Kapitola 2 Tvoja prvá láska

„Mám však proti tebe to, že si zanechala svoju prvotnú lásku.“

- Kniha zjavenia 2, 4 -

Slovak-ww-Cover

Zanechala si svoju prvú lásku? Kto je tvoja prvá láska? Bol tvoj manžel tvoja prvá láska? Je tvoje dieťa alebo sú tvoje deti prvé v tvojom živote? Kto je naozaj prvý v tvojom živote? „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.″ (Mt 10, 37) Písmo v Knihe zjavenia hovorí: Mám však proti tebe to, že si zanechal svoju prvotnú lásku.″ (Zjv 2, 4)

Špinavé handry.  Spýtaj sa samej seba tieto otázky: Majú tie veci, ktoré som dala na prvé miesto, večnú hodnotu? Pomôže to, čo robím dnes, zväčšiť Jeho kráľovstvo? Pozerám sa na Jeho spravodlivosť? Pamätaj, naša vlastná spravodlivosť je ako špinavá handra (pozri Iz 64, 6).

Čo nám hovorí náš Pán? Hovorí, že vždy, keď umiestnime niekoho alebo niečo pred našu lásku a vzťah k Nemu, nie sme hodné Jeho lásky.

Najskôr hľadaj. Musíš Ho umiestniť na prvé miesto vo svojich hodnotách, prvého, keď začneš deň, prvého v tvojom srdci. “Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.″ Mt 6, 33.

Čo sa stane, keď uprednostníš niekoho iného pred Pánom? Čo On urobí, aby ťa pritiahol naspäť k sebe? Ak si uprednostnila manžela pred Pánom, tak potom to bol Pán, ktorý ti ho zobral. „Odohnal si mi známych a zošklivil si ma pred nimi. Priateľov aj rodinu si odohnal odo mňa, len tma je mi dôverníkom.″ (Ž 88, 9; Ž 88, 19)

Znamená to, že sa nemáme starať o to, čo naši manželia chcú alebo potrebujú? Budeme mať postoj „Ja slúžim Bohu, nie tebe”? Boh nás v Jeho Slove učí perfektnej balancii. „Ženy, podriaďujte sa svojim mužom ako Pánovi.” (Ef 5, 22) „Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi!″ (Kol 3, 18) Ak sme podriadené svojim manželom, robíme to pre Pána! Veľakrát si naši manželia nezaslúžia úctu, ktorú im dávame, no náš Pán si vždy zaslúži naše podriadenie sa Jeho Slovu!

Slovom Pánovým sa nesmieme rúhať. Pán nás varoval, že neposlúchnutie alebo neúcta voči našim manželom je zneuctenie, ba dokonca rúhanie sa Pánovi a Jeho Slovu! Vyváženosť je v tom, že si Pána uctíme tým, že poslúchneme a podriadime sa našim manželom. „...podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie slovo.” (Tít 2, 5)

Potešujúce pre Pána. Musíme hľadať to, čo potešuje Pána, a nie to, čo potešuje našich manželov. Potom Pán spôsobí, že budeme mať priazeň u našich manželov. „Ak sa Pánovi ľúbia cesty nejakého človeka, pomerí aj jeho nepriateľov s ním.″ (Prís 16, 7) „Spanilosť je klam a krása - daromnosť; chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.″ (Prís 31, 30) „Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.″ (Ž 37, 4)

Poslušnosť radšej než obeta

Poslúchnuť je lepšie ako trpieť.  „Veď poslušnosť je lepšia než obeta a poddanosť lepšia ako tuk baranov! Lebo odbojnosť je ako hriech čarodejníctva, svojvoľnosť je ako hriech modlárstva. Pretože si pohrdol Pánovým Slovom, zavrhne ťa...″ (1Sam 15, 22-23) „Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.″ (Prís 21, 3)

Svedectvo: Videla som veľa žien, ktoré sú „mučenice″ a vždy som sa obávala, že sa raz stanem takou ako ony. Práve preto, že som nevedela, prečo a ako sa tieto ženy takými stali, bola tu možnosť, že aj ja padnem do tej istej pasce. Aj sa tak stalo. Ale teraz už som našla odpoveď – my sme neposlúchali, my sme trpeli!

Môj manžel mi hovoril: „ber to zľahka″, „oddýchni si″ alebo „nechaj to na zajtra″, no nikdy som tak neurobila! Toto je rebelantstvo! Zdôvodnila som to tým, že som povedala: „On nevie, koľko mám roboty″ alebo „On si neuvedomuje, čo to stojí, starať sa o tento dom a všetky deti″ alebo „Ako si môžem oddýchnuť? Kto sa postará o deti, keď budem spať?″

Mala som pravdu: On nevedel – ale Boh vedel! A On je môj ochranca a ochranca mojich detí. Boh umiestnil našich manželov nad nás, pre našu fyzickú ochranu, emocionálnu ochranu a duchovnú ochranu. „Lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh. Chceš sa nebáť moci? Rob dobre a dostaneš od nej pochvalu. Veď ona je Božou služobníčkou pre tvoje dobro.″ (Rim 13, 1-4) (Pozri kapitolu 8, „Ženy, podriaďujte sa″, odsek „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Lebo si odmietol poznanie...″ Oz 4, 6) Pre viac informácií ohľadom tvojho manžela ako tvojho duchovného ochrancu, pozri kapitolu 9, „Vhodný pomocník″, v časti „Kto by mal byť duchovným vodcom?″ A neprehliadni svedectvá!) Obeta namiesto poslúchnutia ma urobila mučeníčkou!

Tvoj vonkajší vzhľad. Veľa žien si zakrýva hlavu, nosia sukne alebo veľmi jednoduché oblečenie, no v srdciach sú rebelky. Ak tvoj vonkajšok klame ostatných a myslia si, že si podriadená, Boh vie, čo je v tvojom srdci!  „Nehľaď na jeho výzor... lebo ho nepokladám za súceho. Veď Pán nehľadí, ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.” (1Sam 16, 7) Naše spoločenstvo práve obdržalo telefonát od ženy, ktorá bola neúprosná v tom, ako by sa ženy mali obliekať (dokonca učila svoje deti doma). No aj napriek tomu spáchala cudzoložstvo so ženatým mužom. „Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná?″ (Jer 17, 9)

Jeden príbeh hovorí o malom chlapcovi, ktorého otec dookola vyzýval, aby sa posadil. Nakoniec sa malý chlapec posadil a otec sa usmial. Ale chlapec rýchlo prehlásil: „Môžem sedieť, ale iba navonok, lebo vo vnútri stále stojím!” Veľakrát aj my vo vnútri stojíme. Veľakrát, keď urobíš správnu vec a súhlasíš s manželom, vyhlásiš: „Ale ja nesúhlasím!” alebo mu tvoj postoj napovie, že nesúhlasíš. Dámy, toto je rebelantstvo.

Budeš žať to, čo si zasiala. Ak si rebelovala tvojim rodičom predtým, ako si sa vydala, pravdepodobne rebeluješ svojmu manželovi. Alebo si si zobrala rebela. (Rebel, ako Bill Gothard hovorí, je „hľadanie vlastného druhu″. Myslím, že to je spôsob Boha, ako sa uisťuje, že máte rovnaké jarmo!) A teraz sa tvoj manžel stal ešte väčším rebelom, odkedy ste svoji, tak ako aj ty. On teraz rebeluje voči všetkej múdrosti, a dokonca rebeluje aj voči záväzku byť verným voči tebe, čo je prípad tých, ktorí kráčajú vo viere, že ich manželstvo bude obnovené.

Nič nie je nemožné. Ak tvoj manžel rebeluje proti Bohu, čo urobíš? Ak si veriaca, začni poslúchať. „Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene.” (1Kor 7, 14) Áno, je to pravda. Poslúchni teraz a pozeraj, ako Pán posväcuje tvojho manžela. Vyzerá to divne? Vyzerá to neuveriteľne, lebo tvoj manžel je zlý? Je to preto, lebo ste jedno telo. „A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.″ (Mt 19, 6) „Pravda, v Pánovi nie je ani žena bez muža ani muž bez ženy.″ (1Kor 11, 11) Môže polovica tela kráčať jednou cestou a druhá polovica druhou cestou? Preto, drahá sestra, maj vieru, lebo „...bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.″ (Hebr 11, 6) 

Ten, kto je nevinný. Ak raz poslúchneš, Boh zmení srdce tvojho manžela. „Sťa vodná struha je srdce kráľa v ruke Pánovej, vedie ho, kamkoľvek chce.″ (Prís 21, 1) Pamätaj: „Kto chodí neporušený, zachráni sa.″ (Prís 28, 8) Veľa žien hovorí, že nechce manžela poslúchnuť. Tak potom nebuď prekvapená, že on neposlúchne Toho, ktorý je nad ním! „Hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista Boh.″ (1Kor 11, 3) Neospravedlňuj sa, že tvoj manžel nie je veriaci, a preto ho nemusíš poslúchať. Hľadaj pre vysvetlenie v Písme; nič také tam nie je!

Nespravodlivo trpieť. A čo ak je môj manžel drzý alebo dokonca krutý? „Podriaďujte sa... so všetkou bázňou pánom a nielen dobrým a miernym, ale aj zlým. Veď je to milosť, keď niekto pre svoje svedomie pred Bohom znáša bolesti a nespravodlivo trpí. Lebo aká je to sláva, keď znášate údery po tvári za to, že hrešíte? Ale ak dobre robíte, a predsa znášate utrpenia, je to milosť pred Bohom.″ (1Pt 2, 18-20) Slovo pokračuje v tom, že my ženy máme príklad v Pánovi a Jeho živote. On nás vyzval, aby sme ho nasledovali. (Ak si v situácii, že ťa manžel napáda, nájdeš pomoc v kapitole 4, „Láskavosť na jazyku″.)

 Ak ma miluješ

Pod zákonom. Keď dáš Boha na prvé miesto vo svojom živote a začneš poslúchať tých, ktorí majú nad tebou autoritu, musíš zhodiť falošnú náuku, ktorá hovorí, „si zachránená milosťou, je to OK hrešiť, lebo už nie sme pod zákonom.” Hľadajme Pravdu v Písme:

Zapieraš Ho svojimi skutkami? „Vyznávajú, že poznajú Boha, ale skutkami Ho popierajú; sú odporní, neposlušní a neschopní nijakého dobrého skutku.″ (Tít 1, 16)

Robíš to, čo hovorí Jeho Slovo? „Čo ma oslovujete: ,Pane, Pane′, keď nerobíte, čo hovorím?″ (Lk 6, 46)

Budeme pokračovať v hriechu? „Čo teda povieme? Budeme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhojnila milosť? Vonkoncom nie! Veď sme zomreli hriechu! Ako by sme v ňom ešte mohli žiť?″ (Rim 6, 1-2) „Čo teda? Budeme hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Vonkoncom nie!″ (Rim 6, 15)

Viera bez skutkov je mŕtva. „Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.″ (Jak 2, 14; Jak 2, 26) Dobrá práca je ovocím našej premeny. Musíme si položiť tieto otázky:

Popierajú moje skutky to, že nasledujem Pána?

Dáva mi milosť povolenie hrešiť?

Som ako veriaca tvoriteľka dobrej práce?

Vyznaj svoje hriechy. Ak sú tieto otázky usvedčujúce, urob tak, ako hovorí Písmo: „Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli.″ (Jak 5, 16)

Nikdy som ťa nepoznal. Veľa ľudí si myslí, že môžu žiť tak, ako chcú, a potom, keď zomrú, pôjdu do neba. Je to pravda? „Mnohí mi v onen deň povedia: ,Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme, v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?′ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!″ (Mt 7, 22-23)

Poslušnosť Jeho Slovu

Múdrosť sa prihovára na ulici hlasito, na priestranstvách miest vydáva svoj hlas: na samom vrchu hradieb zaznieva jej volanie, pri vrátach brán v meste svoje reči prednáša: Dokedy, nerozumní, budete mať radi nerozum a dokedyže, posmievači, budete sa z chuti posmievať a, blázni, nenávidieť poznanie?! Pripusťte si k srdcu moje napomínanie! Ja vylejem na vás svojho ducha, oznámim vám svoje zásady!″

„Pretože som vás volala, a vzpierali ste sa, rukou som na vás kývala a nik si nevšímal: a pretože ste odbíjali každú moju radu a nepripúšťali ste moje karhanie, ja tiež sa budem zo záhuby vašej smiať, posmievať sa budem, keď vás úľak prikvačí, keď ako búrka príde na vás strach a vaša záhuba sa dovalí jak víchrica, keď úzkosť na vás doľahne a súženie.″

„Vtedy ma budú volať, ale ja sa neozvem, budú ma vyhľadávať, no nenájdu ma. Pretože mali v nenávisti poznanie a nevyvolili si bázeň pred Pánom, o moju radu nedbali; pohŕdali každým mojím dohováraním, nech sa teda najedia ovocia svojich ciest a nech sa nasýtia svojich zámerov. Veď odvrat nerozumných je ich smrť a bezstarostnosť bláznov je ich záhuba. Kto však mňa počúva, ten býva bezpečne a pokojne si žije, bez strachu, že sa mu zle povodí.″ (Prís 1, 20-33)

Poslušnosť prichádza zo srdca. „...zo srdca ste sa podriadili tomu učeniu, do ktorého ste boli uvedení.″ (Rim 6, 17) A znova: „Veď Pán nehľadí, ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce. (1Sam 16, 7)

Poslušnosť musí byť skúšaná. „Nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli.″ (1Pt 4, 12)

Poslušnosť očisťuje tvoju dušu. !Poslušnosťou pravde ste si očistili duše...″ (1Pt 1, 22)

Poslušnosť dáva svedectvo o tom, kto je Tvoj Otec. „Počúvajte môj hlas a budem vaším Bohom, vy však budete mojím ľudom. Kráčajte tiež každou cestou, ktorú vám ja prikážem, aby sa vám dobre vodilo. Ale nepočúvali a nenaklonili si ucho, išli za svojimi plánmi v podlej zatvrdnutosti svojho srdca, ukázali mi chrbát a nie tvár.″ (Jer 7, 23-24)

Tvoja neposlušnosť chváli bezbožnosť. „Tí, čo nezachovávajú zákon, chvália bezbožníka, tí však, čo zákon dodŕžajú, stavajú sa proti nemu na odpor.″ (Prís 28, 4)

Modlitba toho, čo neposlúchne, nie je vypočutá. „Ak niekto odvracia svoj sluch, aby nečul zákon, jeho modlitba je priam hanebnosť.″ (Prís 28, 9) 

Naším príkladom  je Ježiš

Bol poslušným až na smrť. „Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.″ (Flp 2, 8)

Naučiť sa poslušnosti. „A hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti.″ (Hebr 5, 8)

Bol poslušným a podriadeným Jeho autorite. „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako Ty.″  (Mt 26, 39) „Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane Tvoja vôľa.″ (Mt 26, 42)

Musíme byť podriadené autorite.  „Ženy, buďte podriadené svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.” (Ef 5, 22-24) „Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha.″ (Rim 13, 1)

Tajomstvo úspechu. „Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho príkazy. Pre Tvoje meno, Pane, odpusť mi môj hriech, i keď je veľký.  Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť.  Z blahobytu sa bude tešiť jeho duša a jeho potomstvo bude dedičom zeme. Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja.″ (Ž 25, 10-15)

Vlastné odsúdenie. Nanešťastie, veľa z nás sa háda alebo debatuje o pravdivom význame Pánovho učenia – o čom Boh hovorí, že je to pre ich vlastné zatratenie. „Vyhýbaj sa hlúpym otázkam, rodokmeňom, svárom a hádkam o zákon, lebo sú neužitočné a márne. Bludárovi sa po prvom a druhom napomenutí vyhýbaj. Veď vieš, že takýto je prevrátený, hreší a odsudzuje sám seba.″ (Tít 3, 9-11)

Odvráť sa poverám. Namiesto hľadania Pravdy veľa ľudí chce, aby iní súhlasili s ich nesprávnymi myšlienkami alebo názormi: „Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.″ (2Tim 4, 3-4)

Sú mu bláznovstvom. Možno máš problém porozumieť všetkému, čo Písmo hovorí, no môžem ťa ubezpečiť, že tomu nikdy neporozumieš, ak najskôr nezačneš poslúchať. „Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať. No duchovný posudzuje všetko...″ (1Kor 2, 14-15)

Konajme podľa Ducha. „Svojho Ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich.″ (Ez 36, 27) „Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela.″ (Gal 5, 16) „Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.″ (Gal 5, 25)

Buď disciplinovaná v poslušnosti Jeho Slovu. „Nebuďte ako žrebce či mulice, ktoré nemajú rozum. Keď im chceš vložiť uzdu a zubadlo, nepodídu k tebe.″ (Ž 32, 9)

Poslušnosťou sa zachránime od našich skúšok

Pamätaj: iba neporušení sa zachránia. „Kto chodí neporušený, zachráni sa, lež ten, kto chodí po dvoch cestách, padne na jednej.″ (Prís 28, 18) 

Boh sa pozerá a požehnáva to, čo robíš. „A Ty, Pane, milostivý; že Ty každému odplácaš podľa jeho skutkov.″ (Ž 62, 13)

Múdrosť je potrebná. „Kto však chodí múdro, ten sa zachráni.″ (Prís 28, 26)

Počúvať a strachovať sa. „Kto dobrým Slovom pohŕda, ten škodí sebe samému, kto si však váži prikázanie, tomu sa dostane odplaty.″ (Prís 13, 13)

Hľadaj a nasleduj múdrosť. „Kto sa len na svoj rozum spolieha, je pochabý, kto však chodí múdro, ten sa zachráni.″ (Prís 28, 26)

Ak neposlúchneš, potrestá ťa. „Prísne ma Pán potrestal, no nevydal ma smrti napospas. A nezomriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove.″ (Ž 118, 18,17)

Boh je verný Svojmu Slovu. „No keď raz jeho synovia môj zákon opustia a nebudú kráčať podľa mojich príkazov, keď moje ustanovenia znesvätia a nezachovajú moje predpisy: potom ich priestupok trstenicou potrescem a ich neprávosť korbáčom.″ (Ž 89, 30-34)

Skloňme hlavy a  modlime sa Žalm 51 nahlas: „Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Vedomá som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti Tebe, proti Tebe samému som sa prehrešila a urobila som, čo je v Tvojich očiach zlé, Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.  Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho Ducha Svätého. Navráť mi radosť z Tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k Tebe obrátia. Obetou Bohu milou je duch skrúšený; Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.″

Aby bol Boh s tebou, keď sa usiluješ byť viac ako Kristus!

Osobná oddanosť: Dať Pána na prvé miesto v mojom živote. „Na základe toho, čo som sa naučila v Písme, odovzdávam všetko Pánovi. Ukážem Pánovi a druhým môj záväzok voči nemu tým, že poslúchnem Jeho Slovo, a najmä mojou podriadenosťou svojmu manželovi.”

Teraz je čas, aby si KLIKLA SEM a vyliala si svoje srdce pred Pánom a do denníka "Čo som sa naučila."