Kapitola 13 Služba zmierenia

„Ale to všetko je od Boha,

 ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a

zveril nám službu zmierenia.“

- Druhý list Korinťanom 5, 18 -

Slovak-ww-Cover

Každá žena, ktorá teraz číta túto knihu, pozná niekoho, kto je práve v zlom manželstve alebo manželskej kríze. Keď sa ti tvoja priateľka alebo člen rodiny zdôverí s detailmi, cítiš sa bezradne, bezmocne a si veľmi nahnevaná na „druhú osobu″. Modlíš sa za priateľku alebo člena rodiny, pokúšaš sa ich utešiť a ponúknuť určitú pomoc, no čo by si mala naozaj urobiť? Manželská skaza k nám prichádza v epidemických rozmeroch; čo urobíme? Máme im pomôcť? A ak je odpoveďou „áno″, tak ako máme slúžiť zlomeným, nahnevaným a/alebo ublíženým?

Boh nám dal službu zmierenia. Boh dal nám všetkým (tým, ktorí uznávajú Pána Ježiša Krista ako Spasiteľa) službu zmierenia, ako to uvádza v Druhom liste Korinťanom 5, 18-19: „Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia. Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia.″

Veľa úryvkov, ktoré budeme študovať v tejto lekcii, potvrdzuje, že máme pomôcť tým, ktorí k nám prídu s prosbou o pomoc, no musíme byť veľmi pozorné, aby sme im pomohli podľa pokynov z Písma. Keď som bola uprostred zániku a zničenia môjho manželstva, každý, a tým myslím každý, mal radu. Netrvalo mi dlho, aby som prišla na to, že rady iných ľudí môžu spôsobiť ďalšie zničenie.

Prišla som na to, že členovia rodiny, ktorým na mne, deťoch a dokonca aj na Danovi naozaj záležalo, mi dali dobre mienené rady, ktoré som nasledovala, a nakoniec zničili moje manželstvo. Keď som bola otrávená následkami nasledovania názoru iných ľudí (ktorí ich mali od priateľov alebo z programov ako Oprah Winfrey), upriamila som myseľ po prvé na nerozprávanie iným o mojej situácii a po druhé som sa uistila, že to, čo som mala urobiť, bolo v súlade s Božím Slovom. Toto sú dva podstatné princípy, ktoré sú základom nášho spoločenstva.

A keď ma Boh zavolal do spoločenstva, môžem úprimne povedať, že som urobila toľko chýb, keď druhí prišli ku mne s prosbou o pomoc. Jedna vec je hľadať Pána pre seba, no väčšia zodpovednosť je pomoc iným a vedenie druhých. Urobila som záväzok voči ženám, ktorým som pomáhala, že poviem iba to, čo som urobila ja a čo by som spravila ja, keby som čelila takej istej situácii a iba ak je to v súlade s Písmom.

Beriem to ako privilégium, že mám možnosť podeliť sa s tebou v tejto kapitole s mojimi chybami spolu s tým, čo mi Pán ukázal, keď som Ho hľadala, čo prinieslo veľa ovocia počas mojej služby ženám v manželstve.

Veľa mužov a žien, ktorí vedia o našom spoločenstve, za nami posiela rodinu a priateľov. A je to správne, no sú ľudia, s ktorými budeš mať kontakt iba ty. Tak ako pastor z tvojho kostola nie je jediný, ktorý je povolaný, aby sa podelil s evanjeliom medzi stratenými, ty musíš mať tiež vedomosti, aby si priviedla iných k obnove.

Sme Kristovými vyslancami. Pre koho pracujeme, keď k nám Pán niekoho pošle? Sme Kristovými vyslancami. „Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!″ (2Kor 5, 20) Vyslanec je definovaný ako „diplomatický úradník najvyššej hodnosti, ktorý je dlhodobým zástupcom iných″. Máme reprezentovať Krista tým, ako jednáme s druhou osobou, ktorú k nám Pán poslal. Táto pozícia je dlhodobá, čo znamená, že túto osobu máme vidieť cez víťazstvo v manželstve. No napriek tomu som sa naučila, že naša pozícia nemôže stáť v ceste k ich osobnému vzťahu s Ježišom, ich „Spasiteľom″, a nemôžeme ani brať miesto Ducha Svätého tým, že sa budeme hrať na mladšieho ducha svätého. Lebo toto bude nevyhnutne stáť v ceste k ich obnove.

A tak je dobrou správou, že nie si vo svojom úsilí SAMA a ani nepôjdeš bez pomoci. Nie tak dobrá novina pre niektoré z vás je, že je potrebné väčšie spoliehanie sa na Ducha Svätého ako na seba samú. Budeš musieť poznať Božie princípy a nehovoriť svoje úvahy a svoje myšlienky. „Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán. Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.″ (Iz 55, 8-9)

Aby si bola efektívna, musíš si obnoviť myseľ Božím Slovom, Jeho myšlienkami a Jeho princípmi. Budeš sa musieť zdržať rozprávania o tom, „čo urobila tvoja priateľka″ alebo „čo si počula v telke″. Dokonca aj niektoré kresťanské knihy o manželstve, ktoré si prečítala, pravdepodobne naplnili tvoju myseľ nápadmi a technikami, ktoré bez pochybovania zničia ich manželstvo miesto toho, aby ho zachránili. „Zoslal im Svoje Slovo a uzdravil ich a vyslobodil ich zo záhuby.″ (Ž 107, 20) To, o čo ťa Pán ako Jeho vyslankyňu žiada, je predstaviť Ho, Jeho učenie, Jeho princípy, v duchu Jeho lásky a súcitu tým, že použiješ Jeho Slovo.

Napriek tomu, že som bola požehnaná môcť ísť touto cestou, že som získala obnovené manželstvo a že viac ako desaťročie slúžim manželstvám v kríze, úprimne môžem povedať, že nemám predstavu, čo povedať, keď ma niekto požiada o pomoc vo svojom rozpadnutom a zničenom manželstve. Koľkokrát som prosila Pána, aby mi pomohol poznať, čo mám robiť, čo nerobiť, čo povedať alebo nepovedať tejto zničenej a zúfalej žene? Ak nie si úplne závislá na Duchu Svätom v poníženej mysli vo vedomí, že ty nie si schopná pomôcť tejto osobe bez Jeho práce cez teba, spôsobíš tej osobe, ktorej sa pokúšaš pomôcť, že zakopne uprostred útoku zlého na jej život a manželstvo. V Evanjeliu podľa Lukáša 17, 1-2 Ježiš varuje: „Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú! Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora.″ Daj si pozor na radu, ktorú poskytuješ, a súcit, ktorý vyjadruješ, ak nie si v úplnom a kompletnom služobníctve Pánovi.

Si Mi na pohoršenie. Evanjelium podľa Matúša 16, 23 hovorí: „On [Ježiš] sa obrátil a povedal Petrovi: ,Choď mi z cesty, Satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!′″ Jeden z najvážnejších spôsobov, ako zničiť tvoju priateľku alebo tvojho člena rodiny, je neschopnosť porozumieť dôvodu alebo dôvodom, ktoré sú za manželskou krízou. Poďme najskôr hovoriť o dôvodoch, ktoré sú za skazou.

Čo spôsobilo, že je manželstvo zničené?

Keď čítaš knihu „Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo″, ktorú sa, mimochodom, požaduje prečítať kvôli tejto lekcii, hneď si uvedomíš, že to začína pokojom, útechou. Táto útecha je založená na fakte, že Boh povolil túto situáciu pre ich dobro, aby ich mohol pritiahnuť bližšie k Sebe. A ako vyslankyňa im musíš pomôcť nájsť túto cestu k Nemu alebo naspäť k Nemu. Nie je tvojou úlohou, aby si prebrala Jeho miesto, ale aby si ich otočila k Nemu pre útechu. Pre niektoré je toto veľmi ťažké. Možno si dostala dar súcitu, ale ak nie je tento dar kontrolovaný Duchom Svätým, môže mimovoľne zraniť tie, ktorým sa snažíš pomôcť.

Sme tu na to, aby sme utešili, ale „útechou, ktorou sme aj my utešené a ktorá prichádza od Boha″, nie okrem ani mimo Boha. Druhý list Korinťanom 1, 3-5 hovorí takto: „Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás. Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha.″

A tak prvým, hlavným a najdôležitejším dôvodom, prečo sa táto skúška vyskytla, je, že Pán chce použiť túto krízu ako prostriedok, ktorý pritiahne túto osobu k Nemu alebo naspäť k Nemu. Toto musí byť v popredí v tvojej mysli a tento cieľ musí mať prednosť v každom kontakte s tými, ktorí hľadajú tvoju pomoc. Nedeje sa to pre teba, aby ste sa zblížili (no toto sa veľmi často stane), a ani pre ne, aby sa priblížili k manželovi (toto sa tiež obyčajne stane, keď sú zmenené viac na obraz Pána), ale je to výhradne kvôli získaniu hlbokého a trvajúceho vzťahu s Pánom cez tento bolestivý a často dlhý boj. Ak ti ujde tento najdôležitejší bod, dostaneš sa do cesty tomu, na čom pracuje Pán. Môžeš urobiť všetko, aby si vyriešila tento problém, a nájdeš pre nich riešenie. Musíš odolať tomuto pokušeniu a namiesto toho im musíš pomôcť hľadať Pána a Jeho riešenie, Jeho utešenie a Jeho vedenie.

Hynie, lebo nemá poznanie. Druhý dôvod, prečo tento problém nastal, nájdeme v Knihe proroka Ozeáša 4, 6. Hovorí: „Môj ľud hynie, lebo nemá poznanie.″ Väčšina z nás vstúpila do manželstva a potkýna sa v manželstve bez poznania a porozumenia princípov v manželstve. A preto hynieme, pre nedostatok poznania. Keď posunieme tento princíp ďalej, ak nie sme poučené alebo nemáme dostatok poznania, čo robiť alebo nerobiť, keď nastane kríza v manželstve, tak spôsobíme v manželstve ešte väčšie poškodenie.

Na to, aby si pomohla niekomu inému, musíš poznať princípy. Poznáš ich? Študovala si, aby si sa ukázala Bohu ako osvedčená pracovníčka, ktorá sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy? (2Tim 2, 15) Tak potom sa „usiluj ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.″ Táto kniha spolu s knihou „Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo″ ti pomôžu. Ak použiješ iný materiál, buď opatrná, aby bol založený na Písme, a nie iba citoval Písmo. 

Mnohí autori radi citujú Písmo, aby obhájili svoj pohľad; princípy musia byť z Písma, aby zostali stáť, keď skúšky zaútočia. „A tak každý, kto počúva tieto moje Slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.″ (Mt 7, 24-25)

Autori tiež musia obhájiť seba samých ovocím. Či tomu chceš veriť, alebo nie, v dnešnom svete je veľa falošných prorokov. A veľa z nich má mnoho nasledovateľov. Ježiš nás varuje v Evanjeliu podľa Matúša 7, 15-20: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte.″

Ak teda nepoznáš Slovo osobne, ľahko môžeš byť oklamaná. Čím viac poznám Slovo, tým lepšie viem rozlíšiť chyby u autorov. Čítala som nejakých autorov, ktorí časom odbočili z cesty, a ak by som nemala pevné vedomosti zo Slova, tiež by som to prijala za pravdu. Moji najobľúbenejší autori používajú veľa Písma. Nauč sa poznať Slovo Božie dosť dobre na to, aby si rozlíšila chybu v tom, čo si prečítala, a v tom, čomu veríš. A používaj Slovo často, keď slúžiš druhým. Prečo? Lebo...

„Zákon PÁNOV je dokonalý, osviežuje dušu;

Svedectvo PÁNOVO je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým.

Rozhodnutia PÁNOVE sú správne, potešujú srdce;                  

Prikázania PÁNOVE sú jasné, osvecujú oči.

Bázeň pred PÁNOVE je úprimná, trvá naveky;

Výroky PÁNOVE sú pravdivé a všetky spravodlivé. 

Vzácnejšie sú než zlato, než veľký drahokam, sladšie sú než med, než medové kvapky z plástu. 

Tvoj služobník sa v nich vzdeláva;

veď kto ich zachováva, dostane hojnú odmenu. 

Kto však vie o všetkých svojich poblúdeniach?

Očisť ma od chýb, ktoré si neuvedomujem:

[nech je toto tvoja modlitba]

a svojho služobníka zachráň od pýchy, aby ma neovládala.

Tak budem bez škvrny a čistý od veľkého hriechu. 

Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca

pred tvojou tvárou PANE, ty si moja pomoc a môj Vykupiteľ.″ Ž 19, 8-15

Chytiť stranu

Keď počúvaš niečo, čo sa vyskytlo medzi dvomi ľuďmi, je prirodzené, že chytíš stranu tomu, od koho si problém počula. No napriek tomu, Kniha prísloví nás varuje: „Spravodlivým sa zdá ten, kto prvý začína svoj spor, kým nepríde jeho blížny a neusvedčí ho.″ (Prís 18, 17) Ver mi, to, čo si počula, nie je všetko. Keď ma Dan opustil, zdalo sa byť jasné, koho vina to bola. No napriek tomu MNE Pán ukázal, že mám VEĽKÝ podiel na tom, že je naše manželstvo zničené. Počas tých rokov služby druhým som ešte NIKDY nevidela situáciu, že by bolo manželstvo zničené iba z jednej strany aj napriek tomu, že sa to tak na začiatku javí. Či je to nevera, alebo urážanie, alkohol, drogy na manželovej strane, NIKDY som nevidela, aby manželka bola nevinná, čo napokon pomohlo v zničení manželstva.

V tomto bode sa zdá logické ísť a vypočuť druhú stranu príbehu. Konzultanti presne toto robia, že privedú oboch, aby si to „vybojovali″ v ich prítomnosti a oni sú ako rozhodcovia. Neodporúčam túto metódu a aby som ti povedala pravdu, odmietam byť v tomto zapletená. Raz som sa ocitla v takejto nepríjemnosti, keď som bola zavolaná, aby som sa stretla so ženou, ktorá bola vo väzení. Keď som tam prišla, bol tam aj jej manžel. Táto žena sa chybne domnievala, že som tam na to, aby som súdila, kto spravil chybu a kto nie. Jednoducho som odišla. Urobila som to na podklade z Písma. „Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.″ (Jn 3, 17) Ak Boh neposlal Ježiša, aby SÚDIL, som si istá, že neposlal mňa (alebo teba)!

Nedovoľ, aby si sa dostala do stredu problému a aby si súdila, čo kto urobil. To nie je to, na čo sme ty alebo ja boli povolané. Namiesto toho musíme poskytovať Pravdu a útechu tým, že hľadáme Pána, aby nás viedol. Toto ma priviedlo k jednej z mnohých lekcií, ktoré som sa naučila v oblasti služby druhým.

* NIKDY nepočúvaj hnev, ale uteš a vypočuj tých, ktorí vyjadrujú svoje zranenie a bolesť.

Keď niekto napíše alebo som zavolaná, aby som pomohla niekomu v mojom kostole, odmietam počúvať hnev. Nielen že je to márne slúžiť niekomu, kto je v tomto štádiu emócií, je to tiež nákazlivé! Kniha prísloví 22, 24-25 varuje: „Nepobrataj sa s hnevným človekom a s prchkým chlapom neobcuj, aby si tiež nenavykol jeho chodníčkom a nenastrojil svojej duši sieť.″

* NIKDY nepočúvaj ohováranie. Odmietam počúvať, čo manžel nejakej ženy urobil alebo čo robí.

Nielen nepočúvam hnev niekoho, odmietam tiež z niekoľkých dôvodov počúvať detaily. Prvým dôvodom je uchrániť osobu, ktorá sa delí o detaily, zo záhuby. Žalm 101, 5 varuje: „Kto tajnostkársky ohovára blížneho, toho umlčím. Kto má oko pyšné a srdce naduté, toho neznesiem.″ Keď dovolím niekomu, aby sa podelil o hanlivé detaily o svojom manželovi, vystavujem ho záhube. Položila som nástrahu na jeho nohy. Toto je pravdepodobne ťažké pochopiť, pretože väčšina konzultantských poradní takto prebieha a okrem toho sme zvedavé a rady počujeme detaily. Nie preto pozeráš všetky tie hrozné programy, kde každý človek ohovára rodinu a priateľov za účelom svedectva? Tieto veci by sme nemali NIKDY počúvať pre niekoľko dôvodov. Tu je pár z nich:

 1. Lebo to, čo oni potajomky robia je aj hanbou hovoriť. (Ef 5, 7-13) „Preto nemajte s nimi nič spoločné. Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť.  Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo.″ A preto nemaj s nimi nič spoločné, keď sa budú pokúšať povedať ti detaily toho, čo sa stalo alebo čo sa deje v ich manželstve.
 2. Budeš odpudená druhou stranou v manželstve. „Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.″ (Prís 16, 28) „Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku zachovať, kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.” (Prís 17, 9) Ako často som počula skôr, než som mala šancu zastaviť, veci o manželovi, ktorý bol jedným z našich pastorov, starší a blízky priateľ Dana a mňa? Zakaždým som mala ťažkosti pozerať sa na jej manžela takým istým spôsobom. Mala som problém nemyslieť o tomto človeku v negatívnom svetle, o ktorom sa jeho manželka so mnou podelila. A vždy cítim, že moja tvár ukazuje „viem o tebe všetko″!

Keď zoskupime muža s mužom a ženu so ženou ako ePartnerov v našom spoločenstve, varujeme ich, aby nezdieľali detaily pre dôvody, ktoré sú uvedené vyššie. No napriek tomu je tu protijed na pocity, ktoré sa objavia, keď slúžime páru. Keď si niekedy prichytená v tejto pasci diabla, najskôr zastav človeka, ktorý sa pokúša zdôveriť, a potom buď verná v modlitbe za jeho manžela. Neexistuje lepší spôsob na vyliečenie nenávisti, ktorou budeš naplnená, keď si niekoho vypočuješ, ako sa pomodliť za nového nepriateľa. Evanjelium podľa Matúša 5, 44 a 46 nám hovorí: „Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici?″

Nič dobré neurobíš pre priateľku alebo člena rodiny, ak budeš pokračovať v útoku na ich manželov. Nedovoľ nepriateľovi, aby ťa stiahol do tejto špinavej roboty pomôcť tejto žene zničiť jej vlastný dom! Keď počúvaš detaily, neubrániš sa  a staneš sa trpkou voči vinníkovi. „Dbajte na to, aby nik nepremeškal Božiu milosť; aby nevyrazil nejaký koreň horkosti a nevyvolal zmätok a nenakazil mnohých.″ (Hebr 12, 15) Raz som počula na seminári Billa Gotharda, že Boh dáva svoju milosť iba človekovi, ktorý je uprostred zla, nie tomu, kto je toho svedkom alebo tomu, kto počuje o nespravodlivosti neskôr. Musíme byť VEĽMI opatrné, aby sme nesúdili situáciu dokonca ani vtedy, keď sme jej svedkami. Nie sme schopné pozrieť sa na srdce alebo na skutočnosti, ktoré viedli k tejto záležitosti.

S týmto všetkým na mysli, AKO môžeme pomôcť?

 

 • Počúvaj zranených.

 

 • Uteš ich v ich bolesti.

 

 • Utíš ich ducha a jazyk.

 

 • Modli sa za nich a s nimi.

 

 • Povzbuď ich, aby sa vyznali z vlastných zlyhaní.

 

 • Ukáž im pravdu zo Slova a predstav im princípy obnovy a knihy Múdrej ženy.

 

 • Kráčaj s nimi bok po boku smerom k obnove – najskôr k ich obnove s Bohom, potom k obnove s manželom.

 

Počúvaj zranených. „Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh.″ (Iz 40, 1) Ak ťa Boh niekedy v niečom utešil, tak potom si schopná utešiť priateľku alebo člena rodiny v hocičom, cez čo práve teraz kráča. Lebo je to On, „čo nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.″ (2Kor 1, 4) Toto bolo časťou toho, prečo si išla cez to, cez čo si išla, aby si mala súcit utešiť iné, ktoré potrebujú nájsť Pána uprostred svojej bolesti. Nemusíš sa nutne identifikovať s dôvodom ich bolesti, no rozhodne sa môžeš identifikovať s ich trápením.

Utíš ich ducha a jazyk. Ak si raz dolovila, aby sa s tebou podelili o svoju bolesť a zranenie (nie hnev), potom ich s láskou utíš. Nie je toto spôsob, ako s tebou jedná Pán? Och, láska nášho Pána – uvedomenie si, ako sa o nás stará! Povedz im, že ich máš rada a pripomeň im (alebo im povedz po prvýkrát), že ich Pán miluje. Keď sa raz podelili o svoje zranenie, potom ich zastav. Nedovoľ, aby opakovali dookola a rozdúchavali viacej bolesti. Často sa po druhýkrát rozdúcha hnev. Je to tvoj čas, aby si hovorila. Keď si im povedala, že ich máš rada a že Boh ich miluje, potom sa zastav a modli sa za nich (a za múdrosť, aby si ich viedla).

Ak si fyzicky s nimi a neslúžiš im cez telefón, uisti sa, že ich objímeš a/alebo ich držíš v objatí. Vieš, že sa cítia neľúbené a opustené. Dotyk je silná zbraň, keď sa chceš priblížiť k zraneným a pritiahnuť ich k Spasiteľovi. Ježiš sa veľa dotýkal, najmä tých, ktorí sa cítili nečistí. Ak nie si osoba, ktorá by sa rada dotýkala, potom požiadaj Pána, aby ťa vybavil byť Jeho vyslankyňou a požehnal touto schopnosťou.

Keď som začala toto ministerstvo v roku 1990, bola som osoba, ktorá sa nerada objímala alebo sa dotýkala iných ľudí mimo mojej rodiny; nebol to spôsob, ako som bola vychovávaná ani moja povaha. Možno si aj ty taká. Ale Boh má spôsob dostať nás na cestu a dať nám Jeho povahu. Nielen že som mala privilégium objímať a držať tých, ktorí boli zlomení alebo dokonca boli špinaví a smrdeli, ale tiež som dostala sesterský bozk. Stalo sa to neočakávane, keď ma objala veľmi vplyvná a veľmi dobre známa žena v našej krajine, bozkala ma líce a povedala mi, že ma má rada.

Čoskoro na to som stretla v kostole zlomenú ženu, ktorá prišla požiadať o modlitbu. Objala som ju, pobozkala a povedala jej, že ju mám rada, všetko toto predtým, než som si uvedomila, čo vlastne robím! Hocijaká stena bola v mojom vnútri – strach, sebauvedomenie alebo nedostatok súcitu – bozk tejto vplyvnej ženy, ktorá bola ochotná ma objať a milovať, bol ako Eliášov plášť hodený na Eliášove ramená. Och, Pán ti tiež zabezpečí tento drahocenný plášť, ktorý nemôže byť vyrobený, no namiesto toho je to náručie a bozky Toho, pre koho sme ty a ja vyslancami – Kráľ kráľov!

Modlitba

Svoje slová vložím do jeho úst. Žena, ktorá je volaná, aby slúžila v službe zmierenia, musí byť žena modlitby. Nemôžeš sa modliť iba za ženu, ktorej slúžiš, ale tiež za to, aby cez teba hovoril Pán. Aké nebezpečné a arogantné je, myslieť si čo len na jednu minútu, že máme v sebe múdrosť. Dokonca aj vtedy, ak dobre poznáme verše z Biblie, tak ako sa to vzťahuje na naše spoločenstvo, ako môžeme vedieť, čo sa naozaj deje za scénou v ženinom živote?

Dt 18, 18: „Vzbudím im proroka spomedzi ich bratov, ako si ty, Svoje slová vložím do jeho úst a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem.″

Iz 51, 16: „Vložím ti do úst Svoje slová a schovám ťa v tieni svojej ruky, aby som zasadil nebesá a založil zem a povedal Sionu: ,Ty si môj ľud.′″

Jer 1, 9: „Vtedy vystrel Pán ruku a dotkol sa mi úst. A Pán mi riekol: ,Hľa, vložil som Svoje slová do tvojich úst!′″

S totálnou a úplnou závislosťou na Bohu v tom, čo a ako máme hovoriť žene v manželskom probléme, dovolíme Bohu, aby hovoril cez nás; nie na vlastnú päsť, ale sme iba poslami Toho, ktorý nás poslal.

Modli sa nimi. Môže ťa to prekvapiť, ale je veľa žien, dokonca aj v kostoloch, ktoré sa necítia dobre, keď sa majú modliť nahlas. Niektoré vôbec nevedia, ako sa modliť. Toto je časť tvojej práce – naučiť druhú, ako sa modliť. No ak ty nie si osoba, ktorá by sa modlila, potom budeš mať problém vo vedení iných. Uisti sa, že keď sa s nimi modlíš, nie si moc kvetnatá a moc duchovná. Toto by spôsobilo, že by cítili, že nikdy nebudú schopné „dobre sa modliť″.

Ja sa rada modlím krátke a jednoduché modlitby, potom sa zastavím a požiadam, aby sa modlili ony. Ak váhajú, povzbudzujem ich tým, že im poviem, že modlitba je iba rozprávanie sa s Bohom alebo Pánom; takým istým spôsobom, ako sa rozprávajú so mnou. Väčšina bude určitú dobu váhať (niektoré dlhú dobu), no skúšam zostať ticho tak dlho, aby som im umožnila urobiť prvý krok. Keď raz otvoria svoje srdcia, sú na ceste k špeciálnej a intímnej prechádzke s Pánom. Moje obľúbené požehnanie prichádza, keď som schopná povzbudiť tie, ktoré sa nikdy predtým nemodlili; tieto ženy sa pomodlia najsladšie detské modlitby, ktoré ma dokážu rozplakať.

„Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.″ (Jak 5, 16)

Modli sa za ne. Veľmi často zanedbávame modlitbu. Povieme, že sa za niekoho pomodlíme, no veľmi často úplne zabudneme. Najlepším liekom je práve tam, práve vtedy sa pomodliť za svoju priateľku, člena rodiny, spolupracovníčku alebo ženu z kostola. Nič iné sa nedotkne srdca druhej osoby tak, ako počuť, že niekto volá na Boha alebo sa pre ich problém dotýka nebies. Keď sa ma niekto spýta, či by som sa za niekoho pomodlila, v súčasnosti som si vytvorila návyk, že vezmem ich ruky a poviem: „Poďme sa pomodliť.″ Nezaujíma ma, kto je okolo alebo čo si kto myslí.

Neskoršie mi ich Pán opäť prinesie na myseľ, no aby som sa uistila, mám pri sebe malý zápisník a pero a zapisujem si, komu som prisľúbila, že sa pomodlím, aby som ich neskoršie mohla pridať k mojim modlitbovým kartičkám.

Neprestávame sa za vás modliť. Byť vedená Duchom Svätým je úžasné, keď verne umiestni ženu do tvojho srdca, za ktorú sa máš modliť. Musíme však byť usilovné a verné modliť sa za ňu každý deň. Rada si robím 10 x 15 cm kartičku s jej menom. Pridám konkrétne veci, o ktoré sa so mnou podelila, a tým zostávam verná voči záväzku modlitby za ňu. Niektoré ženy si rady robia modlitbový zápisník. Nech je metóda hocijaká, uisti sa, že nezanedbáš  modlitbu za tie ženy, ktoré Boh k tebe poslal.

„Preto aj my odo dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti, aby ste žili ako sa patrí vzhľadom na Pána a páčili sa mu vo všetkom tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha a aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou silou boli veľmi trpezliví a vytrvalí a s radosťou vzdávali vďaky Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle.″ (Kol 1, 9-12)

Kráčaj v tejto metóde dôstojne

Verš z Listu Kolosanom, ktorý si si práve prečítala, je obdivuhodný náčrt, ako sa môžeš modliť za každú ženu, ktorú ti Boh poslal. Poďme sa dobre a zblízka pozrieť na tento verš, aby sme získali úžasný náhľad o tom, čo chce Boh uskutočniť v jej živote, keď ju nežne vedieš po jej ceste smerom k manželskej obnove.

Požiadaj, aby si:

 • bola naplnená vedomosťamiJeho vôli v celkovej duchovnej múdrosti a duchovnej chápavosti...

 

 • aby si žila tak, ako sa patrí vzhľadom na Pána, aby si sa Mu páčila vo všetkom tým, že budeš prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha...

 

 • aby si mocou Jeho slávy upevnená všetkou silou bola veľmi trpezlivá a vytrvalá...

 

 • s radosťouvzdávala vďaky Otcovi, ktorý ťa urobil súcou mať účasť na podiele svätých vo svetle.″ (Kol 1, 9-12)

 

Je zaujímavé, že prvá veta, „boli naplnení vedomosťamiJeho vôli v celkovej duchovnej múdrosti a duchovnej chápavosti,″ zahŕňa tie isté prvky o stavaní domu, ako sa píšu v Knihe prísloví: „Múdrosťou buduje sa dom a rozumnosťou býva upevňovaný. Vedomosťou sa naplňujú komory všakovým hodnotným a krásnym imaním.″ (Prís 24, 3-4)

Učiť, čo je dobré

Je zrejmé, že musíš povzbudiť ženu, ktorej slúžiš, aby začala s obnovou mysle podľa spôsobu a predpisu Boha. Nie je lepšia cesta, ako sa s ňou pravidelne stretávať a prechádzať s ňou cez tieto série, keď sa dostane z krízy. (To je to, na čo je kniha Obnov tvoje manželstvo určená: dostať manželstvo z krízy.) Ak si pozorná a urobíš modlitbuučenie tvojimi hlavnými prioritami počas vášho stretnutia, odstráni to ohováranie, sebaľútosť, diskutovanie a/alebo spor. Prevezmi kontrolu tým, že budeš viesť modlenie a učenie. Uvidíš, že zostane málo času na prázdne reči, sťažovanie sa, ohováranie a mrmlanie.

„Podobne aj staršie ženy nech sú sväté v správaní, nech neklebetia, nech nie sú oddané vínu, nech dobre učia, mladé ženy nech priúčajú múdrosti, aby mali rady svojich mužov, milovali deti, aby boli rozumné, cudné, starostlivé o dom, dobrotivé, podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie slovo.″ (Tít 2, 3) Je to veľká práca, učiť a povzbudzovať ženy vo všetkom, na čo sme boli povolané, ale je ľahké pozvať priateľku do svojho domu, urobiť kávu a prechádzať cez „Múdru ženu″. Veľa žien sa cíti nehodných, aby viedli iné ženy k Pánovi alebo aby ich viedli k tomu, aby sa z nich stali dobré ženy; no napriek tomu je KAŽDÁ žena schopná otvoriť svoj dom a pozvať inú ženu, aby s ňou strávila pár hodín párkrát do týždňa. (Pre viac informácii o tom, ako učiť, pozri kapitolu 15, „Ženy, povzbuďte mladšie ženy″.)

Ak sa cítiš nepohodlne, že sa s ňou stretávaš osamote (alebo vieš, že ona sa cíti nepohodlne, keď sa stretá osamote s tebou), potom sa pomodli, aby si získala pár priateliek alebo jej priateliek na stretnutie raz za týždeň. Môžete si to naplánovať pri jedle, to dá ľudí vždy dokopy. Veľa žien, ktoré vedú tieto hodiny, uzná, že používanie Múdrej ženy je osviežením, lebo nie ony sú „tými zlými″ alebo „tými duchovnými″, ktoré hovoria pravdu. Som to ja, na ktorú sa môžu hnevať. A ak sa nahnevajú, pamätaj, že s nimi musíš súhlasiť. Snaž sa porozumieť, odkiaľ prichádzajú. Postav sa na ich stranu. Toto je z Písma a môže to byť jediný spôsob, ako ich priviesť k tomu, aby pokračovali v hodinách.

Evanjelium podľa Matúša 5, 25 hovorí: „Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia.″

Kniha prísloví 18, 19 hovorí, že: „Brat, urazený neverou, je mocnejší než mestská tvrdz. Spory sú ako hradné závory.″

A nakoniec, Kniha prísloví 16, 21 nám hovorí, že: „Ten, kto má múdre srdce, bude vyhlásený za rozumného; a prívetivá reč zvyšuje ešte vnímavosť.″

Ak máš „múdre srdce″, budeš vyhlásená za rozumnú. Obyčajne sú ženy, ktoré odporujú pravde, veriace, ktoré žijú v rebelstve alebo nie sú pravé veriace. Je nutná práca Ducha Svätého, aby ti pomohol rozlíšiť, kedy súhlasiť a byť sladkou, a kedy smelo zotrvať v pravde. A preto, že si v Božej misii, On bude verný pokiaľ Mu budeš dôverovať, aby ťa viedol. Ale buď opatrná a „nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na Neho a On ti bude rovnať chodníky.″ (Prís 3, 5)

No napriek tomu, všetky robíme chyby. Je nerealistické veriť, že neurobíš nič nesprávne a pokarháš, keď by si mala súhlasiť a naopak. To, čo urobíš, keď spravíš chybu, ukáže, či máš charakter dobrej ženy, alebo iba prechádzaš. „Lebo spravodlivý vstane, hoc by padol sedem ráz...” (Prís 24, 16) Počas prvej príležitosti choď za ňou a poníž sa a priznaj si chybu. Nečakaj, kým nepriateľ príde a použije tvoju aroganciu, aby chytil niekoho, kto má slabého ducha. Evanjelium podľa Matúša 5, 23 nám hovorí, aké veľmi dôležité to je. „Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar.″

Kniha prísloví 28, 13 nás varuje o nebezpečenstve toho, že skrývame vlastné omyly, a dáva prísľub tomu, kto je verný a vyzná sa zo svojich omylov. „Tomu, kto tají svoje previnenia, povodí sa zle, kto sa však vyzná z nich a nechá hriech, dosiahne milosrdenstvo.″ 

Ak pôjdeš za ňou v súkromí a ak boli aj ďalší, ktorí sú svedkami tvojho omylu, potom je správne, keď sa priznáš aj im. Pretože som spoznala to úžasné požehnanie z „vyznania svojich slabostí″, v skutočnosti hľadám príležitosti, aby som iným povedala o mojich chybách. „Dáva však väčšiu milosť; preto hovorí: ,Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.′″ (Jak 4, 6) „Ale On mi povedal: ,Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.′ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.″ (2Kor 12, 9)

Diabol bude pracovať prostredníctvom našej hrdosti. Namiesto toho, aby nás povzbudil, že sa máme podeliť s našimi slabosťami a omylmi, podnieti nás, aby sme sa podelili s naším „víťazstvom″ s druhými, ktorí nás budú ospevovať za dobre odvedenú prácu. Kniha prísloví 29, 5 nás varuje: „Človek, čo pochlebuje svojmu blížnemu, pred jeho krokmi rozprestiera sieť.″ Všetkým sa páči, keď nás ľudia obdivujú; no nanešťastie, nie je to nič iné ako pasca. A preto, keď sa s niekým podelíš o víťazstve, uisti sa, že je to to, ČO UROBIL PÁN! Ak sa musíš pochváliť, chváľ sa v Ňom! Druhý list Korinťanom 10, 17 nám hovorí: „Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.″ My sme iba nádoby, ktoré si On vybral. Ako sa môžem ja, klavír, chváliť hudbou, ktorá znie, keď je to Pianista, Pán, kto je skutočným Muzikantom?

Musíš byť úplne a absolútne závislá na Pánovi s každým pohybom, krokom, ktorý urobíš. Ako vodca a učiteľ budeš zodpovedná za všetky, ktoré ti Pán dá. „Poslúchajte svojich predstavených a podriaďujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať.″ (Hebr 13, 17)

Zmieril svet so Sebou

Opäť si prečítajme verš zo začiatku, z Druhého listu Korinťanom 5, 18-19. „Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia. Veď v Kristovi Boh zmieril svet so Sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia.″

Tvojím hlavným cieľom tvojej „služby zmierenia″ MUSÍ byť, aby si priviedla priateľku alebo skupinu žien k zmiereniu s Bohom. Po určitých rokoch počas mojej služby v manželských krízach je jedna vec, o ktorej som presvedčená. A to, že manželský problém nie je nič viac ako duchovný problém, ktorý sa prejavuje v manželstve. A preto musí byť naším cieľom, tvojím a mojím, ako „služobníc zmierenia″, aby sme sa dostali ku koreňu problému: Pozrieť sa na zdroj ničenia, ktorým je ich zúfalá potreba úzkeho a dôverného vzťahu s Pánom. Začneme tým, že dovolíme Bohu, aby pracoval cez nás, a On napomenie zlomené a zúfalé ženy, aby Ho našli novým, hlbokým a krásnym spôsobom. „Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!″ (2Kor 5, 20)

Slovo napomínať znamená „prosiť niekoho opakovane″. Tento verš pokračuje a hovorí: „v Kristovom mene prosíme...″ Hoci si môže žena, ktorej slúžiš, myslieť, že je to jej manžel, kto potrebuje byť zmierený s Bohom, pravdou je, že On najskôr chce ju! Vo väčšine prípadov je to žena, ktorú chce Pán najskôr zastihnúť uprostred manželskej krízy. Verím, že manželka je „srdcom″ manželstva a toto „srdce″ musí byť obrátené k Pánovi najskôr. A potom sa hlava (manžel) otočí späť. No tvrdé srdce nemôže byť obrátené; musí byť zlomené.

Zlomenie

Žena, ktorá je v manželskej kríze, bude buď nahnevaná, alebo zlomená. Niekedy vidíš oboje emócie, čo často znamená, že hnev je zlomený, no nie je to úplné. Po tom, ako som roky skúšala pomôcť ženám v oboch skupinách, rozhodla som sa, že nebudem pomáhať ženám, ktoré neprišli k bodu zlomenia z troch dôvodov:

 1. Nemá to význam. Bez ohľadu na to, čo poviem alebo o čo sa s ňou podelím, dokonca aj o moje minulé rany a stanem sa tak priehľadnou v mojich vlastných hriechoch a nedostatkoch, nepočuje ma. Moje slová nie sú schopné preniknúť do srdca zo skaly, ktoré ukazuje svojím hnevom. „Kto má uši, nech počúva.″ (Zjv 13, 9) Jednoducho ju nezaujíma, čo hovorím.

V tomto bode sa snaží získať niekoho, kto bude počúvať jej stranu. „Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši.″ (2Tim 4, 3)

 1. Ak vynaložím čas a námahu na to, aby som slúžila tejto žene, ktorej srdce je zo skaly, ktorá je nahnevaná na manžela, nahnevaná na Boha, že dovolil, aby sa toto stalo, a teraz je nahnevaná aj na mňa, že sa jej pokúšam pomôcť spôsobom, ktorý nechce, potom budem vyčerpaná a nebudem schopná pomôcť žene, ktorá je zlomená a je ochotná prijať pomoc. „Hľa, hovorím vám: Zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu!″ (Jn 4, 35) Je veľa sŕdc, ktoré sú biele na žatvu; neurob chybu tým, že sa pokúšaš pozbierať dušu predtým, ako je zrelá.
 2. Moje napomenutie a pokarhanie časom spôsobí, že bude ešte viac nahnevaná. Kniha prísloví 29, 1 nás varuje: „Človek, ktorý je popri všetkom dohováraní hlavatý, bude znezrady zničený a záchrany preň nebude.″ To je ten istý dôvod, prečo hovoríme ženám, aby prestali byť žiadostivými voči manželovi – lebo to nevyhnutne spôsobí úplné rozbitie ich vzťahu. To isté platí aj vo vzťahu k tvojej kamarátke, členovi rodiny alebo spolupracovníčke. Boh je JEDINÝ, kto môže vziať srdce z kameňa a zmeniť ho na srdce z mäsa. „Vtedy im dám jednotné srdce a jednotného ducha vložím do ich vnútra. Odstránim z ich tela srdce kamenné a dám im srdce mäsa...″ (Ez 11, 19)

 

Úklady diabla. „Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.″ (Ef 6, 11) Úklady sú definované ako „tajný a rafinovaný plán″ najmä na to, aby spôsobil zničenie alebo ublíženie; systematický plán akcie. Je to úklad diabla, aby si sa cítila, že musíš urobiť viac (viac hovoriť, viac presviedčať), aby si zmenila priateľku. To, ako veľa hovoríš, ju nezlomí. To je práca pre Pána. Dovolí nové veci, odhalí situácie, dokonca aj väčšiu krízu, aby ju priviedol na miesto, kde spozná, že HO potrebuje. Nestoj Bohu v ceste.

Nemyslieť si o sebe viac. Na dodanie, nedovoľ diablovi, aby ťa pokúšal  presvedčiť ťa, že tvoje volanie slúžiť je viac. „Mocou milosti, ktorú som dostal, hovorím každému z vás, aby si nik nemyslel o sebe viac, ako myslieť treba, ale zmýšľajte triezvo, každý podľa stupňa viery, aký mu udelil Boh.″ (Rim 12, 3) Sme Pánovými vyslancami, nič viac, nič menej. Je smiešne, že vláda USA alebo iní vládni vyslanci začínajú konať na základe vlastných uvážení, a nie na základe prezidenta alebo správcu krajiny, ktorú zastupuje.

Vyslanec je ten, kto „je medzi″, kto používa svoje schopnosti na to, aby zmieril dve strany, ktoré sú v rozpore medzi sebou. „Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!″ (2Kor 5, 20)

Uzdravenie

„Liečia ranu dcéry Môjho ľudu ľahkovážne. Vravia: ,Pokoj, pokoj!′ Ale pokoja niet!″ (Jer 6, 14)

Povrchné liečenie. Vždy, keď sa pokúšame prevziať pozíciu Najlepšieho Doktora alebo poskytneme upokojujúci olej, ktorý nie je v súlade so Slovom Božím, budeme iných liečiť iba povrchne. Bude sa zdať, akoby boli vyliečení, no hlboko vnútri bude rakovina rásť. Prorok Jeremiáš 8, 22 sa pýta: „Či nieto balzamu v Galaáde? Či tam nieto lekára? Áno, prečo sa nezacelie rana môjho ľudu?″ Máme liečiaci balzam v Slove Božom; máme Doktora, tak prečo je duševné zdravie Božích ľudí, kresťanov, v tak zničujúcich podmienkach? Lebo sme sa otočili k filozofii ľudí, obrátili sme našu sústredenosť na človeka, na psychiku namiesto na dušu. Aj keď je pravda, že psychika je centrom myšlienok a správania a možno aj duše človeka, je to duch, ktorý zostane. Tento duch je centrom našej existencie a potrebuje Boha a Jeho Slovo, čím živí a lieči nášho ducha.

Ježiš odvetil: „Napísané je: - Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.″ (Mt 4, 4)

Vynechať alebo obmedziť Božie Slovo od ženy, ktorá je zlomená, spôsobí, že jej duša hladuje za výživou, ktorú tak nevyhnutne potrebuje. A tak ako človek, ktorý hladuje v tele, dostáva vodu a pokrm pomaly, ale pravidelne, až pokiaľ je schopný sám sa nasýtiť. Najskôr nápoje, neskoršie jedlo: „A ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu.″ (1Pt 2, 2)

Jeho Slovo lieči. Žalm 107, 20 hovorí, že: „Zoslal im Svoje Slovo a uzdravil ich a vyslobodil ich zo záhuby.″ Musíš používať Jeho Slovo, keď sa pokúšaš vyliečiť zlomené a zranené ženy. Nič iné nebude mať účinok. Nič, iba čisté, nezmenené Slovo od Boha to urobí. Neoslabuj Ho; musí byť dané vo svojej plnej sile, aby prinieslo zázračné vyliečenie, ktoré iba On je schopný vykonať. A preto nám tak veľa žien píše o neuveriteľnej obnove, ktorú naša kniha (alebo iná kniha od nás) priniesla do ich životov. Je to preto, lebo je to NAJMÄ Písmo; ono ich lieči hlboko v ich duchu, a to prináša ich obnovu. Keď to spojíme so „slovo môjho svedectva″, je to silný dvojaký zásah, ktorý ich zbaví útoku diabla, lebo utíši a upokojí dušu.                                    

Zanechaná

Žena, ktorá je opustená a odstrčená, potrebuje lásku, porozumenie a často aj náš čas. No napriek tomu musí byť našim cieľom znovu predstaviť ju Tomu, Kto ju „nikdy neopustí ani nezanechá″. (Hebr 13, 5) Nie vždy tu môžeme pre ňu byť, ani by sme to nemali skúšať. Ak spôsobíme, že sa stane závislá na nás, a nie na Pánovi, urobíme sme viacej zla ako dobra. Musíme sa s ňou podeliť o tomto silnom a upokojujúcom princípe: „Veď ako opustenú ženu a duchom skleslú povolal ťa Pán. Nuž či môže byť zavrhnutá žena mladosti? - hovorí tvoj Boh.″ (Iz 54, 6)

Povedz jej: „Bo manželom ti bude tvoj stvoriteľ Pán zástupov je jeho meno, vykupiteľom Svätý Izraelov, Bohom celej zeme sa nazýva.″ (Iz 54, 5) Ak naozaj nájde „milenca jej duše″, nebude potrebovať iného -  ani teba, ani manžela, lebo „Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.″

Flp 4, 19. Keď od ženy, ktorá kedysi „trúchlila v duchu″, opadne „potreba″, stane sa „očarujúcou″ pre svojho manžela a jeho srdce sa otočí naspäť k nej.

Nezapočítať im ich hriechy

Ján 3, 17: „Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze Neho svet spasil.″ 

Matúš 7, 1-2: „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.″

Lukáš 6, 37: „Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám.″

So službou zmierenia sa musíš vzdať všetkého a každého druhu súdenia. Môžeš mať súcit so ženou, ktorej slúžiš, ale ak sa tam zastavíš a budeš súdiť jej manžela, nepochopila si zámer, pre ktorý si bola volaná. Môže to byť tvoja práca, aby si počúvala jej zranenia, no nemôžeš vyrieknuť odsúdenie na žiadneho z nich. Ver mi, je to skoro nemožné. Jediný spôsob, ako toto dodržať, je, mať „myseľ Krista″, ktorý bol „pohnutý súcitom″. Ježiš videl za ich hriechy, ich slzy a ich utrpenie. Iba cez Neho, keď Jeho Duch zostáva v nás, nájdeme a splníme veľkú úlohu.

Našou úlohou nie je určiť, kto je viac vinný. Namiesto toho sme poverené poskytnúť Slovo Božie tak, že privedieme ženu k Tomu, Kto ju uzdravuje, mení a obnovuje.

A nakoniec, predtým, ako uzavrieme túto kapitolu, dovoľ mi podeliť sa s jednou výstrahou. Uisti sa, že slúžiš iba ŽENÁM. Jediný muž, ktorému môžeš bezpečne slúžiť, musí byť v pokrvenstve; tvoj syn, brat, otec. Diabol je VEĽMI šikovný. Videla som ženy, ktoré padli do cudzoložstva a nevery, keď sa pokúšali pomôcť blízkemu priateľovi alebo členovi rodiny, ktorý nebol v pokrvenstve. A nevystatuj sa, že sa ti to nikdy nestane. Nikto z nás nie je nad vecou. Je to iba skrze Božiu milosť, že ty a ja sme nepodľahli nevere, lebo bez Neho nič nespravíme!

V situácii, keď ťa vyhľadá muž, je múdre, aby si ho poslala za tvojim manželom alebo mu dala knihu Obnov svoje manželstvo pre mužov. Alebo ak poznáš iného muža, ktorý je v podobnej situácii, povzbuď ich, aby sa spolu stretli a navzájom sa povzbudzovali.

Zhrnutie

Sme Jeho vyslancami, On nás poslal. Sme záchranným lanom medzi ženou v úzkosti a v záhube. Modlíme sa, aby sme „stáli v medzere″, aby tam On niekoho našiel. Sme na to, aby sme ich zachytili, priniesli k ich Spasiteľovi. Musíme sa o ne starať v spôsobe a napomenutí Pána, učiť ich, čo je dobré a správne.

Nemôžeme súdiť ich ani ich manžela. Nemôžeme zobrať miesto toho, ktorý nás poslal. Nemôžeme ich liečiť povrchne tým, že im ponúkneme filozofiu človeka alebo zmiernime pravdu a silu Jeho Slova. Nepokúšajme sa slúžiť žene, ktorá je stále nahnevaná a nie je zlomená, ale zanechajme miesto Bohu, aby dokončil, čo začal.

Je to veľké volanie, byť vyslankyňou zmierenia. Je to ťažké a bolestivé, ale veľmi prospešné. Keď si vyberieš, že budeš poslaná na bojové pole manželskej skazy, položíš sa na miesto, kde budeš vidieť zázraky. Je to práca, ktorú veľmi odporúčam.

Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril:

„Koho mám poslať,

kto nám pôjde?″

I povedal som:

“Hľa, tu som, pošli mňa!″

Izaiáš 6, 8

Osobná oddanosť: Oceniť a prijať službu zmierenia. „Na základe toho, čo som sa naučila z Božieho Slova a z pozorovania epidémie z oddelenia a rozvodov, ktoré sa vo svete vyskytujú, zaväzujem sa a odovzdávam moju vôľu Pánovej túžbe, že budem Jeho vyslankyňou. Budem verne ponúkať nádej a tiež ochotne investujem svoj čas, aby som ich viedla k Tomu, ktorý lieči a obnovuje.″

Teraz je čas, aby si KLIKLA SEM a vyliala si svoje srdce pred Pánom a do denníka "Čo som sa naučila."