš Pán naplní naše potreby″, keď naši manželia nepracujú alebo keď to vyzerá, že nebudeme mať dosť peňazí. Veľa žien odpadlo od viery, lebo Slovo bolo udusené.

Popros Boha o riadenie v každej skúške. „Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um!  Na všetkých svojich cestách mysli na Neho a On ti bude rovnať chodníky.″ (Prís 3, 5-6) Volaj k Nemu o pomoc, priblíž sa k Nemu v čase potreby. Dovoľ Mu, aby ťa učil, skúšal, testoval. Teš sa zo všetkých vecí, nie iba z dobrých, ale tiež v ťažkostiach, ktoré ti prídu do cesty. Udržuj nádej na perách a buď vytrvalá v mysli. Vždy pamätaj, že je to Jeho vôľa, že čelíš ťažkým časom, ale sú len pre tvoje dobro!

“Tešme sa, že boli uznané za hodné

znášať potupu pre toto meno.″ Sk 5, 41 

 

“S úsmevom sa díva na budúci deň.″ Prís 31, 25

 

“Vieme, že tým, čo milujú Boha,

všetko slúži na dobré;

tým, čo sú povolaní podľa

Jeho rozhodnutia.″ Rim 8, 28

 

Osobná oddanosť: Považovať všetko za RADOSŤ, keď budem čeliť rôznym ťažkostiam. „Na základe toho, čo som sa naučila z Božieho Slova, dovoľujem, aby bola moja viera skúšaná, lebo mi pomáha vytvárať vytrvalosť. A moja vytrvalosť bude mať krásny výsledok, nič mi nebude chýbať.″

Verše z Písma, ku ktorým sa môžeme utiekať v čase skúšok

Boh je ten, čo má veci pod kontrolou, nie človek, nie Satan!

 1. Od Pána je rozhodnutie pre každého človeka (Prís 29, 26)
 2. No výpoveď dáva Pán na jazyk (Prís 16, 1)
 3. Pán mení srdcia (Prís 21, 1)
 4. Ich diela sú v Božích rukách (Kaz 9, 1)
 5. V Bohu sa budeme chváliť (Ž 44, 9-15)
 6. On (Boh) utíšil búrku (Ž 107, 1-32)
 7. On (Boh) odohlal milenca aj priateľa (Ž 88, 8-18)

Čo tieto skúšky spravia s nami?  

 1. Sila Kristova bude prebývať v nás (2Kor 12, 9-10)
 2. Naučíme sa byť spokojnými (Flp 4, 9)
 3. Dostaneme ocenenie (2Tim 4, 7-8)
 4. Nič nám nebude chýbať (Jak 1, 2-4)
 5. Umožní nám povzbudiť iných (2Kor 3, 1-4)
 6. Dokončí, čo v nás začal (Flp 1, 6-13)
 7. Naši milovaní sa vrátia naspäť (Flm 1, 15)
 8. Dostaneme milosť (Hebr 4, 15)
 9. Naučíme sa poslušnosti (Hebr 5, 7-8)
 10. Budeme vytvárať odolnosť (Jak 1, 2-4)
 11. Dostaneme korunu života (Jak 1, 12)
 12. Dokážeme našu vieru (1Pt 1, 6-7)
 13. Budeme nasledovať Jeho kroky (1Pt 2, 21)
 14. Budeme sa podieľať na Jeho utrpení (1Pt 3, 13)
 15. Staneme sa zdokonalené, posilnené, utvrdené, upevnené (1Pt 5, 1015.)

Teraz je čas, aby si KLIKLA SEM a vyliala si svoje srdce pred Pánom a do denníka "Čo som sa naučila."