Kapitola 5 Vyhraj bez slov

„Podobne [ako Ježiš] ženy,

nech sa podriaďujú svojim mužom,

aby aj tých, čo neveria slovu,

bez slova získal život ich žien... ″

- Prvý Petrov list 3, 1 -

Slovak-ww-Cover

Väčšina z nás čelila problému, že boli naši manželia nehanebne alebo v skrytosti neposlušní voči Božiemu Slovu. Nie je to iba znepokojujúce, ale aj frustrujúce. Toto je pravdivé, najmä keď si oddôvodňovala alebo zdieľala svoje obavy pre jeho blaho alebo blaho tvojej rodiny. V tejto kapitole sa cez Písmo naučíš, že všetko, čo by si rada povedala svojmu manželovi, musíš najskôr povedať Bohu.

V tejto kapitole sa z Božieho Slova naučíme, že keďže sú naši manželia nad nami, sú naše slová nielenže zbytočné, ale môžu byť aj nebezpečné. V Písme nám bolo povedané, ako vyhrať našich manželov bez slov s ohľaduplným postojom k nim a bez ohľadu na to, čo robia.

Nemala by som porozprávať manželovi, čo ma znepokojuje?

Popros Boha, aby hovoril k tvojmu manželovi. Práve sme si prečítali, že keď sú naši manželia neposlušní voči Slovu, musíme poslúchnuť a zaumieniť si vyhrať ich bez slov. Ale je tu ešte niečo, čo môžeme urobiť? Áno, môžeme ísť na vrchol; môžeme ísť k nášmu Nebeskému Otcovi a žiadať od Neho. Popros Boha, aby Pán prehovoril k tvojmu manželovi (keďže Pán je priamo nad každým mužom) o tom, čo je v tvojom srdci, lebo toto je poradie autority. „Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista Boh.″ (1Kor 11, 3)

Maj správny postoj. „Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh. Kto sa teda protiví vrchnosti, protiví sa Božiemu poriadku. A tí, čo sa protivia, sami si privolávajú odsúdenie.″ (Rim 13, 1-2)

Otoč, ale iba cez modlitbu, manželov smer k Bohu. Musíš tiež porozumieť tomu, že ty nie si zodpovedná za to, čo tvoj manžel robí alebo nerobí; on sa zodpovedá Bohu za svoje skutky. „Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza.″ (Jak 1, 14)

Odíď z jeho cesty. „Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov, ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.″ (Ž 1, 1) Odíď z manželovej cesty, ty nie si jeho autorita! Druhá veta nám hovorí, čo máme robiť - meditovať nad Jeho Slovom. Ponechaj manžela Bohu; Boh musí byť ten, čo zmení tvojho manžela. Tvoj manžel sa dokonca nedokáže zmeniť sám.

Odstúp od neho a modli sa! Môžeš pomôcť k tomu, aby bol tvoj domov uzdravený, a to modlitbou: „Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.″ (Jak 5, 16) 

Prekonaj zlo dobrom. Buď opatrná v tom, ako budeš reagovať na zlo, keď sa objaví. „Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.″ (Rim 12, 21) Zlo sa objaví! „...veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť.″ (Jak 1, 3) Využi túto príležitosť a požehnávaj svojmu manželovi: „...neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.″ (1Pt 3, 9) 

Sústreď sa milovať nehodného lásky! Keď miluješ a rešpektuješ svojho manžela aj vtedy, keď si tvoju lásku nezaslúži a je nevľúdny, preukazuješ mu bezpodmienečnú lásku. „Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici?″ (Mt 5, 46) Odovzdaj Bohu svoju bolesť. On ti pomôže milovať tvojho manžela.

Služba zmierenia. Ako Božie deti sme vyslancami Božej lásky, ktorá pritiahne druhých k Pánovi. „Sme teda Kristovými vyslancami. ... a zveril nám službu zmierenia. ... nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia.″ (2Kor 18-20) Počítaš nedostatky svojho manžela? Pamätaj, Božie milosrdenstvo je nové každým dňom.

Naše prvé misijné pole. Možno sa pýtaš samej seba: „Prečo by som mala slúžiť môjmu manželovi?″ Lebo Pán nám dal našich manželov a naše deti ako prvé misijné pole predtým, ako môžeme byť naozaj efektívne s druhými. My sa samozrejme ponáhľame predbehnúť Boha, skôr ako sme naozaj pripravené. Ako mladé ženy musíme slúžiť doma. Keď naše deti vyrastú, potom sa stávame staršími ženami. „Podobne aj staršie ženy... nech dobre učia, mladé ženy nech priúčajú múdrosti, aby mali rady svojich mužov, milovali deti: aby boli rozumné, cudné, starostlivé o dom, dobrotivé, podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie Slovo.″ (Tít 2, 3-4) 

Boh nás chce naučiť spokojnosti predtým, ako zmení našich manželov.  Aby sa potvrdil tento bod, môžeme sa pozrieť na Pavlov život: „Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám. Viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť.″ Pavol pokračuje a hovorí verš, ktorý počuješ veľmi často: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.″ (Flp 4, 11-13) 

Musíš bojovať správnym spôsobom. Urob to, čo hovorí Boh; to bude fungovať! Nesnaž sa obhájiť samú seba. „Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní! Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.″ (1Pt 3, 8) 

Toto je duchovná vojna. „Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?″ (Mt 26, 53) Náš Nebeský Otec zavolá svojich anjelov, aby sa za teba bili na nebesiach, kde prebieha „ozajstná vojna″. „Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.″ (Ef 6, 12) Modli sa nad tvojou rodinou Žalm 91.

Tvoj manžel nie je nepriateľ. „Neviete, že komu sa dávate za otrokov a poslúchate ho, ste otrokmi toho, koho poslúchate: či hriechu na smrť, alebo poslušnosti pre spravodlivosť?″ (Rim 6, 16) Osoba v hriechu je naozaj sluhom diabla. Možno si myslíme, že ten, čo hreší, je hrozný, ale také sme aj my, ak pokračujeme a odplácame sa pomstou. Pamätaj, tá patrí iba Jemu! „Žijeme, pravda, v tele, ale nebojujeme podľa tela, lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť hradby.“ (2Kor 10, 3-4) Nechceš sa dostať na koreň problému radšej ako k symptómom?

Buď odovzdaná. Buď odovzdaná bez ohľadu na následky a prenechaj výsledok Bohu. „Či nás náš Boh, ktorého si ctíme, môže vytrhnúť z rozpálenej pece a z tvojich rúk, kráľu, oslobodiť nás: a či nie, vedz, kráľu, že tvojich bohov si nectíme a zlatej soche, ktorú si postavil, sa neklaniame!″ (Dan 3, 17) Títo muži verili, že Boh ich zachráni, no aj napriek okolnostiam boli rozhodnutí poslúchnuť Pána. Aj keby mali zomrieť v peci, urobili by to, o čom vedeli, že Boh chce, a výsledok nechali na Boha. Muži nezomreli a povraz, ktorým boli spútaní, bol odstránený a oni kráčali v ohni. Máš tiež povraz hriechu alebo strach, ktorý ťa zväzuje? Boh ťa oslobodí. Toto je jeho bitka! Volaj na Boha, On je Bojovník.

Príprava na vojnu tým, že si pripravíš výzbroj

Úklady diabla. „Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile Jeho moci. Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.″ (Ef 6, 10-11) Pamätaj: Kto je skutočným nepriateľom - Satan, nie tvoj manžel.

Božia výzbroj. „Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť.″ (Ef 6, 12-13) Musíš odolať strachu, ktorý spôsobuje, že chceš uniknúť alebo sa vzdať; stoj pevne a ak si všetko urobila, pokračuj v pevnom státí. Žalm 37 ti pomôže, ak si sužovaná strachom.

Stoj pevne. „Stojte teda: bedrá si prepášte Pravdou.″ (Ef 6, 14) Ľudia hovoria o „kroku vo viere″. Najlepšie by možno bolo prestať sa hýbať a iba pevne stáť! Je rozdiel medzi dôverou a pokúšaním Boha. Niekedy si myslíme, že robíme krok vo viere, no namiesto toho sa vrháme z útesu, ako Satan povedal Ježišovi, aby urobil.

Musíme sa spýtať Pána, či máme urobiť „krok″ vo viere alebo radšej pokojne „stáť″ v našej viere. Naše presvedčenie by nás malo uistiť v „státí″ a vo viere v to, čo je správne. Ak sa pohneme a urobíme „krok″ viery, môžeme padnúť z útesu. Ak Boh prináša do našich životov nepriateľa, naša odolnosť bude naše svedectvo. A tak ako budeš vidieť neskôr v tejto lekcii, niekedy sme vyzvané vystúpiť a kráčať po vode, ako bol vyzvaný aj Peter. Rozlíšenie je tu nevyhnutné. Jedno pravidlo, ktoré ti môže pomôcť, je naliehavosť. Obyčajne náš duch prináša naliehavosť; Boh káže čakať.

Jeho Spravodlivosť. „...oblečte si pancier spravodlivosti...″ (Ef 6, 14) Boh hovorí o Svojej spravodlivosti, nie o našej. Hovorí nám v Jeho Slove, že naša spravodlivosť nie je nič viac ako „skrvavená šata″. (Iz 64, 6)

Kráčať v pokoji. „A obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja...″ (Ef 6, 15) V Prvom Petrovom liste 3, 15-16 hovorí: „Buďte pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.  Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím.” Musíme počkať, kým budú dvere otvorené, a potom postupovať s obrovskou nežnosťou a trpezlivosťou s každým človekom.

Štít viery. „Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha!″ (Ef 6, 16) Musíš mať vieru - nie v seba alebo v niekoho - ale vieru v Boha a iba Jeho samotného! Okolnosti nemajú nič spoločné s vierou. Ver iba Jeho Slovu, ktoré je Pravdou pre tvoju situáciu.

Prilba spásy. „A zoberte si aj prilbu spásy.″ (Ef 6, 17) Musíš byť chránená. Musíš byť jedným z Jeho detí, aby si vyhrala túto ťažkú duchovnú vojnu. Je to také ľahké, ako hovoriť k Bohu práve teraz. Povedz Mu vlastnými slovami, že Ho potrebuješ. Požiadaj Ho, aby sa ti stal skutočným. Odovzdaj Mu svoj život, život, ktorý je zbabraný, a požiadaj Pána, aby ho urobil novým. Povedz Mu, že urobíš hocičo, o čo požiada, lebo On je teraz tvojím Pánom. Požiadaj Ho, aby ťa zachránil od tvojich hriechov a od večnosti, ktorá čaká na všetkých, ktorí neprijmú Jeho dar večného života. Poďakuj Mu za Jeho smrť na kríži, smrť, ktorú podstúpil za teba. Teraz môžeš veriť, že už viac nežiješ sama; Boh bude vždy s tebou a ty prežiješ večnosť v nebi s Ním!

Meč Ducha. „A meč Ducha, ktorým je Božie slovo!″ (Ef 6, 17) Toto je presne to, čo sme učili. Použi Jeho Slovo na bitku, ktorá bude vyhraná. Ak bitka patrí Pánovi, víťazstvo je naše!  Napíš si Jeho Slová na 10 x 15 cm kartičky, ktoré potrebuješ na pomoc vo svojej bitke. Maj ich stále pri sebe v peňaženke. Ak cítiš, že sa približuje útok ako strach alebo pokušenie hovoriť s manželom, keď máš nariadené, aby si zostala ticho, prečítaj si verše, ktoré sa týkajú tejto situácie. Volaj k Bohu. Stoj pevne vo viere. „Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, On sa už postará.″ (Ž 37, 5)

Modli sa po celý čas. „Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu!″ (Ef 6, 18) Modli sa z hĺbky svojho ducha. Maj vyhradený čas na modlitbu trikrát za deň (ako Daniel). To bol jeden z dôvodov, prečo bol hodený do levovej jamy. Nestrachuj sa, ale pamätaj, že ak si tiež v podstate hodená do jamy levovej, Boh umlčí ústa všetkým levom!

Vytrvalo bdej. „A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!″ (Ef 6, 18) Modli sa za niekoho iného vždy, keď cítiš, že strach má nad tebou prevahu. „A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.″ (2Kor 12, 9-10) Keď si sa za niekoho pomodlila, zavolaj mu a povedz mu to.

Modli sa za tých, ktorí ťa prenasledujú. Boh tiež žiada, aby sme sa modlili za iných - za našich nepriateľov. Za každého jedného z nich. Modli sa za nich a požiadaj Boha, aby ti ukázal, čo chce, aby si urobila a ako im máš žehnať. Až keď sa Jób modlil za jeho takzvaných priateľov, Boh obnovil to, čo Jób stratil. „Potom Pán zmenil Jóbov údel, lebo sa modlil za svojich druhov. A Pán dvojnásobne rozmnožil Jóbovo imanie.″ (Jób 42, 10) „Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú: aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach.″ (Mt 5, 44-45) 

Potom, ako som si prečítala tento verš, keď bol Dan preč, požiadala som Pána, aby mi ukázal cestu, ako mu požehnať. Pán mi priniesol na myseľ to, že hoci bolo leto, nosil kožené topánky. Zastavila som sa v obchode a vybrala som mu za 88 centov sandále. Keď som mu ich dala, jeho výzor (ktorý bol úplne ľadový) sa roztopil! Bola to malá pozornosť z mojej strany, ale veľa to hovorilo jeho srdcu.

Poznaj Božie Slovo

Jeho Slovo sa nevráti naprázdno. Musíš poznať a naučiť sa Božie Slovo. Musíš sa pustiť do toho, aby si našla požehnané prísľuby Boha. Tieto princípy sú z Jeho Slova a keď vyslovujeme Jeho Slovo k Nemu v modlitbe, nevráti sa naprázdno. To je Jeho sľub, ktorý ti dal! „Tak bude moje Slovo, ktoré mi vyjde z úst, nevráti sa ku mne naprázdno, ale urobí, čo som si želal, a vykoná, na čo som ho poslal.″ (Iz 55, 11) Jeho túžbou je, aby si zvíťazila nad diablom tohto sveta. Musíš robiť to, čo je zaručené Bohom a Ním osobne – neakceptuj žiadnu napodobneninu. Použi Jeho Slovo v modlitbe.

Hľadaj porozumenie. Boh hovorí, že ak hľadáš, nájdeš. Božie Slovo dáva múdrosť. Pozrime sa hlbšie na význam, aby si lepšie pochopila. „Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!″ (Lk 11, 9) Ak už vieš, čo máš robiť, potom to môžeš použiť vo svojom živote. „Múdrosťou buduje sa dom a rozumnosťou býva upevňovanýVedomosťou sa naplňujú komory všakovým hodnotným a krásnym imaním.″ (Prís 24, 3-4) 

Čítaj Jeho Slovo s potešením. Poznač si verše v tvojej Biblii. „Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.″ (Ž 37, 4) Vyhraď si čas, aby si si poznačila verše na rýchle odvolanie sa v čase úzkosti alebo pre chvíle, keď vedieš iného k Pravde. Ako Ježiš odpovedal, keď ho pokúšal Satan? „A Ježiš mu odpovedal: ,Je napísané... Je napísané... Je napísané...′″ (Lk 4, 4, 8, 10) Použi zvýrazňovače rôznej farby pre rozdielne prísľuby. Keď na teba útočí diabol, zaútoč naňho s: „Je napísané... Je napísané... Je napísané...″

Medituj dňom i nocou. Nauč sa naspamäť prísľuby, ktoré nájdeš s požehnaným uistením, prísľuby, ktoré sa ti ponoria hlboko do duše. Musíš vedieť a naučiť sa Božie prísľuby, ak chceš byť závislá iba na Ňom. „Ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká.″ (Ž 1, 2-3) Použi 10 x 15 cm kartičky a napíš si na ne verše. Maj ich stále v kabelke v čase „čakania″.

Duchovná vojna má v zajatí tvoje myšlienky

Tvoja bitka bude vyhratá alebo prehratá v tvojej mysli. „Boríme výmysly  a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi, a sme pripravení potrestať každú neposlušnosť, kým nebude vaša poslušnosť úplná.″ (2Kor 10, 4-6) Nenahrávaj diablovi. Nezaoberaj sa zlými myšlienkami, pútaj svoju myseľ!

Prekonaj zlo dobrom. Satan vie, že keď sa mu podarí rozdeliť, môže zvíťaziť. Veľa z nás mu nahráva, nahráva diablovi. Písmo nám hovorí: „Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.″ (Rim 12, 21) Toto je veľmi silné!

Bez ohľadu na to, aké zlé sa veci zdajú byť, Boh to má pod kontrolou. Našou útechou je poznanie, že Boh má nad tým kontrolu, nie my a rozhodne nie Satan. „Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu.  Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.″  (Lk 22, 31-32)

Preosiatie. Ježiš vedel výsledok, ale Peter aj tak musel prejsť cez „osiatie″, aby bol pripravený pre hlas Boha v jeho živote. Budeš pripravená, keď ťa zavolá? „A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali.″ (Jak 1, 4)

Kľúče od Nebeského kráľovstva

Ježiš nám dal kľúče od Nebeského kráľovstva – použiješ ich? „Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.″ (Mt 16, 19)

Odstráň zlo. Najskôr musíš zviazať „silného muža″ - to je duch, ktorý drží osobu, za ktorú sa modlíš. Nájdi verše z Písma, ktoré sa môžeš modliť. „Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka... kým toho silného nezviaže.″ (Mk 3, 27)

Nahraď zlo dobrom. Toto je veľmi dôležité! „Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Ale keď nenájde, povie si: ,Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.′ Keď ta príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme sedem iných duchov, horších, ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým.″ (Lk 11, 24-26)

Ak odmietneš náhradu. Ak odmietneš nahradiť to, čo si odstránila, stane sa to horším ako predtým, než si sa začala modliť. Vždy musíš nahradiť niečo hriešne niečím dobrým. Toto je jeden z dôvodov, prečo sú tí, ktorí držia diétu, po čase ešte tlstejší. Prestali jesť všetko škodlivé alebo skúšajú nejesť vôbec. Ale nikdy nenahradili to, čo bolo odstránené, niečím dobrým, ako modlitbou, prechádzkou, cvičením alebo jedlom, ktoré je pre nich dobré. Ďalším príkladom môže byť, keď má niekto veľmi mastnú tvár. Vydrhne si tvár mydlom a môže aplikovať aj alkohol, aby vysušil mastnotu. Po niekoľkých hodinách je však pleť ešte mastnejšia ako hocikedy predtým! Dermatológovia ti povedia, že musíš nahradiť olej, ktorý si odstránila, malým množstvom krému.

Nahraď klamstvá Pravdou. Pravda je nájdená iba v Jeho Slove. Ak sa to, čo počuješ, čítaš alebo čo ti niekto povie, nezhoduje s princípmi v Božom Slove, JE TO LOŽ!

Nahraď „rameno tela″ Pánom. Nahraď dôverovanie v „rameno tela″ (sebe samej, kamarátke, hocikomu inému) dôverou k Pánovi. „Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile Jeho moci.″ (Ef 6, 10)

Nahraď útek preč útekom k Nemu! „Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.″ (Prís 46, 2) Utekaj ku Knihe prísloví! Čítaj Žalmy a Knihu prísloví každý deň. Čítaj žalm, ktorý sa zhoduje s dňom v mesiaci, plus každý 30. žalm až do konca knihy, a potom čítaj kapitoly z Knihy prísloví, ktoré sa zhodujú s dňom (piateho v mesiaci prečítaš Žalm 5, 35, 65, 95, 125 a z Knihy prísloví kapitolu 5). Ľahký spôsob zapamätania je zapísať si na koniec každého žalmu, čo budeš čítať ďalej. (Na konci 6. žalmu si napíšeš 36 a na konci 36. žalmu napíšeš 66. Keď sa dostaneš k Žalmu 126, napíšeš Kniha prísloví 6.) Keďže Žalm 119 je dlhý, môžeš si ho prenechať na 31. deň v mesiaci.

Nahraď plač pred niekým iným plačom k Nemu! On sľúbil, že ťa vypočuje a že ťa okamžite pozdvihne! Ale musíš volať! Nehovor si: „Boh mi v minulosti nepomohol!″ Ak ti nepomohol, tak iba preto, lebo si ho nepožiadala. „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.″ (Mt 7, 7)

Aké sú „podmienky″, aby sme boli vypočuté?

Prispôsob svoje túžby Jeho vôli. Ježišove prisľúbenia sú založené na podmienkach: „Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.″ (Jn 15, 7) Ak tvoje srdce odpočíva iba v Ježišovi a tvoja vôľa sa prispôsobí Jeho vôli, robíš Ho ozajstným Pánom. A poznať Jeho vôľu znamená poznať Jeho Slovo. Jeho vôľa je, aby tvoje manželstvo bolo uzdravené. On nenávidí rozvod a túži, aby ste boli zmierení. Ale má podmienky.

Podmienky pre každé požehnanie. Každý prísľub daný Bohom má podmienku pre toto požehnanie. Veľa žien požaduje iba časť Písma, ale vynechávajú podmienky alebo ich prehliadajú.

Podmienka: „Ver v Pána Ježiša...

                  Prísľub: ... a budeš spasená.″ (Sk 16, 31)

Podmienka: „Hľadaj radosť v Pánovi...

                  Prísľub: ... a dá ti, za čím túži tvoje srdce.″ (Ž 37, 4)

Podmienka: „Navykaj chlapca na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridŕžať...

                  Prísľub: ... a neodchýli sa od nej ani v starobe.″ (Prís 22, 6)

Prísľub: „...všetko slúži na dobré...

            Podmienka: ... tým, čo milujú Boha...

                              ... tým, čo sú povolaní podľa Jeho rozhodnutia.″ (Rim 8, 28)

Sa volá mojím menom. „...môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.″ (2Krn 7, 14) Keď sa utiekaš k Nemu, budeš sa volať Kristovým menom. Kresťania sú nasledovatelia Krista. Pamätaj, musíš byť jedným z Jeho detí. Rozprávaj sa s Ježišom práve teraz. Popros Ho, aby ti odpustil hriechy a stal sa tvojím Spasiteľom.

Poníž seba samú. „...môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.″ (2Krn 7, 14) Ľudia vlastnej vôle, povýšeneckí, niekedy porozumejú Slovu bez Ducha, ale na to, aby sme poznali zmýšľanie Boha, musíme ponížene čakať na Božieho Ducha.

Pokora bude skúšaná. „...aby ťa pokoril, vyskúšal a zvedel, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať Jeho príkazy, alebo nie.″ (Dt 8, 2)

Pokora ťa zachráni. „Kto však oči klopí, toho spasí On. Zachraňuje nevinného človeka.″ (Jób 22, 29-30)

Pokora posilní tvoje srdce. „Pane, Ty vyslýchaš túžbu úbožiakov, vzpružuješ im srdce, ucho si k nim nakláňaš...″ (Ž 10, 17)

On učí a vedie pokorných. „Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých poúča o svojich cestách.″ (Ž 25, 9)

Iba tichí však zdedia zem. „Tichí však zdedia zem...″ (Ž 37, 11)  

Iba ponížení budú povýšení. „Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.″ (Lk 1, 52)

Iba poníženým bude daná milosť, ktorú potrebujú. „Dáva však väčšiu milosť; preto hovorí: ,BOH PYŠNÝM ODPORUJE, ALE POKORNÝM DÁVA MILOSŤ.′ Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.″ (Jak 4, 6; Jak 4, 10)

Poníženosť je zakorenená v duchu. „Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní...″ (1Pt 3, 8)

Kráčaj v Duchu. Byť naplnená Duchom Svätým ti umožní kráčať v Duchu, nie v hriechu a telesných chúťkach. V Prvom liste Korinťanom, v 13. kapitole, „láska″ je lepšia ako dar jazykov. Talent alebo požehnanie, ktoré dostaneme, niekedy môže spôsobiť, že sa staneme namyslenými. Keď súdiš druhého dôležitosť alebo porovnávaš duchovnosť iných, či sú alebo nie sú duchovne naplnení, vystavuješ sa pádu. „Nesúďte a nebudete súdení...″ (Lk 6, 37)

 „Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich.″ (Ez 36, 27)

„Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela.″ (Gal 5, 16)

Modli sa! „...môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.″ (2Krn 7, 14) V našom spoločenstve sa modlili všetky ženy, ktorých manželia boli s inou ženou, aby „Boh uzavrel ich lono”. Všetky loná boli uzavreté až na jedno. Boh použil toto dieťa ako prostriedok na uzdravenie tejto rodiny. Bohu môžeme vždy veriť, že všetko obráti na naše dobro, lebo „vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa Jeho rozhodnutia.″ (Rim 8, 28)

Čakaj. Veľakrát bude bitka vyčíňať pre naše dobro. A tiež si pamätaj, že vybojovaných (a vyhratých) musí byť viacero bitiek v boji o tvoje manželstvo. Pamätaj, keď je bitka Pánova, víťazstvo je naše! (1Sam 17, 47) Tak isto ako v skutočnej vojne, nie všetky bitky sú vyhrané tou istou stranou, tak sa nenechaj odradiť, ak si padla a urobila si chyby. Môžeme sa uistiť, že On nás počuje okamžite – ale je tu bitka, ktorá prebieha. V Knihe proroka Daniela sa Danielovi prihovoril anjel a dal nám tieto nahlidanutia: „Od prvého dňa, čo si si upriamil srdce, aby si pochopil a pokoroval sa pred svojím Bohom, sú vyslyšané tvoje slová a ja som prišiel pre tvoje slová.  Ale knieža Perzského kráľovstva stálo proti mne dvadsaťjeden dní.″ (Dan 10, 12-13) Aby sme vyhrali boj, trvá to nejaký čas, nestrachuj sa. „Ale vy, bratia, neochabujte v konaní dobra.″ (2Sol 3, 13) 

Jeho čas. Jednej veci musíš porozumieť: Boh pracuje v určitom čase na jednej veci. Musíme s Ním spolupracovať v Jeho čase. To neznamená, že máme čakať s modlitbou; to len znamená, že musíme čakať na Boha, aby zmenil situáciu v správnom čase. Ďakujem Bohu, že mi nezosypal na hlavu všetky moje hriechy naraz! Využi čas, keď čakáš, aby si sa modlila. Ak nerozumieš tomuto veľmi dôležitému bodu, môžeš sa začať strachovať a nebudeš schopná zvíťaziť. „Kto zvíťazí, zdedí všetko.” (Zjv 21, 7)

Dvaja alebo traja zhromaždení spolu. Nájdi ďalšie dve ženy, ktoré sa s tebou budú modliť. „A kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael, len čo ruky spustil, víťazil Amalek (nepriateľ). Ale Mojžišovi ruky oťaželi. Tu vzali kameň a podložili mu ho a on si naň sadol. Áron a Hur mu ruky podopierali jeden z jednej a druhý z druhej strany, a tak zostali jeho ruky v rovnakej polohe až do západu slnka.″ (Ex 17, 11-12) Nájdi dve ženy, ktoré ťa podržia, aby si nebola veľmi unavená. Modli sa a popros Boha, aby ti pomohol nájsť také ženy, ktoré podobne zmýšľajú.

Sila troch. „Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa skôr postavia na odpor. Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro.″ (Kaz 4, 12)

Druhého povzbudiť. „Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu: a keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.″ (Kaz 4, 9-10) 

On je s tebou. „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.″ (Mt 18, 20) „Vtedy kráľ Nabuchodonozor užasol, náhle vstal a povedal svojim dvoranom: ,Nehodili sme doprostred ohňa troch poviazaných mužov?′ Odpovedali kráľovi: ,Skutočne, kráľ!′ Povedal: ,Ja vidím štyroch rozpútaných mužov prechádzať sa uprostred ohňa a niet na nich nijakého úrazu, výzor štvrtého je však podobný synovi bohov.′″ (Dan 3, 91-92) Nikdy nie si sama!

Dohoda. „A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach.″ (Mt 18, 19) Keď zápasíš s pokojom, zavolaj niekomu, kto verí s tebou, a modlite sa spoločne.

Postaviť sa proti mne. „Keď som však hľadal medzi nimi niekoho, kto by vymuroval múr, postavil sa proti mne do trhliny za krajinu, aby som ju nezničil, nenašiel som.″ (Ez 22, 30)

Modlite sa jeden za druhého. „Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.″ (Jak 5, 16) A tiež vyznanie hriechov žene, ktorá podobne zmýšľa, je najlepšia cesta k čistému srdcu.

Vyznať sa. Ráš vedel, čo robiť, keď sa modlil. „Kým sa Ráš modlil a kým sa vyznával s plačom, ležiac dolu tvárou pred Božím príbytkom...″ (Ezd 10, 1)

Hľadaj Moju tvár. „...a môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.″ (2Krn 7, 14)

„Na Neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou.″ (Ž 34, 6)

„Hľadajte PÁNA a Jeho moc, hľadajte vždy Jeho tvár.″ (1Krn 16, 11)

„...kým sa na pokánie nedajú, potom budú hľadať moju tvár.″ (Oz 5, 15)

Odvráť sa od svojich zlých ciest. „...a môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.″ (2Krn 7, 14) Písmo nie je iba pre hlavu, je tiež pre srdce a vôľu. Na to, aby na teba Písmo pôsobilo, musíme odovzdať náš život a našu vôľu riadeniu Ducha Svätého. Musíme byť ochotné byť zmenené.

Koho Pán počuje? Koho Pán zachráni? „Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.″ (Ž 34, 16) „Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.″ (Ž 34, 18)

Komu neodpovie? Ak si v hriechu, On neodpovie, aj keď budeš volať k Bohu. „Potom budú kričať k Pánovi, ale nevyslyší ich, zakryje si v tom čase pred nimi tvár, lebo hrešili svojimi skutkami.″ (Mich 3, 4)

Všetci sme zhrešili. Všetci sme hriešni, ale Boh poslal svojho Syna. „Boh predovšetkým vám vzbudil svojho Služobníka a poslal Ho, aby vás požehnal tým, že každého z vás odvráti od vašich neprávostí.″ (Sk 3, 26)

Poslúchnuť je lepšie ako trpieť. „Veď poslušnosť je lepšia než obeta a poddanosť lepšia ako tuk baranov!″ (1Sam 15, 22) Vieš, čo je správne, a nerobíš to? Poslúchni! „Kto teda vie dobre robiť a nerobí, má hriech.″ (Jak 4, 17)

Začni modlitbou Žalmu 51, 2-4. „Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Vedomá som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti Tebe, proti Tebe samému som sa prehrešila a urobila som, čo je v Tvojich očiach zlé, aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde.″

Kedy sa vzdať modlenia? Nikdy! Máme krásny príklad pravdy, že Boh nie vždy myslí „nie″, keď sú naše modlitby nevypočuté. Prečítaj si Evanjelium podľa Matúša 15, 22 o tom, ako Kanaánska žena pokračovala v prosení Ježiša o vyliečenie svojej dcéry. Výsledok: „...vtedy jej Ježiš povedal: ,Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.′ A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.″

Pokračuj. Keď sa modlíme za niečo, o čom s určitosťou vieme, že je to Božia vôľa, a zdá sa nám, že nás nepočuje alebo povedal „NIE″, Boh iba jednoducho chce, aby sme prosili, čakali, žiadali, postili sa, verili, plakali a predkladali pred Neho našu dušu!

Boj za jeho dušu. Ste nerovnomerne zapriahnutí? Manželky, je skutočná vojna v tvojom dome vojnou za manželovu dušu? Ste nerovnomerne zapriahnutí? Počúvaj tento úryvok, ktorý je prevzatý z knihy Modlitba, žiadaj a dostaneš od Johna Ricea. „Ak je kresťanská žena ďalej a ďalej za Boha... môže vyhrať jej manžela rýchlejšie ako hocikto iný. Modli sa túto jednoduchú modlitbu vyznania. A rob to z hĺbky svojej duše. Vyznaj v týchto slovách svoj pád, sterilitu a plytkosť ako kresťanky, neschopnosť prinášať ovocie. Modli sa teraz vo svojom srdci. Teraz ťa naliehavo prosím, choď a žiadaj, žobri s vyznaním, slzami s ťažkou dušou, až pokiaľ Boh  z nebies neodpovie.″ Pamätaj, že máš prísľub: „...budeš spasený ty i celý tvoj dom.″ (Sk 11, 14) Pamätaj, manžel sa posväcuje v žene. „Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene... vari vieš, žena, či zachrániš muža?″ (1Kor 7, 14-16)

Slzy, plač, nárek. Nižšie sú úryvky z Písma, ktoré ti pomôžu porozumieť srdečnej úprimnosti, ktorá je potrebná, keď plačeme k Bohu (hlavne kvôli manželovej spáse alebo keď plačeme k Bohu pre zničené a problémové manželstvo). Keď budeš cez ne prechádzať, poznač si tie, ktoré pohli tvojím srdcom a nauč sa ich, keď sa budeš modliť na kolenách pred Pánom. Bolo nám povedané, že sa máme modliť a plakať k Bohu.

„Už ma vyčerpalo vzlykanie, lôžko mi noc čo noc vlhne od plaču, slzami máčam svoju posteľ.” (Ž 6, 7)

„Slzy sú mojím chlebom vo dne i v noci, keď sa ma deň čo deň spytujú...” (Ž 42, 4)

„Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.” (Ž 126, 5)

Jej slzy. Mária Magdaléna bola chválená Ježišom pre jej slzy. „...s plačom pristúpila zozadu k Jeho nohám, začala mu slzami máčať nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi... Ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala.” (Lk 7, 38, 44)

Zavolajte nariekajúce ženy. Ženy boli dokonca povolané v čase súženia, aby plakali k Pánovi kvôli niekomu inému! „Toto vraví Pán zástupov: Pozorujte a zavolajte nariekačky, nech prídu; po najmúdrejšie pošlite, nech sa dostavia...  naučte svoje dcéry nariekať...” (Jer 9, 16-19) „Teraz však - hovorí Pán - obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom...” (Joel 2, 12)

Ku komu plačeme? Muži neznášajú naše slzy. Niekedy si udržujú odstup, lebo nevedia, čo robiť, keď žena plače, alebo preto, že žena využíva slzy, aby mužom manipulovala. Pravdou však je, že Boh je žiarlivý Boh a tieto slzy patria Jemu, a to môže byť dôvodom ľahostajnosti našich manželov voči našim slzám. „Vtedy budeš volať a Pán odpovie, budeš kričať a riekne: ,Hľa, tu som!′″ (Iz 58, 9) „Neprestávaj volať za nás k Pánovi, nášmu Bohu.” (1Sam 7, 8) Môže to trvať dlhý čas pokiaľ uvidíš víťazstvo v tele, no musíš veriť vo veci neviditeľné. Maj vieru v Boha a plač jedine k Nemu. On má moc zmeniť veci.

Viera. Čítaj o rôznych ťažkých situáciách v Biblii a porovnaj svoju situáciu s nimi. Aby si sa naučila o Jeho veľkej moci, prečítaj si, ako Ježiš utíšil hladinu mora. Aby si vedela, že môže urobiť veľa aj z mála, čítaj, ako nasýtil päťtisíc ľudí s piatimi chlebami a dvomi rybami. A tak nikdy nebudeš pochybovať o Jeho láskavosti voči tebe a tvojej situácii. Čítaj ako Ježiš očistil malomocných, liečil chorých, otvoril oči slepým a odpustil žene v hriechu. Poďme sa pozrieť na pár verných mužov, ktorí preukázali obrovskú vytrvalosť vo svojich testoch a skúškach.

Peter, príklad viery. Prečítaj si úryvok o  Petrovi z Evanjelia podľa Matúša 14, verš 22. Ježiš vyzval Petra, aby kráčal po vode. Ak by aj teba vyzval kráčať po vode, vystúpiš z loďky? Pozri, ako Peter narieka k Ježišovi – vždy nasleduje slovo okamžite. Ježiš k nim okamžite prehovoril a dodal im odvahy. Neskoršie, keď sa Peter začal topiť, volal k Pánovi a „Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho!″ (Mt 14, 31)

Strach. Otázka, ktorú si musíme položiť je: „Prečo sa Peter začal topiť?” „Ale keď videl silný vietor, naľakal sa.″ (Mt 14, 30) Keď sa pozrieš na svoju situáciu a boj, ktorý zúri pred tebou, potopíš sa! Peter sa prestal pozerať na Pána a výsledkom bol strach! Je napísané „zľakol sa”. Ak sa aj ty prestaneš pozerať na Pána, začneš sa báť.

Tvoje svedectvo. Ako reagovali  ostatní, ktorí boli na lodi? (Zabudla si, že tam boli aj ďalší, ktorí z lode nevystúpili?) „Tí, čo boli na loďke, klaňali sa Mu a vraveli: ,Naozaj si Boží Syn!′″ (Mt 14, 33) Si ochotná dovoliť Bohu, aby ťa použil a ukázal cez teba Svoju dobrotu, Svoje milosrdenstvo a Svoju ochranu, aby pritiahol iných k Sebe? Tam je obrovské ocenenie! Toto je evanjelium. Ostatní k tebe prídu, keď budú mať problémy, lebo uvidia tvoj pokoj napriek tvojim okolnostiam.

Vietor ustal. „A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol.″ (Mt 14, 32) Tvoj boj nebude trvať donekonečna. Tento test bol potrebný, aby posilnil Petra a stal sa „skalou”, o ktorej Ježiš hovoril. Satan a ostatní, ktorí preňho pracujú, ti budú nahovárať, že budeš v tejto skúške, kým nevystúpiš alebo sa nevzdáš. Boh nikdy neplánoval, že zostaneme v „údolí smrti”. V Knihe prísloví 23 sa hovorí, že pôjdeme „údolím smrti”. Satan nás chce presvedčiť, že Boh chce, aby sme tam žili! Satan vykresľuje beznádejnú situáciu. Boh je naša nádej a nádej je viera v Jeho Slovo, ktoré bolo zasiate v našich srdciach.

Abrahám. Druhým príkladom je Abrahám. 90 ročný a stále bez dieťaťa, ktoré mu Boh prisľúbil. „Proti nádeji v nádeji.″ (Rim 4, 18) Nie je to úžasné? Keď už bola preč všetka nádej, pokračoval a veril Bohu a Jeho Slovu. Musíme urobiť to isté.

Ak máš nedostatok viery. Ak máš nedostatok viery, popros Boha. Tu je boj dokonca aj za vieru. „Bojuj dobrý boj viery...″ (1Tim 6, 12) „Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval...″ (2Tim 4, 7) Bez viery ľudí má dokonca aj Ježíš menšiu silu. „A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. A čudoval sa ich nevere.″ (Mk 6, 5) Konaj na základe viery, ktorú máš. On im povedal: „Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: ,Prejdi odtiaľto ta!′ - prejde. A nič vám nebude nemožné.″ (Mt 17, 20)

Napodobňovatelia viery. Urobíme dobre, keď budeme napodobňovať tých v Písme, ktorí preukázali vieru (v Liste Hebrejom 11 nájdeš preukazateľov viery). Musíme konať na základe Božích prisľúbení: „...ale aby ste napodobňovali tých, čo vierou a vytrvalosťou sú dedičmi prisľúbení.″ (Hebr 6, 12) Je veľa žien, ktoré nasledovali príklad z tejto knihy a vyhrali nad problémovým, dokonca zničeným manželstvom. Ich svedectvá ťa povzbudia vo viere. Uver piesni „Čo urobil pre iných, urobí aj pre mňa!”

Rozpoltená myseľ alebo pochybnosti. Nemôžeš mať rozpoltenú myseľ. Tvoja myseľ nemôže váhať ani pochybovať o Bohu. „Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána;  - muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní.″ (Jak 1, 6-8) „Nenávidím ľudí dvojtvárnych, ale tvoj zákon milujem.″ (Ž 119, 113) Ak máš problém s dvojtvárnosťou, musíš čítať Božie Slovo a meditovať nad ním. Ono je jediná Pravda! Musíš sa tiež oddeliť od tých, ktorí ti hovoria niečo, čo je v rozpore s tvojou túžbou obnoviť manželstvo. A musíš vždy hovoriť „Pravdu″.

Viera bez práce. „Ale niekto povie: ,Ty máš vieru a ja mám skutky.′ Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru.″ (Jak 2, 18) Ukáž ostatným, že máš vieru na základe tvojich skutkov. Ak veríš, že sa tvoj manžel stane duchovným vodcom v tvojom dome, potom sa tak správaj. Ak veríš, že sa dobre o rodinu postará, rozprávaj sa tak s ním a o ňom. „Chceš vedieť, márnivý človeče, že viera bez skutkov je neúčinná?″ (Jak 2, 20) Ak veríš, že to, o čo prosíš, sa stane, správaj sa k tomu človekovi, akoby sa tak už stalo! Ak veríš, že sa tvoj manžel stane kresťanom, správaj sa tak!

Veci, ktoré nevidíme. Veľa ľudí sa ťa môže spýtať, či už vidíš zmeny. Podeľ sa s nimi o tento úryvok z Písma. „Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.″ (Hebr 11, 1) „...lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.” (2Kor 5, 7) Stoj pevne vo svojej viere. Pripomeň si tých, ktorí prekonali prekážky a dostali bohatý život, ktorý im Boh prisľúbil. „Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete.″ (1Pt 5, 9)

Slovo. Ako môžeme dostať alebo rozšíriť našu vieru? „Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.″ (Rim 10, 17) Čítaj Jeho Slovo a svedectvá ostatných. Spoj sa s veriacou ženou, ktorá bude s tebou veriť. Tie, ktoré stoja za Boha, ťa naučia a pozdvihnú. Veľakrát, keď zbadáš, že už skoro nemáš žiadnu vieru, mala by si niekomu dať aj to, čo máš. Zavolaj niekomu, o kom si myslíš, že potrebuje povzbudenie, a daj mu zvyšok svojej viery. Položíš telefón a budeš chváliť Boha, lebo ťa naplnil vierou.

Poslušnosť. Nezabúdaj, že poslušnosť Bohu je rozhodujúca pre víťazstvo. Nezabúdaj, čo povedal Ježíš: „Nie každý, kto mi hovorí: ,Pane, Pane′ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; ODÍDTE ODO MŇA VY, ČO PÁCHATE NEPRÁVOSŤ!″ (Mt 7, 21; Mt 7,23)

Božia vôľa. Ak ťa tvoje srdce presviedča, že ty nie si v Božej vôli a že nenasleduješ Jeho princípy, ktoré sú tu spomenuté, samozrejme, že nebudeš mať žiadnu istotu a vieru, že dostaneš od Pána to, čo si pýtaš. Popros Boha, aby nasmeroval tvoje cesty a aby zmenil tvoju vôľu na Jeho vôľu. „No nie čo ja chcem ale čo Ty.″ (Mk 14, 36)

Modlitba a pôst. Ježiš povedal svojim apoštolom: „Tento druh sa nedá vyhnať ináč, iba modlitbou a pôstom.″ (Mt 17, 21) Ak si sa vrúcne modlila a uistila si sa, že tvoje úmysly sú čisté, potom si možno vyzvaná k pôstu. Sú rôzne dĺžky pôstu:

Trojdňový pôst. Ester sa postila „za láskavosť″ jej manžela kráľa. Postila sa tri dni „za priazeň″. „Choď a zhromaždi všetkých Židov, ktorých nájdeš v Súzach, a modlite sa za mňa! Tri dni a tri noci nič nejedzte, ani nepite! Ja sa budem so svojimi služobnicami podobne postiť.″ (Est 4, 16) Tento druh pôstu (alebo sedemdňový pôst) má aj inú výhodu pre tie, ktoré sú svárlivé, alebo pre tie, ktoré nemôžu prestať rozprávať: Budeš veľmi slabá na to, aby si rozprávala. A preto sa naučíš, ako sa nehádať a byť ticho.

Dňový pôst. Jednodňový pôst začína večer po večeri. Piješ iba vodu, až pokiaľ nie je úplná 24-hodinová perióda. Nasledujúci večer sa najedz. Posti sa a modli sa počas tohto času za svoju žiadosť. Tento pôst sa môže vykonať viackrát do týždňa.

Sedemdňový pôst. Pôst, ktorý trvá sedem dní. Sedem dní symbolizuje ukončenie. „Keď som počul tieto slová, sadol som si, plakal som a kvílil celé dni, postil a modlil som sa k nebeskému Bohu.″ (Neh 1, 4) Obyčajne je to počas veľkého žiaľu, keď si vyzvaná, aby si sa postila po sedem dní. Keď si hladná alebo slabá, využi tento čas, aby si sa modlila a čítala Jeho Slovo. „Od pôstu sa mi podlamujú kolená, a telo mi chradne bez oleja.″ (Ž 109, 24) 

Nemrač sa. Udrž svoj pôst v tichosti, ako je len možné. Počas pôstu musíš byť tichá, nesťažovať sa a nikdy na seba nepriťahovať pozornosť. „A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.  Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo On vidí aj v skrytosti.″ (Mt 6, 16-18)

Pán bude bojovať tvoju bitku, postav sa a pozeraj! Keď si sa už pomodlila, tak ako sme čítali v Písme, urob, ako je napísané: „Vašou úlohou nebude bojovať. Pevne sa postavte a pozerajte sa na pomoc, ktorú vám poskytne Pán.″  (2Krn 20, 17)

Nech sa nikto nevystatuje. Boh hovorí, že sme nepoddajní ľudia. Keď je bitka vyhratá alebo vojna skončená, chváľme sa iba v Ňom. Zostaňme pokorné. „Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval.″ (Ef 2, 8-9) „Nehovor si v srdci... ,keďže som bol spravodlivý, Pán ma priviedol sem, aby som ovládol túto krajinu,′ lebo tieto národy boli zničené pre svoju bezbožnosť. Nie pre svoju spravodlivosť a pre priamosť svojho srdca prichádzaš, aby si prevzal do vlastníctva ich krajinu; ale preto, že tieto národy sú bezbožné. Buď si teda vedomý toho: nie preto, že si bol spravodlivý, dáva ti Pán, tvoj Boh, do vlastníctva túto krásnu krajinu, lebo ty si ľud nepoddajnej šije - priečili ste sa Pánovi.″ (Dt 9, 4-7) Všetky sme hriešne a máme ďaleko od Božej slávy. Toto si teda pamätajme, keď je bitka vyhratá. Naša vlastná spravodlivosť je nič, iba špinavá handra.

Intenzita tvojich skúšok je znak, že sa blížiš k víťazstvu. Tvoje skúšky sa môžu zintenzívniť, keď si blízko k víťazstvu. „Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo času.″ (Zjv 12, 12)

„Milovaný nebeský Otec, prichádzam do svojej izby a teraz, keď som zatvorila dvere, modlím sa k Tebe v skrytosti. Ty ma tu vidíš v skrytosti, odmeníš ma otvorene. Je napísané, verme, že všetko, o čo v modlitbe prosíme, dostaneme. Bože, Ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k Tebe. Za Tebou prahne moja duša, za Tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody, Pane, okrem Teba niet nikoho, keď treba bezmocnému pomáhať proti početnému. Pomôž mi, Pane, môj Bože, lebo na Teba sa spolieham a v Tvojom mene idem proti tomuto množstvu. Pane, môj Bože, nech nie je človek mocnejší ako Ty! Tvoje oči, Pane, sa pozerajú po celej zemi, aby si pomohol tým, ktorých srdcia sú úplne Tvoje. Hľadaj moje srdce.

Žijeme, pravda, v tele, ale nebojujeme podľa tela  - lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť hradby. Boríme výmysly a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi, a sme pripravení potrestať každú neposlušnosť, kým nebude vaša poslušnosť úplná. 

Nech už je koniec zlobe hriešnikov. Posilni spravodlivého. Nebudem sa báť zlej zvesti. Moje srdce je pevné, dôveruje v Pána, bezpečné je moje srdce, nebojím sa, kým nepokorím svojich nepriateľov. Daj, aby žriedlom môjho manžela bolo požehnanie, a dovoľ, aby sa radoval so ženou svojej mladosti. Dovoľ mi, drahý Pane, byť ako utešená laň a srnka pôvabná; daj mi skryté kvality v srdci a to, čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom... Lebo cesty človeka sú pred očami Pána a On sleduje všetky naše chodníky.

Čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Prosím Ťa, Nebeský Otec, aby si pokarhal a zviazal Satana v mene a skrze krv môjho Pána Ježiša Krista. Zahraď jeho cesty tŕním a postav oproti nemu stenu, aby k manželovi nenašiel cestu. A potom mi povieš, drahý Pane: ,Choď a miluj muža, ktorý je milovaný jeho manželkou.′ A preto budem k nemu hovoriť s láskavosťou. A preto muž opustí otca aj matku a prilipne k svojej žene a dvaja sa stanú jedným telom.

Abrahám mal nádej proti nádeji, veril v nádeji a neoslabol vo viere, nepochyboval o Božom prísľube cez nevieru, ale bol silný vo viere, vzdával chválu Bohu. Bol úplne presvedčený, že to, čo mu On prisľúbil, je On schopný aj vykonať. Lebo v nádeji sme spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej. Lebo kto dúfa v niečo, čo vidí? Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame. Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána. Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú, a neustanú, budú putovať, a neomdlejú. Od večnosti nepočuli, neslýchali, oko nevidelo okrem Teba Bože, ktorý by sa zastal tých, čo v Neho dúfajú. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. Amen.″

Osobná oddanosť: Modliť sa k Otcovi, a nie rýchlo rozprávať k manželovi. „Na základe toho, čo som sa naučila z Božieho Slova, dovoľujem Bohu, aby pohol mojím manželom cez Ducha Svätého. Namiesto toho porazím svoje túžby a záujmy v modlitbe, modlením sa Písma. Viem, že jediná cesta, ako vyhrať manžela je ,bez slov’ a s úctivým a poníženým duchom.″

Teraz je čas, aby si KLIKLA SEM a vyliala si svoje srdce pred Pánom a do denníka "Čo som sa naučila."