SLV-WRYM-NEW-COVER-Front

 Kapitola 15
Otvorené Okná do Nebeského Kráľovstva

“Týmto ma vyskúšajte” - hovorí Pán zástupov,
“či vám neotvorím okná neba a nevylejem
na vás požehnania viac ako dosť”.
-Malachiáš 3:10

To je veľmi silné vyhlásenie od Boha. Nikde inde v Písme nám Boh nehovorí, aby sme Ho vyskúšali, iba v tomto verši. Čo je to, o čom Boh hovorí, že ho prinúti otvoriť okná neba a vyliať svoje požehnania na nás viac ako dosť?

„Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome a týmto ma vyskúšajte‘, hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.“ (Mal 3, 10)

Zbadala si to? To je odvádzanie desiatku. Odvádzanie desiatku spôsobí, že Boh otvorí okná neba a vyleje svoje požehnania na náš život!

Veľa kresťanov sa vyhýba tomu, aby sa naučili o tomto dôležitom princípe čo najviac, ale, prosím, nedaj si to ujsť! Boh chce, aby sme boli verní a poslušní vo  všetkých veciach, a keď prehliadame alebo si vyberieme neposlúchnuť v určitej oblasti nášho života, tak isto sa to rozleje do všetkých oblastí nášho života.

Čo je presne odvádzanie desiatku? Je to vrátenie Bohu prvých desať percent z tvojho príjmu. Naša spoločnosť potláča tento princíp. Cirkev zlyháva v učení ľudí tomuto dôležitému princípu. Prečo je to také závažné? Lebo Boha hnevá, keď mu odmietame dať to, čo je oprávnene Jeho. „Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.“ (Ž 24, 1) Odvádzanie desiatku je skutkom uctievania.

Mnohí kresťania žijú v chudobe alebo majú také veľké dlhy ako neveriaci. Ale Boh chce urobiť každého veriaceho „hlavou, a nie chvostom“. Chce, aby si bola „nad“ a nie „pod“ dlhom či čímkoľvek, čo by malo nad tebou moc alebo ti kontrolovalo život (Dt 28, 13). Bolo nám povedané: „Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali.“ (Rim 13, 8) „Boháč panuje nad chudobnými, kto si však požičiava, je veriteľovým sluhom.“ (Prís 22, 7) Veľa kresťanov je veľmi požehnaných, hlavne, keď sa pozrieme na iné národnosti a úroveň chudoby, v ktorej väčšina ľudí vo svete žije. Naše zárobky míňame na uspokojenie našich túžob, zatiaľ čo cirkvi, misionári a služobníci bojujú s peniazmi. Prečo? Lebo sa pokúšame udržať to, čo po správnosti nie je naše.

Berieme, ale málo dávame. „Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.“ (2Kor 9, 6-7)

Prosíme a divíme sa, že nedostávame. „Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte; chcete to využiť na svoje náruživosti.“ (Jak 4, 3)

Boh chcel požehnať svoj ľud, ale neurobil tak, pretože boli neochotní dať do Jeho zásobárne. Povedal im v Knihe proroka Aggea 1, 6-8: „Siali ste veľa, málo ste zvážali; keď ste jedli, nenasýtili ste sa; keď ste pili, nenapojili ste sa; obliekaním ste sa nezohriali a kto robil za mzdu, dával mzdu do deravého vrecka. Toto hovorí Pán zástupov: Všimnite si, ako sa vám vodí!“

„Hľadel si za množstvom, a bolo z toho málo; doviezli ste to domov, odfúkol som to. Prečo? - hovorí Pán zástupov. Pre môj dom, ktorý je pustý, kým každý z vás beží do svojho domu.“ (Ag 1, 9)

Porozumej desiatku

Je ironické, že tak veľa kresťanov si chybne myslí, že si nemôžu dovoliť odvádzať desiatok a žehnať Bohu cez milodar. Pravdou je, že sú jednoducho chytení do bludného kruhu, z ktorého ich môže zachrániť iba poslušnosť a viera. Nemôžu si dovoliť dať, pretože okradli Boha, čím okradli sami seba o požehnanie!

Faktom je, že Boh od nás žiada, keď trpíme veľkou biedou. Macedónski kresťania pochopili tento princíp dávania a začali ho praktizovať: „V mnohých skúškach súženia z ich veľkej radosti a krajnej chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrosti.“ (2Kor 8, 2) Znie to trošku ako o nás, nie?

Prečo desať percent?

Po hebrejsky sa desiatok povie „ma’asrah“, čo sa prekladá ako „desatina“. Takže keď k nám Boh vo svojom Slove prehovorí a žiada desiatok, chce, aby sme mu dali desatinu.

Prečo by som mala dať môj desiatok skôr, ako zaplatím účty?

Toto je pravidlo „prvého ovocia“  nášho úsilia. Deuteronómium 18, 4 nám hovorí: „Prvotiny svojho obilia, muštu a oleja a prvotiny nastrihanej vlny zo svojich oviec dáš Jemu.“ Ďalej v knihe Exodus 34, 24 a 26: „Lebo ja vyženiem spred teba národy a rozšírim tvoje územie... To najlepšie, prvotiny svojej pôdy, prinesieš do príbytku Pána, svojho Boha...“

To je tiež potvrdené v Novom testamente, keď Ježiš povedal v Evanjeliu podľa Matúša 6, 33: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“

Kde by som mala odvádzať desiatok?

Malachiáš 3, 10 hovorí: „Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.“

Tvojou zásobárňou je to, kde si duchovne živená. Mnohí robia chybu a dávajú tam, kde nie sú duchovne živení, alebo by radšej dali tam, kde vidia, že je treba – ale to je bláznovstvo. To je akoby si išla do reštaurácie, objednala si jedlo a keď príde účet, povedala by si čašníkovi, že by si radšej zaplatila reštaurácii na konci ulice, ktorej sa tak nedarí!!

Ak navštevuješ kostol, kde si duchovne živená, tak by si mala odvádzať aspoň desatinu zo svojho príjmu do tohto kostola. To znamená, že nech chodíš do kostola kdekoľvek, no cítiš, že chceš  podporiť naše  alebo   iné  spoločenstvo  či misiu, to bude milodar nad rámec tvojho odovzdania  desiatku.  Nechceme: aby  si  ukrátila svoju cirkev tým, že by si podporila naše spoločenstvo, „lebo to by vám neosožilo.“  (Hebr 13, 17)

Avšak veľa členov z nášho spoločenstva, ktorí nenavštevujú kostol (z rôznych dôvodov) a sú duchovne živení cez naše spoločenstvo, odvádza desiatok do zachránených manželstiev, lebo to je to, čo ich duchovne živí. Opäť ťa chcem povzbudiť cez túto knihu - hľadaj Boha. To sa týka všetkého, vrátane tvojich peňazí. A potom buď poslušná a verná Jemu!

Neurob chybu, že budeš svedomito nasledovať všetky body pre uzdravenie manželstva, no odvádzať desiatok odmietneš. Tak nebude tvoje manželstvo zachránené, lebo ukracuješ Boha.

Pamätaj, Malachiáš 3, 8-10 nám hovorí: „Môže človek ukracovať Boha? Lebo vy ma ukracujete. Spytujete sa však: ‚V čomže ťa ukracujeme?‘ V desiatku a poplatkoch. Kliatba vás zasiahla, lebo ma ukracujete vy, celý národ.“

Ale ak viac nežijem pod zákonom, ale pod milosťou, desať percent už viac nie je podmienkou, však?

Božia milosť pomôže dať viac, nie menej. Keďže sme zakúsili Jeho odpustenie, zľutovanie, súcit a utrpenie Jeho preliatej krvi, podľa čoho sa stávame účastníkmi na Jeho sláve, zvýši to našu ochotu dať viac, určite nie menej. „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“ (Mt 10, 8)

„Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?“ (Rim 8, 32) „Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje. “ (2Kor 9, 6-7)

Ale ak máme rozdvojenú myseľ a naozaj neveríme, že Boh sa o nás postará, „nech tento človek očakáva, že od Pána nedostane nič.“ Keď neprestaneme myslieť na to, čo treba spraviť, aby sme sa o seba postarali, nikdy neuvidíme Božiu nádhernú moc v náš prospech.

Božou túžbou je vyliať svoju moc a požehnanie do našich životov. Keď odvádzame desiatok, sme poslušné. Ale keď z veľkej vďačnosti a úcty ponúkneme viac, ako je nariadené, skutočne otvárame dvere Bohu, aby vylial svoje požehnanie a potešil nás v našich životoch.

„A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme.“ (Ef 3, 20) „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ (Mt 6, 33)

Princípy správcovstva

Ako sme videli, odvádzanie desiatkov je dôležitým princípom v Biblii. Boh očakáva, že Mu odovzdáme časť toho, čo nám tak štedro dal. Naozaj, všetko, čo nám dal, Mu stále patrí – my sme iba správcami, poverenými starať sa o zem a všetko, čo na nej je. Ako sa staráme o to, čo nám zveril – peniaze, talent, čas – vyjadruje našu poslušnosť k Jeho Slovu, našu dôveru v Jeho sľub, že sa postará a hlavne našu vieru v Neho.

Spôsob, akým spravuješ svoje financie, je základom tvojho kresťanského rastu a pochopenie Božieho princípu správcovstva ti umožní dospieť na tvojej duchovnej ceste a zdediť požehnania, ktoré Boh pre teba má.

Ako si sa doteraz dočítala, Boh koná vo viacerých oblastiach nášho života, ktoré nepriamo ovplyvňujú naše manželstvá. Nestačí sa len sústrediť na princípy týkajúce sa manželstva; Boh využíva túto skúšku, aby nás zmenil na Svoj obraz, odtiahol nás zo zničeného sveta a ukázal nám cestu k životu.

Bohatstvo Boha neznamená stať sa bohatým spôsobom, akým svet hľadá bohatstvo, ale Jeho požehnania sú časťou nášho dedičstva. Boh chce, aby sme prekvitali (Jer 29, 11) pokiaľ vie, že naše dedičstvo použijeme múdro, bez toho, aby sme dovolili, aby nás zruinovalo. Dať auto dieťaťu, ktoré je ešte malé, sa pravdepodobne skončí tragédiou. Dokiaľ rodičia neuvidia, že dospelo, nemali by mu dať kľúče od auta.

Boh chce, aby sme mali zrelý postoj k peniazom, lebo to môže ovplyvniť našu schopnosť urobiť múdre rozhodnutie. „Dve veci prosím od teba, neodopri mi ich, pokým nezomriem: Nepravdivosť a lživú reč ráč vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi vždy iba toľko, koľko potrebujem na živobytie, aby som sa nenasýtil var' a nezaprel Ťa a nepovedal: Kto je Pán?, alebo neschudobnel vari, a tak nekradol a nepotupil meno svojho Boha.“ (Prís 30, 7-9)

Je jasné, že túžbou Boha je požehnať Svoje deti. Tu je viac veršov, ktoré ukazujú Božie srdce voči nám,

„Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.“ (Prís 10, 22) „Odmena poníženej bázne pred Pánom je bohatstvo a česť a život (pospolu).“ (Prís 22, 4) „Vedomosťou sa naplňujú komory všakovým hodnotným a  krásnym imaním.“ (Prís 24, 4) „Statočný človek bude veľmi požehnávaný, lež toho, kto chce rýchle zbohatnúť, trest neminie.“ (Prís 28, 20)

Tieto verše potvrdzujú, že existujú podmienky pre finančné požehnanie (duchovná zrelosť) a naozaj je to záležitosť srdca (neprítomnosť chamtivosti).

Všetci chceme Božie požehnanie pre náš život, ale vedela si, že to, ako spravuješ svoje finančné požehnanie, má súvis s tým, ako rastieš v Pánovi a nakoľko je Boh schopný konať v tvojom živote?

„Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone (zradné bohatstvo, peniaze, majetok alebo hocičo, čomu dôveruješ).“ (Mt 6, 24)

„Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo?“ (Lk 16, 10-11)

Rásť v našej schopnosti byť tu pre Boha, čo je duchovným bohatstvom, a nadobudnúť väčšie veci (silu a prítomnosť Boha v našich životoch) sčasti záleží na tom, ako vieme spravovať naše financie.

V Biblii je zhruba päťsto ďalších odkazov na vieru, päťsto na modlitbu a viac ako dvetisíc veršov, týkajúcich sa našich financií, ktoré to potvrdia! K duchovným zákonom, ktoré Boh ustanovil pri stvorení sveta (pozri kapitolu 1) určil aj finančný zákon, o ktorom nám hovorí vo Svojom Slove. Keď nasledujeme tento zákon, darí sa nám, keď nie, trpíme. Nezáleží na tom, či ho ignorujeme alebo sme ho odmietli, tento zákon, podobne ako gravitačná sila, existuje a nemožno o ňom diskutovať. 

Princíp 1. Žneme to: čo sme zasiali

Jedným z najdôležitejších princípov správcovstva je sadenie a žatie. Na to, aby sme mohli zberať úrodu, musíme najprv zasiať semeno. Veľa veršov nám dáva náhľad na tému siatia a zberania. Tu je zopár z nich,

„Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať.“  (2Kor 9, 6) „Tí, čo sejú v slzách, jasotom budú žať.“  (Ž 126, 5) „Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.“  (Gal 6, 7) „Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha bude žať večný život.“ (Gal 6, 8) „Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.“ (Gal 6, 9)

Keď sejeme s pochopením týchto princípov a s vierou v Pána a Jeho Slovo, môžeme očakávať, že pozbierame úrodu všade tam, kde sme siali! Toto je veľmi povzbudivé!

Žiaden farmár by nestrácal čas ani peniaze so siatím, keby nečakal, že bude zbierať úrodu. A napokon – keď by chcel zbierať úrodu z kukurice, zasadil by kukuricu. Keď zo pšenice, zasadil by pšenicu.

A preto keď chceš žať láskavosť, sej láskavosť. Keď odpustenie, odpúšťaj! Ak chceš zbierať zmierenie v manželstve, sej v zmierení, službou a/alebo finančne - potom očakávaj úrodu, lebo Božie princípy a Jeho prísľuby sú pravdivé a On je verný!!

Tiež môžeme veriť Božiemu prísľubu, že siatím v službe Jemu investujeme do našej večnosti. „Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ (Mt 6, 19-21)

„Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Budete vo všetkom obohatení na všestrannú štedrosť, a tak sa bude naším prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu.“ (2Kor 9, 10-11) V inom slova zmysle, keď nám Boh dá štedrú úrodu, neznamená to, že si ju máme sebecky nechať pre seba, ale máme zasiať dokonca viac pre nebeské kráľovstvo.

Veľmi bohatí kresťania dneška sú kanálmi, ktoré podporujú službu, posielajú misionárov do cudzích krajov a udržiavajú naše kostoly vyzdobené, aby mohli pritiahnuť k Pánovi stratených. Nepoužívajú svoje peniaze len pre vlastné potešenie, ale pochopili, že siatím pre Boha nájdu pravé šťastie a spokojnosť.

Tiež však musíme pamätať, že chudoba a bohatstvo sú relatívne pojmy. To, čo voláme „hranica chudoby“ v Amerike, môže byť blahobytom pre iných v mnohých krajinách. Ako kresťania musíme nájsť spokojnosť v každej situácii. Apoštol Pavol nám pripomína v Liste Filipanom 4, 12: „Viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť.“

Naozaj, sú časy, keď Boh volá svojich svätých k utrpeniu, mučeníctvu, chudobe (ako chudobná vdova, ktorá dala dve mince – všetko, čo mala), aby Ho oslávili. Keď nás povoláva k chudobe alebo utrpeniu, tiež nám dáva milosť znášať to s radosťou a vďakou (bez reptania a sťažovania sa).

Aj keď nemôžeme pochopiť všetky Božie dôvody na povolenie chudoby, môžeme dôverovať, že Jeho cesty sú väčšie ako naše. „V mnohých skúškach súženia z ich veľkej radosti a krajnej chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrosti. Môžem dosvedčiť, že koľko mohli, ba aj viac ako mohli, sami od seba.“ (2Kor 8, 2-3) Niekedy tí, čo trpia najviac, sa majú stať najštedrejšími! A pre niekoho, kto má rád peniaze, strata bohatstva môže byť jedným zo spôsobov, ako ho Boh láme, ťahá k sebe a učí, ako sa spoliehať iba na Neho. No i napriek tomu v našej krajine chudoba a dlh obyčajne nepritiahnu záujem alebo pozornosť rodiny, priateľov, susedov. Ak sme boli požehnaní množstvom, musíme podať svedectvo druhým, ale nie na základe vlastnej spravodlivosti im kázať alebo odsudzovať ich životný štýl, ale musíme im dovoliť „čítať“ Boha v našich životoch! „Vy ste náš list napísaný v našich srdciach, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia.“ (2Kor 3, 2) Musíme ukázať ovocie toho, aký je náš Otec. Musíme zachovať pokoj uprostred našich skúšok, žehnať našim nepriateľom, slobodne odpustiť a kráčať v akejkoľvek prosperite, ktorú Boh dá. Naša štedrosť Ho má osláviť a nech je to naša veľká láskavosť, ktorou Boh pritiahne k sebe druhých! „... nech stále hovoria: ‚Nech je zvelebený Pán, čo svojho sluhu obdarúva pokojom.‘“ (Ž 35, 27)

Princíp 2. Boh vlastní všetko

Žalm 24, 1 jednoducho hovorí: „Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.“ Všetko, čo máme, patrí Bohu.

„Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc, chvála, veleba a sláva, veď Tvoje, Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo; Ty prevyšuješ všetko, si Najvyšší!“ (1Krn 29, 11) „Moje je striebro a Moje je zlato, hovorí Pán zástupov.“ (Ag 2, 8) Všetko, čo máme, či veľa alebo málo, máme len vypožičané – my sme správcovia. Ako dokážeme spravovať to, čo nám bolo zverené (ako to vysvetľuje Lk 16), rozhodne, či nás Boh požehná a pridá nám ešte viac alebo zoberie aj to, čo máme.

Princíp 3. Boh poskytuje všetko

„Nehovor si teda v srdci: ‚Moja vlastná sila a moc mojej ruky mi získali toto bohatstvo,‘ lež pamätaj na Pána, svojho Boha, ktorý ti dáva silu nadobúdať bohatstvo, aby dodržal zmluvu, ktorú odprisahal tvojim otcom, ako je to dnes. Keby si však napriek tomu zabudol na Pána, svojho Boha, a chodil by si za cudzími bohmi, keby si ich uctieval a klaňal sa im, už dnes vám vyhlasujem, že úplne vyhyniete.“ (Dt 8, 17-19)

„Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od Teba je všetko a čo sme ti dali, máme z Tvojej ruky. Lebo my sme pred Tebou cudzinci a pútnici ako všetci naši otcovia. Ako tieň sú naše dni na zemi, bez nádeje. Pane, náš Bože, celé toto množstvo, ktoré sme pripravili, aby sme Tebe, Tvojmu Svätému Menu, postavili dom, je z Tvojej ruky a všetko je Tvoje.“  (1Krn 29, 14-16) „Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa Svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.“ (Flp 4, 19) Či to zarobíš v práci, alebo ti to niekto dal, kto je Zdrojom všetkého, čo máš? BOH.

Princíp 4. Boh chce prvú porciu toho, čo ti dal

Veľa kresťanov dáva do ich kostola a charitatívnym organizáciám, ale nie sú požehnaní, lebo nerozumejú tomuto veľmi dôležitému princípu. Boh je jasný v celej Biblii, že On chce byť prvým v každej oblasti tvojho života.

Ak zaplatíš účty, skôr ako dáš Jemu, Boh nie je prvý v tvojom živote a ujde ti požehnanie. V Kapitole 5, „Prvá láska“, sme sa naučili, že Boh od nás odstráni to, čo sme uprednostnili pred Ním.

„Cti Pána svojím majetkom a prinášaj mu prvotiny z každej svojej úrody a naplnia sa zbožím tvoje stodoly a tvoje lisy budú muštom pretekať.“ (Prís 3, 9) Tento princíp je jasný; najskôr musíme dať Bohu.

Veľmi často si kresťania, zvažujúci odvádzanie desiatku, nevedia predstaviť, ako by to mohli robiť, keďže sotva vystačia s peniazmi. To je tiež preto, lebo ignorujú, čo sa dialo s ich financiami. V Aggeovi 1, 9 sa hovorí, že Boh „to odfúkol“, čo si priniesol domov, a tiež dovolil, aby požierač prišiel a zobral, čo bolo po správnosti Jeho.

„Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť. A pohrozím kvôli vám žráčovi, že vám nepokazí plody zeme a vinič na poli vám nebude neplodný - hovorí Pán zástupov.“ (Mal 3, 10-11)

Každý mesiac sa kresťania neodvádzajúci desiatky stretnú s neočakávanými výdavkami, ako opravy alebo iné potreby, ktoré nepredvídali. Ale je to iba kvôli tomu, lebo ignorujú tento princíp. Ak je  Boh  prvý  v tvojom  živote  -  prvý  v tvojom  srdci: prvý v tvojom dni  a prvý v tvojich financiách -  potom  (a iba  potom)  Boh otvorí  okná  neba a vyleje  na  teba Svojho požehnania viac ako dosť a napomenie žráča kvôli tebe. Tí, ktorí sa pokoria a dajú Bohu svoj desiatok a milodar, budú žiť v šťastí a pokoji. „Tichí však zdedia zem a budú žiť v šťastí a pokoji.“ (Ž 37, 11) Jeho Slovo nám hovorí: „Hriešnikov stíha nešťastie, spravodlivých však odmeňuje dobrým Pán.“ (Prís 13, 21)

Princíp 5. Čo urobíš s prvou časťou ovplyvní to, čo Boh urobí so zvyškom

Keď Boh žiadal od Abraháma syna, Abrahám neodoprel; Boh mu na to povedal: „Teraz som totiž poznal, že sa bojíš Boha a neušetril si svojho jediného syna kvôli mne. Pretože si toto urobil a svojho syna, svojho jediného si neušetril predo mnou, zahrniem ťa požehnaním...“ (Gn 22, 12, 17)

Boh nakázal armáde, čo obsadila Jericho, aby nepobrali korisť z prvého mesta, a Boh im dá zvyšok. Boh chce vždy najskôr vyskúšať naše srdcia. „Téglik je na striebro a taviaca pec na zlato, srdcia však skúša Pán.“ (Prís 17, 3) No napriek tomu jeden z vojakov, Achan, neodolal a vzal si korisť. Keď boli vyslaní, aby obsadili iné mesto, Hai, v bitke, ktorá bola menšia a mohli ju ľahko vyhrať, prehrali. (Pozri Joz 6.)

Tento princíp sa netýka len tvojich financií alebo uzdravenia manželstva. Týka sa každej oblasti tvojho života. Keď nedáme Bohu ako prvému, potom Ho okrádame o to, čo žiadal. Nechce žiadnych iných bohov pred sebou - naše peniaze, našich manželov, naše manželstvo ani našu kariéru. Čo urobíš s prvotinou všetkého, ovplyvní, čo Boh urobí so zvyškom – požehná alebo zatratí. 

Trpíš finančnou krízou?

„Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ (Mt 6, 33) Išla si k Bohu pre svoje financie? V Liste Filipanom 4, 19 nás Biblia jasne učí, že Pán je ten, kto uspokojí všetky naše potreby. No ak ideme za druhými, radšej akoby sme hľadali Pána – ak nejdeme k Nemu ako prvému – tak všetky „tieto veci“ sa nám nepridajú.

Nasleduješ princípy pre finančnú istotu v Pánovi? Písmo nás učí, že máme odovzdávať desiatky a budeme „obdarení množstvom“. (Prís 3, 9-10) Tiež sme povzbudené, aby sme siali, keď chceme žať. (Gal 6, 7, 2Kor 9, 6) Siala si a verne odovzdávala desiatky? Nájdi si čas a čítaj tieto pasáže v Písme znovu a znovu. Potom sa modli za to, ako Boh chce zmeniť spôsob, aby si Mu verila a plnila Jeho prikázania, ktoré sú pre všetkých veriacich, a začni Mu vracať Jeho časť.

Ak verne odvádzaš desiatky, a zotrvávaš vo finančnej kríze, uisti sa, že dodržuješ všetky Božie štatúty. V Písme nájdeš veľa o skutkoch, ktoré vedú k chudobe, vrátane toho, že neprosíme (Jak 4, 2), žiadame s nesprávnym úmyslom (Jak 4, 3), cudzoložstvo (Prís 6, 26), pitie a nenásytné správanie (Prís 21, 17, 23, 21), lenivosť (Prís 10, 4, 14, 23, 28, 18-20), neakceptovanie napomenutia a usmernenia (Prís 13, 18), unáhlené rozhodnutie (Prís 21, 5), utláčanie chudobných (Prís 22, 16) a samozrejme odopieranie Bohu to, čo je právom Jeho.

Zatiaľ čo dávame Bohu desiatky a milodary, musíme sa uistiť, že manželom dávame úctu, ktorá im patrí. „Bezpečnosť nachodí srdce jej muža v nej, bo núdze o zisk niet.“ (Prís 31, 11) Keď mal tvoj manžel problémy postarať sa o rodinu, si si istá, že ti mohol veriť? Povedal ti, aby si sa zbavila kreditných kariet, ale ty si si ich aj tak ponechala? Vieš zodpovedne minúť peniaze a dobre sa staráš o domácnosť? Ponížila si ho pred inými? Uisti sa, že máš čisté srdce a si verná manželovi každým spôsobom.

Keď som ja mala finančné ťažkosti ako slobodná matka so štyrmi malými deťmi, naučila som sa princíp odvádzania desiatkov. Napriek tomu, že som žila blízko hranice chudoby, začala som odvádzať desiatky po prvýkrát v mojom živote. Nielenže som siala desať percent zo skromnej sumy peňazí, ktorý som dostala, ale som tiež siala do životov žien, zažívajúcich tragédie vo svojich životoch (rozprávaním o Božej schopnosti uzdraviť ich manželstvá).

Moje dávanie Pánovi stanovilo štandard v našom dome, keď bol manžel preč. Boh to ocenil a viedol môjho manžela k odvádzaniu desiatkov krátko po tom, ako sa vrátil domov, bez toho, aby som mu ja niečo musela hovoriť! Ak bojuješ s tým, že musíš veľa dať, možno ti pomôže, keď si uvedomíš, že Boh vlastní všetko, čo máme, a iba vďaka Nemu nám bola daná „sila nadobudnúť bohatstvo, aby mohol potvrdiť Jeho zmluvu“ s nami. (Dt 8, 18) A preto sa musíš u istiť, že dáš najskôr Jemu, aby si potvrdila, že On je prvý v tvojom živote!

Budeš slúžiť Bohu alebo mamone (peniazom)?

Veľa ľudí sa vyhýba učeniu o dávaní kvôli zneužitiu a nechcú byť považovaní za tých, ktorí „hľadajú peniaze“, ale to na pravde nič nemení. Ty hľadaj pravdu. Vyskúšaj Ho, či je verný Jeho Slovu. Daj najskôr Bohu, odovzdaj desiatok do tvojho skladiska (tam, kde si duchovne živená) a pozri, či sa zmenil tvoj život a si požehnaná vo všetkých oblastiach tvojho života.

Boh je ten, ktorý sa stará o naše spoločenstvo a naše rodiny. My sejeme do životov tých, ktorí majú zlomené srdcia, a tak sú ovlažované našou podporu skrze naše spoločenstvo, ale je to Boh, ktorý prináša prírastok. Nehľadíme na nikoho, kto by uspokojil naše potreby, iba na Boha. Tým, že odmietame učiť taký dôležitý princíp, sa zanedbáva kŕmenie ovce a pastiera, tých, ktorí prichádzajú k nám po pomoc, podporu a usmernenie.

Ježiš povedal, aby sme  kŕmili Jeho ovcu a Boh povedal v Ozeášovi, že Jeho ľud hynie, lebo nemá poznanie. (Oz 4, 6) Veľa tých, ktorí k nám prichádzajú, sú novými kresťanmi alebo navštevovali kostol, kde sa tento princíp alebo iné princípy uzdravenia neučia. Našou prácou je spraviť z nich učeníkov Pána a dať im nástroje, ktoré potrebujú pre zmenu svojich životov.

Pre tie z vás, ktoré ste nikdy nedali Bohu jeho diel, nech vám Boh dokáže, že môžete urobiť viac s deväťdesiatymi percentami svojho príjmu ako so sto percentami, ktoré ste mali pod kontrolou. Musíš urobiť krok vo viere, ale pamätaj, že tak isto, ako keď si sa rozhodla pre záchranu svojho manželstva namiesto kroku vpred, tvoj život už nikdy nebude taký istý. Tie, ktoré dávate, ale Boh nie je na prvom mieste, usporiadajte svoje priority v každej oblasti vášho života a ukážte Bohu, že On má prvé miesto.

Boh je Boh, ktorý k nám túži byť milostivý; túži nám požehnať! „... a nech stále hovoria: ‚Nech je zvelebený Pán, čo svojho sluhu obdarúva pokojom.‘“ (Ž 35, 27) Dovoľ mi uzavrieť to s týmto nádherným sľubom: „Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.“ (Ž 126, 5) Aleluja!!

Osobná oddanosť: Dať. „Na základe toho, čo som sa naučila z Božieho Slova, sa zaväzujem dôverovať a velebiť Pána mojimi financiami. Budem hľadať Pána v súvislosti, ako a kde odovzdať desiatok. Budem siať do manželskej obnovy podelením sa o dobrú správu o uzdravení s tými, koho Boh pošle do môjho života a cez dávanie finančnej čiastky tak, ako ma Boh povedie a verne sa o mňa postará.“

DEŇ 19 kapitola 15 "Otvorené Okná do Nebeského Kráľovstva"

no najskôr svedectvá o obnovených manželstvách
zobraté z 

Slovo SVOJHO Svedectva

WOTT. SLV

Chvála Bohu z vrchu hory!

Je čas kričať od radosti z vrchu hory! Aký úžasný a jedinečný je náš Pán Boh! Nikto (nikto z tohoto sveta) by veril, že sa môj manžel vráti domov! Urobila som toľko chýb za štyri a pol roka, keď žil s DŽ (dokonca som o nej ani nevedela prvé tri roky). Vždy, keď som bola voči Bohu neposlušná, odohnalo to manžela do rúk DŽ.

Prvý rok a pol bol môj manžel preč celú noc, alebo neprišiel domov dva dni. Kričala som na neho, keď sa vrátil domov. Po roku a pol som sa s mojim šesť ročným synom odsťahovala preč z tohoto zúfalého domu a od tohoto "otrasného muža!" PRVÝ OBROVSKÝ omyl! Kvôli stene nenávisti, ktorá bola v ňom sme manžela len málo videli. No napriek tomu som hľadala Pána.

Chvála Pánovi, nedovolil rozvod, ktorý môj manžel chcel. To mi dalo čas, aby som rástla a učila sa o Satanových náhodných metódach. Začala som si ich uvedomovať napravo i naľavo. Myslím si, že najhoršia bola vtedy, keď sa manžel vrátil domov (po prvý krát) a do dvoch mesiacov sa zase vrátil k svojej dlhoročnej DŽ. Povedal, že mu odpustila jeho náhodnú známosť, a ja som tak neurobila.

Bolesť a zúfalstvo boli hrozné. Rýchlo som začala pracovať s Bohom; Duch Svätý ma zobudil o 6:00 ráno hovoriac, "Dôveruj Mi, iba Mi dôveruj." Nemohla som sa viac otočiť. Duch Svätý mi povedal, že musím hľadať Pána celým mojim srdcom a požiadať Boha, aby ma naplnil duchom poslušnosti. Áno, musela som sa zmeniť! Boh sa postaral o môjho manžela. Musela som sa modliť a dovoliť Pánovi, aby cezo mňa pracoval.

Potom som jednu noc prechádzala web stránkami spoločenstiev o duchovnej vojne (Duch Svätý mi to ujasnil, že tým, že sa modlím za manžela, som vstúpila do duchovnej vojny). Začala som hľadať iné stránky. Z nejakého dôvodu (Jeho dôvodu) som sa rozhodla pozrieť sa na žiadosti o modlitbu, ktoré boli uvedené v deň výročia môjho manželstva. Našla som jednu s týmto dátumom, so žiadosťou o modlitbu. A preto, že tam bola uvedená emailová adresa, rozhodla som sa, že tejto osobe napíšem a poviem jej, že sa za ňu modlím a že jej poviem aj o iných stránkach. Ona mi odpísala a povedala mi o Spoločenstve obnovy. Vau! Keď som otvorila stránku Spoločenstva obnovy, hltala som tieto informácie a VEDELA som, že to bol Boh, kto mi hovoril, aby som urobila ďalší krok—On nás nezdolal a ja som nebola pripravená nasledovať princípy a nariadenia, ktoré boli založené na Biblických princípoch. Objednala som si OTM knihu a tiež knihu Múdra žena.

Začala som vidieť všetky moje obrovské omyly, no tak isto som sa naučila vidieť cez ilúzie, taktiky, ktoré veľmi často a úspešne používal Satan. Počas nasledujúcich ôsmych mesiacov som robila toto:

Neustále som sa modlila,

Nadovšetko som hľadala Božiu vôľu,

Prepustila som môjho právnika,

Opäť som dala manželovi šek na podporu,

Požiadala som ho o odpustenie,

O nič som ho nežiadala,

Už som nikdy manžela nezaťažovala mojimi potrebami,

Dala som mu moje vrátené dane,

Dala som mu priestor,

Nevolala som (iba ak on prvý zavolal),

Pomohla som mu cez otrasnú a tragickú chorobu a smrť jeho otca,

Navrhla som mu, že nášho syna môže navštevovať, kedy to jemu vyhovuje (ale tak, aby to neodporovalo tomu, čo môj manžel už navrhol), a 

Otvorila som náš dom ako miesto, kde sa môže nasťahovať.

Tieto kroky začali búrať stenu nenávisti a pomohli mu začať mi opäť dôverovať. Počas tohoto obdobia Pán privádzal viac a viac veriacich a partnerov v modlitbe do môjho života. ÚŽASNÉ!

O päť mesiacov neskoršie mi Duch Svätý povedal, že môj manžel bude doma zrazu, no nezachránený. No aj tak som nevedela kedy. Prišiel domov zrazu a nezachránený, o osem mesiacov po tom, ako som urobila moje zmeny. Boh dovolil, aby sa vrátil takýmto spôsobom, pre dôvod; Stále sa vytrvalo modlím a hľadám Jeho vôľu pre môj život a život môjho syna a manžela. Verím tak, ako som verila, že sa môj manžel vráti domov, že ho Boh privedie k spaseniu! Keby som verila niečomu inému, bolo by to v rozpore s Jeho zákonom.

Erin, máš pravdu, presne pred tvojím zázrakom sa Satan pokúša zakročiť a zastaviť proces! Keď zomrel môj svokor, môj manžel ma poslal preč aj s mojim synom, lebo chcel byť sám. Tá bolesť bola neuveriteľná—vyzeralo to, akoby si vybral DŽ lebo žil s ňou odkedy jeho otec zomrel, no to bol Boh, kto ich nútil byť spolu (žiadny oddych v otcovom dome, lebo do domu zasiahol blesk a boli bez elektriny!!) Boh vedel, čo robí, keď sa s ňou rozhodol žiť.  Žena, ktorá mi cez toto všetko pomohla prejsť, mi stále hovorila, že Boh dovolil tieto veci—a ja som len musela dôverovať Bohu. Lekcia pre mňa bola o VERNOSTI. Modlitba zmení všetko, lebo Boh nás volá, aby sme milovali hlboko, bez ohľadu nato, ako to bolí!!! NIKDY nedám Satanovi manželovu dušu!!!

Svetu sa to zdá ako zákon o nemožnosti, no tým, ktorí veria a dôverujú Bohu, my vieme, že to je jediná Pravda! NIČ nie je nemožné Bohu! 

Chválim Ťa, môj sladký Pán celou mojou bytosťou. Nie preto, že si priniesol manžela domov, ale preto , že ťa milujem. Ty si ma zmenil a urobil si môj život úplným, zmysluplným, naplneným láskou a súcitom. 

Náš syn ide do Kresťanskej školy a môj manžel platí za školné! Môj syn bude navždy smelý veriaci vo svojej generácii! Videl úžasnú silu Božej ruky! Veril, modlil sa so mnou a miluje Pána celým svojim srdcom.

Boh je naozaj úžasný! Čudujem sa, ako som Ho mohla opustiť na tak dlho...

Chválim Ťa Pane Ježišu Kriste! Milosť a pokoj vám všetkým bratia a sestry; verte, dôverujte, poslúchajte! Boh je úžasný!

Boh obnovil ďalšie nemožné manželstvo!

Môj manžel odišiel v januári s veľmi chladným a nahnevaným postojom. Bol chladný a zdalo sa, akoby ma nenávidel. Bolelo to tak, že som si takú bolesť ani nevedela predstaviť. Bola som Kresťanka, no nebola som blízko Boha tak, ako som mala byť. Naše manželstvo malo určitú dobu problém. Boli sme vzdialení od obnovy, napriek tomu, že som to chcela celým mojim srdcom.

Veľa sa toho zničilo. Nasledujúci rok sa zdal byť najchladnejší v mojom živote. Nepovedal mi, kde sa zdržuje, iba mesto v ktorom bol. Musela som zavolať jeho mame, keď som sa s nim potrebovala rozprávať. Zavolala a odovzdala odkaz. Trvalo dlhšie, kým mi zavolal, a stále bol ako ľad.

Toto správanie trvalo rok. Prišiel na návštevu, no bol studený a horký. Vôbec sa nezdalo, že by chcel dať veci do poriadku. Po roku trápenia a odkladania rozvodu sa rozhodol (kvôli mojej naliehavosti), že zastaví rozvod a vráti sa domov. Stále bol vzdialený, a veci boli veľmi napäté, vôbec nevyzerali tak, akoby obnova mala vyzerať.

Stále mal dve práce (mimo mesta) a prišiel domov iba na nedeľné popoludnie. V pondelok večer odišiel. Konečne som dala výpoveď z mojej práce a odsťahovala sa tam, kde bol on, no stále sa to nepodobalo rozprávke, po ktorej som túžila. Stal viac a viac horkejší, vzdialenejší, chladnejší a nevraživý.

Po čase som začala dávať veci dokopy. Aby som urobila dlhý príbeh krátkym, prichytila som ho s inou ženou. Stále nereagoval. Opäť ma opustil. Iba teraz som opustila moju prácu a kamarátky a rodinu, aby som bola s ním. No nechcel mať so mnou nič spoločné. Netrávil doma noci. Toto pokračovalo viac, ako mesiac.

Každý večer som sa s rodičmi modlila cez telefón. Aj veľa iných sa modlilo. Veľa ľudí mi povedalo, aby som to vzdala, že nemôžem nič urobiť a že je to beznádejné. Dokonca aj Kresťania! Vyrastala som v Pentakostalskom kostole. Moji rodičia nás vybavili "žiadajte a dostanete." Celým mojim srdcom som verila, a keď je to tvoje srdce, naozaj môžeš veriť.

Odmietala som veriť, že Boh, ktorý nenavrhol rozvod, chcel, aby som sa s manželom rozviedla. Verila som ešte silnejšie. Vedela som, že Boh odpovedá na modlitby a že odpovie aj na moju. Vedela som, že sa nemodlím proti Jeho vôli. Vedela som, že situácia je nemožná a srdce môjho manžela bolo úplne studené. Keby nebol zasiahol Boh, nikdy by sa to nevyriešilo.

Mohla by som byť hore celú noc, aby som ti povedala všetky detaily, no to ako chladne sa tento muž ku mne správal presahovalo aj moju najdivokejšiu predstavu. Bola som zničená. Približne pred mesiacov prišiel domov na jednu noc a potom dve noci. Tretiu noc odišiel, no vrátil sa pre slnečné okuliare. DŽ mi nechala odkaz keď sme boli s manželom vonku.

Vypočul si odkaz, odišiel a zobral si svoje oblečenie a vrátil sa, aby zostal na noc! Ďalší deň prišiel domov zo svojim vecami. Koncom toho týždňa DŽ dala výpoveď v práci v ktorej pracovali spoločne. JE DOMA!

Pracujeme na obnovení nášho manželstva a ja vzdávam BOHU VŠETKU CHVÁLU ZA TO, ČO SA STALO. BOLA TO NEMOŽNÁ SITUÁCIA! KAMENNÉ SRDCE  MANŽELA SA ZMENILO A KAŽDÝ DEŇ VIDÍM BOŽÍ ZÁZRAK.! ODMIETAM VZDAŤ SA. PROS A DOSTANEŠ. BOH KONÁ ZÁZRAKY. TEN ISTÝ BOH,  KTORÝ PREMENIL VODU NA VÍNO, CHODIL PO ZEMI A KRIESIL MŔTVYCH STÁLE KONÁ ZÁZRAKY AJ DNES.

NEROZUMIEM, PREČO KRESŤANIA TÚŽOBNE NEHĽADAJÚ A NEŽIADAJÚ BOHA O ZÁZRAKY. SLOVÁ A STRANY V TOMTO POČÍTAČI NESTAČIA NA TO, ABY SOM VYJADRILA RADOSŤ , KTORÚ MÁM Z MOJEJ VYPOČUTEJ MODLITBY. CHVÁLA BOHU! JE ÚŽASNÝ!

Toto svedectvo bolo od ženy, ktorá nebola členkou nášho spoločenstva; a preto som ju kontaktovala, lebo som sa znepokojovala, lebo boli zmeny, ktoré museli byť v nej urobené, inak by ohrozila svoje obnovené manželstvo.

Dostávame veľa žiadostí o pomoc od žien, ktorých manželia sa vrátili domov, no opäť odchádzajú, alebo žiadajú ženy, aby odišli. Toto je nezrelá obnova. Ukazuje, že Boh VYPOČUJE tvoju modlitbu, no ak sa ty nezmeníš, potom tie isté hriechy, ktoré ťa sužovali a ktoré spôsobili, že tvoj manžel odišiel, spôsobia, že bude tvoja obnova zničená.

Dátum tvojej obnovy je na Jeho kalendári, či si pripravená, či nie. Uisti sa, že využiješ čas múdro a vzdáš Bohu chválu.

Boh zmenil srdce a nasledovala obnova!

Moje drahé sestry a bratia v Kristovi, máme úžasného Boha! Zmenil ma a vytvaroval tak veľmi, odkedy som začala veriť môjmu manželstvu. Je to neuveriteľné!

Teraz som žena v domácnosti, radujem sa z toho, aký je náš domov, pripravujem jedlo pre môjho drahého manžela, keď sa vráti domov. Pripravujem sa na varenie jeho obľúbených jedál. Kvôli tomu, že som bola  vychovávaná v zápale žien za slobodu, toto bolo niečo, čomu som neverila, že by som mohla robiť, a ani nehovorím, že by som si to mohla užívať.

Môj miláčik prišiel domov! Teším sa z jeho rozhodnutia a ďakujem nášmu Nebeskému Otcovi, že obnovil naše manželstvo (je stále veľa práce, ktorú musíme vykonať)! Môj manžel sa ešte nepriznal DŽ a stále sme si nevyjasnili určité veci, no viem, že sa tak stane v Božom čase.

Ďakujem vám za toto spoločenstvo a stránku a za všetky chvály. Posilnili ma tak veľmi v čase keď sa nepriateľ pokúšal, aby ma zasiahol ohnivými šípmi. No vďaka Meču Ducha, Božiemu Slovu, ktoré je vyjadrené cez túto stránku, "Všetko slúži na dobré pre tých, ktorí milujú Pána a konajú podľa Jeho rozhodnutia." Chvála Pánovi, chvála Jeho svätého mena.

Amen!

Chvála Pánovi!! Sme OBNOVENÍ!

Chcem vzdať chválu Pánovi, lebo môj manžel sa vrátil domov minulý týždeň po ročnom odlúčení. Nevidela som žiadne zmeny, dokonca som ho mesiac nevidela. Prišiel na návštevu v nedeľu večer a odchádzal v pondelok večer a spal na gauči. Utorok poobede, keď som sa vrátila z práce, bol doma.

Spýtal sa, či ho zoberiem späť! Chvála Pánovi! Je tak verný! Dokonca aj keď som sa niekoľko krát potkla a chýbala mi viera, On to so mnou nevzdal. Viem, že je pred nami dlhá cesta, no Pán je s nami. Chvála Pánovi!

Obnova vo West Virginii!!

Prosím, pošlite mi ďalšiu knihu Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo. Už som odovzdala moju poslednú kópiu a poznám ženu, ktorá ju potrebuje. Ďalšia žena, ktorej som dala moju knihu, je PRÁVE TERAZ v kostole so svojim manželom!!! Jeho cudzoložný vzťah sa skončil! Povedala mi, že ich život je teraz LEPŠÍ ako predtým!! Je to ÚŽASNÉ!!

Obnovené!! Božia sila môže uzdraviť KAŽDÉ manželstvo!!!

So všetkými sa chcem podeliť o sile modlitby za inú ženu (alebo muža). Moje manželstvo bolo v súčastnosti obnovené!!

Nebola to ľahká cesta. Po tom, ako bol manžel doma skoro mesiac, náhodne som prišla na to, že neprerušil úplne styk s DŽ, a ani jej nepovedal, že sa vrátil domov. Napriek tomu, že odišiel z jej domu, nevedela, že sa vrátil naspäť ku mne.

Keď som na to prišla, Boh mi dal pokoj a múdrosť, s ktorou som jednala s touto situáciou s tichým a pokojným duchom! Môj manžel si vydýchol,  keď videl, že je pravda vonku. Teraz, všetko, čo musel urobiť bolo, aby povedal DŽ, že je ozajstný koniec. A to bolo niečo, čo nebol schopný štyri týždne urobiť, no teraz bol presvedčený, že to musí spraviť.

Ako sme očakávali, nezobrala to dobre. Okamžite som dostala nenávistný a škodlivý email od nej a hovorila mi o časoch počas minulých týždňov, kedy bola s mojim manželom. Napriek tomu, že som si hovorila, že musím byť na takéto niečo pripravená, vyrazilo mi to dych a stále ma to naháňalo. [Hľadaj Božiu ochranu a vymaž takýto mail okamžite, keď uvidíš, že je v ňom niečo škodlivé. "Lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť." (Efezanomm 5:12)]

Časť tohoto príbehu, ktorý vyžaduje chválu je druhý mail, ktorý som od nej dostala. (Stále som sa za ňu modlila. Nebolo to ľahké a nechcela som to robiť, no vedela som, že to musím urobiť.) Po niekoľkých dňoch po jej prvom emaily, som dostala druhý email. Bol úplne rozdielny od prvého emailu. Ľutovala!!

Povedala, že vie, že to, čo urobila, je nesprávne, a žiadala ma o odpustenie!!! Povedala, že nemôže uveriť, že sa z nej stala takáto žena, žena ktorú vždy nenávidela a že sa vždy obávala, žeby takáto žena mohla zničiť jej manželstvo. Jej srdce sa zmenilo!!!

Verím, že Boh obnoví aj jej manželstvo!!! Verím, že privedie túto ženu k spáse!! A tiež verím, že keby sa iní za ňu nemodlili, pokračovala by v sužovaní mňa a môjho manžela. Pokúšame sa s manželom postaviť toto manželstvo na pevnom základe.

Prosím, modli sa za ženu ktorá je v cudzoložnom vzťahu s tvojim manželom. Boh je mocný!!! Urobí veci, o ktorých si nikdy nesnívala, žeby urobil a to prinesie úžasné uzdravenie do tvojho srdca!!

Obnovené, zázraky a uzdravené zranenia!

Moje manželstvo je niekoľko mesiacov obnovené. Pán sa nezastavil iba s obnovou; keď som začala uplatňovať Písmo a Biblické princípy, poslúchať Boha a Jeho Slovo, denne som videla, ako ma Boh mení a tvaruje! Urobil úžasné zázraky, veľké aj malé, ktoré sa stále dejú v našej, predtým zranenej rodine. 

Modlila som sa, aby mi manžel povedal, že ma miluje s nehou, ktorú mi predtým ukazoval a teraz mi to hovorí a ukazuje jeho lásku každý deň!! Modlila som sa, aby Boh vrátil manžela jeho "žene mladosti" a môj manžel mi dookola hovorí, že sa cíti tak, akoby mal opäť svoju nevestu!!

Nikdy sme neboli šťastnejší!!! Minulý večer sme išli na večeru po tom, ako sme spolu nakúpili (ťažká úloha pre osem člennú rodinu) a môj manžel mi povedal, že jeho život nemôže byť lepší..bol spokojný a šťastný!! A potom mi povedal tieto drahé slová: "Teším sa domov k tebe a deťom každý deň..teším sa na každý deň a na čas, ktorý spolu strávime."

CHVÁLA BOHU!!!!!!!!!!!!

Roky a roky som riadila náš duchovný život a chvály. Teraz sa pýtam manžela, či sa zúčastníme v kostole, a veľa krát povedal "Nie, nie tento týždeň." No Boh ma musel odlúčiť z nezdravých vzťahov v našom kostole. Vzývala som kostol, nie Boha. Bola som Farizejka a postavila som sa nad môjho manžela...bola som Kresťanka, ktorá "všetko vedela a všetko riadila" v našej rodine. Teraz čakám s radostným očakávaním na deň, keď Boh urobí môjho manžela duchovným vodcom v našej rodine po tom, ako zmenil mňa!

Odpovedal na KAŽDÚ moju modlitbu a samozrejme odpovie aj na túto, v čase ktorý je pre nás správny. A počas čakania pokračujem v mojej modlitebni, dôverujem Bohu a ďakujem Mu za zázrak nášho obnoveného manželstva. Ďakujem Ti, Pane!!

Zobudila som sa a našla manžela doma!

Keď som minulý týždeň písala moju chválu ľuďom o tom, aby "sa nevzdali, lebo náš zázrak je za rohom," nemala som ani predstavu o tom, že môj zázrak bol naozaj za rohom. Chvála Pánovi, môj manžel prišiel domov v nedeľu ráno.  V sobotu večer som čítala knihu, ktorá hovorila "ak potrebuješ zázrak vo financiách, zdraví alebo manželstve, jediný dôvod, prečo ho nemáš, je, lebo si oň nepožiadala, neverila a neočakávala."

A tak som sa ten večer modlila a žiadala Boha, úplne som očakávala, že sa môj zázrak stane v JEHO určenom čase a išla som spať. To bolo 23:15. Potom okolo 1:30 ráno som sa zobudila, lebo môj manžel stál vedľa postele. Povedal, "Chceš, aby som sa vrátil domov?" Povedala som "Áno!" a potom som sa smiala. Spýtal sa, prečo sa smejem. Povedala som, "NEVERIL BY SI, AKÝ SOM MALA SEN." Potom som mu vysvetlila, že sa mi snívalo, že sa vrátil domov. 

Povedal mi, že bol unavený z toho, že išiel proti Bohu a chcel sa vrátiť domov a dať do toho všetko svoje úsilie!!!!

Pred nami môže byť dlhá cesta, no chvála Pánovi, môj manžel CHCE byť TU a je ochotný to skúsiť!!

Prosím, modlite sa za nás, lebo sme v zraniteľnej situácii a Satan sa tak ľahko nevzdá. Vzdávam Mu Bohu všetku chválu, lebo by som toto bez Neho nezvládla. Viem, že je to Jeho vôľa a iba On môže vyliečiť manželstvo. Chcem iba Jeho vôľu pre moje manželstvo a môj život. Chválim Ho a ďakujem Mu.

Ďakujem vám a aj vášmu spoločenstvu. Vaše knihy a táto stránka boli pre mňa ozajstným požehnaním počas tejto doby! Boh urobil toľkú prácu v mne a dúfam, že bude pokračovať.

Obnovené po dvoch rokoch odlúčenia a rozvode!

S manželom sme boli odlúčení dva roky a už pred tým sme prechádzali cez ťažkú krízu. Finančné problémy ma urobili horkou a rozhorčenou voči manželovi. Nebola som Kresťanka, no on bol. Horkosť a hnev otvorili dvere Satanovi, aby prišiel a vyraboval našu rodinu. Máme 13 a 12 ročných synov. Moje oči boli slepé a moje srdce bolo studené ako skala. Veľmi som manželovi ublížila s úsmevom na tvári! Požiadala som ho, aby opustil dom bez toho, aby som zvážila okolnosti, počúvala som rady od nekresťanov, ktorí mi hovorili "Vyhoď ho, veci sa nikdy nezmenia."

Po tom, ako bol nútený nájsť si byt, diabol začal útočiť na jeho vieru (modlil sa za mňa, aby som bola zachránená 15 rokov, počas nášho manželstva). Začal chodiť von s priateľmi a zatúlal sa.

S mojim hnevom a tvrdým srdcom som tlačila  na rozvod, aby som dokázala, že so mnou nikto takto zaobchádzať nebude. Nerozmýšľala som nad tým, čo to spôsobí našim synom. Moja svokra sa za nás denne modlila a žiadala, aby boli dvere zatvorené, keď pôjdeme na súd. Išla som na súd, a čudovala som sa, čo by ma mohlo zastaviť.

Keď som došla na súd, nikto v tejto sekcii, ktorá mi bola pridelená, nesedel. Pracovníka som sa spýtala a on mi povedal, že sudca bol odcestovaný (nikto mi to neoznámil) a všetky žiadosti boli premiestnené na iný súd. Moje meno nebolo na zozname. Potom môj právnik meškal, no ja som naliehala, že počkám. Keď prišiel, povedal mi, že máme problém. Súd opečiatkoval nesprávne číslo o podpore detí na moje dokumenty. Stále som naliehala, aby sme pokračovali. Hľadal rozhodcu, ktorý by to načas vyriešil. Povedala, že sa môjho prípadu nedotkne. Stále som tlačila a on našiel iného sudcu, ktorý ma zobral. Hovorí sa, "nech človek nerozdelí" no ja som to urobila! To bol najhorší omyl, ktorý som v mojom živote urobila. (Mám 41 rokov).

Potom, keď som sa začala učiť Slovo, uvedomila som si, ako som dovolila diablovi, aby prišiel a klamal. Začala som sa biť za moju rodinu. Denne som sa modlila a veľa krát som to chcela vzdať. A to, čo som urobila jemu, vrátilo sa mne, a ja som vedela, aký je to otrasný pocit. Oľutovala som a požiadala Boha o odpustenie a začala som hľadať Jeho Slovo. Búrka spôsobila, že som musela zmeniť smer. Bol to dlhý a bolestivý boj, lebo som bola novou Kresťankou. Boh ma silno držal cez bolesť a ja som pokračovala a chodila som do kostola aj keď sa veci zdali najhoršie.

Keby niekto vedel, aké boli veci v tom čase zlé, a videli nás teraz, vedeli by, že to bol ZÁZRAK! Nemohli sme si ani pozrieť do očí, či hovoriť bez toho, aby sme sa kritizovali, či spôsobovali jeden druhému bolesť. Keby to nebolo pre Boha a iných ľudí a rodiny, ktorá sa za mňa modlila, nebola by som mala silu cez to prejsť.

Jedného dňa som sa Boha spýtala, aby mi ukázal, kedy bude moja rodina obnovená. Mala som sen, ktorý mi hovoril, aby som si zakrúžkovala deň v kalendári na nasledujúci týždeň. Zobudila som sa a myslela si "To je za pár dní; to nemôže byť moja odpoveď." (Stále som nevedela, že Boh môže urobiť zázrak okamžite!!)

Spýtala som sa Boha znovu nasledujúcu noc a nasledujúce ráno manžel zastal na našej príjazdovej ceste, keď som išla do práce. (Celý rok a pol sa najskôr uistil, že som odišla predtým, ako prišiel a vyzdvihol chlapcov do školy.) Keď som počula, že sa jeho auto približuje k domu, okamžite som vedela, že Boh vypočul môj plač.

Teraz sme šťastnejší ako predtým v našom 15 ročnom manželstve!!! Budúci týždeň sa ideme zobrať a naši synovia budú stáť za nami, aby získali to, čo nám diabol zobral. Chvála Pánovi. Spolupracovníčka prechádza podobnou situáciou. Požiadala som Boha, aby ma viedol so slovami, ktoré by jej pomohli. Dnes som jej preposlala vašu stránku a budem sa za ňu modliť. Ďakujem!

Rozvod zamietnutý deň pred jeho platnosťou—Manželstvo obnovené!!

Môj rozvod mal byť ukončený 19. apríla, no môj manžel ho zamietol 18. apríla!! Boh pracuje na čas, dokonca aj keď som si myslela, že je to beznádejné a chcela som to vzdať. Stále som sa vracala k Erininým knihám a modlitbe.

Napokon som sa vzdala a dôverovala som Bohu, že urobí to, čo ja nemôžem. Môj manžel sa vrátil naspäť domov a delíme sa o to, čo sme sa naučili, s inými. Mala som príležitosť začať malú skupinu v mojom kostole a dala som knihy každému, kto sa mi zdôveril, že prechádza oddelením alebo rozvodom.

To, čo môžem druhým ponúknuť je len z milosti Boha. Cez túto stránku som si našla priateľky a dúfam, že jedného dňa budem môcť dať tak veľa, ako bolo dané mne.

Cez ťažkú prácu a odhodlanie Erin, táto skutočnosť naozaj zmenila môj život!! Obnovila a zmenila moje manželstvo na niečo, čo Boh chcel a nie ďalšiu rozvodovú štatistiku!!!

Mám iba lásku a nekonečnú vďaku, že táto stránka bola pre mňa, keď som nemala iné riešenie, lebo moja situácia bola beznádejná. Každý deň si pripomínam prisľúbenia, ktorými mi bola preukazovaná LÁSKA, ktorú má môj Boh pre mňa!!!

VŠETKO JE MOŽNÉ CEZ KRISTA. To znamená aj tvoje manželstvo!!! Nech vás Boh žehná a ďakujem!!!!!

Boh priviedol môjho manžela domov!

Boh mi dnes ráno ukázal, keď som sedela a plakala nad skutočnosťou, ktorá sa teraz odohráva v mojom manželstve, že je veľa vecí, za ktoré Ho môžem chváliť. Dva roky som sa modlila, aby Boh priviedol môjho manžela domov (žil v inom štáte odkedy sme sa pred dvoma rokmi zobrali).

Chvála Bohu, chodí do kostola a je zaujatý prestavbou nášho domu. Keď sedím a rozmýšľam, Boh bol tak verný, no moje oči sú zaslepené vecami, ktoré sa teraz dejú (DŽ stále volí atď.) Nepriateľ zaslepil moje oči, aby som nevidela Božiu dobrotu!!!

Sľúbila som môjmu Pánovi a Spasiteľovi, že Ho budem chváliť za Jeho silu a Jeho vernosť vo všetkom. Chcem začať teraz, že Mu vzdám chválu aj keď veci nie sú úplné, lebo VIEM, že budú!!

Ďakujem Spoločenstvu obnovy za vedenie na základe Písma a modlitby!!! Je to veselé, ako mi Boh povedal veľa vašich princípov, o ktorých hovoríte vo vašich knihách dlho predtým, ako som ich čítala. Ľudia mi hovorili, že som šialená. Aj ja som si myslela, že som šialená. Viem, že Boh viedol moje cesty, aby som stretla vaše, Erin. Priviedol ma do tohto spoločenstva presne vtedy, keď som to najviac potrebovala. Môj Boh je TAK verný!!!!

Chvála BOHU. Ďakujem Ti, Ježiš, lebo si verný!!!

Ak si pripravená urobiť tento záväzok Bohu, tak, že KLIKNEŠ SEM ak súhlasíš, a si pripravená zdokumentovať túto časť tvoje Cesty k obnove, vo forme "Čo som sa naučila."

A ak chceš, aby ti bola pridelená ROVNAKO-ZMÝŠĽAJÚCA ePartnerka počas tvojej obnovy, buď si istá, že si vyleješ srdce v KAŽDEJ lekcii.