Deň 1 kapitola 1 "Moja milovaná"

najskôr Danove & Erinine
svedectvo o obnovenom manželstve

Svedectvo, ako Boh
obnovil naše manželstvo
od Dana Thiela

Dan by sa rád podelil so svedectvom o obnove nášho manželstva, lebo v Biblii sa píše v Knihe zjavení 12:10-11: “Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť.″

Naše manželstvo bolo mŕtve no pre Jeho preliatu krv bolo oživené. Je našou nádejou a túžbou, že naše svedectvo ti pomôže alebo niekomu, koho poznáš, prekonať zlo. Vzdávame Bohu všetku chválu za to, čo urobil v našich životoch.

V januári 1989 som opustil Erin kvôli inej žene. No Pán dal Erin srdce a vytrvalosť, aby stála za naše manželstvo. Bolo to počas tohto ohnivého boja, keď sa z Erin stala nová žena. Študovala Bibliu, ktorá hovorila o manželstve a začala uplatňovať princípy v jej živote. Ako tí traja, ktorí boli vhodení do ohnivej pece, Erin bola tiež uvoľnená z vecí, ktoré ju v jej živote zväzovali. Tiež našla samu seba, ako kráča s iným, pre ňu drahocenným Pánom. (Pozri Daniel 3:25.)

Všetci, dokonca aj veľmi rešpektovaní pastori v našom meste povedali Erin, že to bolo beznádejné bojovať proti mojej túžbe opustiť ju a byť s inou ženou. No Erin našla v Božom Slove, že “Bohu nič nie je nemožné!″ (Lk 1:37) Počas tohto času založila Restore Ministries na pomoc tým, ktoré chceli, aby ich manželstvá boli tiež obnovené. S každým sa začala deliť o Písmo, ktoré jej Pán ukázal. Veľmi skoro bolo veľa žien, ktoré chceli osobnú pomoc a tak začala písať tieto odkazy z Biblie. Niektoré ženy, ktoré prišli, nikdy nedržali Bibliu vo svojich rukách a tak Erin začala písať celé úryvky z Biblie a potom robila kópie na službu týmto zraneným a zanechaným ženám.

No čím viac pomáhala iným ženám, tým horšia bola jej situácia. Jej ohnivá pec ešte zosilnela, keď som sa s Erin rozviedol v októbri 1990. No Pán dal Erin pokoj, ktorý potrebovala, aby nebojovala a nezápasila proti rozvodu, ale dôverovala Pánovi. Smelo Erin pokračovala v službe iným ženám tým, že sa delila o Slovo Božie. Povedala Pánovi, že ak obnoví jej manželstvo s mužom, ktorého miluje, mňa, oddá svoj život na pomoc ženám v manželskej kríze. A vtedy Erin dala dokopy knihu pre ženy Múdrosť žien buduje si dom, hlúposť však vlastnými rukami ho búra.

Naše manželstvo bolo zázračne obnovené kvôli, z časti poslušnosti Erin, že si nezadovážila právnika. Boh ma zachránil, keď bolo objavené, že napriek tomu, že súd uznal rozvod na október 30, papiere, ktoré boli vyplnené mojím právnikom sa museli vrátiť kvôli chybe, ktorá sa v týchto papieroch vyskytla! Toto bol pre mňa prvý znak, že Boh ma nejako vytrhne z lana, ktoré ma viazalo k cudzoložstvu. Keby mala Erin právnika, rozvod by nebol zrušený. (Na vypočutie toho, ako boli Erinine modlitby vypočuté, požiadaj o kazetu s naším svedectvom.)

Erin, ktorá mala “nádej proti nádeji″ (Rim 4:18), obdržala svoj zázrak v januári 29, 1991 o 23:10, keď som sa vrátil domov k Erin a našim štyrom deťom. To bolo po cudzoložstve a po rozvode po dvoch rokoch, ako som ju opustil.

Zrodenie Restore Ministries International- Medzinárodného spoločenstva obnovy 

Počas nasledujúcich piatich rokov nás Pán požehnal s ďalšími troma deťmi, keď Erin pokračovala v službe iným ženám. V 1996 vyšla prvá verzia Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo, ktorá bola vyňatá z tejto knihy. Tisíce požiadaviek po tejto knihe začali chodiť do spoločenstvo Restore Ministries a vydavateľom z celého U.S a zo zahraničia.

Veľa kníh bolo poslaných do väzníc do celého U.S. Muži boli požehnaní s obnovenými manželstvami po tom, ako si prečítali túto knihu, ktorá je určená pre ženy! A vtedy Bola Erin vedená, aby napísala verziu pre mužov. Neskôr napísala (s mojou malou pomocou) manuál pre mužov A Wise Man Builds upon a Rock: by a FOOL Who Built on Sinking Sand, aby sprevádzala knihu o obnove manželstva pre mužov.

Dnes, cez Restore Ministries International: Encouraging Woman, Encouraging Man, Encouraging Bookstore a NarrowRoad vydavateľstvo teraz slúžime ženám a mužom hlavne cez internet a cez knihy, kurzy online a videá.

Videl som v mojom živote a v životoch tých, ktorým sme pomohli, že Boh je viac ako schopný vyliečiť a zachrániť hociktoré manželstvo!

Povzbudzujem ťa, aby si si prečítala a opäť prečítala tieto svedectvá a vybudovala svoju vieru a VERILA Pánovým prisľúbeniam o obnovenom manželstve!

Poznač si tie “zdanlivo″ nemožné situácie, ktoré sú podobné tvojej situácii; a prosím, nesústreď sa na to, v čom je tvoja situácia odlišná. Samozrejme, že je! Boh hľadá, presnejšie “prechádza″ po CELEJ zemi a hľadá srdcia, ktoré sú úplne Jeho. Aby ťa  PEVNE povzbudil, aby si odovzdala svedectvo, ktoré je odlišné, jedinečné a “zdanlivo″ nemožné, keby to nebolo pre BOHA!

Táto VIERUBUDOVACIA kniha má svedectvá od prvej a tretej osoby. Predtým, ako sme mali miesto, aby sme poslali správu o chvále (Praise Reports), obdržali sme naše “svedectvá″ cez veľa rozličných zdrojov. Všetci chceme počuť z úst konkrétnej osoby a teraz máme svedectvo od prvej osoby. Či prvá alebo tretia osoba, všetky tieto svedectvá vzdávajú chválu Bohu!

SLV-WRYM-NEW-COVER-Front

Kapitola 1
Moja milovaná

Vzdávam vďaky Bohu, keď na teba neprestajne myslím
vo svojich modlitbách vo   dne v noci.
A keď si spomínam na Tvoje slzy,
túžim ťa vidieť, aby ma naplnila radosť.
2 Timotejovi 1:3-4—

Milovaná sestra v Kristovi,

nie je to náhoda, že držíš túto knihu vo svojich rukách, je to vďaka Božej prozreteľnosti. Boh počul tvoj plač, tak ako počul môj, a prišiel ťa zachrániť. Nasledujúce strany ťa budú viesť tak, ako On viedol mňa, keď iní hovorili, že moja situácia je beznádejná.

To, o čo ma žiadal, nebolo jednoduché a nebude to jednoduché ani pre teba. Ale ak túžiš po zázraku vo svojom živote, môže sa tak stať. Ak chceš zdieľať svedectvo o vernosti Boha, stane sa tak.

Ak naozaj chceš, aby Boh obnovil tvoje manželstvo, ktoré je beznádejné, čítaj. Boh môže a obnoví tvoje manželstvo, tak ako to urobil aj s mojím. Biblia  hovorí:  „Pánove   oči  pozerajú po celej zemi, aby posilnil tých, čo sú  mu  zo  srdca oddaní.“ (2Krn 16, 9) Hľadal ťa, aby ti pomohol. Si pripravená?

Budeš potrebovať horlivú poslušnosť. Musíš „vchádzať tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“ (Mt 7, 13-14) Je to na tebe, či si vyberieš nasledovať jeho úzku cestu alebo sa vrátiš späť.

Teraz je ten čas, aby si si vybrala. „Za svedkov proti vám volám nebo i zem: Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo, keď budeš milovať Pána, svojho Boha, a poslušne a verne sa vinúť k nemu; lebo pre teba to znamená život a dlhodobé prebývanie.“ (Dt 30, 19-20)

Ak stále čítaš a nezahodila si túto knihu, tak si sa rozhodla pokračovať. Mám slzy v očiach, keď myslím na to, aké nádherné oživenie čaká tvoje manželstvo a rodinu. Žehnám každej jednej z vás. Som vďačná za to, že sa jedného dňa stretneme, buď na tejto strane, alebo na druhej strane v nebi, kde už niet sĺz.

Drahá sestra v Ježišovi Kristovi, Boh môže a obnoví tvoje manželstvo - máš jeho slovo. „Ježiš im na to povedal: ,Veru hovorím vám: Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, urobíte nielen to, čo sa stalo..., ale keby ste aj tomuto vrchu povedali: Zdvihni sa a hoď sa do mora, stane sa to.‘“ (Mt 21, 21)

Pretože čítaš túto knihu, predpokladám, že zažívaš krízu v manželstve. Opustil ťa manžel? Opustila si manžela alebo si ho požiadala, aby odišiel? Možno sa ti táto kniha dostala do rúk ešte predtým, ako niekto z vás urobil tento drastický krok. Ak ste sa dokonca rozprávali o rozvode alebo sú rozvodové papiere už podpísané, či rozvod už prebehol, musíš veriť, že „všetko, čokoľvek sa stane, slúži na dobré tým, ktorí milujú Boha a ktorých si Boh povolal podľa svojho odvekého plánu.“ (Rim 8, 28)

Ak kráčaš cez prekážky vo svojom problémovom manželstve a naozaj chceš, aby všetko, čo sa stane, slúžilo na dobré, najskôr musíš milovať Boha a chcieť Jeho plán vo svojom živote.

Jeho plán pre teba práve teraz je, aby si sa priblížila k Nemu, aby si Mu dovolila, aby ťa pretvoril na svoj obraz. A dodaj si odvahy, lebo Boh povedal: „Nikdy ťa neopustím ani sa ťa nezrieknem.“ (Hebr 13, 5) Boh ťa neopustil. „I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.“ (Prís 23, 4)

Som si istá, že „tmavá dolina“ opisuje, ako sa teraz cítiš, ale Boh dovolil, aby sa tak stalo pre tvoje dobro.

Neskôr budeš žiariť ako zlato. To je dôvod na veľkú radosť, hoci viem, že teraz si plná úzkosti a doliehajú na teba rozličné pokušenia a skúšky. Prichádzajú preto, aby sa ukázalo, či je tvoja viera pevná a rýdza. „Veď aj zlato sa pretavuje v ohni a vaša viera má v Božích očiach neporovnateľne vyššiu hodnotu ako zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, aby bolo na chválu, radosť a česť.“ (1Pt 1, 6-7)

Najdôležitejšia vec pre teba práve teraz je: „Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh.“ (Ž 46, 11) Nasleduj Božiu cestu. Uisti sa, že všetko, čo urobíš alebo povieš, sa drží Písma, že sa to dôsledne pridŕža Biblie.

Boh nechce, aby tvoje manželstvo zaniklo. Pamätaj, že Ježiš sám povedal: „Muž opustí svojich rodičov, pripojí sa k svojej žene a stanú sa jednou bytosťou. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje.“ (Mt 19, 5-6) Tiež: „Lebo nenávidím rozvod, povedal Hospodin, Boh Izraela. Dajte pozor na seba a nespreneverujte sa.“ (Mal 2, 16) Satan je ten, kto túži, aby bolo tvoje manželstvo zničené, nie Pán, nie Boh. Pamätaj, že „zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a mali ho hojnejšie.“ (Jn 10, 10)

Nedovoľ mu, aby ti ukradol manžela. Nedovoľ, aby zničil tvoju rodinu, tvoj život, tvoje deti a zničil ti budúcnosť. Uver mne a ver ostatným, ktorí ti hovoria z vlastných skúseností, že rozvod zničí deti, ich budúcnosť a aj tvoju vlastnú budúcnosť. Namiesto toho nasleduj Božie cesty. Prijmi Boha za svojho manžela, kým čakáš na zjednotenie. „Manželom ti bude tvoj Stvoriteľ, Pán.“ (Iz 54, 5) „Nech i vrchy odstúpia a kopce nech sa otrasú: moja milosť neodstúpi od teba, zmluva môjho mieru sa neotrasie, hovorí Pán, tvoj zľutovník.“ (Iz 54, 10)

Preštuduj Bibliu a dovoľ mu, „aby ťa posvätil a o čistil Božím slovom a vodou.“ (Ef 5, 26) Modli sa a ver tomu, čo hovorí Písmo Sväté, nie tomu, čo vidíš, lebo „viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.“ (Hebr 11, 1) „Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu.“ (Hebr 11, 6)

Nikto, iba Boh presne vie, cez čo prechádzaš, a pozná odpovede, ktoré práve potrebuješ. Ak sa modlíš (jednoducho sa rozprávaj s Bohom) a načúvaš Mu (čítaj jeho Slovo, Bibliu), On ťa privedie k víťazstvu, ktoré má pre teba pripravené. Buď veľmi opatrná pri rozhodovaní nasledovať to, čo povedia druhí, vrátane kamarátov z kostola, pastorov či hociktorého iného poradcu, ktorý ti povie, čo čítal alebo počul, no nemusí to byť v súlade s Božím Slovom. Ak sa modlíš a čítaš Božie Slovo, Boh sa ti najprv prihovorí v tvojom srdci alebo počas čítania Biblie, a potom niekto potvrdí smer, ktorým ťa Boh chce viesť a ktorý je zhodný s jeho Slovom!

Veľa ľudí, veriacich či neveriacich, ti povie veci, ktoré dobre znejú pre telesnosť. Ale ak to nemá pôvod v Písme Svätom, je to zlé! Staviaš na piesku. „Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných.“ (Ž 1, 1) Ak to pochádza od Boha, obyčajne to znie šialene (ako viera v tvoje manželstvo, keď ostatní hovoria: „Odíď!“) a vždy je potrebná pomoc Ducha Svätého, aby si to uskutočnila.

Nekonaj impulzívne a neponáhľaj sa. Boh obyčajne hovorí: „Počkaj!“. Veľakrát počas čakania Boh zmení situáciu. Boh povedal, že je „nádherný Poradca, mocný Boh“. (Iz 9, 5) Nechceš to najlepšie? Nechceš Poradcu, ktorý pozná budúcnosť? Toho, ktorý môže zmeniť srdce tvojho manžela? Je tu iba Jeden, ktorý ti môže ukázať správny smer. Dôveruj Mu a len Jemu samému! V cirkvi je v skutočnosti viac zničených manželstiev ako vo svete, tak nepočúvaj veriaceho, veriaceho poradcu alebo pastora, ktorý ti dá svetskú radu namiesto Božej.

Smutné je, že veriaci poradcovia už zničili toľko manželstiev. Prinútia teba a tvojho manžela hovoriť o minulosti a povedať veci, ktoré by sa nemali nikdy vysloviť. Kruté vyhlásenia sú diablovými lžami alebo telesnými pocitmi. Potom, čo si poradca vypočuje to, k čomu ťa pobádal, vyhlási, že tvoja situácia je beznádejná!

Ak niekto (vrátane tvojho manžela) povie, že tvoja situácia je beznádejná, začni chváliť a velebiť Boha. Beznádejné situácie sú presne tie, ktoré si Boh vyberá, aby ukázal svoju silu! „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“ (Mt 19, 26)

Pracuj s Bohom. A never, že bez pomoci manžela alebo jeho spolupráce vaše manželstvo nemôže byť zachránené alebo zlepšené. Naša služba bola založená tými a pre tých, kde iba jeden partner pracuje na záchrane manželstva. Všetko, čo potrebuješ, je tvoje srdce a Pánova posila. „Lebo Pánove oči pozerajú po celej zemi, aby posilnil tých, čo sú mu zo srdca oddaní.“ (2Krn 16, 9)

Mala som to privilégium, že som si nechala radiť najlepším Poradcom a chcem sa s tebou podeliť, čo mi povedal cez svoje Slovo. Nenájdeš dve rovnaké situácie, no napriek tomu sa dá jeho Slovo využiť v každej situácii. „Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.“ (2Kor 1, 3-4)

Hľadaj Jeho Slovo. „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“ (Mt 7, 7) „Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju. Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána; - muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní.“ (Jak 1, 5-8) Musíš veriť! A odkiaľ zoberieš vieru? Od Neho! Pýtaj vieru od Neho, lebo „každý dokonalý dar je zhora.“ (Jak 1, 17)

Božie Slovo, Jeho zásady

Milovaná, či poznáš Bibliu alebo si ju nikdy predtým nečítala, jedine Biblia sa musí stať tvojím sprievodcom na ceste k obnoveniu manželstva. Táto kniha obsahuje všetky verše, ktoré Pán použil, aby ma viedol cez ohne mojich skúšok k obnoveniu manželstva.

Pán mi ukázal, že som porušila veľa zásad v manželstve, a tiež mi ukázal iné hriechy, ktorých som si nebola vedomá alebo ktoré som nikdy neoľutovala. Všetky tieto hriechy a porušené pravidlá viedli k rozpadu môjho manželstva.

Tak je to s každým, koho manželstvo je v troskách alebo už úplne zničené, vrátane teba. Veľmi skoro prídeš na to, pokiaľ si to ešte neuvedomuješ, že to nie je iba tvoj manžel, kto porušil Božie zásady. Prídeš na to, tak ako ja, že si taktiež prispela k rozpadu manželstva. Toto poznanie bude zlomovým bodom, kedy pochopíš a budeš hľadieť len na svoje vlastné hriechy, a nie na hriechy svojho manžela.

Múdrosť, ktorej som sa naučila čítaním a opätovným čítaním veršov Písma, ku ktorým ma Pán viedol, mi pomohla porozumieť, že Biblia je naozaj to, čo som potrebovala v mojom živote – môj sprievodca. Biblia je plná duchovných zákonov, Jeho výtvorov. Keď Boh stvoril svet, nestvoril ho iba s fyzikálnymi zákonmi, ako gravitačný zákon, ale stvoril ho aj s duchovnými zákonmi.

Tak ako narušenie fyzikálneho zákona gravitácie spôsobí, že zakopneme alebo že veci padajú, porušenie princípov v Písme, vrátane manželstva, spôsobí, že manželstvo sa rúca.

Ďalší úžasný objav je, že svetské cesty sú vždy odlišné od Božích ciest a jeho Slova. Spôsob, akým si konala, keď ťa manžel opustil, bol ti neverný, pil, bral drogy alebo keď ti predložil rozvodové papiere, je najpravdepodobnejšie spôsobom, ktorým by konal hocikto iný vo svete. Ale pochopíš, tak ako ja, že to je úplne opačná cesta od tej, ktorú Boh určil na riešenie problémov a ktorá nás má priviesť k víťazstvu. „Tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.“ (1Jn 5, 4)

Keď som začala nasledovať Božiu cestu, ktorá bola úplne odlišná od cesty, po ktorej kráčali iní, vtedy sa moje manželstvo začalo meniť. Svetské cesty vždy vedú k zániku, ale Božie cesty vždy prinesú vyliečenie a vyriešenie. „Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha bude žať večný život.“ (Gal 6, 8)

V tejto kapitole som zostavila rady, ktoré ti okamžite pomôžu dostať tvoje manželstvo z krízy. Tieto rady, ak sú nasledované s úprimným a poníženým srdcom, spôsobia okamžité alebo budúce obnovenie tvojho manželstva - to je zaručené, nie mnou, ale Bohom a Jeho Slovom.

Čím viac žena nasleduje tieto rady, tým viac zjednotenia môže vidieť v manželstve ako výsledok poslušnosti. Tie, ktoré zostávajú v manželskej kríze, alebo tie, ktorých manželstvo nie je obnovené, sú tie, ktoré odmietajú uveriť a poslúchnuť Boží zákon alebo si chybne myslia, že presahujú Božie zákony. Ak si jedna z tých, čo si myslíš, že „nepatríš pod zákon“, a preto môžeš porušovať Boží zákon, „vonkoncom nie“!

„Čo potom? Môžeme hrešiť, lebo nepatríme pod zákon, ale pod milosť? Vonkoncom nie!“ (Rim 6, 15) „Rušíme teda vierou zákon? Vôbec nie! Naopak, zákon potvrdzujeme.“ (Rim 3, 31) „Vonkoncom nie! Veď sme zomreli hriechu! Ako by sme v ňom ešte mohli žiť?“ (Rim 6, 2)

Tí, ktorí porozumeli gravitačnému zákonu, sa naučili, ako ho prevýšiť, a tak sa naučili lietať. Kresťan, ktorý študuje Božie Slovo, prevýši svet a prekvapí neveriacich, ktorí potom budú hľadať Boha. No ak si človek myslí, že prekonal gravitačný zákon, a poruší ho skokom z lietadla bez padáka, zomrie. Kvôli tomuto veľa kresťanov žije život, ktorý vedie do záhuby.

Ver a buď poslušná

Ak si taká ako mnohé ženy, ktoré chcú obnoviť manželstvo, nestačí len veriť, že Boh je schopný obnoviť tvoje manželstvo, ale musíš aj počúvať Jeho Slovo. Keď čítaš túto knihu, možno ti pomôže, že je napísaná niekým, kto bol zúfalý – zúfalo potreboval nasledovať Božie Slovo, nech sa deje čokoľvek!! A čo ty? Si ochotná nasledovať Božie Slovo bez ohľadu na to, čo to stojí? Bez ohľadu na to, ako veľmi to bolí? Musíš si položiť túto otázku: „Aké dôležité je pre mňa obnovenie manželstva?“

Nedostaneš nič. Ak neposlúchneš Boha s horlivou poslušnosťou, tak neočakávaj od Neho nič, lebo máš rozpoltenú myseľ. „Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána; muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní.“ (Jak 1, 7-8) „Nenávidím ľudí dvojtvárnych, ale tvoj zákon milujem.“ (Ž 119, 113)

Viera skrz moje skutky. Ak hovoríš, že dôveruješ Bohu, že zachráni tvoje manželstvo, potom podľa toho konaj. „Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? Ale niekto povie: ‚Ty máš vieru a ja mám skutky.‘ Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru.“ (Jak 2, 14,18) Je veľa svedectiev tých, ktorí si vybrali „veriť“ namiesto poslúchať. Zatiaľ stále veria, ale ich manželstvá nie sú zachránené.

Odtrhni to a odhoď od seba. A zase - ako dôležitá je pre teba záchrana manželstva? Si zúfalá natoľko, že si ochotná urobiť hocičo? Ak neveríš, že ťa Boh volá k poslušnosti, pozri, čo Ježiš povedal v Matúšovi 5, 29-30: „Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.“

V celej  piatej  kapitole  v Matúšovi  nás  Ježiš  vyzýva  k väčšej  poslušnosti: než  bolo  písané v Starom Zákone. Prečítaj si to, aby si bola dostatočne motivovaná k poslušnosti, ktorá sa zdá byť až fanatická. Ak to, čo práve teraz robíš, ešte nie je pre ľudí šialené, potom musíš byť ešte radikálnejšia v záväzku voči Bohu a tvojmu manželstvu, pretože to je to, čo je potrebné!

V poslušnosti sa musíme všetky podobať Petrovi. Zakaždým, keď bol vyzvaný, aby niečo urobil, ako napríklad dovolil Ježišovi umyť mu nohy, urobil tak! Dokonca vystúpil z loďky, keď ho Ježiš k tomu vyzval. On bol jediný, ktorý poslúchol Ježiša s horlivou poslušnosťou. A Ježiš ho dokonca pokarhal pre málo viery. „Maloverný, prečo si pochyboval?“ (Mt 14, 31) „Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst.“ (Zjv 3, 16)

Dôveruj a ver, že Boh je schopný a chce zjednotiť a prestavať tvoje manželstvo a rodinu. Boh nemá pre teba pripraveného niekoho iného, ani si nemyslí, že si si vybrala nesprávneho muža. „Aj vydatú ženu zákon viaže len k žijúcemu mužovi; ak muž zomrie, je oslobodená od zákona muža. Kým teda žije muž, budú ju volať cudzoložnicou, ak patrí inému mužovi. Ale ak muž zomrie, je oslobodená od zákona a nie je cudzoložnicou, ak patrí inému mužovi.“ (Rim 7, 2,3)

Ak rozmýšľaš nad sobášom s niekým iným, potom by si mala vedieť, že tvoje druhé manželstvo má menšiu ako dvadsaťpercentnú šancu na prežitie! Máš šancu osem z desiatich, že budeš prechádzať ďalším bolestivým rozvodom! Zastav sa. Je tu lepšia cesta! Namiesto toho „očakávaj Pána a buď statočná; srdce maj silné a drž sa Pána.“ (Ž 27, 14)

Nebež k druhým so svojou situáciou. Utekaj k Bohu - hľadaj Jeho Slovo, aby si dostala odpoveď. „Hľadajte a nájdete!” (Mt 7, 7, Lk 11, 9) „On je vynikajúci Poradca.“ (Iz 9, 5) „Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných.“ (Ž 1, 1) Nehovor druhým o tvojej situácii.

„Bezpečnosť nachodí srdce jej muža v nej, bo núdze o zisk niet.“ (Prís 31, 11) „Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený.“ (Mt 12, 37) „Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.“ (Prís 16, 28)

Popros Boha o partnerku v modlitbe, ktorá bude veriť Bohu a v tvoje manželstvo. Ak chceš, aby tvoje manželstvo bolo obnovené, vyhýbaj sa skupinkám slobodných ľudí!! Nepatri do tejto skupiny, ak máš ozajstnú túžbu, aby Boh obnovil tvoje manželstvo. Vyhýbaj sa skupinám, ktoré sa ti snažia pomôcť, lebo obyčajne ťa budú iba ľutovať. Ak chceš zjednotiť tvoje manželstvo, vyhýbaj sa skupinám, ktoré ponúkajú zotavenie po rozvode, lebo ťa budú podporovať v tom, aby si urobila krok dopredu a našla si niekoho iného. Musíš sa rozhodnúť, či budeš dúfať alebo uzavrieš túto kapitolu. Na začiatku tvojej cesty k obnove manželstva odporúčame, aby si sa pomodlila a požiadala Pána o jednu ženu, ktorá ti pomôže. Všetko, čo som mala ja, bola jedna žena a Pán!

Prestaň manželovi predkladať argumenty! Tento princíp bude rozhodujúcim faktorom, či bude tvoje manželstvo obnovené. V Písme je neuveriteľne veľa strán na túto tému, ktoré by som mohla spomenúť. Tu je aspoň pár: „Pokonaj sa včas so svojím protivníkom.“ (Mt 5, 25) „Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.“ (Prís 15, 1) „Púšťať sa do zvady je ako pretŕhať vodnú hať, a preto nechaj škriepku prv, než vybúši.“ (Prís 17, 14) „Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú  za  múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.“ (Prís 17, 28) „Prehovoria jej ústa s múdrosťou, láskavé  slová  sú  na  jej jazyku.“ (Prís 31, 26) „Je pre človeka cťou, keď pokojne sedí, kde sa strhol spor, lež každý blázon sa zamieša do škriepky.“ (Prís 20, 3) Bola si svárlivá žena? (Čítaj kapitolu 6, „Svárlivá žena“, a kapitolu 8, „Vyhraj bez slov“, pre viac vedomostí, najmä, ak je toto tvoja slabá stránka.)

Odstráň nenávisť a ublíženie; snaž sa s láskou pozrieť svojmu mužovi do očí. „Na neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou.“ (Ž 34, 5) „Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ (Mt 23 , 12, Lk 14, 11, Lk 18, 14) Peter sa spýtal, koľkokrát by mal odpustiť svojmu bratovi, ktorý sa proti nemu prehrešil. „Sedemkrát?” navrhol. Ale Ježiš odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.“ (Mt 18, 22) Sedemdesiatsedemkrát! Rozhodla si sa, že neodpustíš manželovi za to, čo ti urobil a čo urobil tvojim deťom? Nedostatok odpustenia je veľmi nebezpečný pre teba a pre budúcnosť tvojho manželstva. (Čítaj odsek „Odpustenie” v kapitole 9, „Tichý a pokojný duch”.)

Musíš sa začať pozerať na svojho manžela tak, ako ho vidí Boh. Najskôr musíš manželovi odpustiť. A aj ľuďom, ktorí sú s ním zapletení - jeho rodina, priatelia, spolupracovníci, dokonca i tá druhá žena. Potom budeš pripravená modliť sa za muža, akého Boh chce mať z tvojho manžela. Prestaň sa pozerať na to, čo robí zle. Namiesto toho žiadaj Boha, aby ti ukázal veci, ktoré robí dobre, najmä, čo dobré urobil v minulosti. (Pozri odsek „Úctivosť“ v kapitole 7, „Vľúdnosť na jazyku”).

Ďakuj Bohu za tieto veci a poďakuj aj manželovi, keď zavolá alebo sa zastaví. Ak ťa manžel opustil, nevolaj mu! Ale ak si ty opustila manžela alebo si mu nariadila, aby opustil dom, musíš mu zavolať a požiadať o odpustenie. Tento bod je zlomový. Čím dlhšie budeš čakať, tým je väčšia pravdepodobnosť nevery, ak k nej ešte nedošlo.

Keď si už oľutovala, neľutuj dookola. To môže byť kontraproduktívne. A tiež nezáleží na tom, či tvoj manžel akceptuje tvoje ospravedlnenie alebo nie. Ty to robíš z dôvodu pokory a poslušnosti voči Bohu, nič viac.

Hovor vľúdne a láskyplne so svojím manželom, ak máš príležitosť rozprávať sa s ním. „Plást medom pretekajúci sú slová láskavé, sladkosť z nich prúdi do duše a osvieženie do kostí.“ (Prís 16, 24) „Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.“ (Prís 17, 22, Prís 18, 14) Nemusíš sa tešiť z problémov, ktoré máš v manželstve, len sa raduj, že Boh má všetko pod kontrolou. „Každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.“ (Hebr 12, 11)

Nepočúvaj klebety ani nikoho, kto sa snaží zle rozprávať o tvojom manželovi. Láska „všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.“ (1Kor 13, 7-8) Možno tvoj manžel hovorí, že nikoho nemá, no ty vieš, že má. Napriek tomu mu musíš veriť. To neznamená, že si hlúpa či naivná; práve naopak, vyjadruješ tak Božiu bezpodmienečnú lásku, ktorá všetko verí.

Niekedy je to rodina alebo najbližší priatelia, ktorí sa ťa snažia presvedčiť, aby si zvážila rozvod alebo poslala manžela preč za to, čo urobil alebo stále robí. Musíš sa držať stranou od tých, ktorí sa ťa pokúšajú zviesť ďaleko od Boha kŕmením tvojho tela a emócií. „Vyzrádza tajnosti, kto klebetí, kade sa len hne, preto sa so strešteným rapotačom nepusť do reči.“ (Prís 20, 19) Ak ohováraš svojho manžela, ostatní ho budú ohovárať tiež! „Kto tajnostkársky ohovára blížneho, toho umlčím.“ (Ž 101, 5)

Práve preto, že budeš dostávať veľa rád, ktoré sú v rozpore s Božím Slovom a vôľou, nezdôveruj sa so svojou situáciou nikomu! Napokon to v tebe vzbudí len sebaľútosť alebo hnev! Tieto emócie sú z tela a budeš musieť bojovať proti duchu. Boh povedal v Liste Galaťanom 5, 17: „Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete.“ Počúvanie, diskutovanie alebo hľadanie pomoci ťa ešte viac zmätie, lebo väčšina kresťanov nepozná Slovo Božie! Pokiaľ „neboli na tej istej lodi“, tak môžu znehodnotiť alebo minimalizovať Božie princípy práve vtedy, keď zúfalo potrebuješ nekompromisné Božie Slovo na záchranu manželstva!

Čím viac ľudí vie o tvojej situácii, tým viac sa ti dostane nežiadaných a nevhodných rád. Navyše sa budeš musieť zapodievať ich vlastnými emóciami hnevu a bolesti. Namiesto toho mlč. Počkaj, kým sa ťa rodina, priatelia či kolegovia nespýtajú, čo sa deje, potom sa modli a žiadaj Boha, aby ti dal správnu odpoveď, ktorá bude krátka a povznášajúca, nie vylievajúca srdce či ventilujúca.

Nesnaž sa zistiť, ako je na tom tvoj manžel. To znamená, aby si nerobila chybu, že ho budeš sledovať a špehovať. Ak predpokladáš, že má inú alebo to s určitosťou vieš, tak rob, čo povedal Boh: „Nech tvoje oči hľadia priamo vpred. Hľaď svojej nohe rovný chodník nájsť a všetky tvoje cesty nech smerujú do cieľa.“ (Prís 4, 25) „Nebude sa ti treba náhlej hrôzy ľakať, ani presily ničomníkov, keď prikvačí, lebo Pán bude tvojou dôverou a chrániť bude tvoju nohu pred slučkou.“ (Prís 3, 25,26) A pamätaj – láska „všetko verí“. (1Kor 13, 7)

Nekonfrontuj manžela ani ostatných, ktorých sa to týka! To je sieť, ktorú hodil Satan. Ja som tiež, ako veľa iných žien, padla do tejto pasce. Dávaj pozor! Môžeš uspokojiť svoje telo, ale následky toho ťa zničia a takisto zničia akékoľvek city, ktoré tvoj manžel k tebe ešte má. Nekontaktuj jeho priateľku, ani jej neposielaj správu, že jej odpúšťaš. To nie je Boh. To sa diabol hrá s tvojou vlastnou spravodlivosťou.

Ženy si často chybne myslia, že by mali konfrontovať manželov. Tie, ktoré to urobili z neznalosti, tak ako aj ja, alebo ignorovali túto knihu a osobné upozornenia, ktoré som im dala, neskoršie napísali, ako veľmi to ľutujú! Vyústilo to totiž do mnohých strašných dôsledkov. Prosím, nebuď ako Eva, ktorá sa ponáhľala a urobila to, čo vedela, že robiť nemá!

Ihneď ako sa prevalí tento hriech, budeš ho mať pred tvárou a stratíš výhodu, ktorú ti Boh dal ako „žene jeho mladosti”. (Prís 5, 18) Pamätaj, láska „všetko verí“. (1Kor 13, 7) Celý čas musíš mať na pamäti, že je to duchovná vojna. Ako v každej vojne - bolo by bláznovstvom a nebezpečenstvom dať nepriateľovi vedieť, čo všetko vieš. Žiadna bitka v Biblii nebola vyhraná vyzradením informácie, ktorá bola od Pána! Naopak, Biblia nás varuje, že tento boj musíme bojovať ako duchovnú vojnu. V Prvom liste Timotejovi 1, 18 hovorí: „... bojuj dobrý boj“. „Nebojujeme podľa tela.“ (2Kor 10, 3) Namiesto toho nám bolo povedané: „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.“ (1Pt 5, 8)

Tvoj manžel (a aj iní) sú v rukách diabla ako jeho otroci, na zničenie manželstva, budúcnosti, detí. „Neviete, že komu sa dávate za otrokov a poslúchate ho, ste otrokmi toho, koho poslúchate: či hriechu na smrť, alebo poslušnosti pre spravodlivosť?“ (Rim 6, 16) Aby si vyhrala túto vojnu, musíš byť otrokom spravodlivosti – nenapádaj ho za jeho hriechy ani ho nekonfrontuj s údajmi, ktoré vieš!!

Nesnaž sa prísť na to, kde je tvoj manžel, ak ti to sám nepovedal. To je Božia ochrana pre teba! Buď ticho, buď pokojná. Choď do svojej modlitebne a začni pracovať na intímnom vzťahu s Pánom. Boh môže zmeniť srdce tvojho manžela, no ty ho zas zatvrdíš, keď preukážeš nedôveru, podozrenie a žiarlivosť, a to konfrontovaním, argumentovaním a sliedením.

„Sťa vodná struha je srdce kráľa v ruke Pánovej, vedie ho, kamkoľvek chce.“ (Prís 21, 1) Ak konáš nevhodne, tá, s ktorou je tvoj manžel, bude tá, ktorá bude vyzerať, že jej bolo ukrivdené, nie ty! Každý muž ochraňuje a obraňuje cudzoložnicu, ak na ňu jeho žena slovne (alebo fyzicky) útočí. Buď ticho!

Nekonaj unáhlene v žiadnom rozhodnutí. Práve teraz nemyslíš jasne a isto konáš na základe emócií skôr ako na základe múdrosti. „Kto však naťahuje nohy, potkne sa.“ (Prís 19, 2) „Skúsený človek si však dáva pozor na svoj krok.“ (Prís 14, 15) „Ak vidíš muža, ktorý sa prenáhľuje vo svojom konaní, nuž vedz, že pochábeľ má viac nádeje než on.“ (Prís. 29, 20)

„Lós sa hádže do záhybu, ale každé jeho rozhodnutie býva od Pána.“ (Prís 29, 20) „Múdry sa úzkostlivo chráni zla, pochabý sa však bezstarostne vrhá doň.“ (Prís 14, 16) Neponáhľaj sa so zostavením „návštevných hodín“. Neutekaj so žiadosťou o rozvod. Boh povedal: „Nenávidím rozvod.“ (Mal 2, 16) Nesťahuj sa a neopúšťaj dom. „Náruživosť ňou zmietala a bola opovážlivá, jej nohy nemali v jej dome spočinku.“ (Prís 7, 11) Nekráčaj tými cestami!

Išla  si  k manželovi  so  svojimi  potrebami, obavami: problémami  – aby  ťa  ponížil a odmietol?  Zapamätaj  si toto: „Môj  Boh  splní každú  vašu  túžbu  podľa svojho  bohatstva v sláve.“ (Flp 4, 19) „Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. Očakávaj Pána a buď statočná; srdce maj silné a drž sa Pána.“ (Ž 27, 13)

„Ak sa Pánovi ľúbia cesty nejakého človeka, pomerí aj jeho nepriateľov s ním.“ (Prís 16, 7) „Ako jej svedčia moc a krása za odev, tak s úsmevom sa díva na budúci deň.“ (Prís 31, 25) Namiesto vyjednávania využi príležitosť poďakovať sa manželovi za to, ako sa o teba postaral v minulosti. Toto je Božia cesta; volá sa to spokojnosť.

Časť problému môže byť aj tvoja kariéra mimo domu. Keďže Boh povedal, aby sme čakali, no my nečakáme, a namiesto toho sa ženieme vpred, mohla si mať „potrebu ísť do práce“. Teraz je tvoj dom prázdny, zatiaľ čo ty pracuješ, deti sú v škôlke a manžel má vlastný byt. Satan je šéf! Čoskoro prídeš aj o dom, na ktorý si tak veľa pracovala. Dovoľ Bohu, aby zachránil tvoj dom, rodinu a manželstvo.

Nikdy nevyhľadávaj v tejto skúške pomoc ani podporu od manžela. Lepšej cesty, ako odohnať manžela rozprávaním, čo všetko je v dome zlé, ani nemôže byť. Dôvod, pre ktorý odišiel, bol, aby utiekol pred problémami. Nikdy sa domov nevráti, ak tam bude chaos - nikdy! Muž, ktorý odišiel alebo je s druhou ženou, sa pokúša nájsť šťastie. Ak nájdeš pomoc cez „láskyplný vzťah“ s Bohom (tak, ako by si mala), tvoj manžel bude utekať domov, keď ho zastihnú problémy (a ony prídu!).

Vyzvala si niekedy manžela, aby odišiel? V našom spoločenstve sme videli veľa žien, ktoré vyzvali svojich manželov, aby odišli, alebo boli prvé, ktoré v hneve spomenuli slovo „rozvod“. Ak seješ zlé semeno, nebuď prekvapená, že to skončí cudzoložstvom. Slová majú väčšiu silu, ako si myslíš. „No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.“ (Mt 12, 36)

Ak sú v rodine problémy, ako alkohol, drogy, násilie, nepridávaj k nim aj cudzoložstvo! Možno si chcela, aby odišiel kvôli alkoholu, drogám alebo násiliu. Možno jeden z vás cítil, že sa už viac nemilujete. (Prosím, prečítaj si odsek „Poteš tých” v kapitole 8, „Vyhraj bez slov“.) Muži, ktorí opustia svoj dom, sa považujú za slobodných, dokonca aj keď nie sú. Rozchod je prvý krok k rozvodu. A rozvod je životne dôležitý omyl.

Príliš veľa starších žien, ignorujúc deštruktívne vplyvy separácie, navrhnú mladším ženám, aby povedali manželom, nech opustia dom, alebo aby im nedovolili vrátiť sa späť. Staršie ženy by mali tak, ako je uvedené v Liste Títovi 2, učiť, čo je dobré, a povzbudiť mladšie ženy, aby „milovali svojich mužov, milovali svoje deti..., boli podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie slovo.“

Rozchod, ktorý sa spomína v Prvom liste Korinťanom 7, 5, musí byť so vzájomným súhlasom, aby ste sa mohli venovať modlitbe. Toto je potvrdené v Prvom liste Korinťanom 7, 13: „A ak má niektorá žena neveriaceho muža a on chce s ňou bývať, nech muža neopúšťa.“

Rozhodnutím o rozchode alebo rozvode si vyberieš zničenie nielen svojho a manželovho života, ale aj života svojich detí a ich budúcnosti. Tvoje budúce vnúčatá, tvoji rodičia a priatelia tiež pocítia zničujúci vplyv tohto sebeckého, ignorantského a hlúpeho rozhodnutia.

Návrhom, aby tvoj manžel odišiel, si urobila prvý krok k rozvodu. Nie je teraz čas, aby si sa otočila prv, než sa veci pohnú ďalej? Svet a Satan ťa presvedčili, že rozchod alebo rozvod veci uľahčia, ale to je lož! Ak by toto bola pravda, ôsmi z desiatich ľudí by neskončili rozvodom v druhom alebo ďalšom manželstve. A znova - Biblia je jasná: „A ak má niektorá žena neveriaceho muža a on chce s ňou bývať, nech muža neopúšťa.“ (1Kor 7, 13)

Ak ťa opustil manžel, musíš ho prestať prenasledovať, tlačiť naňho a stáť mu v ceste. Iba sa bude viac pokúšať od teba uniknúť a bežať k zlému. „Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov.“ (Ž 1, 1) Jediná zátarasa by mala byť modlitba „Ohrada z tŕnia“ (pozri Oz 2, 8) Mala by si si prečítať knihu proroka Ozeáša v Biblii. Čím väčšie nasadenie pre Božie princípy, tým mocnejšie fungujú!

Počuli sme o poradenstvách, ktoré pobádajú ohrdnutých partnerov k neustálemu bombardovaniu manžela/manželky telefonátmi, odkazmi a listami s vyjadreniami o ich „manželskej zmluve“. Toto nie je biblické. Biblia hovorí: „… no ak neveriaci chce odísť, nech odíde. V takomto prípade nie sú brat alebo  sestra otrocky viazaní; veď Boh nás  povolal žiť v pokoji.“  (1Kor 7, 15) Ak ho nenecháš ísť, konflikt bude pokračovať. „Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov.“ (Ž 1, 1)

Musíš dať manželovi vedieť, že je voľný (na základe 1Kor 7, 15), a dokonca musíš súhlasiť s tým, že sa obaja pohnete ďalej (aby si nasledovala Boha a Jeho cesty). Toto spôsobí, že prestane utekať, tlačiť na rozvod a nebude sa ponáhľať do manželstva s inou! Keď ti niekto, vrátane neho, povie, aby si sa pohla ďalej, súhlas, a tak zabrániš hádke, ku ktorej by mohlo dôjsť. Keď sa pohneš ďalej s Pánom, tvoj život sa zmení a spolužitie s tebou bude viac žiaduce ako s inou ženou.

Ale ja už som rozvedená. Nikdy nie je neskoro, dokonca aj keď už prebehol rozvod. Veľa žien si opäť zoberie bývalého manžela po tom, ako sa rozviedli. „Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.“ (Rim 12, 21) Boh konkrétne požiadal svojho proroka Ozeáša, aby si opäť vzal svoju ženu Gómer po tom, čo mu bola nehanebne neverná. „... lebo nie je mojou manželkou a ja nie som jej manželom.“ (Oz 2, 4) „Vtedy ona povie: ,Pôjdem ja a vrátim sa k prvému manželovi, lebo vtedy mi lepšie bolo než teraz.‘“ (Oz 2, 9) „Pán mi znova riekol: ,Choď a miluj ženu, ktorá má milenca a cudzoloží.‘“ (Oz 3, 1) Boh použil príbeh Ozeáša a Gómer, aby nám ukázal svoj záväzok ku svojej neveste (cirkvi) a Jeho silný postoj k manželstvu.

Nedovoľ, aby deti videli tvoju bolesť alebo hnev voči manželovi. Urob všetko, čo je v tvojich silách, aby si ochránila deti pred tým, čo sa deje. Ak s nimi budeš zdieľať problémy vášho manželstva, budú prechovávať hnev voči otcovi. Neobviňuj manžela. „Múdrosť žien buduje si dom, hlúposť však vlastnými rukami ho búra.“ (Prís 14, 1) Buď opatrná v tom, čo urobíš so srdcom svojich detí. „A obráti srdce otcov k synom a srdce synov k ich otcom, aby som neprišiel a neudrel zem kliatbou.“ (Mal 3, 24); pretože „ozdobou synov sú ich otcovia“. (Prís 17, 6)

Pán dopustil tieto skúšky v tvojom živote a v živote tvojich detí na čas, aby vás pritiahol bližšie k sebe, uskutočnil svoje dielo vo vás, a potom vás znova všetkých spojil na svoju slávu! Ak tvoj manžel nie je nablízku, aby si ho obviňovala, pozri sa na Boha! Keď si k Nemu bližšie, môže ťa lepšie meniť na svoj obraz. „Na neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou.“ (Ž 34, 5)

Nedovoľ, aby deti rozprávali zle o svojom otcovi. Musíš požadovať rešpekt voči ich otcovi (či majú päť, pätnásť, alebo dvadsaťpäť!). „Cti svojho otca a svoju matku.“ (Ex 20, 12, Dt 5, 16, Mk 7, 10). A pamätaj: „A obráti srdce otcov k synom a srdce synov k ich otcom, aby som neprišiel a neudrel zem kliatbou.“ (Mal 3, 24) Ak si rozprávala zle o ich otcovi, najskôr požiadaj Boha o odpustenie, potom požiadaj manžela o odpustenie a  napokon požiadaj deti o odpustenie. „Tomu: kto  tají  svoje previnenia: povodí  sa  zle.“  ( Prís  28, 13)  Potom  začni budovať jeho postavenie v očiach vašich detí (a aj svojich). (Pozri odsek „Rešpekt” v kapitole 7, „Vľúdnosť na jazyku“.) Pamätaj, budeš mať problém s požadovaním rešpektu voči ich otcovi, ak sama preukazuješ neúctu voči svojmu manželovi.

Nedovoľ, aby sa deti stali nepoddajnými. „Samopašné dieťa robí hanbu svojej materi.“ (Prís 29, 15) Namiesto toho, aby si im dovolila ventilovať svoj hnev, buď ochotná načúvať ich zraneniam. Ak sú nahnevané, využi tento čas, aby si ich naučila, ako odpustiť a modliť sa za otca. Keď je hnev preč, zostane bolesť – nauč ich obracať sa k Bohu a hľadať v ňom útechu. Tento úryvok z Písma pomohol môjmu, vtedy päťročnému dieťaťu, keď sa ho naučilo naspamäť: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“ (Hebr 13, 5) Tvoje deti sú teraz zmätené, tak im ukáž jasný smer svojím vlastným príkladom. A znovu - budeš mať problém toto uskutočniť, ak preukážeš nedostatok kontroly.

Daj si pozor, aby si si nevybrala „najľahšiu“ cestu. Možno to vyzerá ako najjednoduchšie riešenie, vzdať sa alebo sa nechať rozviesť, no nakoniec uvidíš, že táto cesta má viac smútku, problémov, ťažkostí a bolesti než to, čo práve teraz prežívaš. My, ktoré sme prešli problémovým manželstvom, oddelením a/alebo rozvodom, ťa chceme vystríhať pred ideálmi, knihami a ľuďmi, ktorí ťa ovplyvňujú, aby si kráčala cestou sveta, pretože táto cesta vždy končí katastrofou! Ak to svet schvaľuje, my, veriaci, vieme, že je to široká cesta k záhube.

Úzka je cesta, ktorá vedie k životu, a iba pár ľudí ju nájde! „Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú.“ (Mt 7, 13-14) Musíš hľadať úzku cestu vo všetkých svojich rozhodnutiach, v spôsobe, akým sa rozprávaš s druhými, v spôsobe, ako zvládaš skúšky, ktoré prídu, či už teraz, alebo v budúcnosti.

Prosím, buď opatrná, čo čítaš. Knihy, ktorých základ je vo filozofii, alebo tie, ktoré sú napísané psychológmi či manželskými poradcami, ti zaplavia myseľ nápadmi, ktoré nie sú z Biblie. Tieto deštruktívne názory v rozpore s Božími princípmi spôsobia, že uzdravenie tvojho manželstva pôjde späť, a nie dopredu. Pochopili sme, že knihy s témou, ako „nepoddajná láska“, „okoreň si manželstvo“ a „nezávislosť“ ohromne zranili naše manželstvá. Videli sme škody, ktoré tieto názory spôsobili. Namiesto toho obnov svoju myseľ Božím Slovom.

Ak medituješ nad Jeho Slovom, Boh prisľúbil v Žalme 1, že sa ti bude dariť vo všetkom, čo robíš!! „V zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká.“

Pozri na Boha a na tých, ktorí majú podobný názor, aby ťa povzbudili veriť Bohu a v tvoje manželstvo. Prosím, vyhľadaj Poradcu (Božie Slovo), ktorý nič nestojí, ušetrí ti peniaze a zachráni manželstvo. Boh ťa chce pre seba!

Stoj bokom od „profesionálov“. Každý profesionál má vlastnú cestu, vlastné názory. Existuje mnoho kresťanských a svetských manželských poradcov a kníh o manželských problémoch. Ak poznajú všetky odpovede, prečo prevláda rozvodová epidémia, najmä medzi veriacimi?!

Kde začať? Čo by si mala urobiť? „Začni prestavbou svojho zbúraného domu na stavbu na skale. „A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.“ (Mt 7, 24-25) „Múdrosť žien buduje si dom, hlúposť však vlastnými rukami ho búra.“ (Prís 14, 1) „Múdrosťou buduje sa dom a rozumnosťou býva upevňovaný. Vedomosťou sa naplňujú komory všakovým hodnotným a krásnym imaním.“ (Prís 14, 1)

Chváľ Boha vo všetkom. „Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, totiž ovocie úst, ktoré vyznávajú jeho meno.“ (Hebr 13, 15) „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ (Flp 4, 4) Stráž si svoje myšlienky. „Boríme výmysly a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi.“ (2Kor 10, 5)

Začni obnovou mysle, aby si sa podobala Kristovi a dívala sa na svoju situáciu tak, ako sa díva Boh - zhora. Zaobstaraj si knihu „Prísľuby“ z Biblie a polož ju do kúpeľne. Veľa žien využíva kúpeľňu ako modlitebňu, keď sú deti alebo manžel doma. Je to miesto útočiska a ty sa môžeš zahĺbiť do Jeho prísľubov.

Vyhotov malé kartičky a popíš ich rôznymi veršami z Biblie, ktoré ti pomôžu pri obnove mysle, v boji v Duchu (mečom Ducha je Slovo Božie) a aby si mala kam utekať, keď pocítiš útok strachu, pochybností a klamstva. Maj ich pri sebe a neprestajne ich čítaj. Nehovor veľa o svojom probléme; načúvaj Bohu a čítaj Jeho Slovo. Žalm 1 ti dáva prísľub: „V zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká. Inými slovami povedané - ak znova a znova čítaš túto knihu, až dokiaľ ju nezačneš nosiť so sebou, alebo si nájdeš čas na kartičky s veršami z Písma, ktoré myslíš, že potrebuješ, nebudeš si môcť pomôcť, ale budeš meditovať nad Jeho Slovom. Skoro každá žena, ktorú som stretla a má obnovené manželstvo, urobila buď jedno, alebo oboje.

Žiadne manželstvo nezašlo príliš ďaleko! „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“ (Mt 19, 26) Pamätaj, nie je pravda, že ty a tvoj manžel musíte spoločne hľadať pomoc na záchranu manželstva. Videli sme dobré ovocie žien, ktoré prosili Boha, aby zmenil manželovo srdce, aby na ňom pracoval, a Boh bol verný.

„Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi: ,Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo máš v oku,‘ keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata.“ (Mt 7, 3, Lk 6, 41) Modlíme sa za teba, aby si jasne videla, ako môžeš naozaj pomôcť svojmu manželovi, a to tým, že budeš dobrá žena s tichým a pokojným duchom, ktorá sa usmieva do budúcnosti.

Ako dlho? Veľa žien sa ma pýtalo, „ako dlho“ bude ich manžel preč alebo „ako dlho“ bude táto skúška trvať. Môže ti pomôcť, ak sa na to budeš dívať ako na cestu. Ako dlho, to obyčajne záleží na tebe. Keď ti Pán ukáže oblasť, na ktorej práve pracuje, spolupracuj s Ním. Nedaj sa odlákať bežným životom. Satan prinesie „starosti tohto sveta“, aby si vypľula Božie Slovo z úst. Taktiež prinesie situácie, mimoriadne udalosti, krízy, ktoré odklonia tvoju pozornosť od cieľa – obnovenia a zjednotenia rodiny!

Veľmi často sa nám zdá, akoby naša cesta stagnovala. Urob ďalší krok v poslušnosti. Ak si unavená čakaním, nestrácaj srdce. Toto je čas, ktorý Boh využíva na rozšírenie našej viery a upriamenie našej pozornosti na Jeho prácu v našich životoch. Jediné, čo sa od nás požaduje, je poslušnosť, ktorá uvoľní duševnú silu, aby pracovala v náš prospech. Nie je nevyhnutné, aby nám Boh detailne vysvetlil, čo robí. Vieme, že uskutoční všetky svoje zámery cez všetko, čo sa deje, dokonca i cez naše omyly. Musíme uveriť, že pracuje s ľuďmi a situáciami a zariaďuje okolnosti pre Jeho dobro voči nám.

Existuje väčšia pomoc!

Keď k nám ženy neustále prichádzali, pretože proces obnovy ich manželstva stagnoval, pocítili sme túžbu založiť Spoločenstvo Obnovy (Restoration Fellowship), aby sme poskytli viac pomoci, podpory, súcitu a poučenia pre tie, ktoré chcú zachrániť svoje manželstvo.

Chceme ťa pozvať, aby si aj ty bola členkou nášho Spoločenstva Obnovy. Dostali sme veľa krásnych ohlasov na naše spoločenstvo, ktoré rastie ústnym podaním. No ešte vzrušujúcejšie je, keď sme vidíme omnoho viac zachránených manželstiev, než sme vôbec dúfali!

Keď sa rozhodneš vstúpiť do nášho spoločenstva na internete, dostaneš e-partnerku. To je partnerka na povzbudenie, modlitbu a zodpovednosť. Ženy sú dané do páru s inými ženami, túžiacimi po uzdravení manželstva, a to podľa situácie, v ktorej sa nachádzajú. Ak by si chcela vstúpiť do nášho spoločenstva, „požadované čítanie“ zahŕňa túto knihu; ďalej manuál pre ženy - Múdra žena (A Wise Woman); knihu, plnú svedectiev o zachránených manželstvách - Slovom ich svedectiev (By the Word of Their Testimony) a Čeliť rozvodu (Facing Divorce). Pozri si našu stránku a dozvieš sa viac o výhodách byť členkou MarriageHelpOnline.com; naše zdroje ako aj členstvo sú bezplatné.

Teraz máme knihu Otázky a odpovede (Questions and Answers), ktorá sa výnimočne osvedčila pri zodpovedaní mnohých otázok, týkajúcich sa obnovy manželstva. Obsahuje viac ako 300 otázok, ktoré sú zodpovedané cez Písmo a nájdeš tu odpovede na väčšinu, ak nie na všetky otázky, ktoré máš v súvislosti s praktickým využitím princípov, ktoré sa teraz učíš. Kniha je zadarmo k dispozícii na čítanie alebo tlačenie pre našich členov. Ak ti iní hovoria, že tvoja situácia je beznádejná, objednaj si našu knihu Slovom ich svedectiev (jedna z „požadovaného čítania“). Táto kniha je plná svedectiev o beznádejných manželstvách, ktoré Boh zázračne zachránil. Ak si tvoji rodičia, priatelia, pastor či spolupracovníci myslia, že si šialená, keď sa snažíš zachrániť svoje manželstvo, daj im túto knihu a pozoruj, ako ťa začnú skôr povzbudzovať než odrádzať!

Môžeš si objednať hociktorú z týchto kníh alebo kaziet návštevou nášho internetového obchodu na HopeAtLast.com. Naše „požadované čítanie“ ponúkame online zadarmo, čo taktiež zahŕňa členstvo! Tešíme sa na príležitosť pomôcť ti cez našu webovú stránku, ako aj na modlitbu za teba, keď nás o ňu požiadaš. A dovtedy dovoľ, aby som sa za teba modlila už teraz.

Drahý Otče, sprevádzaj našu sestru cez tieto problémy v jej manželstve. Nech jej uši počujú spoza seba slová: ,Toto je cesta, kráčajte po nej!‘ - ak sa odchýlite napravo, či naľavo.“ (Iz 30, 21) Prosím, uisti ju, že keď uvidí, ako po jej boku padajú tisíce a po jej pravici desaťtisíce; pomôž jej poznať, že keď bude nasledovať Teba, ju nezasiahne.“ (Ž 91, 7) Prosím, skry ju pod svoje ochranné krídla. Pomôž jej nájsť úzku cestu, ktorá vedie k životu, prekypujúcemu životu, ktorý máš pre ňu a jej rodinu. Pane, prosím o svedectvo, ktoré môžeš použiť na svoju slávu, keď toto problémové a zlomené manželstvo bude uzdravené a obnovené. Amen.

Ak si pripravená urobiť tento záväzok Bohu, tak, že KLIKNEŠ SEM ak súhlasíš, a si pripravená zdokumentovať túto časť tvoje Cesty k obnove, vo forme "Čo som sa naučila."

A ak chceš, aby ti bola pridelená ROVNAKO-ZMÝŠĽAJÚCA ePartnerka počas tvojej obnovy, buď si istá, že si vyleješ srdce v KAŽDEJ lekcii.