Kapitola 14 Spôsob vedenia domácnosti

„Sleduje priebeh všetkej práce po dome

 a nejedáva z chleba záhaľčivého.“

- Kniha prísloví 31, 27 -

Slovak-ww-Cover

Veľa žien nachádza seba samých v dvojnásobnej práci, v dvojnásobnej zodpovednosti a dvojnásobnom strese. Očakáva sa od nás, že sa postaráme o domácnosť, o potreby našich manželov, detí a tiež, že zarábame pre našu rodinu. Robíme to, či sme choré, tehotné alebo máme práve dieťa. Očakáva sa, že oblečieme deti, pripravíme raňajky, všetko v zhone, pripravíme, čím ich nakŕmime na obed, a pripravíme seba. Dáme dieťa do náručia inej a keď plače, plačeme tiež cestou do práce. Náš život nie je nič iné iba zhon. Čo sa stalo? Prečo sa veci pre nás tak sťažili? Väčšina našich matiek nás dala do škôl a mala čas.

Veľa kresťaniek používa príklad z Knihy prísloví o žene, ktorá pracuje mimo domu. Zdá sa, že konajú nezávisle a voľne od svetskej úlohy domácej pani. Niektorí ľudia veria, že žena z Knihy prísloví pracuje mimo domu. Určil Boh, aby žena pracovala mimo domu? Aby bola preč od detí tak ako väčšina pracujúcich žien dneška? Bola pod autoritou jej vlastného manžela, a tým pádom pod autoritou Pána?

Musíme byť pozorné, keď učíme o žene z Knihy prísloví; nemôžeme pridať k Jeho Slovu ani z neho ubrať. Musíme sa pozrieť na každé Písmo, ktoré sa odkazuje na ženy, manželky a najmä matky skôr, ako urobíme také dôležité rozhodnutie ako je to, že pokračujeme v práci mimo domu. Tiež sa musíme pozrieť na naše ovocie! Mojím cieľom je pomôcť ti osviežiť si myseľ. Tým, že budeme hľadať v Jeho Slove odpovede, môžeme formovať Jeho názor, uplatniť ho do našich životov, a potom sa s tým podeliť s inou ženou. Túžbou môjho srdca je, aby si bola uvoľnená z područia pracovať mimo tvojho domu a mohla voľne slúžiť potrebám svojho manžela, deťom, iným (mladším) ženám, chudobným a vdovám. „...poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.″ (Jn 8, 32) 

Vaši vlastní manželia

Vaši vlastní manželia. Nemáme byť pod autoritou iného muža ani ženy. „Ženy podriaďujte sa svojim mužom ako Pánovi.” (Ef 5, 22) „...Podobne ženy, nech sa podriaďujú svojim mužom...” (1Pt 3, 1) „Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi!” (Kol 3, 18.) „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.″ (Gn 2, 18)

Starostlivé o dom. Ženy, „buďte rozumné, cudné, starostlivé o dom...” (Tít 2, 5) O neviestke je nám povedané, že „náruživosť ňou zmietala a bola opovážlivá, jej nohy nemali v jej dome spočinku.” (Prís 7, 11)

Rozdeliť korisť. V tomto Písme je nám povedané o jednom z ocenení z toho, že zostaneme doma. „Korisť delí krásavica domu.” (Ž 68, 13) Tie z nás, ktoré zostávajú doma, majú výhodu z podomových predajov za neuveriteľnú cenu. Nie je hanbou, koľko peňazí matky míňajú na oblečenie do práce? A čo oblečenie pre deti, z ktorého vyrástli ešte predtým, ako vyzeralo nosené? Ako pracujúcej žene ti veľakrát ujdú tieto úspory, no ani nemôžeš nakupovať počas výpredajov, lebo nemáš čas. A tiež tie, ktoré zostávajú doma, môžu variť jedlá a nemíňajú peniaze na vopred pripravené drahé jedlá. Tiež majú čas, aby nakúpili zlacnené jedlo aj jednodňové pečivo. Áno, to že zostaneme doma, šetrí peniaze a sme dobrými strážcami Pánových peňazí.

Následky

Keď sedíš vo vlastnom dome. Je dôležité naučiť sa zákonom Pánovým a porozumieť, ako pracujú. Sú podobné gravitačnému zákonu. To, že nasledujeme gravitačný zákon a Pánove zákony, nás ochráni. Tu je jeden z Božích zákonov: „Poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť.″ (Dt 6, 7) V inom slova zmysle, máme naše deti učiť po celý deň. Keď pobehujeme naokolo napoly šialené z toho, čo sa od nás očakáva, ako môžeme mať čas si vôbec sadnúť s našimi deťmi v našom dome?

„Kvalitný čas″ odporuje Písmu. Vidíme ovocie správania našich detí, keď ich musíme nechať samé alebo ich dať do starostlivosti niekomu inému. Nikto iný nemá takú lásku a neinvestuje záujem o citový, duchovný a intelektuálny rast našich detí tak ako my. Keď pracujeme, nemôže sa očakávať, že venujeme našim deťom taký istý čas a pozornosť. Vieme, že nikto nemôže nahradiť naše miesto, čo sa týka lásky, obety a trpezlivosti s nimi. Keď sme klamané alebo porušujeme princípy z Písma, ktoré sa týkajú matiek, sme zanechané, aby sme jednali so zlým ovocím. Naším zlým ovocím sú deti, ktoré rebelujú, požadujú, deti, ktoré vidíme všade!

Pomoc, ktorá mu bude podobná. Liberalizácia žien a jej celkový princíp malo za cieľ povzbudiť ženy, aby kopírovali úlohu mužov v spoločnosti. Pokúšali sa rozmazať naše rozdiely a urobiť nás nešťastnými v našich „Bohom daných″, špeciálne vytvorených úlohách. „Potom PÁN, Boh, povedal: ,Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.′″ (Gn 2, 18) Vytlačili nás von do práce a museli sme zanechať naše deti, naše domovy a našich manželov.

No Boh stvoril dieťa v lone matky a dal mu jedlo z jej prsníkov. Boh jej dal trpezlivosť a schopnosť živiť. Toto je základ lásky, na ktorej stojí rodina. No keď sme začali rozmazávať naše úlohy, malo to zničujúce následky na naše deti, naše domovy, naše rodiny, našu krajinu a našu spoločnosť. No najviac zabúdaným, najviac prehliadaným efektom je zničujúci vplyv, ktorý to malo na ženy.

Rozdelený dom. „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a nijaké mesto ani dom vnútorne rozdelené neobstoja.″ (Mt 12, 25) Taktikou diabla je rozdelenie za účelom dobytia. Rozdelením domova tým, že manželka pracuje mimo domu, nepriateľ premohol nasledujúce:

Naše deti. Keď je ich matka mimo, deti hľadajú radu a uznanie u kamarátov, preto sú vystavené tlaku.

Naše dcéry. Keď ich matka pracuje mimo domu, a potom je večer taká unavená, že nemá čas na dcéru, dievčatá si hľadajú priateľov, aby sa im dostalo uznania počas ich hormonálnych a telesných zmien.

Matky. Keď matky začnú pracovať mimo domu, začnú mať „vlastný život″. Tak ako ich manželia, ktorí majú vlastnú prácu a svojich priateľov v práci. Dokonca aj naše matky sú opäť v práci (alebo pracujú po prvýkrát).

Naši manželia. Veľmi často, keď má manželka prácu, nastáva vo vzťahu medzi manželom a manželkou rozdelenie. Ich záujmy sú teraz rozdelené, čo spôsobuje neveru a apatiu. Toto rozdelenie oslabuje manželstvo, čo časom končí rozvodom.

Moje ruky mi získali toto bohatstvo. Muž a žena sú tiež rozdelení v tom, čo a kedy kúpiť, lebo majú svoje vlastné peniaze. „Nehovor si teda v srdci: ,Moja vlastná sila a moc mojej ruky mi získali toto bohatstvo,′ lež pamätaj na Pána, svojho Boha, ktorý ti dáva silu nadobúdať bohatstvo, aby dodržal zmluvu, ktorú odprisahal tvojim otcom, ako je to dnes.″ (Dt 8, 17-18) Keď žena prináša časť platu, sme svedkami veľkého poškodenia v manželstve. Vytvára to nezávislosť medzi mužom a ženou. Magazín Business week sa pozrel na rozvodovosť z pohľadu peňazí. Ich štúdia ukázala, že „keď sa žena dokáže o seba postarať, nepotrebuje viac byť vydatá″. No čo odmietli vidieť, bolo, že manželia boli nespokojní s nedostatkom manželkinej starostlivosti. Hľadali túto pozornosť obyčajne v práci, a potom žena čelí cudzoložstvu.

Búra svoj dom. „Búra svoj dom, kto sa lakomo zháňa za ziskom.″ (Prís 15, 27) Veľa manželov povzbudí manželky, aby pomohli tým, že sa vrátia do práce, no nikdy si neuvedomia ten chorý vplyv, ktorý toto rozhodnutie bude mať na celú rodinu. Podcení to jeho autoritu a bude to mať zničujúce dôsledky na jeho manželstvo, a najmä na jeho deti.

Nenamáhaj sa zbohatnúť. S väčším obnosom peňazí obyčajne viacej minieme namiesto toho, aby sme sa finančne posunuli vpred, a vo väčšine prípadov sme v horšej finančnej situácii ako predtým, než sme išli do práce. Kniha prísloví 23, 4 hovorí: „Nenamáhaj sa zbohatnúť a zdržuj svoju vynaliezavosť. Len čo si mihol okom na bohatstvo, už ho niet. Lebo je isté, že si spraví perute a odletí jak orol k nebesám.″ Prečo neveríme Božiemu Slovu? „Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.″ (Flp 4, 19) Jeho cesty sú perfektné. Môžeš Mu veriť! Ak si unavená z toho, že si pracujúca žena, potom krič k Nemu a iba k Nemu. Nebež s tým k manželovi. (Pozri kapitolu 5, „Vyhraj bez slov″.)

Dom na dom sa zrúti. Očakáva sa, že pracujúce ženy si rozdelia svoje priority a náklonnosti. „Ale On poznal ich myšlienky a povedal im: ,Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti.′″ (Lk 11, 17) Keď sú ženy zamestnané, musia naplniť všetky požiadavky a túžby zamestnávateľov a vyhovieť im, aby si udržali prácu. Začnú preukazovať postoj a charakteristiky ideálnej ženy voči svojim zamestnávateľom! Často sú požiadané, aby sa zriekli času so svojou rodinou na úkor práce počas nadčasov alebo skorších príchodov, alebo práce počas víkendov. Začnú preukazovať vďačnosť, ktorú by mali dať iba svojim manželom. Keď im zamestnávateľ dá kompliment o tom, ako vyzerajú alebo ako pracujú, sú nadšené. Ich zamestnávatelia ich možno zoberú von na obed alebo im dajú bonus, alebo darček. Niet divu, že veľa manželiek opustí svojich manželov a utečie so svojím zamestnávateľom alebo spolupracovníkom. Už to nie je iba manžel, ktorý odchádza so svojou sekretárkou alebo spolupracovníčkou!

Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Pracujúce ženy nájdu seba samé v dvoch súťažiacich svetoch. Každý svet má rozdielnu sadu požiadaviek a ocenení. Písmo nám hovorí, že nemôžeme slúžiť dvom pánom; nikto nemôže. „Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať.″ (Mt 6, 24) A nie je to presne to, čo sa deje? Začíname nasledovať jedného a nenávidieť druhého. Manželka buď miluje prácu a jej rodina a domov ju iritujú, alebo nenávidí prácu, lebo by chcela zostať doma.

Odíď z prítomnosti hlupáka. Keď ženy pracujú mimo domu, začínajú čeliť mnohým zničujúcim tlakom. Práca s inými, najmä s nekresťanmi, si vyberie svoju daň predovšetkým duchovne. Napriek tomu, že si niektoré myslia, že sú „svetlom″ na mieste, kde pracujú, väčšina aj tak neurobí žiaden rozdiel. Písmo nám hovorí: „Choď zoči-voči k pochabému človeku a hovor s ním a veru nevie, čo sú pery rozumné.″ (Prís 14, 7) A: „Nedajte sa zviesť: ,Zlé reči kazia dobré mravy.′″ (1Kor 15, 33) Ak miesto, kde pracuješ, spôsobuje, že musíš robiť kompromisy, čo sa týka tvojej viery, časom ťa to pokazí.

Nepúšťaj sa do reči s tým, kto ohovára. My ženy máme veľa spoločných slabostí; jednou z nich je ohováranie. Spoločnou zábavou žien na pracovisku je ohováranie. Nemôžeme si pomôcť. Spolupracovníčka má problém s manželom, tak my ho spolu porazíme. Ona má alebo ty máš problém s novým manažérom, tak sa sťažuješ a nariekaš po celý deň, každý deň. Kniha prísloví 20, 19 hovorí: „Vyzrádza tajnosti, kto klebetí, kade sa len hne, preto sa so strešteným rapotačom nepusť do reči!″

Spôsoby vedenia jej domácnosti. Keď pracujeme, začíname potláčať dôležité zodpovednosti okolo domu. „Sleduje priebeh všetkej práce po dome...″ (Prís 31, 27) Nie sme schopné robiť veci, ktoré by sme robili, keby sme mali čas, ako pečenie, šitie, udržiavanie poriadku a výchova našich detí. Dokonca aj príprava jedál je potlačená na minimum. „Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.″ (Jn 10, 10) Dámy, Satan je zlodej; kradne hojný život, ktorý nám dal Boh! Dokonca aj potreby tvojho manžela sú zatlačené do úzadia. Veľakrát sa musí postarať sám o seba, čo sa týka jedla alebo oblečenia, aby bolo čisté a ožehlené. Dámy, na manželovom pracovisku sú ženy, ktoré hľadajú zanedbaných manželov!

Keď pracujeme, nemôžeme stáť vo dverách a vítať našich manželov, lebo vyzdvihujeme deti zo škôlok, ponáhľame sa urobiť nákup. Veľa mužov uznáva, že žijú ako starí mládenci bez prínosu pokoja a ticha. Má to niečo spoločné s mužmi, ktorí si vyberú mať vlastný apartmán radšej ako zostať doma?

Každého pokúša vlastná žiadostivosť. Keď si muž uvedomí, že ho žena už nepočúva, keď sa žena naháňa po večeroch, aby sa pripravila na ďalší deň, pokušenie je pri dverách. Keďže sa muži nezdôverujú inému mužovi, nájdu si ucho, ktoré počúva, u inej ženy. „Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a keď je hriech dokonaný, splodí smrť.″ (Jak 1, 14-15) Áno, smrť – smrť manželstva.

Potom, keď manžel oznámi, že odchádza, ona je prvá, čo povie: „Zaplať pánboh.″ Alebo: “Daj pozor, aby ťa dvere neudreli, keď budeš vychádzať″. No veľmi skoro nájde samú seba sedieť v malom byte so sociálnou podporou a stravnými lístkami. Všetko sa to začalo s tým, že „prinesie malý extra príjem″.

Spôsobiť pohoršenie. „Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora, akoby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých.″ (Lk 17, 2) Má to zlý vplyv na iné ženy, že pracuješ? Je niekto, kto videl ten úžasný život, ktorý vedie, ale rozhodol sa vrátiť do práce kvôli tomu, že sa tebe tak darí? Alebo chce zostať doma, no jej manžel je nespokojný, lebo tvoj manžel povedal jej manželovi, koľko peňazí domov nosíš?

Manželské lôžko nech je nepoškvrnené. Ak pracuješ, zatiaľ čo sú tvoje deti v škole, možno ani nie si doma, keď sa deti vracajú. Veľa žien si myslí, že správny čas, kedy sa vrátiť do práce (alebo ísť naspäť do školy), je, keď sú ich deti v škole. Veľa detí trávi hodiny pred televízorom a pozerá nemravné filmy. Nenechávaj ich v tomto pokušení. Šokujúca štúdia ukázala, že rodičovská posteľ je miestom, kde sa odohráva predmanželský sex, zatiaľ čo obaja rodičia pracujú. Zváž List Hebrejom 13, 4: „“Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lež smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh.″

Jete ťažko zarobený chlieb. Článok za článkom je napísaný, aby dostali ženy rady, ako prinútiť manžela, aby pomohol okolo domu, keďže ženy pomáhajú s príjmom. Každý od nich očakáva, že si urobí „svoju časť″ domácich prác. Štúdie potvrdili, čo my ženy už vieme: málokedy pomôžu. Ženy ničia samé seba, keď robia všetko samé. Dámy, Boh nám hovorí: „mať všetko″ je zbytočnosť. „Zbytočne vstávate pred svitaním a líhate si neskoro v noci, vy, čo jete ťažko zarobený chlieb; lebo On dáva svojim miláčikom spánok.″ (Ž 127, 2)

Už ho niet. Pracujúca žena je finančne nerozvážna. Mnohé matky cítia, že musia pracovať mimo domu, aby dokázali uživiť rodinu. Viacej zarobí, no aj viacej minie. Namiesto toho, aby znížila náklady tým, že bude rozumne nakupovať alebo urobí niektorú prácu osobne, dohodne sa na vyššej cene. „Nenamáhaj sa zbohatnúť a zdržuj svoju vynaliezavosť. Len čo si mihol okom na bohatstvo, už ho niet. Lebo je isté, že si spraví perute a odletí jak orol k nebesám.″ (Prís 23, 4) Ak sa čuduješ, kde sa míňajú tieto extra peniaze, tu je pár žien, ktoré sa podelili s ich skúsenosťou z pracovania a míňania:

„Jedlo, ktoré kupujem, je obyčajne čiastočne alebo úplne pripravené, rýchle občerstvenie alebo reštaurácie kvôli rýchlosti a pohodlnosti. Som príliš unavená, aby som varila, a myslím, že si zaslúžim vypnúť.″

„Nenakupujem tam, kde som kedysi zvykla. Oblečenie, ktoré teraz nakupujem, je za úplnú cenu namiesto výpredajov alebo šitia. Prišla som na to, že neudržujem oblečenie rodiny v dobrom stave (opravené a ožehlené) tak ako kedysi. Zbavím sa ho a kúpim nové.″

„Uvedomila som si, že potrebujem oveľa viac oblečenia na osobu. Zvyšné oblečenie je potrebné pre deti a manžela kvôli tomu, že nemôžem prať tak často ako predtým. Tiež potrebujem pekné oblečenie pre seba, čo som nikdy predtým nepotrebovala, keďže som nepracovala.″

„Teraz, keď pracujem, mysleli sme si, že si môžeme dovoliť dobré kresťanské vzdelanie pre naše deti. Predtým som deti učila doma; teraz túto možnosť nemám.″

„Mali sme iba jedno auto. Sťažovala som sa a myslela som si, že získam voľnosť. Teraz máme druhé auto s extra poplatkami, poistením, údržbou a benzínom. Absolútne sme si nepomohli. Teraz okrem toho, že musím pracovať, aby sme platili za auto, môj manžel očakáva, že budem robiť všetky veci pre neho, ktoré on predtým robil pre mňa!″

„Mysleli sme si, že zarábame viac, až do času daní. Prišli sme na to, že viac peňazí platíme štátu, poisťovni, lebo sme teraz vo vyššej daňovej skupine.″

„Keď zaplatím peniaze za starostlivosť o našu dcéru po vyučovaní, prišla som na to, že zarobím polovicu z minimálnej mzdy.″

Učiť, čo je dobré. Ak si staršia žena, ktorá pracuje mimo domu, nemáš čas, aby si naplnila prikázanie, ktoré je dané staršej žene, aby učila mladšiu ženu. V Liste Títovi 2, 3-5 sa hovorí: „Podobne aj staršie ženy nech sú sväté v správaní, nech neklebetia, nech nie sú oddané vínu, nech dobre učia, mladé ženy nech priúčajú múdrosti, aby mali rady svojich mužov, milovali deti, aby boli rozumné, cudné, starostlivé o dom, dobrotivé, podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie Slovo.″ Vieme, že príklad žien, ktoré pracujú mimo domu, o niečom svedčí. Veľa starších žien v skutočnosti nepotrebuje peniaze; nevedia, čo robiť s časom alebo často cítia, že sa zbláznia z toho, že sú doma s manželom, ktorý je na dôchodku. Tu je pár návrhov:

Namiesto trávenia času v práci, prečo nepomôcť mladej neskúsenej mamičke? Často sa jej nedostáva pomoc od vlastnej matky. Potrebuje dobrú radu a usmernenie, aby sa správne postarala o deti. A tiež budeš mať čas na vlastnú dcéru alebo nevestu, keď sa ti narodí vnúča.

Ak zostaneš doma, môžeš otvoriť svoj domov pre pohostinnosť, pre duchovné vedenie alebo ako „nebo″ pre mladšiu ženu, ktorá zažíva ťažkosti.

Tak veľa starších žien sa delí o svetskú filozofiu v manželstve a rodičovstve. Budeš úplne neefektívna, čo sa týka duchovného vedenia, lebo si sa obkolesila pochabými debatami a myšlienkami sveta.

Staršie ženy, my máme zásadný vplyv v múdrosti, ale stratíme ho, ak si vyberieme nasledovanie ciest sveta radšej ako ciest Božích. „Staršie ženy... nech dobre učia!″ (Tít 2, 3)

Vyhraj bez slova. Ale čo ak manžel povie žene, že musíš pracovať? Po prvé, uvedom si, že je to zodpovednosť manžela, aby sa o toto staral. On musí byť spasiteľom tela. „Lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, On, Spasiteľ tela.″ (Ef 5, 23) Veľakrát sme to my ženy, čo navrhneme, že sa vrátime späť do práce alebo že budeme mať domáci biznis. Buďte ticho! „Podobne ženy, nech sa podriaďujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria slovu, bez slova získal život ich žien, keď uvidia váš čistý život v bázni.″ (1Pt 3, 1-2) Ticho si sadni a modli sa. Potom dovoľ manželovi, aby urobil to, čo si myslí, že je správne. Rešpektuj ho tým, že budeš ticho a súhlas s jeho návrhmi. (Pozri kapitolu 5, „Vyhraj bez slov″.)

Hľadal som Pána. Ale čo ak ti manžel povie, aby si išla do práce alebo si nedopatrením navrhla, že pôjdeš do práce? Alebo čo ak ťa manžel opustil? „Hľadal som Pána a On ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. Na neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou.″ (Ž 34, 4-5) Keď hľadáš Pána v úzkosti, získaš požehnanie a tvoja tvár bude žiariť!

Natrafila som na naozajstné prekvapenie. Larry Burkett napísal knihu s názvom „Ženy opúšťajúce pracovné miesto. Svedectvá sú úžasné! Ukážu ti Božiu vernosť voči žene. Preskoč finančný krok, Mr. Burkett ti ukazuje, ako sa vrátiť domov alebo zostať doma. Drž sa svedectiev, lebo ťa budú inšpirovať, aby si úplne dôverovala Bohu a nespoliehala sa na „prácu tela″. Zmysel, ktorý uvidíš, je, že máš poslúchnuť manžela a modliť sa! Boh ti dá túžby tvojho srdca a zostaneš doma alebo sa vrátiš domov. Modli sa, aby ti Pán dal láskavosť s manželom, tak ako to urobil s Danielom, keď neurobil kompromis v tom, aby jedol kráľovo jedlo. V súčasnosti som sa modlila za ženu, ktorej bolo povedané, že nikdy nebude mať dieťa; no napriek tomu mal Boh posledné slovo a ona počala. Ona a jej manžel vždy žili z dvoch výplat, a tak sa ich rodiny pokúšali presvedčiť ju, aby si rozmyslela, či zostane doma. Zúfalá dostala túto knihu, no bola ODRADENÁ, keď Larry zdôraznil potrebu „plánovania″ a „šetrenia dopredu″! Povedala som jej, aby prestala čítať, čo napísal a čítala iba svedectvá. Povzbudená vo viere má s manželom svoje dieťa, zostáva doma a žijú lepšie, ako keď mali dva príjmy! To Boh odmeňuje tých, ktorí Mu dôverujú, nie sebe ani druhej výplate!

Svedectvo: Stella prišla do spoločenstva s veľkým problémom. Jej manžel, ktorý ju opustil, teraz požadoval, aby sa vrátila do práce. Stelline dcéry práve začali študovať na strednej škole a ona vždy plánovala, že zostane doma počas tohto ťažkého obdobia v ich životoch.

Tú noc sme sa všetky vrúcne modlili, aby ju Pán zachránil. Tiež sme jej poradili, aby sa podriadila manželovi a pripravila si životopis. Nasledujúci týždeň sa s nami podelila, že bez ohľadu na to, ako ťažko hľadá, nebola pozvaná ani na pohovor (dokonca s jej neuveriteľnými skúsenosťami a referenciami). Niekoľko týždňov sme sa modlili za jej záchranu. Manžel Stelly sa k nej priblížil kvôli podriadeniu sa, ktoré mu preukazovala. Pomaly ustupoval zo svojej túžby, aby sa zamestnala. Potom jej povedal, že sa vracia späť domov k nej a k dievčatám do niekoľkých mesiacov!

No v jeden večer, keď som vstúpila do našej miestnosti, ženy sa opäť skrúšene modlili. Bola som šokovaná, keď som počula, za čo sa modlia. Stella a ďalšie ženy sa modlili inak. Modlili sa, aby dostala prácu v prestížnej právnickej firme, kde bola na pohovore v to ráno! Konfrontovala som Stellu a skupinu žien, no boli presvedčené, že toto je Pánov smer.

Stella získala prestížnu prácu. Pracovala v meste, mala nový strih vlasov a parádne oblečenie. Už je to skoro sedem rokov odvtedy, čo jej manžel povedal, že sa vráti domov. A akoby toto nebolo dosť smutné, jedna z jej dcér sa ocitla v probléme počas školy a druhá sa zaplietla so starým rozvedeným mužom.

Svedectvo: Bobbie verila vo svojom manželstve Pánovi a skúšala sa naučiť, ako byť podriadená manželka, aj keď jej manžel žil s inou ženou. Jeden večer jej manžel povedal, že ide predať jej auto, aby si pomohol dostať sa z dlhov. Sľúbil jej, že jej kúpi niečo iné na jazdenie. (Auto bolo darom od Bobbinej matky, bolo v úžasnom poriadku a bolo splatené.) V podriadení sa dala Bobbie na okno auta oznam spolu s telefónnym číslom. No aj napriek tomu sa modlila ako šialená, aby sa auto nepredalo! Každý týždeň bol jej manžel prekvapený, že nikto nezavolal a nezaujímal sa o to auto. Potom sa rozhodol, že uvedie aj cenu a túto cenu znižoval každý týždeň. Žiaden záujem. Potom jedného večera vyhlásil, že je to neuveriteľné, že nikto nechce toto pekné auto. Povedal Bobbie, že urobil určité opatrenia a že môže dať preč oznam o predaji auta.

Bobbie má stále auto, ktoré Pán ochránil. Teraz má pätnásť rokov a mechanik povedal, že ešte veľa vydrží. Povedala, že to auto má preto, lebo jej pripomína, aký je Boh verný!

Sára poslúchla Abraháma. „Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a podriaďovali sa svojim mužom; ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. Vy ste jej dcérami, ak robíte dobré a nebojíte sa nijakého zastrašovania.″ (1Pt 3, 5-6) Ak je tvoj manžel neoblomný ohľadom ďalšieho príjmu, nasleduj kroky nižšie.

Po prvé, druhé a tretie, musíš sa modliť a vytrvať v modlení! Požiadaj Boha, aby zmenil srdce tvojho manžela, postaral sa o peniaze, ktoré potrebuješ, a pomohol ti znížiť výdavky. Dlh je skutočný problém, tak sa modli, aby si sa dostala z dlhu.

Ak tvoj manžel stále nalieha, aby si pracovala, modli sa za spôsob, ako získať peniaze bez toho, aby si musela opustiť dom. Spýtaj sa manžela, koľko peňazí potrebuje navyše, aby sa dokázali splatiť účty. Niektoré ženy boli schopné zvýšiť príjem domácnosti bez toho, aby opustili dom, umiestnili deti do škôlok a bez vzdoru voči manželovej autorite. Opäť, žiadaj Boha o múdrosť a riadenie. Bude ťa viesť a podporí ťa v tvojom presvedčení, aby si poslúchla manžela a poslúchla Jeho Slovo byť „udržovateľkou domácnosti″.

Aby podporil. A najdôležitejšie, maj srdce vytrvalé v tom, aby si zostala doma. „Lebo Pánove oči pozerajú po celej zemi, aby posilnili tých, čo sú mu zo srdca oddaní.″ (2Krn 16, 9)

Upozornenie. Neber do opatery iné deti inej pracujúcej ženy, aby si doplnila svoj príjem! Povzbudzuješ iné ženy, aby pracovali s celou tou skazou, ktorá postihne ich rodiny. A tiež sa budú cítiť bezpečne, keď budú vedieť, že ich deti sú v starostlivosti „dobrej kresťanskej ženy″. Nedaj sa oklamať a nezačni rozmýšľať – „ak ony musia pracovať, ich deti si zaslúžia kresťanskú starostlivosť″. Ak sa ťa žena spýta, či by si strážila jej deti, kým ona pracuje, pomôž jej len dočasne a povzbudzuj ju, aby zostala doma.

Iný ho obráti. Využi možnosť a každý deň sa podeľ s jednou pracujúcou ženou s informáciami o ničivých dôsledkoch jej pracovania mimo domu, najmä ak má malé deti. „Bratia moji, keby niekto z vás zblúdil od Pravdy a iný ho obráti, nech vie, že ten, kto vráti hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov.″ (Jak 5, 19) Pripomeň jej, že jej dieťa potrebuje vlastnú matku; všetko ostatné je len napodobnenina! Satan je autorom napodobnenín. Je zlodej! Nestaň sa falošnou matkou pre iné deti.

Pokoj pri tom. Veľa žien, ktoré sa doma starajú o iné deti, obetujú potreby svojich detí a rodiny. Ich deti pochytia veľa zničujúcich vplyvov. Pokoj v rodine je zničený. „Lepší je krajec chleba suchého a pokoj pri tom, ako dom mäsom obetným nabitý a pri tom svár.″ (Prís 17, 1)

Správcovstvo

Dlh. Zaiste je dôvodom, pre ktorý ženy musia pracovať, to, že máme spoločnosť v dlhu. Radšej ako čakať na veci, ktoré chceme, kúpime si ich na dlh. Namiesto žitia z toho, čo si môžeme dovoliť, žijeme nadmieru. List Rimanom 13, 8 hovorí: „Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.″

Dostať sa z dlhu. Musíme sa modliť a pracovať s Bohom, aby sme sa dostali z dlhu. To musí byť túžbou nášho srdca (a našej modlitby). Ak tvoj manžel nezačne, začni ty. Prestaň nakupovať a uisti sa, že každý nákup je úplná nevyhnutnosť. Pozri sa, či môžeš opraviť niečo, čo musí byť nahradené. Kľúčom úspechu je čakať! A tiež sa modli, aby srdce tvojho manžela bolo zmenené a aby zostal bez dlhu. Ak sa tohto nebudeme držať, budeme my ženy nútené (alebo už sme prinútené) pracovať. „Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.″ (Jn 10, 10) Toto je plánom Satana, aby ti ukradol deti (do škôlok), rozdelil tvoj dom (dvaja, čo robia kariéru) a nakoniec zničil tvoju rodinu (rozvod).

Ten, čo utráca. Veľa žien viní svojich manželov za to, že veľa míňajú. A často je to pravda. Ale to nie je náš problém; to je problém Pána, lebo my nie sme nad manželmi. „Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista Boh.” (1Kor 11, 3) „Podobne ženy, nech sa podriaďujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria slovu, bez slova získal život ich žien, keď uvidia váš čistý život v bázni.” (1Pt 3, 1-2) Tiež sa musíš uistiť, že nemáš brvno vo vlastnom oku. Tiež veľa míňaš?

Svedectvo: Sheri pochopila tajomstvo toho, ako sa dostať z dlhu. No ona nebola tá, čo v rodine utrácala peniaze. Jej manžel, ktorý ju opustil, bol ten, čo nadmieru míňal. Sheri robila, čo mohla, a prenechala svojho manžela v rukách Pána. Opakovala si verš z Prvého listu Korinťanom 7, 14: „Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene...″

Keď potrebovala novú spodnú bielizeň pre jedného zo synov a strih vlasov pre seba, pristúpila k manželovi. Povedal jej, aby tak urobila z kreditnej karty, lebo „veci boli ostré″. Jemne mu povedala, že si to premyslí, že môže počkať s vlasmi a upraví spodnú bielizeň. Zmätený sa jej spýtal, prečo nepoužije kreditnú kartu. S rešpektom povedala manželovi, že nechce, aby bol jej manžel vo väčšom dlhu. Povedal jej, že je to naozaj „okej″, ale že je to na nej.

Sheri využila túto príležitosť a odovzdala manželovi všetky kreditné karty (skok vo viere). Ale Boh požehnal Sheri za jej vernosť a teraz je jej rodina zase pokope a spolu pracujú na tom, aby sa úplne dostali z dlhu. Jej manžel jej povedal, že keď mu povedala, že sa nedá ostrihať a nekúpi spodnú bielizeň kvôli svojmu presvedčeniu, že viac nepoužije kreditnú kartu, vtedy sa odrazili od dna! Chváľme Pána, že Sherin manžel tiež urobil správny krok!

Spokojnosť. Ako ženy musíme najskôr začať s tým, že budeme spokojné a budeme žiť v rámci toho, čo naši manželia spokojne zadovážia. „Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám.″ (Flp 4, 11) „Uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť.″ (1Tim 6, 8) Tým, že budeme spokojné, pomôžeme našim manželom naplniť nasledujúci verš: „Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.” (1Tim 5, 8)

Viera. My ženy musíme mať vieru, že Boh sa postará o naše potreby. (A veľmi často aj o naše túžby!) Keby sme len počkali! „Očakávaj PÁNA a buď statočný; srdce maj silné a drž sa PÁNA.″ (Ž 27, 14)

Láska k peniazom. Dr. McGee raz povedal, že peniaze nie sú zlo, ale „láska″ k peniazom. „Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolesti.” (1Tim 6, 10) „Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte.” (Hebr 13, 5) Keď máš „lásku k peniazom″, najväčšími nástrahami sú:

Dostať sa do väčšieho dlhu. Keď raz žena začne pracovať, namiesto toho, aby sa dostali von z dlhu, pár sa ešte viac zadĺži. Viacej nakupuješ a zvykneš zvýšiť svoj životný štandard. „Nenamáhaj sa zbohatnúť a zdržuj svoju vynaliezavosť. Len čo si mihol okom na bohatstvo, už ho niet. Lebo je isté, že si spraví perute a odletí jak orol k nebesám.″ (Ž 23, 4)

Pocit uviaznutia. Veľa mužov, ktorí neskoršie padli do nemorálnosti s niekým v práci, vyjadrili svoju túžbu opustiť svoju prácu alebo pozíciu, no cítili sa viazaní, kvôli dlhu. „Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu.″ (1Kor 6, 18) V našom spoločenstve vidíme väčšinu mužov, ktorí padli do cudzoložstva, že tak urobili na pracovisku. Možno nemajú duchovnú silu, aby sa tomu vyvarovali, keď ich rodina je na ňom závislá kvôli platu. Jozef mal túto duchovnú silu; modlime sa za našich manželov, aby ju tiež mali. „Tu ho ona chytila za plášť a vravela mu: ,Ľahni si so mnou!′ On jej však nechal plášť v ruke a utiekol; vybehol von.” (Gn 39, 12)

Prestaň nakupovať. Jednou z ciest, ako zlomiť spôsob míňania, je vyradiť veci z domu. Prečítaj si knihu Clutters last stand o zbavení sa harabúrd z tvojho života od Dona Asletta. Keď budeš vidieť, že veľa z toho, čo vlastníš, je iba zbytočnosť, prestaneš nakupovať nepotrebnosti. To pomohlo aj mne!           

Ale PÁN zvažuje motívy. Modli sa, aby bol tvoj manžel ochotný a mal možnosť podporovať rodinu. Jedným z dôvodov, prečo tvoj manžel plne nepodporuje rodinu, môže byť, že ty spravuješ financie. Mužovi je ukradnutá jeho mužnosť, keď jeho žena platí účty. Muži si neuvedomujú, koľko peňazí prichádza a koľko odchádza. Ak to má pod kontrolou on, možno bude motivovaný, aby viacej pracoval a lepšie zarobil alebo zníži míňanie na jeho a tvojej strane.

Veľa žien sa cíti nepohodlne, keď muži kontrolujú financie. Znamená to pre ne príliš  veľa podriadenosti. Väčšina žien dokonca ani nechce, aby manželia vedeli, koľko peňazí minuli alebo na čo ich minuli. Radšej by ony kontrolovali peniaze. Toto je veľký omyl. Môžeme povedať, že dokážeme zaobchádzať s peniazmi, lebo sme lepšie v číslach, máme viacej času alebo sme viac zodpovedné, no Kniha prísloví 16, 2 hovorí: „Človeku sa môže zdať, že sú jeho cesty čisté napospol, ale PÁN je ten, čo posudzuje pohnútky.″ Musíme byť pod autoritou našich manželov vo všetkom! „Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.″ (Ef 5, 24) Dôveruj Slovu a vyskúšaj túto metódu, že financie bude kontrolovať tvoj manžel. Pozri, či nemáš lepšieho pracovníka a zodpovednejšieho muža, ktorého môžeš milovať a rešpektovať.

Svedectvo: Debie a Nancy spolu študovali. Vydali sa iba s týždňovým rozdielom jedna po druhej. No každá z nich mala rozdielny prístup k tomu, kto by mal kontrolovať financie. Obaja manželia týchto žien boli celkom nespoľahliví s peniazmi. Debie sa rozhodla, že ak sa majú pohnúť dopredu, musí to byť ona, čo prevezme veci do svojich rúk. Nancy, naopak, videla skazu, ktorá sa vyskytla v jej rodine, keď vyrastala a jej matka preberala zodpovednosť za peniaze a platila účty. A tak vedela, že Boh musí mať iný plán.

Obe tieto dámy boli vydaté osemnásť rokov. Debie pracovala počas celého manželstva, no stále žili v tom istom byte, ktorý kúpili hneď po sobáši. Raz na Debiine narodeniny sa Nancy spýtala manžela Debie, čo jej kúpi na narodeniny. Zahanbený povedal, že neexistuje spôsob, akoby jej mohol niečo dať. Povedal, že keby si od nej vypýtal viacej peňazí, spýtala by sa: „Na čo?″ Potom by povedala, že aj tak nič nepotrebuje. No aj napriek tomu mal jej manžel dobré srdce. Nakoniec išiel do obchodu, kde pracovala za pokladňou a priniesol jej kyticu kvetov; povedal, že to bol jediný spôsob, ako ju prekvapiť.

Nancy vedela, že sa vydala správnou cestou. Jej manžel bol predajca po niekoľko rokov a teraz majú veľký dom s pozemkom pre seba a deti. Bonus k tomu, že nasledovala tento biblický princíp, aj keď nevedela, že to bol biblický princíp, bol, že je jedna požehnaná žena! Má veľa krásnych šperkov, skriňu plnú nádherného oblečenia a celú zbierku norkových kožuchov. Povedala, že by si nič z tohto nikdy nekúpila sama, no jej manžel nalieha! Povedala, že nemala ani jeden deň, čo by sa strachovala, alebo noc, čo by nespala kvôli nedostatku peňazí, aj napriek tomu, že niekedy bola situácia zložitá.

Možno nechceš šperky alebo norkové kožuchy, ale som si istá, že každá žena by ocenila manžela, ktorý by ukázal, ako veľmi si ťa cení a zobral na seba bremeno tvojho života!

Služobník všetkých. Veľa žien si myslí, že nevyužíva svoj talent, ktorý dostali od Boha, ak zostanú doma starať sa o manžela a deti. Ale to nie je Kristove posolstvo. „Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: ,Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.″ (Mk 9, 35) Ježiš povedal tieto slová apoštolom, keď sa chceli pretekať v tom, kto je najväčší. Ježiš tiež o sebe povedal: „Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť.″ (Mt 20, 28) Ježiš mohol byť, čím len chcel, no aj tak si vybral slúžiť. Ty máš tiež veľa talentov. Vyberieš si nasledovať Ježiša v služobníctve? V skutočnosti neexistuje lepšie miesto služobníčky ako manželka a matka, keď zoberieme do úvahy Božie Slovo. Hovorí, že sme „veľké″!

Poďme sa všetky pomodliť Žalm 37, 4-9 nahlas: „Hľadaj radosť v PÁNOVI a dá ti, za čím túži tvoje srdce. PÁNOVI zver svoje cesty a Jemu dôveruj, On sa už postará. Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo a tvoje právo ako poludňajší jas. Odovzdaj sa PÁNOVI a dúfaj v Neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, a s človekom, čo strojí úklady. Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť, nerozčuľuj sa, to vedie len k zlému. Všetci ničomníci budú zničení, lež tí, čo dúfajú v PÁNA, stanú sa dedičmi zeme.″

Kiežby Boh navrátil a udržal kresťanské ženy doma!

Osobná oddanosť: Poslúchnuť Božie nariadenie, pracovať doma a toto učiť mladšie ženy. „Na základe toho, čo som sa naučila z Božieho Slova, zaväzujem sa modliť sa za to, aby som zostala doma alebo sa domov vrátila. Budem pomocnicou môjmu vlastnému manželovi. Budem učiť a vychovávať moje vlastné deti. Ocením dom, ktorý mi Boh dal, a dobre sa oň postarám. Podelím sa s touto Pravdou s inými pracujúcimi ženami a budem sa modliť za ich návrat domov.″

Upozornenie: Buď veľmi opatrná voči marketingovým predstavám, najmä keď ti povedia o obrovskom množstve peňazí za veľmi malú prácu. „Zavistlivý človek sa zháňa za majetkom a nevie, že núdza príde naň.″ (Prís 28, 22) Veľa skupín ti povie, že potrebujú ľudí, aby sa podpísali, no Kniha prísloví 13, 11 hovorí: „Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.” Najznepokojujúcejšia vec z marketingu je spôsob, ako títo poradcovia využijú tvoje priateľstvo. Iba pred pár dňami som dostala telefonát od muža, ktorého som nepoznala. Povedal, že stretol našu rodinu počas stretnutia skupín domáceho vyučovania pred mnohými rokmi. Začal chváliť moje deti a mňa a takto pokračoval niekoľko minút. Potom som prišla na pravý dôvod jeho telefonátu: Mal biznis a hľadal ľudí ako mňa a môjho manžela. A to sa stalo párkrát aj predtým. „Lebo v ich ústach úprimnosti niet, ich srdcia sú plné zrady; ich hrtan je ako otvorený hrob, na jazyku samé úlisnosti.″ (Ž 5, 9)

Teraz je čas, aby si KLIKLA SEM a vyliala si svoje srdce pred Pánom a do denníka "Čo som sa naučila."