Kapitola 3 Tichý a pokojný duch

„Ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch;

to je vzácne pred Bohom.“

- Prvý Petrov list 3, 4 -

Slovak-ww-Cover

Sila je populárnym postojom dneška. Ale Ježiš nám hovorí „Blahoslavení pokorní″! Bez toho, aby sme si to uvedomili, zablúdili sme na nebezpečnú pôdu, „pohyblivý piesok″. Výbušné a rebelujúce ženy sú v dnešnej dobe bežné a akceptované. V televízii tento druh žien zožne všetok úspech. Pokora sa teraz považuje za slabosť. A keď manžel zostáva mimo Pravdy, budeš počuť radu od kresťanov, aby žena použila „tvrdú lásku″, ktorá je založená na knihe Láska musí byť tvrdá. V tejto kapitole budeme hľadať Božie Slovo, aby sme si objasnili Pravdu, ktorá sa týka „tvrdej lásky″. Je stále požehnaním byť pokornou alebo je Biblia zastaraná?

Tvrdá láska

Láska je trpezlivá. Boh nám dal popis lásky. Pozri sa, či nájdeš slovo „tvrdý″ alebo podobné slová. „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa: nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.  Láska nikdy nezanikne...″ (1Kor 13, 4-8)

Toto vám prikazujem. Druhou myšlienkou dneška (tiež s titulom druhej populárnej knihy) je, že „láska je rozhodnutie″. Čítaj so mnou nasledujúci verš, aby sme sa pozreli, či Boh povedal, že sa môžeme „rozhodnúť″ milovať. Alebo Boh prikázal, aby sme tak robili, ako nasledovatelia Krista? „Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.″ (Jn 15, 17)

Miluj svojich nepriateľov. Naši priatelia nás povzbudzujú, aby sme sa bránili, alebo aby sme nemilovali tých, ktorých je ťažké milovať. Budeme ich milovať alebo nie? „Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!″ (Lk 6, 27-28) 

Ak miluješ tých, ktorí ťa milujú. V tejto pasáži je Boh dokonca jasnejší. Dokonca napomína tých, ktorí milujú iba roztomilých. „Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď On dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici?″ (Mt 5, 44-46)

Dobrom premáhaj zlo. V knihách, ktoré nám hovoria o tom, ako byť „tvrdý″ k našim manželom, je písané, ako konfrontovať, spôsobiť krízu. V inom slova zmysle, musíme vziať situáciu do vlastných rúk. Čo nám ale Boh nariadil robiť? „V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí...  Žehnajte tých, čo vás prenasledujú - žehnajte a nepreklínajte! Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi. Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi.  Nepomstite sa sami, milovaní, ale ponechajte miesto hnevu; veď je napísané: ,Mne patrí pomsta, ja sa odplatím,′ hovorí Pán. Ale keď bude tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho, keď je smädný, daj mu piť, lebo tým, že to urobíš, žeravé uhlie mu nahrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.″ (Rim 12, 12; Rim 12, 14; Rim 12, 17; Rim, 12, 19-21) 

Nevyhrážaj sa. Možno sa sama seba pýtaš: „Prečo musím znášať toľké utrpenie a nemôžem sa uspokojiť pomstou?″ Prečítaj si Božie vysvetlenie utrpenia: „Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili, On nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, to postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo.″ (1Pt 2, 21-23) 

Blahoslavení tichí. Ak nezoberieš situáciu do vlastných rúk, ostatní (dokonca kresťania) ti povedia, že si ako rohožka. Dovoľ mi však pripomenúť, o kom Ježiš povedal, že sú blahoslavení: „Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.″ (Mt 5, 5)

Božia láskavosť. Boli sme podvedené a začali sme veriť, že konfrontácia a neláskavosť a prísnosť zmení iného človeka. Ak by to bola pravda, prečo by Boh používal láskavosť, aby nás priviedol k pokániu? Hriešnici neprídu k oltáru, aby prijali Pána, lebo si myslia, že budú kritizovaní alebo pokarhaní, však? „Alebo pohŕdaš bohatstvom Jeho láskavosti, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia láskavosť ťa chce priviesť k pokániu?″ (Rim 2, 4)

Spravodlivosť pred Bohom. Ľudia ti dokonca pripomenú situáciu, keď Ježiš prehodil stoly v chráme. Využijú tento príklad, aby ti povedali, že máš právo byť na iných nahnevaná. Boh povedal, že je žiarlivým Bohom. Môžeme teda aj my byť žiarlivými? „Každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu, lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom.″ (Jak 1, 19-20)

Nemala by si robiť veci, ktoré ťa tešia. Keď cítime impulz urobiť, povedať iným niečo, čo je všetko iné, len nie pokorné, potom kráčame v tele a nie v Duchu. „Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete... Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť.″ (Gal 5, 16; Gal 5, 17; Gal 5, 22-23) „Ako chcete aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!″ (Lk 6, 31)

Omyl bezcharakterného človeka. Boh nás varuje, aby sme neposlúchali a nenasledovali tých, ktorí nám hovoria niečo, čo je v rozpore s Písmom. „Preto, milovaní, keď toto očakávate, usilujte sa, aby vás našiel nepoškvrnených a bez úhony, v pokoji.  A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu, ako vám napísal aj náš milovaný brat Pavol podľa múdrosti, ktorá mu bola daná: tak ako vo všetkých listoch, keď v nich o tomto hovorí. Niektoré miesta v nich sú ťažko zrozumiteľné a neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú, ako aj ostatné Písma, na svoju vlastnú záhubu. Ale vy, milovaní bratia, ktorí to už viete, chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom ničomníkov a aby ste neodpadli od svojho pevného základu. Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista...″ (2Pt 3, 14-18) Ak poznáme Slovo, sme oveľa menej náchylné prijať lož ako Pravdu.

Nemusíš byť perfektná. Niektorí autori, dokonca kňazi nám hovoria, že Boh neočakáva, že budeme dokonalé. Čo však hovorí samotný Boh? „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.″ (Mt 5, 48)  

Nikto neuvidí Pána. Druhým, veľmi dôležitým dôvodom na to, aby si sa správala pokojne k svojmu manželovi alebo iným je, že v nás musia vidieť Krista. „Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.″ (Hebr 12, 14)  

Služba zmierenia. Sme vyslancami Krista v zmierení. „Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia. Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia. Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!″ (2Kor 5, 18-19)

Neupadni do pokušenia. Nasledujúci verš z Písma nás varuje, ak nie sme láskavé k tým, ktorí sa proti nám prehrešili. „Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte ho v duchu miernosti; a daj si pozor, aby si aj ty neupadol do pokušenia. Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon.″ (Gal 6, 1-2)

Aby to nezbadal Pán a bol neľútostný. Mnohé ženy boli šťastné, keď videli, že ich manželia dostali to, čo si zaslúžili, keď ich Boh potrestal finančnými ťažkosťami alebo inými skúškami. Potom vidia, že situácia ich manželov sa otočila k lepšiemu. Prečo sa to stalo? „Neteš sa, keď padne tvoj nepriateľ a keď sa potkne, nech ti srdce neplesá, aby to vari nepobadal Pán a nevyvolalo to v Jeho očiach neľúbosť, aby neodvrátil od neho svoj hnev.″ (Prís 24, 17)

Konatelia Slova. Je dôležité, že spoznáme Pravdu a súhlasíme s tým, čo si prečítame v Písme, ale tu sa nemôžeme zastaviť. „A Slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Ale kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, kto nie je zábudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky.″ (Jak 1, 22; Jak 1, 25) „Kto teda vie dobre robiť a nerobí, má hriech.″ (Jak 4, 17)

Odpustenie

Veľa žien  nedokáže odpustiť manželom, lebo plne neporozumeli obrovským následkom neschopnosti odpustenia. Poďme hľadať v Písme, čo Boh hovorí o odpustení druhým.

Otázky, ktoré si často kladieme sú: „Prečo by som mala odpustiť?″

Lebo Boh ti tiež odpustil. Kvôli Kristovej smrti na kríži, nám Boh odpustil. „Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi.″ (Ef 4, 32)

Pre odpustenie hriechov. Ježiš vylial svoju krv, aby nám boli odpustené všetky naše hriechy. „A podľa zákona sa skoro všetko očisťuje krvou a bez vyliatia krvi niet odpustenia.″ (Hebr 9, 22) „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.″ (Mt 26, 28) 

Aby nás nevyužil Satan. Musíme druhým odpustiť, aby to Satan nepoužil proti nám. „Komu vy niečo odpustíte, tomu odpustím aj ja. Lebo čo som aj ja odpustil, ak som niečo odpustil, potom kvôli vám v zastúpení Krista, aby nás neoklamal Satan - veď poznáme jeho zámery.″ (2Kor 2, 10-11) 

Náš Otec ti neodpustí tvoje prehrešenia. Boh povedal, že ti neodpustí, ak ty neodpustíš druhým. „Lebo ak vy odpustíte ľudom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.″ (Mt 6, 14-15) Uisti sa, že odpustenie nie je iba to, čo vyslovíš ústami. „Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.″ (Mt 18, 35)

Opätovné potvrdenie tvojej lásky voči nemu. Oslobodenie trpiteľa od žiaľu.     „...Takže radšej odpusťte a potešte ho, aby azda takého človeka prílišný zármutok nepohltil. Preto vás prosím, zahrňte ho láskou.″ (2Kor 2, 7-8)

Nemal by sa vinník cítiť vinný, keď mu odpustím?

Otče, odpusť im. Tí, ktorí ukrižovali Ježiša, Ho nikdy nepožiadali o odpustenie za to, čo robili alebo čo urobili. Ak sme kresťania, sme nasledovatelia Krista; preto musíme nasledovať Jeho príklad. „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.″ (Lk 23, 34) Keď bol Štefan kameňovaný, kričal pred tým ako zomrel: „Pane, nezapočítaj im tento hriech.″ (Sk 7, 60)

Ale ako často Boh odo mňa očakáva, že odpustím?

Sedemdesiat sedem ráz. Keď sa Peter spýtal, koľkokrát má odpustiť, Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.″ (Mt 18, 22)

Nepamätaj si to. Znamená odpustiť, že naozaj zabudnem na hriech, dokonca aj počas argumentu? „Lebo im odpustím vinu a na ich hriech si viac nespomeniem.″ (Jer 31, 34) „Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás našu neprávosť.″ (Ž 103, 12) „Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.″ (1Pt 3, 9) Buď pripravená: Satan sa pokúsi priniesť staré hriechy do tvojej mysle po tom, ako si odpustila. Keď tak urobí, musíš odpustiť znova. Veľa z nás, ktoré sme odpustili manželom ich neveru, zažili sme „záblesk minulosti″ po tom, čo sa manželia vrátili domov. Je to druh traumy duchovnej vojny. Vieme, že musíme vždy kráčať v duchu odpustenia.

Ako je možné odpustiť tak, ako Boh odo mňa chce v Jeho Slove?

Iba Boh. Iba Boh ti pomôže urobiť to. Musíš sa pokoriť a poprosiť Ho, aby ti dal milosť. „Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?″ (Mk 2, 7)

Boh dáva milosť pokorným. Ako dostanem milosť, ktorú potrebujem? „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase.″ (1Pt 5, 5-6)

Pokoril ich srdcia. Ako sa stať pokorným? „Lebo sa vzopreli Božím výrokom a zámery Najvyššieho zavrhli.  Preto ich srdce útrapami pokoril, ostali nevládni a bez pomoci. V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil z úzkostí.″ (Ž 107, 11-13) „Umŕtvoval som sa pôstom a v srdci som sa stále modlil.″ (Ž 35, 13) Môžeme pracovať, postiť sa a modliť, aby sme boli pokorené. Prišla som na to, že Boh veľakrát dopustil na mňa alebo moje deti chorobu, aby ma utíšil a ponížil.

Kedy musím odpustiť tým, čo mi ublížili?

Nemala by som byť o tom najskôr presvedčená?

Najskôr sa zmier so svojim bratom. „Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar.″ (Mt 5, 23-24) Ak si neodpustila druhým, hlavne tvojmu manželovi, musíš poprosiť o odpustenie.

Horkosť. To že neodpustíš, spôsobuje horkosť. Definícia horkosti je „otrava, jed″! „Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás.″ (Ef 4, 31) Neodpustenie iným zožiera teba, nie druhých! „Srdce pozná vlastnú horkosť.″ (Prís 14, 10) „On predsa pozná tajnosti srdca.″ (Ž 44, 21) 

Urazený brat. Uisti sa, že nasleduješ rady z Písma. Počula som mnohé, čo povedali, že veci sa len zhoršili, keď poprosili o odpustenie. Môžem rozprávať zo skúseností. V čase, keď som prosila o odpustenie, robila som to nesprávne a urazila som toho človeka. „Brat, urazený neverou, je mocnejší než mestská tvrdz.″ (Prís 18, 19)

Pútať každú myseľ. Pútaj svoje myšlienky a pozri sa na svoje priestupky tak, ako sa na ne pozerá Boh a očami inej osoby. „...pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi.″ (2Kor 10, 5)

Tí, čo sa chcú páčiť ľuďom. Boh pozná tvoje motívy a tvoje srdce. „...ale Pán hľadí na srdce.″ (1Sam 16, 7) „...s bázňou a chvením z úprimného srdca ako Krista; neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi služobníci, ktorí z tej duše plnia Božiu vôľu.″ (Ef 6, 5-6) „Umnosť sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok.″ (Prís 18, 2)

Každé zbytočné slovo. Priprav si každé slovo, ktoré povieš. Každé slovo, ktoré vyslovíš, musí byť starostlivo zvážené. „Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.″ (Mt 12, 36) Skús si napísať, čo chceš povedať. Potom nahlas prečítaj, čo si napísala, s tým, že postavíš seba na miesto druhej osoby a vypočuješ si to spôsobom, ako by to ona počula. Znie to vyčítavo? Popros Boha, aby vložil správne slová do tvojich úst a aby cez teba hovoril.

Veľa slov. „Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech.″ (Prís 10, 19) „Mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.″ (Prís 10, 10) Povedz to, čo si ty urobila; nemaj postoj ako - Keď si urobil toto a toto a toto, tak potom ja...

Nevyhrážaj sa. „Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste...″  (Mt 5, 25) Keď ťa druhá osoba začne obviňovať, neotváraj ústa, iba ak by si súhlasila. „Keď Mu zlorečili, On nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa...″ (1Pt 2, 23)

Už viac nie som hoden. Márnotratný syn si pripravil slová po tom, ako urobil rozhodnutie, vrátiť sa domov: „Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe.  Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.″ (Lk 15, 18-19) Boh pozdvihne tých, čo padli!

Sladkosť do duše. Uisti sa, že tvoje slová sú sladké a milé. „Prívetivá reč zvyšuje ešte vnímavosť.″ (Prís 16, 21) „Plást medom pretekajúci sú slová láskavé, sladkosť z nich prúdi do duše a osvieženie do kostí.″ (Prís 16, 24)

Praktizuj to

„Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými na božskej prirodzenosti a unikli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť.  A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie: k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku. Ak toto všetko máte a ak sa to rozhojňuje, nebudete nečinnými a neplodnými... Kto však toto nemá, je slepý, krátkozraký: zabudol, že bol očistený od svojich starých hriechov. Veď ak budete to robiť, nikdy nepadnete.″ (2Pt 1, 4-10)

Uskutočňuj usilovne

„Kto usilovne hľadá dobré, vyhľadáva blahovôľu.″ (Prís 11, 27)

Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva Slovo Pravdy.″ (2Tim 2, 15)

„Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu Ducha vo zväzku pokoja.″ (Ef 4, 1-3)

V tvojej viere

„Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.” (Rim 10, 17)

„Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční!” (1Kor 16, 13)

„Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha!” (Ef 6, 16)

Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.” (Jak 2, 26)

Pridaj cnosť

„Ach, ktože nájde ženu dobrú? Jej cena je nad perly.  Bezpečnosť nachodí srdce jej muža v nej, bo núdze o zisk niet.” (Prís 31, 10-11)

Rúče sa namáhalo veľa žien, lež ty si ich všetky predstihla. Spanilosť je klam a krása - daromnosť; chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.” (Pris 31, 29-30)

„Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!” (Flp 4, 8)

Použi vedomosti

„Nie striebro, ale radšej prijímajte moju náuku a radšej poznanie než najvyberanejšie zlato.″ (Prís 8, 10)

„Múdry chlap je viac ako moc a umný človek viac než sila mohutná. Bo takto po rozumných úvahách sa pustíš do vojny a úspech je tam, kde je veľa poradcov.” (Prís 24, 5-6)

„Lebo z nich sú tí, čo sa vkrádajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a hnané rozličnými žiadostivosťami, ktoré sa stále učia, a nikdy nie sú schopné spoznať Pravdu.” (2Tim 3, 6-7)

Potom sebaovládanie

„Lepšie je byť trpezlivý ako silák, lepšie sa ovládať, než mesto zaujať.″ (Prís 16, 32)

„Budem dávať pozor na svoje správanie, aby som nezhrešil jazykom. K svojim ústam postavím stráž, dokiaľ je hriešnik predo mnou.″ (Ž 39, 1) „Kto dohovára posmievačovi, sám upadáva do hanby a kto karhá bezbožného, utržuje potupu.  Nekarhaj posmievača, aby v ňom neskrsla voči tebe nenávisť, pokarhaj múdreho a bude ťa mať rád.” (Prís 9, 7-8)

„Sťa mesto s preboreninami, bez múru, je muž, čo nevie svojho ducha držať na uzde.” (Prís 25, 28)

Potom vytrvalosť

„Veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť.” (Jak 1, 3)

„Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.” (Mt 10, 22)

„Len sa rozpomeňte na prvé dni, keď ste po osvietení prestáli veľký boj v utrpení.” (Hebr 10, 32)

Potom zbožnosť

„Svetáckym a babským bájkam sa vyhýbaj. Cvič sa v nábožnosti! Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život.″ (1Tim 4, 7-8)

„Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.″ (1Tim 6, 11)

„Vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.″ (Tít 2, 12)

A v zbožnosti bratská láska

„Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní!” (1Pt 3, 8)

„Prehovoria jej ústa s múdrosťou, láskavé slová sú na jej jazyku.” (Prís 31, 26)

„Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!  Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!” (Kol 3, 12-14)

A napokon láska

Láska zakrýva množstvo hriechov.” (1Pt 4, 8)

Milujte svojich nepriateľov.” (Mt 5, 44)

„...aby mali rady svojich mužov.” (Tít 2, 4)

„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.” (Jn 13, 34)

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z Pravdy.  Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. 

Láska nikdy nezanikne...” (1Kor 13, 4-8)

Áno, budú vedieť, že sme kresťanky skrze našu lásku!

Osobná oddanosť: Túžiť a usilovať sa byť milá a tichá. „Na základe toho, čo som sa naučila z Božieho Slova, zaväzujem sa urobiť všetko, rýchlo vypočuť a pomaly odpovedať. Odpustím tým, ktorí mi ublížili, a urobím všetko preto, aby som sa zmierila s tými, ktorým som ublížila.″

Teraz je čas, aby si KLIKLA SEM a vyliala si svoje srdce pred Pánom a do denníka "Čo som sa naučila."