Kapitola 8 Ženy, poddajte sa

„Ženy, podriaďujte sa mužom,

 ako sa sluší v Pánovi!“

- List Kolosanom 3, 18 -

Slovak-ww-Cover

Jedného dňa mi zavolala žena a spýtala sa ma: „Čo žiada Boh, ako ďaleko by mala žena zájsť v podriadení sa mužovi?″ Možno sa aj ty pýtaš tú istú otázku alebo možno ani nechceš vedieť odpoveď, lebo cítiš, že je to staromódne, zastarané alebo dnes nepoužiteľné.

Keď som ja bojovala za svoje manželstvo, tiež som čelila veľkému problému v podriadení sa. Dovoľ mi, aby som ťa previedla tou istou cestu, na ktorú ma vzal Pán, keď som hľadala v Písme Jeho odpovede. Najskôr sa poďme pozrieť na dva príklady podriadenia sa Bohu, ktoré sú konkrétne požadované, aby ich ženy nasledovali:

Ježiš

Kráčaj v Jeho šľapajach. „Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v Jeho šľapajach. On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v Jeho ústach.  Keď mu zlorečili On nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, to postúpil Tomu, ktorý súdi spravodlivo.″ (1Pt 2, 21-23)

Podriaď sa tým istým spôsobom. Hneď potom, ako nám hovorí v Prvom Petrovom liste, v 2. kapitole, „ako máme kráčať v Jeho šľapajach″, začína kapitola 3 slovom „Podobne″. Hovorí nám „podobne″ ženy, podriaďujte sa svojim mužom ako sa On podriadil Bohu, Jeho nebeskému Otcovi. Ježiš sa podriadil autorite Boha Otca a my sa máme podriadiť autorite našich manželov.

Kristus je hlavou KAŽDÉHO muža. Vieme a chápeme, že Boh Otec je nad Ježišom, ale ako si môžeme byť isté, že naši manželia (spasení alebo nie), sú nad nami? „Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista Boh.″ (1Kor 11, 3)

Tí, čo neveria Slovu. Teraz, keď sme si isté, že Boh sa prihovára k ženám, čo od nás očakáva? „Podobne ženy, nech sa podriaďujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria Slovu, bez slova získal život ich žien, keď uvidia váš čistý život v bázni.″ (1Pt 3, 1-2)

Keď sa pozrieš na inú verziu Biblie, ten istý verš hovorí, „že budú vyhraní rozhovorom ich žien.″ Myslela som si: „To je úžasné; môžem povedať manželovi o všetkých jeho chybách!″ A hádajte čo? V mojom slovníku som našla, že slovo „rozhovor″ znamená tiež „postoj″, nie rozprávanie! Čo ma prekvapilo ešte viac, bol verš v Prvom Petrovom liste. Hovorí o tom, ako Sára poslúchala svojho manžela Abraháma. A ja som chcela byť ako ona.

Sára 

Volala ho pánom. Ak pokračuješ v čítaní, je napísané: „Ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. Vy ste jej dcérami, ak robíte dobré a nebojíte sa nijakého zastrašovania.″ (1Pt 3, 6)

Tiež môžeme byť ako Sára: 1.) Tým, že poslúchneme našich manželov ako ona 2.) Urobíme to bez strachu zo zastrašovania. Z čoho by si mala mať strach? O čo žiadal Sáru manžel, čo by jej malo spôsobiť strach?

V knihe Genezis 12, 11-13 a tiež v Genezis 20, 2 môžeme vidieť ako Abram (neskôr Abrahám) požiadal Sáru, aby klamala! Hrešila! Abrahám jej povedal, aby povedala, že je jeho sestra, a tak mohla byť prenechaná pre iného muža ako manželka. Poslúchla svojho manžela. To je podriadenie!! Nie veľa žien bolo vyzvaných, aby sa až takto podriadili.

Ak by toto bola jediná časť z Písma, ktorá sa týka podriadenia sa manželky manželovi, možno by sme to mohli vypustiť z hlavy. No toto nie je jediné Písmo o podriadení sa manželovi. Nájdeme, že Písmo má čo povedať k tomuto problému.

Podriadiť sa vo všetkom. Toto Písmo vysvetľuje, že vzťah k tvojmu manželovi musí byť taký istý ako vzťah Krista k Cirkvi. „Ženy podriaďujte sa svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, On, Spasiteľ tela. Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.″ (Ef 5, 22-24) Nie je to smutné, že sa Cirkev nepodriaďuje Kristovi a Jeho učeniu a tiež aj veľa manželiek sa nepodriaďuje svojim manželom? Je tu nejaký súvis?

Dúfali v Boha. Kde je moja nádej, keď sa podriadim manželovi a bojujem, aby som bola „svätá žena″? „Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a podriaďovali sa svojim mužom.″ (1Pt 3, 5) Naša nádej a dôvera musí byť v Bohu. (Pozri kapitolu 5, „Vyhraj bez slov”, „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie...” Oz 4, 6)

Ako môžeme dôverovať Bohu, keď sme zraňované našou autoritou? Písmo hovorí: „Lebo vladárov sa nemusí báť ten, kto robí dobre, ale ten, kto robí zle. Chceš sa nebáť moci? Rob dobre a dostaneš od nej pochvalu.” (Rim 13, 3)

Ako to môže Písmo povedať, keď vieme, že veľakrát sa autorita o nás nestará. Ako sa podarilo Sáre podriadiť sa jej manželovi? Sara úplne dôverovala Bohu. Neverila svojmu manželovi. Abrahám bol ten, čo bol zodpovedný za to, že dvakrát kompromitovala svoje postavenie pred faraónom! Jednoducho a úplne verila Bohu. „Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána, Pán bude jeho nádejou.” (Jer 17, 7) „Zlorečený je muž, ktorý dôveruje v človeka a telo urobil svojou oporou, ale od Pána sa mu srdce vzdialilo.” (Jer 17, 5)

Veľa žien si myslí: „Vzala som si nesprávneho muža.” Sara si to určite tiež myslela; aj ja som si to myslela. Môžeme stráviť celé dni tým, že budeme rozmýšľať, „čo ak...″ Namiesto toho odpočívajme v tomto úryvku: „Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh.″ (Rim 13, 1) Náš Otec vedel, koho si vezmeme ešte predtým, ako vznikla zem. On to použije na naše dobro, ak prestaneme premýšľať, „čo ak...″, a sústredíme sa na Boží cieľ v našom utrpení. „A hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti.″ (Hebr 5, 8) (Pozri kapitolu 10, „Rôzne skúšky″, „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie...” Oz 4, 6)

Keď som sa pozrela na príklad Krista a Jeho podriadenia sa, videla som, že Jeho situácia bola veľmi podobná mojej. Čelil nerozumnému človeku, ktorý Ho preklial, spôsobil Mu utrpenie a ohrozil Ho. „Sluhovia, podriaďujte sa so všetkou bázňou pánom a nielen dobrým a miernym, ale aj zlým... Keď mu zlorečili On nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, to postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo.″ (1Pt 2, 18, 23) „Ak sa dvíha proti tebe aj nevôľa vladára, neopúšťaj svoje miesto! Lebo krotkosť utišuje aj veľké hriechy.″ (Kaz 10, 4) Boh je jasný v tom, že bez ohľadu na to, ako sa s nami zaobchádza, musíme byť úctivé a podriadené.

Aby sa nehanobilo Božie Slovo! Prečo je také dôležité, aby sme sa podriadili našim manželom? Lebo keď sa nepodriadime, naše skutky zneucťujú Boha! „Staršie ženy... nech dobre učia mladé ženy... aby mali rady svojich mužov, boli podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie slovo.″ (Tít 2, 5)

Ako sa sluší v Pánovi. Ako sa máme správať k našim manželom? Tak, ako sa sluší v Pánovi! „Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi!″ (Kol 3, 18) Je spôsob, akým sa správaš k manželovi, taký, aký sa sluší v Pánovi? Inými slovami, správala by si sa tak k Pánovi, keby bol na mieste tvojho manžela? Vážna myšlienka, však?

Žena bola zvedená. Najdôležitejším dôvodom, kvôli ktorému musíme byť pod manželovou autoritou, je naša ochrana. „Žena nech sa učí v tichosti a v úplnej podriadenosti. Učiť žene nedovoľujem, ani vládnuť nad mužom, ale nech je tichá. Veď prvý bol stvorený Adam, až potom Eva. A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu. Ale spasí sa rodením detí, ak vytrvajú vo viere a láske, v posväcovaní a v triezvosti.″ (1Tim 2, 11-15)

Kvôli dobe, v ktorej žijeme, veľa z nás čelí ťažkostiam prijať túto myšlienku podriadenia sa. Neexistuje však nič, drahá sestra v Kristovi, čo by nám Boh nariadil, aby sme urobili, a neslúžilo by nám to na dobré. To, že sa podriadime, nás ochráni pred klamstvom, ktoré spôsobí naše zničenie.

Teraz, keď sme si prešli Písmom, poďme odpovedať na niektoré otázky, ktoré ťa môžu zaujímať, a použime Božiu múdrosť...                   

Svedectvo 

So súhlasom môjho manžela Dana sa s tebou podelím o moje svedectvo o podriadení sa. Je to naša nádej, že ťa to upokojí, ak bojuješ so strachom podriadenia sa manželovi. Dúfame, že naše svedectvo ti ukáže, že existuje ochrana, ak urobíš krok v extrémnej podriadenosti sa manželovi, dokonca aj vtedy, ak je to v rozpore so Slovom. Dámy, podriadenosť je použiteľná aj dnes.

V tom čase bol môj manžel v cudzoložnom vzťahu. Nenávidel a zosmiešňoval moju podriadenosť Pánovi a jemu. Jeden večer, keď sme boli na výlete s jeho obchodnými partnermi, povedal mi, že ideme do nočného podniku, kde tancovali nahé ženy. Potom sa pohol k mojej tvári a povedal: „Podriadiš sa?″ Bol presvedčený, že pôjdem, a ja som súhlasila. Keď odišiel kúpiť lístky, ja som išla na toaletu a modlila som sa nahlas tak, ako som sa nikdy predtým nemodlila. A Boh okamžite zasiahol! Šli sme k jeho kamarátovi, ktorí sa nás spýtal, kam ideme. Keď mu môj manžel odpovedal, tento muž bol veľmi rozhorčený a povedal Danovi, aké hrozné to bude a aby ma tam nebral. Mohla som kráčať po vzduchu – moja viera v Boha narástla!

Odvážne kúpil lístky na inú (menej oplzlú) šou. No moja viera bola obrovská. Vedela som, že ma Boh zachráni! Keď sme sa približovali bližšie a bližšie k nášmu miestu, pozerala som sa a predstavovala si, ako Boh zastaví môjho manžela. No napriek tomu som bola šokovaná, keď sme vstúpili dovnútra, sadli si a on objednal nápoje. A aby si videla rozsah mojej podriadenosti - cudzoložnica môjho manžela sedela za stolom, keď sme tam vošli! Slzy naplnili moje oči, keď sa začala šou. Nie preto, že ma tam doviedol môj manžel, ale preto, lebo som cítila, že ma Boh zanechal.

Dámy, Boh je taký verný a my mu musíme dôverovať. Keď sa rozsvietili svetlá hneď po prvom predstavení (ktoré som nemohla vidieť kvôli svojim slzám), môj manžel sa na mňa otočil a povedal mi: „Bež, odíďme odtiaľto!″ A opäť som sa podriadila a bežala! Keď sme sa vonku s manželom stretli, mal slzy v očiach a povedal: „Nemôžem uveriť, čo som ti spôsobil. Je mi to tak veľmi ľúto. Nikdy ťa už nevyzvem, aby si sa až takto podriadila. Hanbím sa za seba.″

A už to nikdy neurobil. A dokonca ešte predtým, ako naše manželstvo bolo obnovené, vzal na seba úlohu ochrancu pred nemravnosťou sveta. Boh má pre nás požehnanie, keď Mu dôverujeme a preukážeme našu vieru iba v Neho! Boh nás zachráni, no niekedy musíme prejsť cez žeravú pec, aby sme obdržali našu cenu! Boh je verný; môžeme Mu veriť dokonca aj vtedy, keď naši manželia skúšajú našu podriadenosť!

Otázky zodpovedané Písmom

Čo je to podriadenie alebo byť podriadená? Je to poslúchnutie bez slova, najmä vtedy, keď je tvoj manžel neposlušný voči Božiemu Slovu (1Pt 3, 1). Bez nadávok a vyhrážok. Prvý Petrov list 3, 9 hovorí: „Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte...″

Je podriadenie sa použiteľné aj dnes? „Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!” (Hebr 13, 8) V Evanjeliu podľa Matúša 5, 18 Ježiš hovorí: „Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.″

Nemala by som použiť „tvrdú lásku″? 

Láska, o ktorej sa hovorí v Prvom liste Korinťanom 13, je trpezlivá, dobrotivá, nie tvrdá.

V Prvom liste Timotejovi 2, 11 je napísané, aby sa žena učila úplnej tichosti a podriadenosti.

V Prvom Petrovom liste 2, 23 sa Ježiš nevyhrážal, keď trpel a my máme nasledovať Jeho kroky.

V Druhom liste Timotejovi 4, 4 je napísané, že nakoniec sa odvrátime k bájkam. Použitie „tvrdej lásky″ voči našim manželom je bájkou preto, že „tvrdá″ nie je charakteristika lásky z Prvého listu Korinťanom 13. Môže to byť tvrdé voči nám, keď odpovieme manželom s láskavosťou aj vtedy, keď si to nezaslúžia!

V Druhom liste Timotejovi 4, 3 sa hovorí, že si nazháňame učiteľov podľa svojich chúťok. Je to dobré pre našu telesnosť, dávať ultimáta a konfrontovať druhých. Ale Duch a telo sú v rozpore voči sebe, „...lebo telo si žiada, čo je proti Duchu, a Duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete.″ (Gal 5, 17) (Viac informácií o tvrdej láske nájdeš v kapitole 3, „Tichý a pokojný duch″.)

Ako robiť to, čo žiada Boh?

Ako len môžem robiť všetko, o čo ma Pán žiada, ako manželka v dnešnom svete? Milosťou! A ako dostaneš milosť? Tým, že sa pokoríš. V Jakubovom liste 4, 6 sa hovorí: „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.″

A v Druhom liste Korinťanom 12, 9 sa hovorí: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.″ A áno, v rozpore voči svetským pochabým názorom, žena je slabšia ako muž. „Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou...″ (1Pt 3, 7)

Ďakujme Bohu za ochranu, ktorú nám dal, keď Ho poslúchame a sme podriadené našim manželom! Namiesto boja za to, aby sme sa dostali spod tejto ochrany našich manželov, vzdávajme vďaku Pánovi, za to, že nás stvoril ženami.

Podriadenie. Aby sme sa ľahšie vzdali strachu z podriadenia sa, môže byť nápomocné, keď sa pozrieme na príklad Sáry. Bola som obvinená, že učím „poriadenie sa hriechu″. Napriek tomu, že táto fráza znie skoro ako z Písma, je to úplný nezmysel. Ale pravý zmysel, ktorý je za týmito slovami, nájdeme s určitosťou v živote Sáry. S úprimnosťou ti môžem povedať, že to bola opatrná cesta s hľadaním Pravdy. Boh hovorí: „Hľadajte a nájdete!” (Mt 7, 7) a „Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju.” (Jak 1, 5)

Veľa kresťanov a duchovných vodcov nesúhlasilo s mojím učením o podriadení sa, no mne to pomohlo a povzbudilo ma to hľadať a nájsť pravdu. Čím viac som hľadala v Písme a nasledovala v úplnej poslušnosti to, čo som sa naučila, tým viac som dokázala učiť o podriadení sa s odvahou. Dámy, našla som, že nedostatok podriadenia sa je koreňom existencie svárlivej ženy. Nie je to o tom, kedy a čomu sa podriadiš; je to prítomný duch rebelstva, ak úplne nedôveruješ Bohu s výsledkom tvojej podriadenosti.

Naozajstné požehnanie prichádza z dôvery v Boha, nie z dôvery voči manželovmu vodcovstvu, lebo „človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok.″ (Prís 16, 9) Ty a ja musíme „dôverovať Pánovi″ a nie dôverovať v človeka a telo si urobiť svojou oporou.″ (Jer 17, 5) Musíme byť ochotné hľadať Pravdu v Božom Slove. Ja osobne som žila to, čo som napísala, a moje svedectvo svedčí o Pravde Písma. Tiež som videla veľa „zlého ovocia″, ktoré prišlo od tých, ktorí sú v rozpore s Pravdou o úplnej podriadenosti sa. „Poznáte ich po ovocí.″ (Mt 7, 16) Vyberanie si, čomu sa podriadim, nie je podriadenie; je to rebelantstvo! A rebelantstvo je čarodejstvo! „Lebo odbojnosť je ako hriech čarodejníctva, svojvoľnosť je ako hriech modlárstva.″ (1Sam 15, 23)

Každá žena, ktorá chráni samú seba, týmto preukazuje ducha neposlušnosti, nikdy nebude mať úplnú Božiu ochranu a nikdy neuvidí skutočné Božie požehnanie, ktoré je pre ňu určené! A smutné je, že rebelujúca manželka pravdepodobne nikdy neuvidí jej manžela, aby sa podriadil svojej autorite, Ježišovi Kristovi.

Podriadila sa Sára hriechu?

Bola Sárina poslušnosť podriadenosťou hriechu? Nie, Sára nespáchala hriech. Bol to Abrahám, Sárina autorita, kto zhrešil. Keď jej povedal, aby klamala, Sára poslúchla a ako výsledok jej poslušnosti voči manželovi ju Boh ochránil.

Ako som už povedala, pre nás ženy je dôležité porozumieť nariadeniu, ktoré je dané nám ženám. „Ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. Vy ste jej dcérami, ak robíte dobré a nebojíte sa nijakého zastrašovania.″ (1Pt 3, 6)

Musíme hľadať Pravdu v Božom Slove, aby sme my ženy boli schopné čerpať vedomosti z Pravdy, „lebo z nich sú tí, čo sa vkrádajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a hnané rozličnými žiadostivosťami, ktoré sa stále učia, a nikdy nie sú schopné spoznať Pravdu.″ (1Tim 3, 6-7)

O Písme nemôžeme debatovať. Musíme byť „stále pripravené obhájiť sa pred každým, kto nás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je v nás, skromne a s bázňou.″ (1Pt 3, 15) „A tiež to musíme robiť s dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v Kristovi, zahanbili práve v tom, z čoho vás osočujú. Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé.″ (1Pt 3, 17)

Spory o slová. Ak ti iní povedia niečo, čo je v rozpore s Písmom, pamätaj, že „kto učí ináč a nepridŕža sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista a učenia, ktoré zodpovedá nábožnosti je nadutý, nič nevie, ale chorobne sa škriepi a háda o slová.″ (1Tim 6, 3-4)

Každá z nás musí byť opatrná v poslúchnutí Božieho Slova a svojím príkladom učiť iné ženy o tom, čo On prikazuje. „Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.″ (Mt 5, 19-20) Toto zahŕňa tvoje dcéry, nevesty, sestry a matku a tiež kamarátky kresťanky aj nekresťanky.

Zákonníci a farizeji. Ježiš hovorí o farizejoch ako o slepých mužoch, pokrytcoch, deťoch zla, ktorí sa pokúšali chytiť a lapiť Ježiša v tom, čo učil. Tiež povedal, že farizeji  zabraňovali potenciálnym veriacim, zneužili Písmo, obraňovali seba samých pred ostatnými, boli navonok spravodliví a slepí voči duchovným veciam. Zákonníci boli experti v legálnych záležitostiach. Hovorí o nich ako o tých, ktorí mali vonkajšiu spravodlivosť, učili bez autority a vyzývali Ježiša a Jeho autoritu. Ježiš bol pred nich postavený, odsúdil ich a tiež ich nazval pokrytcami. Nech nie je náš život ako život zákonníkov a farizejov. Nech je naše srdce otvorené, keď budeme pátrať po Pravde.

Ich vlastné túžby. Ľahko môžeš nájsť niekoho, kto ti povie to, čo chceš počuť. „Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.″ (2Tim 4, 2-3) Žijeme v čase, keď ženy neznesú zdravú náuku? Otočíš sa tiež k bájkam?

Ak chceš poznať Pravdu, kráčaj so mnou a budeme hľadať v Slove, ktoré poukazuje na Sárinu poslušnosť.

Sárina poslušnosť 

Odpoveď na otázku „Ako veľmi by sa mala žena podriadiť jej  manželovi?″ nájdeme v živote ženy, jedinej ženy, o ktorej Božie Slovo hovorí, že je príkladom podriadenosti - Sára (1Pt 3, 6). Poďme sa podrobne pozrieť na vyjadrenia o Sáre a jej vzťahu k Abrahámovi.

Biblia sa odvoláva na Sáru 59-krát! V týchto odkazoch ju Abrahám vyzval iba trikrát, aby niečo urobila. Pamätaj, ona je naším vzorom poslušnosti voči našim manželom.

V knihe Genezis 12, 11 Abram hovorí Sarai, keď sa blížili k Egyptu, že je krásna žena a že musí povedať Egypťanom, že je jeho sestra, aby on prežil. Toto je napoly pravda, lebo ona bola jeho „napoly sestra″. A potom je uvedené, že o Abraháma bolo dobre postarané kvôli Sáre. Zhrešila tým, že klamala, alebo je nevinná kvôli autorite, ktorá jej povedala, aby klamala?

Ďalej v knihe Genezis 12, 17: „Pán však bil faraóna ťažkými ranami.″ Potom je napísané, že „kvôli Sarai″ sa faraón spýtal Abrama (nie Sarai), prečo mu to urobil. Abram je úplne zodpovedný. Potom faraón poslal Abrama a Sarai preč so všetkým, čo mu patrilo. Ďalej v knihe Genezis 17, 15-21 nám Slovo hovorí, že Sarai bude „matkou všetkých národov″ a „králi ľudu vyjdú z nej″. Takže opäť je Abram zodpovedný za to, čo povedal svojej žene, aby urobila, a Sarai je požehnaná pre jej poslušnosť.

V knihe Genezis 18, 6-15 vidíme, že Abrahám povedal Sáre (Boh im dal nové mená), aby išla a urobila koláč pre návštevu. Vidíme, že Sára opäť poslúchla a urobila koláč.

Ver tomu alebo nie, v knihe Genezis 20, 2-18 Abrahám povedal o Sáre, svojej žene, že je jeho sestra. A tak ju dal Abimelek, kráľ Gerary, uniesť. Tentokrát Sára nie je vyzvaná, aby klamala; Pán ju pred tým zachránil. No aj napriek tomu je považovaná za ďalšiu ženu iného muža. V piatom verši vidíme, že prosí Boha za svoj život. Vo verši 6 vidíme Božiu ochranu nad Sárou, keď On hovorí kráľovi: „Nedovolil som, aby si sa jej dotkol.″ Božie Slovo nám hovorí, že „Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom″, a my by sme nemali mať žiaden strach, bez ohľadu na to, o čo nás naši manželia požiadajú. Boh ochránil Sáru a tak isto ochráni aj nás!

Aby sme dokázali, že nie sme zodpovedné, keď poslúchneme manželov, vidíme vo verši 9, že keď kráľ niekoho obviňuje, obviňuje Abraháma. „Potom Abimelech zavolal Abraháma a povedal mu: ,Čo si nám to vykonal? Urobil si mi to, čo sa nikdy nemalo stať!′″ Vo verši 12 Abrahám vysvetľuje svoju polovičnú lož (čo je stále hriech). Potom vo verši 13 Abrahám očisťuje Sáru od všetkého. Priznal sa kráľovi, že to bol jeho nápad, aby ho zmiatol. „Túto láskavosť mi preukážeš: Na každom mieste, kam prídeme, povieš: ,On je môj brat!′″ Teraz sa pozri späť vo verši 16, Boh žehná Sáru. Kráľ povedal Sáre, že dal jej bratovi tisíc strieborných ako odškodné a je ospravedlnená vo všetkom. Sára bola opäť povýšená vo svojej nevinnosti a vo verši 18 hovorí: „Lebo Pán zavrel každé materské lono v Abimelechovom dome pre Abrahámovu manželku Sáru.″ Keď poslúchneme, tak ako poslúchla Sára, budeme ochránené, očistené od všetkého, čo sme boli vyzvané urobiť, a budeme požehnané!

Nasledujúci verš v knihe Genezis 21 hovorí: „A Pán navštívil Sáru, ako prisľúbil, a Pán vyplnil Sáre, čo predpovedal.″ Boh skúšal poslušnosť Sáry, aby sa presvedčil, či je hodna stať sa matkou všetkých národov. Môžeme si byť isté, že Boh skúša aj naše srdce.

No to nie sú všetky Sárine požehnania, ako môžeme vidieť v knihe Genezis 21, 12. „Boh mu však povedal: Počúvni Sáru vo všetkom, čo ti hovorí...″ Boh hovorí Abrahámovi, aby urobil ohľadom Agar všetko, o čo ho Sára požiada, pretože Sára je rozrušená postojom Agar. Napriek tomu, že Sára predbehla Boha a poslala svoju slúžku k Abrahámovi, aby urýchlila prísľub Boha, Boh to napravil! Dôkaz vidíme v knihe Genezis 21, 14, keď Abrahám posiela Agar a Ismaela preč.

Poslúchnuť

V Písme je osem rozdielnych slov pre poslúchnutie. Tri sú v hebrejčine zo Starého zákona a päť je v gréčtine z Nového zákona. Iba slovo Hupaku (5219 v Strong Concordance), vyslovuj ako hoop a ku o, je použité v súvislosti so ženami vo vzťahu k poslušnosti voči manželom. Definícia tohto slova poslúchnuť je: počúvnuť, byť podriadená, pozorne vypočuť; ako dôsledok pozornosti a utešenia voči autorite;  načúvať, poslúchať, rešpektovať.

V Liste Rimanom 6, 17 sa hovorí, že máme byť otrokmi a poslúchnuť zo srdca (tiež pozri Gn 21, 1).

Prvý Petrov list 1, 22 tiež hovorí, že musíme poslúchnuť zo srdca.

A List Hebrejom 11, 7, keď Abrahám poslúchol a išiel do krajiny Kanaán (pozri Gn 12, 5).

Tie, čo pochybovali o mojom silnom presvedčení o podriadení sa manželom, použili iné odkazy z Písma, aby dokázali, že nemusíme poslúchať, tak ako poslúchla Sára. Používajú iné slovo, slovo PEITHO (3982) pie tho, čo znamená presvedčiť argumentom, upokojiť, prehovoriť. Ale toto slovo nie je použité vo vzťahu manželky a manžela.

A tiež slovo PEITHARCHEO (3980) pie thar ke o, ktoré znamená presvedčiť vládcom. Toto je v Skutkoch apoštolov 5, 29, keď Peter a apoštoli odpovedali: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí.″ Ale tento výraz poslúchnutia sa nepoužíva vo vzťahu manžela a manželky.

Štvrtým slovom poslúchnutia je SHAMA (8085), čo znamená počúvať, zvážiť alebo rozoznať. Tento výraz pre poslúchnutie je použitý v Knihe proroka Daniela, keď nechcel jesť z kráľovho stola. Veľa žien bolo povzbudených, aby použili tento druh poslúchnutia ako odvolanie sa voči manželom; no Božie Slovo nepoužíva žiadne z týchto slov pre poslúchnutie v súvislosti so vzťahom manžela a manželky.

Zhrnutie

Spolu sme kráčali cez Slovo, aby sme našli Pravdu o podriadení sa našim manželom. Tak si zhrňme, čo sme našli:

  1. Jedna a jediná žena v Písme, ktorá nám dáva príklad poslušnosti, ktorý máme my ženy nasledovať, je Sára.

 

  1. Boh ochránil Sáru, lebo sa podriadila „ako Pánovi″ tým, že poslúchla svojho manžela a dôverovala Jemu, že ju ochráni. (Ef 5, 22)

 

  1. Iba tri odvolania v Písme hovoria o tom, že Abrahám požiadal Sáru, aby niečo urobila: koláč; polovičná lož, aby povedala, že je jeho sestra, a aby išla ako žena faraóna.

 

  1. Abrahám bol ten, ktorý bol zodpovedný za to, čo urobila Sára, keď ho poslúchla.

 

  1. Keď ho poslúchla druhýkrát, Boh si to zapísal a požehnal Sáru Svojim prísľubom syna v jej starom veku.

 

  1. Tu je päť odvolaní, ktoré ukazujú, že Abrahám (a Sára) boli požehnaní a ochránení vďaka Sáre:

a. V Gn 12, 16: „S Abramom však kvôli nej dobre zaobchádzal.″

b. V Gn 20, 7 sa hovorí: „a preto, Ja[Boh] som nedovolil, aby si sa jej dotkol.″

c. V Gn 20, 14-15 bola Abrahámova žena vrátená spolu s darom, ovcami, dobytkom a služobníctvom. Tiež mal dovolené usadiť sa v kráľovej krajine, kde sa mu zapáčilo, a dostal tisíc strieborných ako očistu za Sáru!

d. V Gn 20, 18 bolo každé materské lono v Abdimelechovom dome zatvorené kvôli Sáre.

e. V Gn 21, 12 odišla Agar preč aj s Ismaelom, lebo Boh povedal Abrahámovi, aby počúvol Sáru a urobil všetko, čo mu ona povie, čo sa týka Agar.

  1. Abrahám mal ochrániť Sáru, no Boh bol ten, ktorý ju ochránil, lebo Ho poslúchla tým, že sa podriadila svojmu manželovi.

 

A preto nemusíme mať strach z podriadenia sa, lebo máme Božiu ochranu. „Všetci bohabojní dúfajú v Pána, On je ich pomoc a záštita.″ (Ž 115, 11)

Všetko, čo nám teraz stojí v ceste pred podriadením sa, je rebélia. „Lebo odbojnosť je ako hriech čarodejníctva, svojvoľnosť je ako hriech modlárstva. Pretože si pohrdol Pánovým slovom, zavrhne ťa...″ (1Sam 15, 23) Keď sa začneme podriaďovať zo srdca a odstránime z našich skutkov a postoja rebéliu, prídu skúšky, „aby sme boli vyskúšané″. No Boh čaká, aby nám pomohol: „Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.″ (Ž 34, 18) (Pozri kapitolu 10, „Rôzne skúšky″, „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie...” Oz 4, 6)

Eva a pád

 Preštudovali sme si život Sáry a poznáme skutočné podriadenie sa v skutkoch. V jej živote sme videli oboje, požehnanie aj ochranu. A vieme, že Sára je vyvýšená v Prvom Petrovom liste kvôli jej radikálnej podriadenosti voči manželovi Abrahámovi. Ale aby sme lepšie porozumeli, bude nápomocné, ak si naštudujeme život Evy a nadobudneme väčšiu múdrosť.

Ktoré princípy podriadenia sa Eva porušila, že spôsobili jej pád?

Pochybovanie o Bohu a vyvracanie Jeho Slova. „A vravel žene: ,Naozaj povedal Boh: Nesmiete jesť z nijakého rajského stromu?′″ (Gn 3, 1) Keby bola vedela, že „každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v Neho.” (Prís 30, 5) Keby Eva poznala a použila tento verš, ušetrilo by nás to toľkej bolesti!

Dodatok k Jeho Slovu. „Žena odpovedala hadovi: ,Z ovocia rajských stromov môžeme jesť: ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja, nám Boh povedal: Nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli!′″  Dodala, že sa ho nemôžu ani „dotknúť″. Keď pridávame k Božiemu Slovu, porušujeme Písmo a vystavujeme sa hriechu. „Nepridávaj nič k Jeho výrokom, aby ťa nestrestal a nedokázalo sa, že si luhárom.” (Prís 30, 6)

Počúvanie hlasu Satana. „Tu povedal had žene: ,Nie, nezomriete: ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.′″ Nikdy nemôžeme zabudnúť, že Satan je klamár. „Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži.” (Jn 8, 44)

Pozerať na zlo. „A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý, nuž vzala z jeho ovocia a jedla...” (Gn 3, 6) Čo mala urobiť? „Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.” (1Pt 3, 11) Poučme sa z jej omylu a konajme tak ako Jób. „S očami som si takú zmluvu ujednal...” (Jób 31, 1) Ježiš nám povedal, aké dôležité sú naše oči pre našu budúcnosť: „A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho a odhoď od seba: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do ohnivého pekla.” (Mt 18, 9)

Pohoršiť druhého. „Dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol. I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. Zošili figové listy a urobili si zásterky.” (Gn 3, 6-7) „Nesúďme už teda jeden druhého, ale radšej hľaďte, aby ste neboli bratovi na pád alebo na pohoršenie.” (Rim 14, 13) „Dobre je nejesť mäso a nepiť víno ani nič, čo pohoršuje tvojho brata.” (Rim 14, 21)

Každého pokúša vlastná žiadostivosť. Bola Eva vinná, keď Adam zhrešil? „Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú! Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora...” (Lk 17, 1-2) „Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza.” (Jak 1, 14) Tu je perfektná rovnováha. Ak sme my zavinili, že naši manželia sú pohoršení a páchajú zlo, sme zodpovedné. No na druhej strane, manželia sú zodpovední za svoj hriech. A keď sme pri tejto téme, pamätaj, ak je tvoj manžel na ceste za hriechom, odíď mu z cesty! (Ž 1, 1) A nemôžeme k tomu dodať ani jedno slovo! (1Pt 3, 1)

Následky 

Prvým následkom bolo zvedenie. „A ona odpovedala: ,Had ma naviedol, i jedla som.′″ (Gn 3, 13) „A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu.” (1Tim 2, 14)

Kliatba. „Žene povedal: ,Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť; v bolesti budeš rodiť deti, a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou.′″ (Gn 3, 12-16) Definícia slova hoci je dôležitá. Znamená: napriek tomu, aj tak, ale. Tvoja „kliatba″ nie je je tvoj manžel, ktorý má nad tebou moc. Dovoľ mi parafrázovať. Znamená to, „kvôli tomu, že si zhrešila, rozmnožím tvoje trápenie a ťarchavosť, v bolesti budeš rodiť deti; napriek tomu, aj tak, ale ja ťa ochránim, tým, že ustanovujem manžela nad teba, aby si už viac nebola zvedená.” Boh videl, že žena potrebuje špeciálnu ochranu pred zvedením. My ženy máme schopnosť urobiť rozhodnutia na základe toho, ako sa cítime, lebo sme srdcom „jedného tela”.

Tvoja ochrana. A preto máme ochranu, sme pod autoritou našich manželov. „Žena nech sa učí v tichosti a v úplnej podriadenosti. Učiť žene nedovoľujem, ani vládnuť nad mužom, ale nech je tichá. Veď prvý bol stvorený Adam, až potom Eva. A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu.” (1Tim 2, 11-14)

Jeden v Kristovi Ježišovi. Teraz, keď nám bolo povedané, aby sme sa podriadili mužovi, neznamená to hociktorému mužovi. Sme podriadené iba našim manželom. Sme tiež podriadené mužom (a ženám), ktorí sú nad všetkými mužmi a ženami ako zamestnávatelia, policajti atď. Veľa kresťanov zakoplo v oblasti, kedy žena učí muža. Keď je žena volaná, aby učila, jej manžel nesmie byť jej žiakom. Ježiš prišiel, aby sme mohli žiť v milosti; nebuďme formálne. „Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi.” (Gal 3, 28)

Naša druhá ochrana. Naši manželia sú naša hlavná ochrana; napriek tomu Biblia hovorí, že máme ešte ďalšiu ochranu: „Ale žena sa spasí rodením detí, ak vytrvajú vo viere a láske, v posväcovaní a v triezvosti.” (1Tim 2, 11-15)

Ďalším zaujímavým dôsledkom toho, že Eva jedla jablko, je, že Boh jej povedal, že bude túžiť za manželom. Toto slovo túžiť je preložené zo slova tshuwqah (8669), čo znamená: naťahovať sa za, dychtiť, bažiť. Ale je to odvodené od slova shuwg (7783), čo znamená „utekať za.” Vieme, že je viac žien, ktoré stoja za svoje zničené manželstvo a za neverného manžela, než mužov. Nie je to zaujímavé, že jedného času existovala pieseň, ktorá bola veľmi populárna (predtým, ako feminizmus zmenil spôsob nášho myslenia) s názvom „Stoj pri mužovi”?

Adam obvinil svoju ženu. Ak ťa zaujíma, prečo ťa manžel obviňuje, je to tak od stvorenia ľudstva! „Žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol.″ (Gn 3, 12) Naši manželia sú upozornení: „Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí!” (Kol 3, 19) A tiež: „Dbajte na to, aby nik nepremeškal Božiu milosť; aby nevyrazil nejaký koreň horkosti a nevyvolal zmätok a nenakazil mnohých.” (Hebr 12, 15) Ale kvôli náchylnosti manželov obviňovať manželky nám dal Boh ochranu tým, že nám dal princíp, ktorý máme nasledovať. „Podobne ženy, nech sa podriaďujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria Slovu, bez slova získal život ich žien, keď uvidia váš čistý život v bázni… Ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.” (1Pt 3, 1-2, 4)

Jeho chyba. „A Adamovi povedal: ,Preto, že si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal: Nesmieš z neho jesť! ...′″ (Gn 3, 17) Prečo to bola jeho neposlušnosť a jej zvedenie? Poslednýkrát, keď bol daný tento zákaz nejesť zo stromu, boli štyri verše predtým, ako bola stvorená Eva! Nepodriadila sa manželovej autorite a jedla zakázané ovocie. Napriek tomu nie priamo neposlúchla nariadenie Boha, lebo toto nariadenie bolo dané Adamovi pred stvorením Evy. A preto sa hriech dedí od Adama, a nie od Evy. Eva nehrešila úmyselne; bola zvedená! Adam vedel, čo robí, keď si od nej vzal a jedol. Jeho pád bol v tom, že poslúchol ženu. Tiež vidíme, že sa to dotklo aj Abraháma, keď ho Sára vyzvala, aby si vzal Agar, aby sa naplnil Boží prísľub o synovi. „Abram počúvol jej radu.″ (Gn 16, 2) Polož si otázku, či si tiež „hlasom″ manželovho pokušenia na zlé. Viem, že ja som bola v tomto vinná. Toto je úžasný spôsob, ako zničiť vlastný dom, dámy!

Jeho kliatba. „Nech je prekliata zem pre teba; s námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Tŕnie a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť poľné byliny.  V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa obrátiš!″ (Gn 3, 17-19) Tiež drieš na poli a berieš jeho trest ako svoj vlastný? Kliatba driny bola určená iba pre manžela. (Pozri kapitolu 13, „Spôsob vedenia domácnosti″, aby si bola oslobodená od „potu″, ktorý pre teba nikdy nebol určený.)

Abigail

Čo vieme o Abigail? „Meno jeho manželky (bolo) Abigail. Žena bola veľmi rozumná a pekná...″ (1Sam 25, 3)

Chýbala jej diskrétnosť. Keď budeme študovať Písmo, uvidíme, že Abigail chýbala diskrétnosť. „Zlatá obrúčka v svinskom rypáku je pekná žena, ale bez jemnocitu.” (Prís 11, 22) „Spanilosť je klam a krása - daromnosť; chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.” (Prís 31, 30)

Svedectvo Abigail. Začína sa v Prvej Samuelovej knihe 25, kde spoznáme situáciu. Skupina chlapov verne ochránila stádo oviec a kôz, ktoré patrili jej manželovi, nechýbalo ani jedno zviera. Keď muži počuli, že jej manžel strihal ovcu, Dávid poslal skupinu desiatich, aby mu navrhli, že si zaslúžia odmenu za vykonanú prácu, čo bolo zvykom. Ale Nábal (manžel Abigail) sa im vysmial, aj ich vodcovi a povedal, že im nemusí dať nič. Toto rozhnevalo Dávida a zaumienil si, že zabije Nábala a všetkých mužov z jeho domu. Keď Abigail počula o jeho pláne, zobrala päť oviec a veľa jedla a ponáhľala sa stretnúť sa s Dávidom. Veľa pastorov používa Abigail ako príklad, ktorý by sme mali nasledovať napriek tomu, že porušila Písmo.

Ktoré princípy Abigail porušila? Abigail porušila niekoľko princípov z Písma, ktoré spôsobili, že jej manžel zomrel. A tiež to spôsobilo, že bola vzatá ako jedna z mnohých Dávidových manželiek.

Manžel je hlavou nad ženou. Prvé stanovisko, ktoré môžeme vidieť, je „svojmu mužovi Nábalovi to však neoznámila.″ (1Sam 25, 19) Abigail nedala manželovi pozíciu, ktorá mu právom patrila v manželstve, a vzala veci do vlastných rúk. Porušila princíp, „lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, On, Spasiteľ tela.″ (Ef 5, 23) Mala dovoliť, aby bol manžel záchrancom v tejto situácii. „Lebo svojvoľnosť je ako hriech modlárstva.″ (1Sam 15, 23) Svojvoľnosť je definovaná ako: nepodriadenie sa autorite, rebelantstvo, otvorený odpor voči autorite, tvrdohlavý vzdor kontroly.

Podriaďte sa aj tým, ktorí sú nerozumní. Vyrovnala svoj zásah tým, že sa pozrela na svojho manžela: „ale muž [Nábal] drsný a zlomyseľný...” (1Sam 25, 3) Nemôžeme ospravedlniť naše rebelantstvo kvôli skutkom autority, ktorá je nad nami, Slovo jej jasné: „podriaďujte sa so všetkou bázňou pánom a nielen dobrým a miernym, ale aj zlým.” (1Pt 2, 18) !Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu hrozí pohroma.” (Prís 13, 3)

Priniesla na seba odsúdenie. „Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh. Kto sa teda protiví vrchnosti, protiví sa Božiemu poriadku. A tí, čo sa protivia, sami si privolávajú odsúdenie.” (Rim 13, 1-2) Keď vedela, že niečo hrozí, mala oznámiť svoje znepokojenie láskavo a s rešpektom svojmu manželovi. Tým by to prenechala do Božích rúk. „Pery mudrcov rozsievajú vedomosť.” (Prís 15, 7) „Spravodlivý si vystopuje svoju pastvinu, lež cesta bezbožných vedie ich, kde zablúdia.” (Prís 12, 26) Ak by Nábal naďalej trval na svojej neoblomnosti, mala kričať k Bohu pre zľutovanie, nie k Dávidovi.

Miešala sa do sporu, ktorý sa jej netýkal. Tým, že vzala veci do vlastných rúk, limitovala možnosti Boha, aby jednal s jej manželom a situáciou. „Psa, čo si beží svojou cestou, chytá za uši ten, kto sa mieša do cudzieho sporu, ktorý sa ho netýka.“ (Prís 26, 17) 

Porušila princíp z Prvého Petrovho listu 3. Viem, že Abigail bola narodená ešte predtým, ako bol Prvý Petrov list napísaný, no napriek tomu toto porušenie dokazuje, že sa nemáme pozerať na Abigail ako na hrdinku, ako ju niektorí opisujú. Abigail si nevážila manžela, nevyhrala ho „bez slov″ a nevolala ho pánom (ako Sára volala Abraháma). Keby si Abigail vážila manžela, Boh by ju bol ochránil, tak ako ochránil Sáru. „S Abramom však kvôli nej dobre zaobchádzal [faraón].” (Gen 12, 16) A tiež: „A Pán navštívil Sáru, ako prisľúbil, a Pán vyplnil Sáre, čo predpovedal.″ (Gn 21, 1)

Bola ako hnis, čo sa vŕta do kostí. Abigail nielenže zasiahla do manželovej autority, ale ho tiež ponížila. „Nech sa môj pán [Dávid] netrápi pre toho naničhodného človeka, pre Nábala, veď je taký ako jeho meno! Nábal (blázon) sa volá a je bláznivý…” (1Sam 25, 25) „Spôsobná manželka je vencom svojho muža, nehanebnica je však ako hnis, čo sa mu vŕta do kostí.″ (Prís 12, 4) Dávida nazvala svojím „pánom″ a svojho manžela nazvala naničhodníkom. Bláznom je definované správanie vyplývajúce zo sprostosti.

Bola hrdá. Uznala, že by dokázala situáciu zvládnuť inak ako jej manžel. Abigail bola motivovaná hrdosťou: „Ale ja, tvoja služobnica, nevidela som sluhov svojho pána, ktorých poslal.″ (1Sam 25, 25) To však ani nebolo jej postavenie. Jej záujmom malo byť, „gazduje mu dobre, a nie zle po všetky dni svojho života.” (Prís 31, 12) A „bezpečnosť nachodí srdce jej muža v nej, bo núdze o zisk niet.” (Prís 31, 11) 

Hanba zabila jej manžela. Porušenie princípov z Písma spôsobilo smrť manžela Abigail. „Jeho žena mu toto všetko porozprávala. I odumrelo v ňom srdce a ostal celý skamenený. Asi o desať dní Pán zasiahol Nábala, takže zomrel.″ (1Sam 25, 36-38) „Nepokoj v srdci stláča človeka...″ (Prís 12, 25) „Ale jazyk múdrych je sťa liek.” (Prís 12, 18)

Jej manžel zomrel na zlomené srdce. Následkom Abigailinho činu bolo, že jej manžel zomrel, keď sa dozvedel, že ho manželka zradila. Verila, že bola lepšia v jednaní s touto nebezpečnou situáciou.

Následky. Zdalo sa, že bola úspešná vo svojom konaní, no nakoniec žala to, čo zasiala. „Pán zborí dom pyšných ľudí.″ (Prís 15, 25)

Abigail stratila ochranu. Stratila ochranu, ktorú jej Boh dal, a tak „Dávid nás poslal k tebe, chce si ťa vziať za ženu.″ (1Sam 25, 40) Žila akoby vo vyhnanstve s Dávidom a jeho prvou ženou v okolí Filištíncov. (1Sam 27, 3) Ona (a Dávidova prvá žena) padli na určitý čas do zajatia Amalekitov. (1Sam 30, 5) Neskôr bola Dávidovou šiestou ženou a dokonca neskôr v Jeruzaleme bola jednou z množstva žien (2Sam 5, 13)

Z Písma vieme, ako otrasne sa Lia cítila v manželstve, lebo vedela, ako veľmi jej manžel Jakub miloval Ráchel (Gn 29). Vie si niektorá z nás predstaviť, byť jednou zo šiestich manželiek? Vieme o Dávidovi a Betsabe. A nezabúdajme, že mal aj iné ženy. Viem, že keď bol môj manžel iba s jednou inou ženou, skoro ma to zabilo! Moja otázka pre tých, ktorí hovoria, že Abigail bola požehnaná tým, že bola Dávidovou ženou je: „Chcela by si, aby tvoj manžel spal s ďalšími piatimi ženami, hlavne ak bol ryšavý a pekný?″ (Prvá Samuelova kniha 17, 42 hovorí, že Dávid bol ryšavý a pekného vzhľadu.)

Jej hanba padla na jej syna. Jediný syn Abigail nie je v Písme ani spomenutý napriek tomu, že sa mal stať korunným princom po smrti Amnona. Očividne oľutovala svoj čin, keď zmenila meno svojho syna z Chileab, čo znamená „obmedzený otcom″, na Daniel, čo znamená „Boh je môj [Abigail] Sudca″ (1Krn 3, 1). (Mená znamenajú v Biblii veľa. Pozri mená detí Lie a Ráchel v Gn 29 a 30.)

Nedostatok obozretnosti. Keby bola Abigail zostala ticho, Boh mohol v jej prípade pohnúť. „Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.” (Prís 17, 28) „...rozumná žena je však od PÁNA.” (Prís 19, 14) Možno ťa zaujíma, čo mohol Boh pre ňu urobiť, alebo čo môže urobiť pre teba, keď si si vzala blázna. „Sťa vodná struha je srdce kráľa v ruke Pánovej, vedie ho, kamkoľvek chce.” (Prís 21, 1) Boh je verný a otočil srdce Dávida a dokonca aj tvojho manžela. No Abigail namiesto toho konala v tele a jej srdce sa tiež pohlo: „Toto hovorí Pán: ,Zlorečený je muž, ktorý dôveruje v človeka a telo urobil svojou oporou, ale od PÁNA sa mu srdce vzdialilo.′″ (Jer 17, 5) A čo ty? Vezmeš veci do vlastných rúk, keď uvidíš, že sa k tebe a k tvojej rodine približuje nebezpečenstvo? Alebo budeš dôverovať Bohu a dovolíš manželovi, aby zachránil rodinu?

Sarai

Rada Sarai. „Sarai povedala Abramovi: ,Pozri, Pán ma uzavrel, že nemôžem porodiť. Vojdi teda k mojej slúžke! Možno, že aspoň z nej dostanem synov.′ Abram počúvol jej radu.′″ (Gn 16, 2) „Ten, kto je strážcom svojich úst a svojho jazyka, je strážcom svojej duše pred úzkosťami.” (Prís 21, 23) Omylom, ktorý urobila Sarai, sa začala vojna, ktorá pokračuje v Strednom Východe medzi Židmi a moslimami ešte aj dnes!

Predbehnúť Boha. „I vzala Abramova žena Sarai svoju služobnicu, Egypťanku Agar - Abram vtedy býval už desať rokov v kanaánskej krajine - a dala ju za ženu svojmu mužovi Abramovi.  On k nej vošiel a ona počala. Keď však spozorovala, že počala, s opovrhnutím sa dívala na svoju paniu.″ (Gn 16, 3-4) Vždy, keď predbehneme Boha a „Ismael″ je počatý, opovrhujeme tým, čo sme vytvorili v náhlení sa.

Zlým za zlé, zlorečením za zlorečenie. „Vtedy povedala Sarai Abramovi: ,Na mojej krivde máš aj ty účasť. Ja sama som dala svoju slúžku do tvojho lona a teraz, keď vidí, že počala, pozerá na mňa s opovrhnutím. Nech Pán súdi medzi mnou a tebou.′ Abram odvetil Sarai: ,Veď je tvoja slúžka v tvojej moci! Nalož s ňou ako uznáš za dobré!′ Sarai však s ňou nakladala tvrdo, takže ona od nej utiekla.” (Gn 16, 5-6) Teraz vidíme, že si Sarai vybrala nový priestupok. Prvý Petrov list 3, 9 hovorí: „Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.” Keď prišla k manželovi, aby sa posťažovala na zmätok, ktorý spôsobila, on ju povzbudil, aby opäť konala v tele. „Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech.” (Prís 10, 19)

Sára urobila chyby, no aj napriek tomu je príkladom našej podriadenosti sa ako manželky: „Ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. Vy ste jej dcérami, ak robíte dobré a nebojíte sa nijakého zastrašovania. Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a podriaďovali sa svojim mužom.″ (1Pt 3, 6 a 5) Boh je taký dobrý. Sára spôsobila neuveriteľný problém, no Boh otočil situáciu, keď začala potešovať Boha. Ja som tiež toho veľa pokazila. Nemala som ani poňatia, aká by mala manželka byť, čo povedať, čo urobiť. Ale keď som začala nasledovať Pána a Jeho Slovo, všetko otočil a povýšil ma! To isté urobí aj pre teba. Čím viac nasleduješ Jeho pokyny s čistým srdcom, tým viac požehnania na teba zošle!

Jóbova žena 

Jóbova pomoc splnená? „Jeho žena mu povedala: ,Ešte sa držíš svojej dokonalosti?! Prekľaj Pána a zhyň!′ On jej však povedal: ,Hovoríš, ako len hlúpe ženy hovoria. Azda máme len dobré brať od Pána, a zlé prijať by sme nemali?′″ (Jób 2, 9) Chudák Jób stratil všetko a bol pokrytý vredmi. No aby ho pokúšala aj jeho „pomocnica″, aby zhrešil svojimi ústami, to bolo priveľa! To mi pripomína čas, keď som bola s mojím prvorodeným synom v nemocnici. Bola som presvedčená, že chcem rodiť bez liekov. Cítila som sa, akoby som sa plazila na púšti a niekto by sa ma spýtal, či nechcem pohár studenej vody. Chcelo sa mi do nej vraziť päsťou. No neurobila som to. Toto bola tá stará Erin, ktorú opustil manžel! Chvála Pánovi! On ma zmenil!

Jób vedel, že to, čo hovorí jeho žena, je hlúposť. „Ústa spravodlivého rodia múdrosť, lež jazyk úlisný odrežú.″ (Prís 10, 31) Pre Jóba to bolo veľké nešťastie, keď mu Boh všetko vzal, no nie jeho ženu. Očividne má Boh zmysel pre humor! „Nachádza šťastie, kto sa dáva dobrým slovom poučiť.” (Prís 16, 20) Jób dával pozor na to, čo hovoril, a bol požehnaný. „Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený.″ (Mt 12, 37) Nie je zaujímavé, že Jóbova manželka nebola nikdy predstavená menom? No napriek tomu ju poznáme kvôli jej nezmyselnej reči. Toto nie je spôsob, ako by som chcela, aby si ma pamätali; a čo ty? Namiesto toho...

Poslúchnime ako Sára bez toho, aby sme boli zmätené strachom

 Osobná oddanosť: Podriadiť sa svojmu manželovi ako Pánovi. „Na základe toho, čo som sa naučila z Božieho Slova, zaväzujem sa poslúchnuť môjho manžela, aby Slovo Božie nebolo zneuctené.″

Teraz je čas, aby si KLIKLA SEM a vyliala si svoje srdce pred Pánom a do denníka "Čo som sa naučila."