Kapitola 15 Učenie tvojej matky

„Počúvaj, syn môj; napomínanie svojho otca

 a neopúšťaj naučenie svojej matere,

bo krášlia tvoju hlavu vencom ľúbezným a

tvoju šiju zlatým náhrdelníkom.“

- Kniha prísloví 1, 8 -

Slovak-ww-Cover

Dnes máme mnoho debát o tom, či a ako usmerniť naše deti desiatkami trestov, ale málo o učení, trénovaní a láske. Mnohí zvažujú, ktorú metódu na disciplinovanie detí by mali použiť. Zaiste tú, ktorá bude prospešná a prinesie štedré ovocie! Boh hovorí, že všetko, čo nie je z Jeho Slova, je postavené na piesku. No ako môžeme rozoznať, že metóda, ktorú nasledujeme, je postavená na Písme? Túto Pravdu môžeš rozoznať tak, že poznáš Božie Slovo. Poďme hľadať v Písme a nájdime Pravdu.

Miluj svoje deti

Ako rodičia musíme disciplinovať najskôr seba a začať stavať silný základ lásky voči našim deťom. Ak sa nám nepodarí vložiť do našich detí veľa lásky, príde odmietanie a rebelantstvo voči nášmu učeniu, trénovaniu a napomínaniu. A preto, láska bude základom a láska bude motiváciou pre naše deti, aby poslúchali.

Milujeme, lebo On nás prvý miloval. Základ lásky nájdeme v Prvom Jánovom liste 4, 19: „My milujeme, pretože on prvý miloval nás.″ My sme najskôr milované Bohom; a na oplátku Ho milujeme. Podobne nemôžu naše deti dať lásku, ak najskôr nie sú milované. Ak som ja prvá, čo dáva lásku môjmu dieťaťu, moje dieťa sa naučí na oplátku milovať mňa.

Príklad. Pán nám dal príklad, ktorý máme nasledovať. „My milujeme, pretože on prvý miloval nás.” (1Pt 2, 21) Bola to láska, ktorú mal Pán voči svojmu Otcovi, ktorá spôsobila Jeho poslušnosť Otcovej vôli. Hovoril: „Abba, Otče! Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem ale čo ty.″ (Mk 14, 36) Láska motivuje poslušnosť. Keď rastieme v láske k Pánovi, budeme motivované žiť spravodlivý život.

Vždy som sa zamýšľala, prečo deti dobrých rodičov (rodičov, ktorí bez pochyby nasledovali Božie Slovo v disciplinovaní) vždy zablúdili. Môže to mať niečo spoločné s neprimeraným vyjadrením lásky? Samozrejme, väčšina rodičov miluje svoje deti, no ukážu to? Ako sa pozerajú na svoje deti? Vyjadria láskavé slová? Koľko času strávia so svojimi deťmi? Pointa je: Cítia sa ich deti milované?

Požehnanie alebo kliatba? V kapitole 12, „Plod života″, sme sa z Božieho Slova naučili, že deti sú požehnanie napriek tomu, že naša spoločnosť hlása opak. Ale čomu naozaj veríš vo svojom srdci? Nemôžeš dať najhlbšiu lásku svojim deťom, ak cítiš, že deti sú kliatbou.

Čo hovoríš pred nimi? Čo hovoríš za ich chrbtom? Čo vyjadruje tvoj postoj k deťom? Povieš deťom jednu vec, druhým inú vec a v tom istom čase máš hrôzu z viacerých detí? „Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána; - muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní.″ (Jak 1, 7-8)

Čo je potom láska? O láske nám bolo povedané v knihách, filmoch, médiách. Každý nám povie, čo si on alebo ona myslí, že je láska. No nemali by sme ísť pre pravdivý opis k Autorovi lásky? „A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.″ (1Kor 13, 2-8) Je úplne jasné, že láska je viac ako pocit, ako nám bolo povedané. Láska je skutok alebo reakcia, ktorú robíme voči druhým. Poďme sa hlbšie pozrieť na slová, ktoré sú zreteľné v predchádzajúcom úryvku z Písma.

Trpezlivá. Trpezlivosť je reakcia. Trpezlivosť je definovaná viac ako nutnosť pri jednaní s deťmi. Keď sa pozrieme na verejnosti na rodičov s deťmi, vidíme, že trpezlivosť je na nízkej úrovni. Ak sú títo rodičia znudení zo svojich detí na verejnosti, ako potom konajú v súkromí? Nasledujúci verš je perfektným predpisom pre ženu a matku voči svojim deťom. „Vyzývame vás, bratia: napomínajte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví!″ (1Sol 5, 14) „A Pánov služobník sa nemá vadiť, ale má byť ku každému prívetivý, schopný učiť a byť trpezlivý.″ (2Tim 2, 24)

Dobrotivá. Potrebujeme dobrotivosť, keď jednáme s deťmi. No niekedy sa zdá, akoby sme zabudli. „A Pánov služobník sa nemá vadiť, ale má byť ku každému prívetivý, schopný učiť a byť trpezlivý.″ (2Tim 2, 24) „...aby boli rozumné, cudné, starostlivé o dom, dobrotivé, podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie Slovo.″ (Tít 2, 5) Musíme s našimi deťmi hovoriť dobrotivo a nežne. Keď deti trénujeme, je dôležité, aby sme zaujali ich pozornosť tým, že zavoláme ich meno. Potom sa im s láskou pozrime do očí a milo sa im prihovorme. Toto neznamená, že sa ich pokúšame prosiť alebo žiadať o poslušnosť; je však rozdiel v tom, či vyslovujeme nežné slová, alebo štekáme nariadenia.

Nie je žiarlivá. Mali by sme si byť vedomé, že uprednostňovanie môže spôsobiť žiarlivosť medzi súrodencami. Ak jedno dieťa preukazuje nežiadúce návyky, afektovanosť, a iné nie, môže to spôsobiť, že budeš uprednostňovať jeho súrodenca. No namiesto toho miluj toto problémové dieťa dosť na to, aby si s ním pracovala na jeho nedostatkoch. Alebo si zabudla na nezhodu v Jozefovej rodine, ktorá bola spôsobená uprednostňovaním? Spôsobilo to notorickú žiarlivosť! „A jeho bratia žiarlili, ale otec...″ (Gn 37, 11)

Nie je nehanebná. Vystatovanie sa stalo samozrejmosťou vo veľa rodinách, tak ako aj na verejnosti. Hlavný obraz alebo „nepríčetnosť a šialenosť″ vidíme tak často namiesto tichého a pokojného ducha, čo Boh miluje. Miluj svoje deti dosť na to, aby si si ustrážila svojho ducha. A kontroluj aj ich, až pokiaľ ich nenaučíš, ako sa kontrolovať. „Sťa mesto s preboreninami, bez múru, je muž, čo nevie svojho ducha držať na uzde.” (Prís 25, 28) „Ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.″ (1Pt 3, 4)

Nie je sebecká. My ženy sme každý deň bombardované povzbudením, aby sme robili „vlastné veci″ alebo mali „vlastný život″. Iba pred pár rokmi by sme tento postoj nazvali „sebeckosť a zameranie na seba″. No buď si istá, že sebeckosť bude zbierať iba smútok a ľutovanie. Božie Slovo hovorí: „Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho.″ (Flp 2, 3)

Nerozčuľuje sa. Aká prudká je tvoja povaha? Dáš sa ľahko vyviesť z miery? Je väčšina toho, čo povieš, povedaná so zvýšeným hlasom? „Vznetlivý človek nieti roztržku, trpezlivý však škriepku chlácholí.″ (Prís 15, 18) „Lepšie je byť trpezlivý ako silák, lepšie sa ovládať, než mesto zaujať.″ (Prís 16, 32) „Rozumnosť krotí v človekovi jeho hnev a je mu na česť, že sa vie povzniesť nad previnením.″ (Prís 19, 11)

Musíme sa naučiť byť diskrétnymi, keď sme urazené alebo sklamané. „Zlatá obrúčka v svinskom rypáku je pekná žena, ale bez jemnocitu.″ (Prís 11, 22) Členovia kráľovskej rodiny sú učení, ako kontrolovať svoje emócie pred verejnosťou. Dámy, sme deti Kráľa; a preto by sme mali konať adekvátne v prítomnosti iných a učiť naše deti to isté.

Všetko znáša. Boh očakáva, že ponesieme bremeno s Jeho pomocou. Bremená matiek sa niekedy zdajú neúnosné. To je čas, kedy máme utekať k Nemu. „Nech je velebený Pán deň - čo deň; nesie nás Boh, naša spása.″ (Ž 68, 19) „Veď je to milosť, keď niekto pre svoje svedomie pred Bohom znáša bolesti a nespravodlivo trpí.″ (1Pt 2, 19)

Všetko verí. Aby sme nasledovali Písmo, keď trénujeme, vychovávame a opravujeme naše deti, potrebujeme vieru. No chvála Bohu! Máme Jeho prísľub, že nebudeme sklamané! „Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.” (Rim 10, 10) Veď Písmo hovorí: „Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený.″ (Rim 10, 11) Spisovatelia alebo výrobcovia nám hovoria, že keď budeme nasledovať ich rady alebo keď si zakúpime ich produkty, zmení to náš život. Dôveruj nášmu Tvorcovi a Autorovi života, že obdržíš Jeho prisľúbenia!

Všetko dúfa. Naša nádej v naše deti musí byť v Pánovi. Keď Ho nasleduješ v poslušnosti Jeho Slovu a máš vieru, že dokončí všetko, čo v nás a v našich deťoch začal, vedz, že On to dokončí. Toto je naša nádej. „Očakávanie spravodlivých sa premieňa na radosť, lež nádej bezbožných sa obracia navnivoč.” (Prís 10, 28) „Tak, vedz, je múdrosť tvojej duši. Ak si ju našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.” (Prís 24, 14)

Všetko vydrží. Materstvo je niekedy veľmi ťažké. Keď cítime, že sme na konci so silami, Boh nás povzbudzuje, aby sme sa spoľahli na Neho. „Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.” (Mt 24, 13) „Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.” (Mk 13, 13)

Láska nikdy nezanikne. Toto je najväčší prísľub: Jeho láska pre nás a naša láska voči iným, najmä k našim deťom, nikdy nezanikne! „Nenávisť vyvoláva rozbroje, láska však ututláva všetky priestupky.” (Prís 10, 12) „Lepšia je dohovárka, vyslovená doprosta, ako láska tajne prechovávaná.” (Prís 27, 5) „Kto je Boh ako ty, lebo má záľubu v zľutovaní.” (Mich 7, 18) Vždy, keď si nie som istá, ako by som mala jednať s mojimi deťmi, vyberám si reagovať v láske, lebo mám prisľúbenie, že láska nikdy nezanikne!

Ako mám vyjadriť moju lásku mojím deťom?

Veľa matiek dáva svojim deťom materiálne veci, no deti potrebujú niečo iné. Potrebujú teba!

Tvoj čas. Najdôležitejšia vec, ktorú môžeš dať svojmu dieťaťu, je tvoj čas. Keď máme niekoho rady alebo niekoho milujeme, chceme s ním tráviť čas. Kde tráviš najviac času? Na ktorom mieste v rebríčku záujmov sú tvoje deti? Ak čakáš na správny čas, aby si mala čas na tvoje deti, možno už ani nebudú deti! Potom ti preukážu svoju vďačnosť tým, že s tebou strávia málo času a možno žiadny čas. Čo môže byť dôležitejšie ako ten malý chlapec alebo dievča? Vieme, že strácame tak veľa drahocenného času na veci, ktoré o pár rokov nebudú mať žiadnu hodnotu. No máme úžasnú odmenu, keď strávime náš čas s našimi deťmi. Je to najhodnotnejšia investícia, akú môžeš urobiť. Investuješ do ich budúcnosti a do svojej budúcnosti tiež.

Udržuj očný kontakt. „Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.” (Ž 32, 8) Musíme učiť a poúčať naše deti našimi očami. No ako to môžeme urobiť, keď väčšinu nášho času trávime tým, že vozíme deti na rôzne aktivity? No aj keď sa zostaneme pozerať, veľakrát sme v hlbokom a živom rozhovore s druhou matkou. Naše životy sú uponáhľané, stresujúce, zaplnené a veľmi unavujúce.

Ak tvoje deti nie sú nikdy okolo teba kvôli škole, športu, hudobným krúžkom a iným aktivitám, ako ich potom môžeme viesť a poúčať? Musíme si nájsť čas a pozerať im do očí, aby sme im ukázali lásku a dali im pokyny. Musia vedieť, že sú zrenicou tvojho oka! „Chráň ma ako zrenicu oka...” (Ž 17, 8) Všetky tie aktivity a talenty, ktoré nás robia takými zaneprázdnenými, sú obyčajne dočasné; a preto majú iba dočasnú hodnotu. „...ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky.” (2Kor 4, 18)

Tvoj dotyk. Dotyk je veľmi dôležitý. Má liečivú a upokojujúcu silu.

Zváž tieto verše:

„Prinášali k nemu aj nemluvňatá, aby sa ich dotkol.” (Lk 18, 15)

„Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol.” (Mk 10, 13)

„Tam priviedli k nemu slepca a prosili ho, aby sa ho dotkol.” (Mk 8, 22)

„A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa Ho, lebo vychádzala z Neho sila a uzdravovala všetkých.” (Lk 6, 19)

„Ale Ježiš povedal: ,Niekto sa ma dotkol, lebo som pocítil, že zo mňa vyšla sila.′″ (Lk 8, 46)

Prvý dotyk. Rozhodnutie kojiť je rozhodnutie, ktoré robia ženy počas prvej tehotenskej prehliadky. Budeme vidieť, že kojenie nie je len kvôli jedlu, ale tiež kvôli prvému dotyku s dieťaťom. Spoločnosti, ktoré vyrábajú umelú výživu, musia podľa zákona uviesť na svojich výrobkoch pravdu, že materské mlieko je pre dieťa najlepšie. Kvôli našim minulým omylom nekojiť, lebo sme plánovali vrátiť sa do práce alebo iba preto, že sme chceli niekedy dieťa nechať s niekým iným, si môžeme vybrať náhradu za mlieko a náhradu za sanie pre naše deti. Veľakrát sú to naše vlastné matky alebo naše kamarátky, ktoré nás povzbudia, aby sme deti kŕmili z fľaše. Ako staršia žena chcem vás, mladšie ženy, povzbudiť, aby ste kojili vaše deti, lebo staršie ženy majú „povzbudzovať mladé ženy, aby mali rady svojich mužov, milovali deti...” (Tít 2, 3-4)

Máme utešiť alebo nie? „Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy!  On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.” (2Kor 1, 3) Prirodzená reakcia matky, ktorej dieťa plače, je utešiť ho. Experti prichádzajú a odchádzajú so svojimi odporúčaniami v tom, či odpovedať dieťaťu, keď plače. V súčastnosti nám hovoria, že máme deti učiť, ako utešiť seba samé, a pomôcť im stať sa nezávislými.

Deti utešujú samé seba tým, že objímaju plyšové hračky, kníšu sa, cmúľajú si prsty alebo majú cumeľ. Deti, ktorých potreby boli neboli naplnené, nikdy nebudú úplne „odstavené” alebo aspoň nie v riadnom čase. Toto spôsobuje, že sa stávajú neisté. Tieto deti sajú dlhšie a dlhšie. Ak si nájdeš čas a pozrieš sa okolo, uvedomíš si, že nielen bábätká sajú svoje prsty, ale tiež deti základných škôl a aj staršie deti! Toto je dnes samozrejmosť a je to úplne akceptované v školách! Malo by to byť pre nás varovaním, že sa niečo odchýlilo od Božieho perfektného plánu a zámeru. Božie cesty sú vždy perfektné!

Máme počúvať a odpovedať na detský plač alebo nie? Prosíme Boha a žiadame Ho, aby nás vypočul, potešil nás a pomohol nám? „Čuj, PANE, hlas môjho volania, zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma.” (Ž 27, 7) „Čuj moju úpenlivú prosbu, keď volám k tebe...” (Ž 28, 2) „...nakloň sluch k môjmu volaniu. Nebuď mlčanlivý k mojim slzavým nárekom.” (Ž 39, 12) Neignorujme detský plač! Chceme „expertov” alebo starších mužov, aby povedali naším manželom, že majú ignorovať náš plač a že je pre nás dobré, keď plačeme – osamote? Samozrejme nie! Dokonca aj keď sa nič nemení a tvoje dieťa stále plače, tvoje dieťa cíti tvoju lásku. NIKTO nechce počuť svojho manžela, aby povedal o našich slzách niečo ako: „Och, to je iba preto, že si tehotná.” Alebo: „Mala si zlý deň.” Alebo: „Zase to obdobie v mesiaci!” Chceme porozumenie a utešenie. Chceme byť v manželovom náručí.

Materské techniky prídu a odídu. Rôzni detskí psychológovia a detskí experti nám povedia rozdielne veci. Držme ich rady vo „svetle” Písma, aby sme jasne videli Pravdu. Potom budeme stáť na Skale.

Dotyk počas kúpania. V našom uponáhľanom svete dávame kúpeľ našim deťom menej a menej. Takéto deti vidíme v obchodoch ako neokúpané a neobstarané. Kúpeľom, keď je robený bez náhlenia, dáme deťom čas, aby sa uvoľnili a upokojili. Keď umývame naše deti s láskou, pomôže im to cítiť sa milované. Po kúpeli je dieťa také sladké a jemné, že ho prirodzene objímeme a poláskame sa s ním. Matky, naše deti od nás potrebujú tento druh neuponáhľanej lásky. A keď si ich už podržala, prečítala im rozprávku, pošli ich, aby sa potichu posadili do otcovho lona, aby od neho dostali láskavý dotyk. Nemôžeš dať dieťaťu lepší dar.

Už vyrástli. Možno toto čítaš a myslíš si, že už je príliš neskoro, lebo tvoje deti vyrástli. Nie, nikdy nie je neskoro, aby si ukázala lásku. Začni teraz tým, že budeš milovať svoje vyrastené deti. Začni slovami. Sú milované, akceptované a je o ne postarané? Polož základy láskavým objatím a povedz „ľúbim ťa” bez ohľadu na ich vek.

Sú už veľké. Nikto nie je taký veľký, aby neptreboval náklonnosť a jemný dotyk. Ak sú násťroční, začni láskavým štipnutím, poškrabkaním po chrbte, milujúcim zovretím ich ramena alebo rýchlym objatím. Venuj im úsmev očami a pochváľ ich za niečo. Požiadaj Boha, aby urobil perfektnú príležitosť, aby si mohla povedať niečo milé, láskavé a úprimné.

Ľutovanie. Urobila si chyby alebo ľutuješ niečo zo svojho rodičovstva? Podelila si sa o tom s tvojimi vyrastenými deťmi? Je to pokorujúce, no oceňujúce. „Vlastná pýcha ponižuje človeka, ponížený duchom však dosahuje slávu.” (Prís 29, 23) Ak tvoja rodina potrebuje uzdravenie, máme recept z Písma. „Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.” (Jak 5, 16)

Možno môžeš začať tým, že sa zo svojich omylov vyznáš blízkej priateľke, a tak ich obe môžete poraziť v modlitbe. Modli sa za príležitosť, za správne slová a za srdcia tvojich vyrastených detí, aby vnímavo počúvali. Buď pripravená vypočuť ich zranenia. Boh nám hovorí: „Brat, urazený neverou, je mocnejší než mestská tvrdz. Spory sú ako hradné závory.” (Prís 18, 19) No nestrať srdce. Kniha prísloví 10, 12 hovorí: „Nenávisť vyvoláva rozbroje, láska však ututláva všetky priestupky.” A Prvý Petrov list 4, 8 hovorí: „A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.” Uisti sa, že prijímaš všetku zodpovednosť. Pred stretnutím bude možno múdre prejsť si znovu kapitoly 3 a 4, „Tichý a pokojný duch” a „Láskavosť na jazyku”.

Disciplína s láskou. Musíme tiež vyjadriť našu lásku voči našim deťom láskavou disciplínou. „A karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie.” (Zjv 3, 19) Naše deti potrebujú našu disciplínu, aby ich ostatní tiež ľúbili. Počuli sme, že: On je syn, ktorého iba matka môže milovať. Dieťa, ktoré je nedisciplinované, nepoddajné, s nedostatkom vedenia, urobilo svojim rodičom veľa škôd. Je to hanba najmä pre matku. „Korbáč a karhanie dopomáha k múdrosti, no samopašné dieťa robí hanbu svojej materi.” (Prís 29, 15) Naše deti potrebujú, aby sme ich trénovali, aby sa stali zodpovednými dospelými. Toto všetko potrebuje čas, trpezlivosť a láskavosť. Budeš musieť zniesť veľa vecí, veriť mnohým veciam, veľa dúfať a veľa vydržať, ale ten druh lásky nikdy nezanikne!

Pre viac informácií máme celé video a lekcie venované tejto téme, ako skutočne milovať svoje deti, aby sa cítili milované a aby ako dôsledok odpovedali na tvoju disciplínu a výchovu prijateľným správaním. Viac vo videu a knihe „HomeSchooling for Him!“, ktoré je možné dostať cez naše spoločenstvo.

Základom disciplíny musí byť Jeho Slovo

Na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu. Disciplína je spomenutá v Starom Testamente 90-krát, keď Boh disciplinoval Svoje deti a keď Božie deti disciplinovali svoje vlastné deti. Disciplínu nájdeme 36-krát v Knihe prísloví a skoro vždy ukazuje vzťah medzi rodičom a dieťaťom. Ak chceme mať dobrý základ vo výchove detí, mali by sme čítať a značiť si tieto verše v Knihe prísloví ako náš základ výchovy našich detí. „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.” (2Tim 3, 16-17) Ako budeme vidieť v nasledujúcich veršoch, disciplína je skôr nástroj pre obnovenie ako odsúdenie, aby priniesla človeka späť na jeho čestné duchovné miesto.

Vedieť, čo bolo v jeho srdci. Oprava nie vždy znamená spôsobenie bolesti alebo sklamanie. Ako matky musíme žiť disciplinovaným životom, aby sme správne disciplinovali a naprávali naše deti. Musíme byť odhodlané vyhrať každý problém s ovládaním sa a nevzdávať sa alebo neprehliadať správanie alebo stanovisko. „Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.” (Gal 5, 22-23) Bola si v napomínaní nedbalá, lebo v skutočnosti nechceš byť obťažovaná? „Opustil ho Boh, aby ho skúšal a poznal všetko, čo má v srdci.″ (2Krn 32, 31)

Jeho Slovo je Pravda. Môžeme tiež vidieť, že Boh vždy predchádza fyzickému trestu tým, že rozpráva Jeho Slovo. „Pravda je podstatou Tvojich Slov a všetky rozsudky tvojej spravodlivosti sú večné.″ (Ž 119, 160) Toto sa volá káranie. Slovník definuje káranie ako „trénovanie, ktorým sa očakáva špecifikovaný charakter alebo vzor správania″. Ako rodičia musíme použiť káranie alebo fyzický trest na zmenu správania dieťaťa za účelom zmeny v charaktere.   

Čo nám bráni v nasledovaní Božieho Slova?

Neznalosť Písma. Je našou povinnosťou poznať Písmo dosť dobre na to, aby sme sa vyhli sklamaniu. „Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva Slovo Pravdy.″ (2Tim 2, 15)

Zablúdenie. Nedostatok správnych inštrukcií z Božieho Slova v nedeľných školách alebo v kázňach spôsobilo reakciu u veľkého počtu detí, ktoré rebelujú. „Taký zomrie z nedostatku náuky a zblúdi v množstve svojej hlúposti.″ (Prís 5, 23)

Nedostatok poznania. Máme nedostatok biblického poznania, aby sme správne trénovali a disciplinovali naše deti. A preto: „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania.″ (Oz 4, 6)

Odbočenie a prázdne reči. Veľa kresťanov nasleduje najpopulárnejších „expertov″ dneška. No v Písme nám bolo povedané, že ich nemáme počúvať. „...prikázal niektorým, aby neučili inak  a nezaoberali sa bájkami a nekonečnými rodokmeňmi, ktoré podporujú viac škriepky: od čoho niektorí odbočili a dali sa na prázdne reči.″ (1Tim 1, 3)

Bájky. Bolo nám povedané, že budeme vyhľadávať to, čo chceme počuť. „Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.″ (2Tim 4, 3-4) Najpopulárnejšími bájkami, ktoré prevládajú v kresťanských knihách a medzi kresťanmi sú akceptované ako teórie pre disciplínu, sú:

Tvrdohlavé dieťa. Keď hľadáme v Písme, nájdeme, že Boh neurobil v disciplinovaní, učení a trénovaní detí žiadny rozdiel medzi osobnostnými typmi ako tvrdohlavý, melancholický, odvážlivec atď. Zaiste, s dieťaťom, ktoré sa nezohne, keď sa naň zaženieme, by sa malo jednať starostlivo a inak a nie zanedbávaním Božieho Slova. Musíme byť tiež veľmi opatrné, aby sme nepridali k Božiemu Slovu. „K slovám, ktoré vám hovorím, nepridáte vôbec nič, ani z nich nič neuberiete; zachovávajte prikázania Pána, svojho Boha, ktoré vám ukladám!″ (Dt 4, 2)

Ďalšie veci, ktoré sú nám chybne povedané, že nezlomíme ducha dieťaťa. No účelom trestu je zničiť „ducha″ rebelstva. Ak povieš dieťaťu, aby niečo nerobilo, a ono pokračuje, musíš potrestať rebelantstvo. Výstraha rebelantstvo nezničí. V skutočnosti neprestajné napomínanie iba zintenzívni ducha rebelstva. Musíš ho potrestať palicou. Nikdy sa nevyhrážaj. Vždy musíš dodržať, čo povieš, a vykonať trest, keď si varovala. Ak tak neurobíš, potom dieťaťu klameš! „Bláznovstvo väzí v srdci chlapčaťa, trestajúci prút ho však stadiaľ vyženie.″ (Prís 22, 15)  

Úmyselný vzdor. Druhým omylom, ktorý nájdeme v populárnych knihách o disciplíne je, že musíme disciplinovať iba „úmyselný vzdor″. No v Písme jasne vidíme, že toto nie je Pravda. „Bláznovstvo″ je volanie pre trest napríklad, ak dieťa zabudne urobiť niečo, čo malo spraviť. „Bláznovstvo väzí v srdci chlapčaťa, trestajúci prút ho však stadiaľ vyženie.″ (Prís 22, 15) Ale prečo by sme mali prijať niečo, čo je falošné a nenájdeme to v Písme? Môže to byť preto, že chceme počuť niečo, čo nie je pravda o disciplinovaní detí? Môže to byť náš strach?

Strach z ľudí kladie nástrahu. Ak disciplinujeme spôsobom, o akom hovorí Písmo, čo potom zneužívanie detí? Poďme sa opäť pozrieť do Písma a nájdeme Pravdu. „Strach z ľudí kladie nástrahu, ten však, kto dôveruje v PÁNA, bude bezpečný.″ (Prís 29, 25)

Nebojte sa ľudskej potupy. Čo by povedali iní ľudia (rodina, priatelia). „Počúvajte ma, znalci práva, ľud, čo má v srdci môj zákon: Nebojte sa ľudskej potupy a nestrachujte sa ich pohany.″ (Iz 51, 7) (Potupa je definovaná ako slovný útok. Pohana je definovaná ako vina, nemilosť alebo zlá povesť.) Nemusíme sa strachovať slovného útoku alebo ľudí, ktorí sa nám robia zlú povesť. „Ty sa ich však, syn človeka, neboj ani ich rečí sa neboj, hoci budú pri tebe ako tŕnie a bodľač a budeš bývať medzi škorpiónmi. Ich rečí sa neboj a ich samých sa nestrachuj, veď sú odbojný dom!” (Ez 2, 6)

Nepridávaj k Jeho Slovu. Vyhýbaj sa teóriam a technikám nápravy, ktoré pochádzajú zo sveta, akými sú „školenie″, odobratie práv miesto použitia palice. „Nepridávaj nič k Jeho výrokom, aby ťa nestrestal a nedokázalo sa, že si luhárom.″ (Prís 30, 6)

Jeho cesta. Urob s Bohom zmluvu, že budeš nasledovať Jeho cesty, bez ohľadu na to, čo hovorí svet.

Pravda o disciplíne

Poďme sa pozrieť na špecifické referencie v Písme, aby sme nadobudli múdrosť.

Keď potrestáš dieťa, dokážeš mu, že ho miluješ. „Kto ľutuje svoj prút, ten nemá svojho syna rád, kto ho však miluje, ten ho priúča na trestanie zavčasu.” (Prís 13, 24) Vysvetlila som svojim deťom, že nedisciplinujem iné deti, iba moje vlastné. A to preto, že ich milujem takým istým spôsobom ako náš nebeský Otec miluje nás a On tresce iba tých, ktorí sú Jeho. „Lebo koho Pán miluje, toho tresce, a šľahá každého, koho prijíma za syna.″ (Hebr 12, 6)

Čas na trest je hneď od začiatku. Nečakaj s tým, aby si priviedla späť dieťa zo zlých ciest. „Bi svojho syna, kým je voľajaká nádej.″ (Prís 19, 18) Iný druh Biblie ešte pridáva, „ak nie, zničíš mu život″. To znamená, začať v skorom veku a skoro v ich neposlušnosti. Veľa ľudí si myslí, že nemôžeš alebo nemala by si trénovať bábätko. No bola by si prekvapená, čo všetko dokáže veľmi malé dieťa pochopiť. Najťažšou vecou, ktorú treba zlomiť, je správanie batoľaťa alebo staršieho dieťaťa, keď až doteraz mali dovolené si toto správanie užívať. Zastav a potrestaj zlé správanie hneď, keď ho vykonajú po prvýkrát.

Blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.  Vidíme, že nielen že musíme zlomiť vôľu dieťaťa, musíme zlomiť aj ducha rebelantstva. Ale ako môžeme vedieť, či je to vôľa alebo duch? Ak dieťa preukazuje určitý druh hnevu, rozhorčenie alebo jedovitosť potom, ako si ho potrestala, znamená to, že duch rebelantstva je stále v ňom! „Základom poznania je bázeň pred PÁNOM, len blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.″ (Prís 1, 7)  Rebelantstvo odporuje autorite, a tým odporuje Bohu.

Nezomrie. Dočasná bolesť je užitočná pre trvalú charakterovú zmenu. Kto je ten silnejší a rozhodnejší, ty alebo tvoje dieťa? „Neukracuj chlapca na treste, bo nezomrie, keď ho vyšľaháš korbáčom.″ (Prís 23, 13) V živote musíme čeliť bolesti „do času″, aby sme sa tešili z toho, čo nám Boh chce dať nastálo.

Čo je výhodou zo správneho usmerňovania nášho dieťaťa? Skutočnou výhodou z trestu je duchovno. „Ty ho vyšľaháš korbáčom a tým zachraňuješ jeho dušu pred peklom.″ (Prís 23, 14)

A opäť, keď trestáš dieťa, iba mu ukazuješ, že ho miluješ. „Kto ľutuje svoj prút, ten nemá svojho syna rád, kto ho však miluje, ten ho priúča na trestanie zavčasu.″ (Prís 13, 24)

Účelom trestu je presmerovanie života. „Bič na koňa, uzda na osla a korbáč na chrbát pochábľov.” (Prís 26, 3) Nepoužívaj bič, lebo tvoje dieťa nie je kôň, ani uzdu, lebo tvoje dieťa nie je osol. Aby sme nasledovali Písmo, máme použiť drevenú palicu na chrbát. „Korbáč a karhanie dopomáha k múdrosti, no samopašné dieťa robí hanbu svojej materi.” (Prís 29, 15) To, že sa vyhneme trestu, časom prinesie hanbu tebe ako matke. Celé Písmo je jasné, čo sa týka trestu: Palica je jediná liečba na rebelantstvo. Ostatné techniky môžu byť použité po palici, ale sú len zriedka potrebné a mali by byť použité šetrne a opatrne.

Služba zmierenia. „Si uzemnená!″ Veľa rodičov verí a praktizuje metódu uzemnenia. Počas vyhradeného času dieťa musí byť v „psej búde″. Ale toto nie je biblické. Musíme uplatniť fyzický trest (palicu), a potom trénovať naše deti, aby požiadali o prepáčenie. A my máme odpustiť! „Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia. Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia.″ (2Kor 5, 18-19)

Odpusti a uteš ho. Potom im ukáž svoju lásku. „Takže radšej odpusťte a potešte ho, aby azda takého človeka prílišný zármutok nepohltil. Preto vás prosím, zahrňte ho láskou.″ (2Kor 2, 7-8)

Použitie palice

Kto ho miluje, ten ho priúča na trest. Miluješ svoje deti dosť na to, aby si použila palicu? „Bi svojho syna, kým je voľajaká nádej lež aby si ho zabil, nech ti ani na um nezíde!” (Prís 19, 18) „Kto ľutuje svoj prút, ten nemá svojho syna rád, kto ho však miluje, ten ho priúča na trestanie zavčasu.” (Prís 13, 24) A: „Ja karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie.” (Zjv 3, 19)

Mnoho rodičov dovolí deťom odísť s neposlušnosťou, lebo zlyhali a nepovedali im, čo sa od nich očakáva, a neveria, že je to správne, použiť palicu. Namiesto toho iba upozorňujú a upozorňujú a upozorňujú. Keď povieš svojim deťom, čo môžu a čo nemôžu robiť, pozri sa, či sa odvolávaš v tvojom učení na Bibliu. Ak existuje určitý úryvok z Písma, ktorý sa toho týka, potom otvor Bibliu a nechaj ich, aby to nahlas prečítali. Dámy, toto je dobrý dôvod, prečo treba poznať Slovo!

Tvojím cieľom použiť palicu je pre dieťa, aby si spojilo hriech s bolesťou. Najdôležitejšie je, že dieťa prostredníctvom tvojho správania vie, že ty sa naň nehneváš, ale nenávidíš hriech. Nie je toto to isté ako to, čo náš nebeský Otec používa s nami? Boh nás trestá, no nikdy nás neprestane milovať.

Keď voláš dieťa, aby prišlo, a ono si vyberie, že tak neurobí, príď k nemu a jednoducho mu šľahni po nohách, to ho povzbudí, aby sa pohlo. Keď je dieťaťu povedané, aby nekričalo, že je smädné alebo hocičo iné, potom, ako bolo uložené do postele, je to jednoduché, vojdi dnu, odokry ho a daj mu malý buchnát. Potom si kľakni, pobozkaj ho a milo a s láskou mu povedz, že už nemôže kričať. Keď dvom deťom bolo povedané, aby sa nebili, príď k nim a obe šľahni. Netreba kričať, byť nahnevaná alebo vysvetľovať!

Ak vyzerajú šokované, môžeš im to vysvetliť potom, ako si uplatnila palicu. Je tak veľa rodičov, ktorý trávia veľa času debatovaním s deťmi. Matky, vaša rodina nie je demokracia. Boh vo svojej jedinečnej múdrosti vytvoril rad autority za nejakým účelom. Nepodkopávaj si autoritu slovnou debatou s tvojimi deťmi. A nečakaj, kým budeš nahnevaná. „Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.″ (Prís 17, 22) Ak čakáš a dúfaš, že prídu alebo poslúchnu, alebo prestanú s tým, čo robia, potom je veľká šanca, že budeš nahnevaná. Ak namiesto toho zapojíš palicu, ktorá prinesie štipnutie bez meškania, udržíš si radostný výraz tváre.

Zármutok vás pohol na pokánie. Použitie palice má priniesť súhlas a ľutovanie. „Teraz sa radujem nie preto, že ste sa zarmútili, ale že vás ten zármutok pohol na pokánie. Bol to zármutok podľa Božej vôle, aby ste v ničom neutrpeli škodu našou vinou.” (2Kor 7, 9) „Ty ho vyšľaháš korbáčom a tým zachraňuješ jeho dušu pred peklom.″ (Prís 23, 14) Ak mi teraz chceš povedať, že dieťa nezareaguje na palicu alebo na inú fyzickú nápravu – tak potom toto neuplatňuješ dostatočne veľa! Jednoducho sa musíš uistiť, že ich to bolí.

Veľa rodičov sa bojí dočasného poškodenia alebo sa boja, že sa stanú hrubými. Všetko, čo dieťa potrebuje, je cítiť „plný účinok″ palice z jedného razu, aby vždy rešpektovali palicu a svojich rodičov. Ak to utlmíš v zárodku zakaždým namiesto ignorovania nevhodného správania, potom sa nikdy nestaneš bezcitnou. Poškodzovanie detí stúpa, lebo rodičia prestali na deťoch používať telesné tresty. Keď dieťa už úplne vyčerpá svojich rodičov a ich trpezlivosť (lebo iné metódy jednoducho nie sú účinné), potom vyšťavení rodičia reagujú tým, že stratia kontrolu.

Z plnosti srdca hovoria jeho ústa. Niekedy je dôležité povedať „je mi to ľúto, prosím odpusť mi...″, lebo: „Múdremu myseľ vkladá do úst rozvahu a na perách mu rozmnožuje účinnosť.” (Prís 16, 23) „Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.” (Lk 6, 45) Toto by malo byť úprimné, bez rozhorčenia, hnevu a lichotenia. Ak dieťa opäť rebeluje voči tvojej autorite tým, že odmieta naplniť tvoju požiadavku so správnym postojom srdca, potom opakuj šľahnutie, až kým nepocíti úplný efekt.

Môžeš sa vystrieť. Musíš vidieť úprimné ľutovanie. „Na Kaina však a na jeho obetu nezhliadol. Kain sa veľmi rozhneval a zamračila sa mu tvár. Tu povedal PÁN Kainovi: ,Prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila tvár? Či nie je to takto: Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť, ale ak dobre nerobíš, číha hriech pri dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť, a predsa ty ju máš ovládať?′″ (Gn 4, 5-7) Ak si vyľakaná, aby si toto nasledovala, a dovolíš, aby deti prechovávali voči tebe ako autorite v srdci hnev, jedného dňa uvidíš, že ich trpkosť voči tebe zničí váš vzťah.

Odpusti a uteš. Ak je raz rebelantstvo u dieťaťa zničené, potom ho opäť uisti o svojej láske slovne aj fyzicky. Objím ho alebo si ho posaď na kolená, ak nie je príliš staré alebo ťažké. „Preto vás prosím, zahrňte ho láskou.” (2Kor 2, 8) „Takému stačí pokarhanie, ktorého sa mu dostalo od mnohých. Takže radšej odpusťte a potešte ho, aby azda takého človeka prílišný zármutok nepohltil.” (2Kor 2, 6-7) V tomto bode nie je potrebné, aby si ho „uzemnila″, „poslala do izby″, „zobrala mu jeho výhody″ alebo použila iný druh trestu.

Uisti ho o tvojej láske. Potom, ako si použila na dieťa palicu, uisti sa, že mu ukážeš svoju lásku. „Preto vás prosím, zahrňte ho láskou.” (2Kor 2, 8) Nikdy nenaprávaj dieťa ani nepoužívaj palicu pred tými, ktorí nepatria do bezprostrednej rodiny. Nikdy by sme naše deti nemali zahanbiť ani urobiť to, pri čom by sa okolostojaci cítili trápne. „Nech sa všetko medzi vami deje v láske.” (1Kor 16, 14) „Ten, kto má múdre srdce, bude vyhlásený za rozumného; a prívetivá reč zvyšuje ešte vnímavosť.” (Prís 16, 21) „Cieľom prikázania je láska vychádzajúca z čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery.” (1Tim 1, 5) Uisti sa, že tvoj postoj voči deťom ukazuje, že všetko je zabudnuté a odpustené.

Upozornenie: Ak ty ako matka ideš správnymi krokmi cez nápravu, potom nebude potrebné trestať deti druhýkrát, „keď je otec doma″. Ak chceš manžela upozorniť na problém, ktorý sa vyskytol cez deň, potom to urob v súkromí. Dokonca ani naše súdnictvo nedovoľuje, aby bol niekto potrestaný dvakrát za tú istú vec!

Šťastná a pokojná myseľ. Božie Slovo je pravda. Veríš Mu alebo veríš radám zo sveta či svetským upozorneniam? „Karhaj svojho syna a dožičí ti pokojného života a bude skytať tvojej duši slasť.″ (Prís 29, 17)

KLIKNI SEM a prečítaj si chválu od Rut Esther o tom, ako radšej dôverovala BOHU, než by počúvala rady sveta ohľadom svojho syna.

Urob záväzok

Nečakaj dlho. Začni trénovať a disciplinovať svoje deti, ešte kým sú malé. Nečakaj s nápravou zlého správania. Konaj tak skoro, ako dieťa začne s neposlušnosťou alebo nesúhlasom.

Autor sváru. Pamätaj, že autorom sváru je Satan. Boh je autorom disciplíny a autority. Komu budeš slúžiť? Komu bude tvoje dieťa slúžiť?

Vychovávať rešpekt. Disciplína vychováva k úcte k tebe a ku každej autorite. Navyše, nedostatok správneho napomínania vychováva k neúcte k tebe a ku každej autorite.

Vyznaj svoje hriechy. Rodičovské napomínanie je iba dočasné; máš na to iba pár rokov! Tak začni, keď je pôda ešte mäkká. Ak čakáš, kým budú násťroční, budeš potrebovať kladivo, aby si ich odlepila od betónu. Ak sú už deti vyrastené a ty si ich nedisciplinovala biblicky, potom máš pravdepodobne veľkú bolesť srdca a veľa nocí bez spánku. Tvoja útecha je v modlitbe! Boh je Bohom zázrakov. Vyznaj sa z nedostatku poslušnosti voči Jeho Slovu a Jeho spôsobom pred tvojím dospelým dieťaťom. „Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.″ (Jak 5, 16)

Energia a oddanosť. Bude ťa to stáť energiu a oddanosť na tvojej strane, ale výsledok stojí za to! Plať teraz alebo sa modli neskoršie!

Výchova

Vychovať dieťa, aby bolo Božím dospelým, na to treba viac ako disciplínu – treba výchovu. „Navykaj chlapca na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridŕžať, a neodchýli sa od nej ani v starobe.″ (Prís 22, 36) Tento verš hovorí, že ho treba navykať na cestu, po ktorej chodiť, nie po ktorej nechodiť. Veľakrát trávime všetok náš čas a hovoríme dieťaťu „nie″ alebo mu hovoríme, čo by nemalo robiť, namiesto toho, aby sme ho učili. Tým, že nasledujeme Božie Slovo, ukážeme dieťaťu veľa toho, čo má robiť. Uč dieťa, čo má robiť.

Nedostatok poznania. Písmo nám hovorí: „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania.″ (Oz 4, 6) Hynú tvoje deti, lebo nevedia, čo majú robiť? (Pre viac informácií si prečítaj a používaj Workers@Home. Pomôže ti po prijať jasnú cestu pre tvoje deti, ktorá spôsobí, že tvoje deti budú dobre vychované a ľudia to uznajú!)

Čo človek zaseje. Posielame deti do školy alebo do nedeľných škôl (v Amerike) za účelom získania vedomostí, no Boh ich dal nám. Učia sa to, čo by sme ich mi naučili, keby sme mali čas? Pamätajme si: „Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.″ (Gal 6, 7)

Cesta, po ktorej by mal ísť. Ak deti nevychovávaš a nedisciplinuješ, úprimne môžeme tvrdiť: „Navykaj chlapca na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridŕžať, a neodchýli sa od nej ani v starobe...″ (Prís 22, 6)

Zanechal som detské spôsoby. Ak teda chceme uplatňovať prísľub z Knihy prísloví 22, 6, musíme naše deti učiť a vychovávať. Pomôž im zanechať detské spôsoby, keď vyrastú. „Keď som bol dieťa hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby.″ (1Kor 13, 11) Uč ich a vychovávaj v týchto charakterových vlastnostiach:      

Usilovne pracovať

Nauč ich usilovne pracovať. Usilovnosť je nadšenie, potešenie, vzrušenie, pôžitok, oddanosť a zápal. Pomôž dieťaťu, aby si osvojilo dobrú pracovnú morálku. Zadaj im úlohy, ktoré musia vykonať každý deň. Ženy, ktoré majú iba jedno alebo dve deti, veľakrát nepožadujú, aby im deti pomáhali s prácou okolo domu alebo na záhrade. Tým, že ich nenaučíš pracovať, veľmi skompromituješ ich budúcnosť.

Chcené a potrebné. Keď požaduješ pomoc od dieťaťa, dieťaťu to ukazuje, že je chcené a potrebné. Kapitola v knihe „Workers@Home“ ti pomôže zaviesť systém s tvojimi deťmi, ktorý pomohol aj mne udržať dom v poriadku po dvadsať rokov! Dostala som tak veľa reakcií kvôli mojím 10 x 15 cm kartičkám, kde som si písala, čo treba urobiť, že dúfam, že jedného dňa o tom urobím video!

Zodpovednosť! Práca ich naučí oceniť to, čo majú, a naučí ich zodpovednosti! Ak si zarobia na to, čo majú, budú sa o to viac starať a ocenia všetko, čo im Boh dá v budúcnosti. Požadujeme, aby naše deti platili za športové uniformy alebo poplatky za zápis, školské osnovy a za oblečenie. Teraz, keď sú moje deti násťročné, sú veľmi vďačné za túto lekciu. Dokonca spomenuli túto vec minulý týždeň - úžasné!

Zárobkovo činné

Práca. Zamestnaj tvoje dieťa prácou, ktorá je pre neho vhodná, aby zarobilo peniaze. To by malo byť okrem normálnych požiadaviek na ne.

Keď sú mladé. Začni tým, že sa pozrieš po okolí, čo by mohli robiť. Nemôžeš čakať, kým budú veľké, začni, kým sú malé. Našim mladším deťom platíme pochúťkami alebo výsadami, alebo 25 centov za dobre vykonanú prácu.

Vonku. Potom, keď vyrastú, môžu začať pracovať okolo záhrady, v garáži alebo v aute. Mimo domu je ďalší krok hneď potom, ako zvládnu povinnosti vnútri.

Susedstvo. Nakoniec, keď postúpia z vnútra von a dobre pracujú, potom sú pripravené pracovať v okolí susedstva. Môžu umývať autá, pracovať v záhrade, kŕmiť zvieratá, priniesť odpadky na ulicu a pomôcť starším ženám s ich povinnosťami. Ty ako ich rodič, popozeraj sa po týchto potrebách v okolí.

Poznámka: Uisti sa, že pomoc tebe alebo susedovi nie je vždy za peniaze – musia  byť nápomocní tebe, vdove a chudobným.

Peniaze, ktoré zarobili. Čo urobia s peniazmi, ktoré zarobili? Je dôležité, aby si sa v tomto procese nezastavila, keď raz zarobia peniaze. Musíš ich učiť, ako míňať peniaze, ktoré zarobili.

Detské priania. Najhoršia vec, ktorú môžeš urobiť je, že im zabezpečíš všetko, po čom túžia. A tiež, nenahraď veci, ktoré stratia alebo zničia, alebo ktoré sú ukradnuté – ak to bolo spôsobené ich nezodpovednosťou.

Preniesť do života dospelého. Čokoľvek ich naučíš, čo treba robiť s peniazmi, ktoré zarobia, to si prenesú do života v dospelosti. Chceš, aby s tebou počítali, keď by sa už mali spoľahnúť na seba?

Boh sa stará o všetky naše potreby. Najskôr odvádzaj desiatok! Uč svoje deti, že Boh sa stará o všetky naše potreby. Boh nás žiada, aby sme mu dali desať percent a my si necháme deväťdesiat! Odovzdávanie desiatku sa robí zo všetkého, čo je zarobené. Nerobí sa, ak dieťa dostane peniaze od niekoho ako dar.

Ušetri 10%. Šetri! Uč deti, aby ušetrili desať percent.

Potreby budúcnosti. Potom plať za potreby. Pozeraj dopredu na ich budúce potreby, ktoré sú uvedené vyššie (poplatky, nástroje alebo oblečenie), alebo na narodeninový darček, darček na deň matiek atď.

Nauč ich, aby rozumne nakupovali. A napokon, dieťa môže minúť na niečo, čo chce. Opatrenie nastáva, aby si ich naučila, ako rozumne kupovať. Toto sa môže uskutočniť, iba ak TY sama praktizuješ rozumné nakupovanie. Najlepší spôsob, ako začať, je, že kúpiš to, čo naozaj potrebuješ a použiješ, realizuj kapitolu 2 „Remove clutter″ z knihy „Workers@Home“. Keď som sa vzdala všetkého, čo som kúpila, no nepoužila, zmenilo to moje nakupovacie návyky, a to isté sa stalo aj iným ženám.

Jeho vlastné peniaze. Nedovoľ hračky, hry alebo knihy, ktoré majú zlý vplyv na tvoje dieťa, iba preto, lebo používa svoje vlastné peniaze. A tiež deťom nedovoľ, aby kupovali spurné oblečenie (veci, ktoré by si ty pre ne nekúpila) iba preto, že sú to ich vlastné peniaze.

Najlepší nákup. Pomôž svojmu dieťaťu, aby si kúpilo trvácnu vec, tým, že nájdeš najlepší tovar, a nie, že dovolíš, aby podľahlo „bláznivému nápadu″.

Organizovanie

Uč ich organizácii. Musíš dieťa trénovať, aby bolo organizované, no nemôžeš učiť niečo, čo si sa ty nenaučila! Moja matka, Bože požehnaj jej, bola najviac nezorganizovaná žena, akú som poznala. Keď som sa vydala, nemala som ani poňatia, ako si zorganizovať dom a usporiadať chod domácnosti. Ak máš v tejto oblasti problém, máš nádej. Napísala som väčšinu nápadov, ako udržať môj dom a rodinu (deviatich) zorganizovanú. Vyber si knihu „Workers@Home: Making the most of your time“. Ženy, ktoré vlastnia všetky moje knihy, povedali svojim priateľkám: „Workers@Home je NAJLEPŠIA kniha, akú som kedy prečítala! Naozaj je účinná!″ (Boca Rotton, FL)

Tak, ako sa im páči. Buď usilovná v tom, aby si udržali izby v poriadku. Veľa matiek si myslí, že kvôli tomu, že sú to ich izby, môžu ich mať také, ako sa im páči, pokiaľ sú dvere zatvorené.

Ich domy. A preto budú mať tvoje dcéry vlastné domovy v takomto stave!

Mal dovolené udržiavať vlastnú izbu. Veľa žien dovolí svojim synom, aby boli leniví. Nemyslím, že budeš veľmi obľúbená u svojich neviest, keď tvoj syn bude udržiavať svoj vlastný dom tak, ako mal dovolené udržiavať vlastnú izbu.

Výstraha: Buď opatrná vo výchove o postojoch voči ich vlastným izbámich veciam. Musíš deti učiť a preukázať im, že „nič nevlastníme″. Sme len správcovia toho, čo nám Boh pridelil.

Ako to urobiť. Nauč ich, ako urobiť všetko, čo sa od nich požaduje.

Urobiť správne. Najskôr pracujte spolu; a neskôr, keď nadobudnú potrebné zručnosti, pravidelne kontroluj ich prácu, aby si sa uistila, že je urobená správne.

Všetko je perfektné. Veľa odborníkov nám povie, že zničíme sebavedomie detí, ak im nepovieme, že „všetko je perfektné″. Potom, ako odídu zo svojich izieb, môžeme opraviť to, čo neurobili alebo to urobili nesprávne. Deti potrebujú a chcú od nás pravdu. Neboj sa, že ich opravíš. Iba sa uisti, že si motivovaná láskou, nie túžbou dokázať im, že urobili chybu.

Budovať sebavedomie. Nechceš budovať sebavedomie tvojich detí. (Ak nie si o tom presvedčená, prečítaj si opäť kapitolu 6 o pokore a sebavedomí.)

Chcieť zlepšenie. Je dôležité trénovať deti v tom, aby „túžili po zlepšení″. Toto by mal byť prebiehajúci proces. Robiť správne veci by malo byť to, čo vyhľadávame, nie to, čo nám spôsobuje porážku.

Pripravený na kontrolu. Moje deti povedali, že sú pripravené na kontrolu. Potom som im ukázala veci, ktoré neurobili. Prišla som naspäť neskoršie a skontrolovala to zase.

Plánuj dopredu. Nauč ich, ako plánovať dopredu tak, že pripravia stôl na raňajky už večer, že si pripravia oblečenie na nasledujúci deň, prichystajú si športové tašky. Keď je oblečenie čisté a suché, umiestnia veci k dverám, aby si ich vyzdvihli, keď idú von. Určité rady nájdeš v knihe „Workers@Home, Making the most of your time“.

Práca okolo domu

Zníž svoje očakávania. Keď pracuješ s deťmi, trpezlivosť je najpotrebnejšia spolu so znížením očakávaní, ktoré možno máme pre seba.

Investovanie do budúcnosti. Teraz je možno jednoduchšie, že urobíš všetko sama, ale trénovaním svojich detí investuješ do budúcnosti – tvojej aj ich.

Nezberaj po nich. Uč ich, ako udržiavať dom uprataný a čistý. Zavolaj ich (do izby alebo do domu), keď niečo neurobili. Nerob to za nich!

Ťažké byť trpezlivou. To, že im dovolíš pomáhať v kuchyni, môže byť nápomocné tiež. Opatrenie: Nerob to, ak meškáš s večerou alebo očakávaš priateľov – bude ťažké byť trpezlivou!

Trénuj svojho mladého muža. Nauč chlapcov prať. Práca okolo domu nie je iba pre dievčatá. Väčšina mladých mužov žije osamote pred tým, ako sa oženia. Je to hrozné, keď matky neučia svojich mladých mužov. Nebude ťa tvoja nevesta milovať, keď bude mať prvé dieťa a jej manžel bude schopný udržať dom čistý a postarať sa o bielizeň? 9- až 10-roční chlapci sa toto ľahko naučia. Ak s tým čakáš, pokiaľ budú násťroční, čakala si príliš dlho. Nečakaj s učením týchto prác. Rebélia sa preukáže ako mocný šéf, najmä ak si nad nimi nemala žiadnu alebo iba malú kontrolu, keď boli ešte malí.

Najjednoduchší spôsob, ako povedať tvojim starším deťom (a tiež mladším), je zaviesť kartičky 10 x 15 cm z knihy „Worker@Home“. Mladí ľudia nemajú radi, ak sa im niečo prikazuje. Táto metóda im povie bez toho, aby si im to musela povedať ty.

Návrh: Vypusti zo svojho slovníka oslovenie „pubertiaci″. Zavádza to rebelantstvo. Sú to „mladí muži″ alebo „mladé slečny″ a ty by si mala od nich očakávať, že sa podľa toho budú aj správať.

Duchovno

Hovor o Bohu. Hovor svojim deťom o Bohu, tvojom Pánovi, a o tom, akú hrá úlohu v tvojom každodennom živote.

Denná modlitba. Modli sa s nimi za ich potreby a strach. Požiadaj ich, aby sa modlili za tvoje potreby, najmä počas rodinného problému. Denné modlitby sú tou najlepšou medicínou na denné starosti.

Podeľ sa s nimi o svojich skúškach. „Nestrkáš im náboženstvo dolu krkom″, keď sa s nimi podelíš o svojich problémoch a o tom, ako ti Pán pomohol cez ne prejsť.  Neskrývaj pred nimi to, cez čo si prešla, lebo budú nepripravení na život. No nikdy im však nehovor detaily, ktorým by nemali ako deti čeliť.

Upozornenie: Deti majú uši a počujú všetko! Buď opatrná, čo povieš v ich prítomnosti, a najmä si stráž jazyk, keď telefonuješ. Tvoje deti nie sú tvoji najlepší priatelia. Ony potrebujú, aby si bola ich rodič a aby si ich ochránila, keď sú malé! Neprenášaj na ne strach!

Boh odpovedá na modlitby. Použi strom modlitby, aby si im ukázala, ako Boh odpovedá na modlitby. Nájdeš to na konci kapitoly 2, „Tvoja prvá láska″.

Nech vidia tvoju radosť! Ži svoju vieru! Buď tichá a nežná. Dovoľ im, aby videli tvoju radosť v Pánovi! Ďalšou vecou, ktorú som robila s mojimi malými deťmi každý deň, bolo, že som ich nechala, aby si obliekli Božiu výzbroj. Dovoľ im, aby to zahrali, akoby si obliekali každý kus tejto výzbroje. Moji malí chlapci si urobili výzbroj z prilby a meča. Vyhlásili hlasným hlasom: „Toto je môj meč ducha – Božie Slovo!″ „Obúvam si sandále pokoja, a tak sa stávam uzmierovateľom tam, kde vidím problém!″ „Toto je môj štít viery, a tak môžem uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha, ktoré na mňa namieri!″

Veď ich k Pánovi, keď sú ešte malé. (Nenechávaj toto požehnanie iba na učiteľov nedeľných škôl alebo niekoho iného.) AK sa od teba naučia, že Boh je MILUJÚCI Boh, tým, ako sa o ne staráš, tvoje deti budú chcieť taký istý vzťah s Pánom, aký s ním máš ty.

Skryť Božie Slovo v ich srdci. Nech sa naučia naspamäť úryvky z Písma každý deň. Tým, že si ukryjú Božie Slovo vo svojom srdci, budú mať základ, ktorý potrebujú pre dobrý a naozaj veľký charakter. Určité typy o učení sa veršov z Biblie nájdeš v knihách „Workers@Home“ a „Homeschooling for Him“, ktoré môžeš dostať cez naše spoločenstvo.

Disciplína a výchova. Tým, že nasleduješ Božie Slovo disciplínou, výchovou a nápravou tvojich detí, ukazuješ im príklad toho, čo majú robiť s tvojimi vnúčatami.

Úcta

„Váž si otca aj matku.″ (Ef 6, 1) Toto by mal byť prvý úryvok, ktorý sa naučí každé dieťa vo veku dvoch až troch rokov.

Nasledovať tvoj príklad. Daj si pozor, ako hovoríš o svojich vlastných rodičoch pred deťmi; tvoje deti budú nasledovať tvoj príklad. Uisti sa, že sa o svojich rodičov staráš spôsobom, ako by si ty chcela, aby sa o teba postarali tvoje deti.

Osláv neúctivé dieťa. Nedovoľ, aby sa tvoje dieťa správalo neúctivo k iným dospelým. Ak dovolíš vo svojom dome televízor, učíš ich, ako byť rebelmi. Neúctivosť voči dospelým je zdôrazňovaná v každom sitkome a filme, ktorý pozerajú. V dnešnej dobe je veľmi populárne chváliť neúctivé deti.

Odvrávanie. Dovolíš svojim deťom, aby ti odvrávali? Ak ti odpovedajú „áno, madam“ alebo „áno, pane″, tak ti odvrávajú.

Nikdy to nedovoľ. Okamžite ich udri. Nikdy nedovoľ odvrávanie. (Prečítaj si kapitolu 4, „Láskavosť na jazyku″.)

Áno, madam. Učíš ich odpovedať: „Áno, madam?″ Alebo ich učís: „Áno, mami?″

Počkaj, kým sa veci upokoja. Nekrič na ne, ak ti odvrávajú, lebo pravdepodobne to spôsobí, že budú na teba tiež kričať. Pokojne ich udri, a potom im vysvetli, že odvrávanie sa už viacej nebude opakovať.

Si klamárka. Ak to urobia opäť, a ty ich nepotrestáš, si klamárka, a to je pred Bohom ohavnosť. Vždy, keď deťom iba pohrozíš, no nevykonáš trest, si klamárka. Nahraď trest upozornením, no potom zakroč! (Pozri kapitolu 4, „Láskavosť na jazyku″, lebo „Môj ľud hynie, lebo nemá poznanie. Lebo si odmietol poznanie...″ Oz 4, 6)

Koľkokrát zavoláš? Nikdy nevolaj dvakrát. Deti vedia, koľkokrát si ich ochotná  zavolať. Každé dieťa čaká, až dokiaľ vie, že „vybuchneš″.

Tu som! Nauč ich, aby ti najskôr odpovedali: „Tu som″. Začína sa to tým, že naučíš svoje batoľa povedať: „Tu som, mami.″ Potom vezmeš jeho ruku, pritiahneš si ho k sebe a pochváliš ho.

Prísť ochotne. Časom, keď budú schopné povedať slová „Tu som, mami″, budú si myslieť, že je to ich nápad a budú ochotne k tebe bežať.

Si lenivá? Nevolaj ich, ak si lenivá ísť ich vyzdvihnúť potom, ako ich prvýkrát zavoláš. Pamätaj: Oneskorená poslušnosť je neposlušnosť! Uč ich k úcte voči iným tak, že si presadíš to, čo si im povedala.

Zakladaj každú lekciu na Písme. Nehovor o druhých zle a ani to netoleruj od svojich detí. Vždy sa pokúšaj, aby základ každej lekcie stál na Písme. Je veľa úryvkov z Písma, ktoré sa týkajú ohovárania.

Preukáž úctu. Preukazuj úctu voči iným ľuďom, tomu, čo im patrí, a voči ich majetku. Naučia sa to tým, že investuješ do druhých. Pomôž im, aby vyhľadávali príležitosti pomôcť svojim susedom okolo domu. Tiež môžu pomôcť s mladšími súrodencami, pri uprataní izby, pri oprave bicykla alebo s inými povinnosťami.

Spôsoby

Predstaviť sa. Nauč svoje deti slušný spôsob predstavenia sa slovami „Rada som ťa spoznal/a″ s úsmevom (a potrasením ruky u chlapcov). Moje dcéry videli Shirley Temple v telke, kde sa uklonila. Robili to, keď boli predstavené známym svojej starej mamy. Starší džentlmen sa z toho nikdy nespamätal a hovoril pred desiatkami známych o tom, aké sú rozkošné, dobre sa správajúce a doma vzdelané.

Etiketa pri zdvihnutí telefónu. Nauč ich, ako sa správne zachovať, keď zdvihnú telefón. Nech sa predstavia a spýtajú: „Kto volá?″ Potom ich nauč, aby zakryli telefón alebo išli po teba – aby nikdy na teba nekričali!

Udržuj očný kontakt. Pozeraj sa im do očí, aby sa naučili robiť to isté. To, že nebudú schopné udržať očný kontakt, môže ovplyvniť to, ako budú iní vnímať ich úprimnosť. Ľudia, s ktorými sa stretnú si môžu myslieť, že sú neúprimné, prefíkané alebo nervózne.

Dovolíš deťom, aby ťa prerušili? Povzbudzuješ deti, aby ťa prerušili tým, že im dovolíš mať, čo chcú, keď ťa prerušia? Nikdy im nedovoľ, aby ťa vyrušili, keď hovoríš alebo keď hovoria iní. Nauč ich:

Ticho stáť. Nauč ich, aby ticho stáli vedľa teba. Po krátkom čakaní sa ospravedlň a ticho sa ich spýtaj, čo chcú. Moje malé deti mi položia ruky na plece, aby získali moju pozornosť bez toho, aby povedali slovo.

Odíď a vráť sa. Ak ťa prerušia, zariaď, aby odišli a vrátili sa a urobili to, o čo si ich požiadala – opäť a opäť, ak je to nevyhnutné!

Nepočúvaj. Nepočúvaj, čo chcú, lebo inak ich iba povzbudzuješ v prerušovaní!

Počkaj, kým nebudeš zaneprázdnená. Keď vyrastú, čas čakania by mal byť dlhší. V čase, keď majú šesť alebo viac rokov, musia čakať, kým si zaneprázdnená, pokiaľ to nie je naliehavosť. Samozrejme, vždy ti môžu nechať odkaz. Keď im budeš odpovedať, uisti sa, že sa ospravedlníš pred inou osobou, s ktorou práve hovoríš!

Správny postoj by mal byť doživotný. Nepoužívaj frázu: „Pokiaľ si v mojom dome, budeš...″ Je tvojím cieľom vychovať dobrého muža a dobrú ženu? Dobré správanie alebo správny postoj by mali byť doživotné. Je dôležité budovať charakter tvojich detí, nie iba zadržiavať telesnú reakciu.

Nie. Nehovor zle o svojich deťoch, nikdy! Nenazývaj ich faganmi. Nehovor, že sa nevieš dočkať, kedy sa vrátia naspäť do školy alebo vyrastú. Budeš žať to, čo si zasiala. To isté správanie sa ti neskôr vráti. A tiež budeš mať vo svojich rukách fagana.

Vyučovanie doma

Veľa ľudí si myslí, že je to čudné, že vyučujem moje deti doma. Pán však vie, že to nie je iba záväzok, ale aj presvedčenie. Hoci si o sebe nemyslíme, že sme „domáci vyučovatelia″, lebo nezodpovedáme typickej forme, NIKDY by sme nedovolili, aby naše deti učil niekto iný. Hocijaké ťažkosti, ktorým sme museli čeliť počas šestnástich rokov, čo vyučujeme naše vlastné deti, POŽEHNANIE, ktoré sme zožali, ďaleko prevyšuje hocijaké ťažkosti, ktoré nám prišli do cesty.

Dole je uvedených pár dôvodov a presvedčení, prečo som sa rozhodla učiť moje vlastné deti. Ak neučíš svoje deti doma, dúfam, že po prečítaní tohto budeš cítiť, že je to niečo, za čo by si sa mala spolu s manželom modliť. Preto že táto kapitola bola napísaná ako prvá a priniesla veľa otázok od rodičov ohľadom vyučovania detí doma A tiež preto, že obaja, ja aj Dan, máme srdce pre rodičov, aby vyučovali svoje deti doma, urobili sme série videí a pracovnú knihu „Homeschooling for Him!“ Viac informácií o tejto sérii nájdeš na konci tejto knihy.

A mala by si ich učiť zodpovedne. Boh dal tvoje deti tebe, aby si ich učila až do dospelosti. Ako dospelí musia vedieť spolu s ostatnými duchovnými vecami čítať, písať a počítať. Treba si otvoriť noviny, prečítať časopisy alebo si zobrať magazín, aby sme videli, že tí, ktorí končia stredné školy, nemajú často ani tieto základné vedomosti. Väčšina spoločností musí investovať peniaze do nápravných zručností našich mladých dospelých, lebo sa tento základ nenaučili za dvanásť a viac rokov. „Poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť.″ (Dt 6, 7)

Boh im dal vedomosti a inteligenciu. Strávila si roky tým, že si vkladala do týchto malých detí morálne hodnoty a múdrosť, no škola rozpletá všetko, čo sa naučili. A napokon postaví tvoje deti proti tebe a smerom k svojim spolužiakom. Daniel by nikdy nebol obstál, keby ho to rodičia nenaučili. Hovoríme o Písme v Knihe proroka Daniela 1, 17, ktoré hovorí: „Týmto štyrom mladíkom (Daniel, Ananiáš, Mízael a Azariáš) dal však Boh znalosť a pochop v každom písme a múdrosti. Daniel zas porozumel každé videnie a sen.″

Zaumieniť si. S každým prisľúbením máme aj podmienky, ktoré musia byť splnené. Božie požiadavky, ktoré títo mladí naplnili, boli, že zostali nepoškvrnení. „Daniel si však zaumienil v srdci, že sa nepoškvrní...″ (Dan 1, 8) Ak udržíme naše deti, aby zostali nepoškvrnené, ako rodičia týchto mladých udržali ich, potom môžeme veriť, že Boh dá našim deťom to, čo potrebujú.

Polož si tieto otázky: Ak sú tvoje deti obkolesené zlom, zostanú nepoškvrnené? Sú vedomosti sveta dôležitejšie ako stav ich duše? Chceš, aby sa deti učili o iných náboženstvách? Svetský humanizmus je vyučovaný vo všetkých verejných školách a prelína sa s každým predmetom, ktorý majú. „Odstránim mená bálov z jej úst.″ (Oz 2, 19)

Naše dni. Porovnala si čas, ktorý trávia deti v škole s časom, ktorý trávia doma s tebou, otcom, bratmi a sestrami? „Ako tieň sú naše dni na zemi...″ (1Krn 29, 15)

Priateľ tohto sveta sa stáva nepriateľom Boha. Chceš, aby ich spolužiaci mali prvé miesto v ich živote? Chceš, aby ich spolužiaci boli tými, koho chcú potešiť najviac? Nebola by si radšej, keby si to bola ty a Pán, ktorí budete prví v živote? Nechceš, aby najviac potešovali Boha? „Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.″ (Jak 4, 4)

Je hanbou o takých veciach hovoriť. Všetci poznáme problémy v škole: utláčanie spolužiakmi, drogy, sex, alkohol, násilie. Nielenže sú naše deti vystavené tomuto zlu, ale tiež teraz škola vyučuje zlo! Učia tvoje deti o AIDS, homosexualite, antikoncepcii, o vrátení urážky rodičom a zoznam pokračuje. „A nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť.″ (Ef 5, 11-12)

Vyhýbať sa. Namiesto toho ich uč: „Nech sa vyhýba zlu a robí dobre.″ (1Pt 3, 11) Tu je veselý príbeh: Keď sa Cooper, vtedy päťročný, rozhodol stať džentlmenom (keď som sa ja alebo jeho sestry prezliekali), otočil sa a začal si spievať pesničku od „Dixie″: „Nepozeraj, nepozeraj, nepozeraj, správny muž!″

Opusti prítomnosť pochabého človeka. Všímajme si Božie Slovo, keď varuje: „Choď zoči-voči k pochabému človeku a hovor s ním a veru nevie, čo sú pery rozumné.″ (Prís 14, 7)

Aby nepadol. Páčilo by sa ti, keby tvoj manžel pracoval v bare alebo niekde, kde prevláda nemorálnosť, drogy, násile a alkohol? Ako dlho vydrží stáť, kým ho to ovplyvní? „Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol.″ (1Kor 10, 12)

Zlé reči kazia dobré mravy. Tvoje deti majú menšiu silu ako dospelý muž alebo žena, aby odolali zlým vplyvom. „Nedajte sa zviesť: Zlé reči kazia dobré mravy.″ (1Kor 15, 33)

Spôsobiť pohoršenie. Ak dáš deti do prostredia, ktoré je zlé a ktoré pokazí ich dobrú mravnosť, neukazuje Písmo na teba? „Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú! Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora, akoby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých.″ (Lk 17, 1-2)

Tu je pár výhod toho, že budeš učiť svoje deti doma:

Učenie tvojej matky. Pretože si učiteľka svojich detí, môžeš si byť istá, že tvoj syn alebo dcéra sa naučí všetko, čo potrebuje. Neskúšaš učiť tridsať detí, tak si môžeš urobiť čas, aby si vysvetlila každému dieťaťu, čo nechápe. Nemusíš ísť na novú lekciu, ak si neosvojil predchádzajúce zručnosti. Toto je vyučovanie jeden na jedného, metóda, v ktorej všetky deti vynikajú. „Počúvaj, syn môj; napomínanie svojho otca a neopúšťaj naučenie svojej matere, bo krášlia tvoju hlavu vencom ľúbezným.″ (Prís 1, 8)

Múdrosť naplní tvoje srdce. Môžeš tráviť čas tým, že budeš učiť poznatky namiesto strácania času vyučovaním o antikoncepcii, detskom zneužívaní, recyklovaní alebo vzdávaním chvál „matke zeme″. Ich čas bude využitý múdro. A tiež budú mať zručnosti, ako sa stať vodcami, lebo Boh oddelil tých, ktorých si vyvolil ako vodcov, napr. Abraháma, Jozefa, Mojžiša, Jána Krstiteľa a Ježiša. „Bo sa ti múdrosť nasťahuje do srdca a tvoju dušu blažiť bude poznanie.″ (Prís 2, 10)

Hľadaj najskôr Božie kráľovstvo. Budeš môcť dať na prvé miesto čítanie Biblie a memorovanie. Ak umiestniš najväčšiu dôležitosť na tieto predmety, potom môžeš hlásať Písmo: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.″ (Mt 6, 33) Nezabudni, že kniha „Workers@Home″ má ohromné nápady, ako memorovať Písmo.

Čo je neporušiteľné, tichý a pokojný duch. Tvoj cieľ pre tvoje dcéry by mal byť iný ako pre tvojich synov. Každá z tvojich dcér by mala byť schopná učiť svoje vlastné deti a pomáhať svojim manželom. Mala by si ich povzbudiť, aby sa nenaháňali za kariérou, lebo to ohrozí ich manželstvo. Nauč ich, ako sa starať o dom, o deti, ako šiť a slúžiť z domu. Použi Knihu prísloví 31, aby si ich viedla. „Nech jej skutky zvestujú v bránach jej chválu!” (Prís 31, 31) No najdôležitejšie je, že môžeš svoje dcéry viesť k tomu, aby mali to, „čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.″ (1Pt 3, 4) Tichý a pokojný duch sa dá naučiť iba z tvojho príkladu. A okrem toho, neverím, že tento druh ducha je cieľom našich verejných škôl!

Bez ducha. Moje ciele u mojich synov sú, byť najskôr mocný v duchu spolu s učením sa pracovitosti a silnej pracovnej morálky. „Lebo telo bez ducha je mŕtve.” (Jak 2, 26)

On ťa povýši. Tvoje dcéry a tvoji synovia sa musia naučiť žiť život pre Pána.

„Pokorte sa pred Pánom a On vás povýši.” (Jak 4, 10)

Zahubiť dušu. Cesta, na ktorú nasmerujeme životy našich detí, nie je smerom k univerzitám alebo dobrej práci, kde zarobia veľa peňazí. Súčasný prieskum oznámil, že 80% z tých, ktorí predstierajú, že sú kresťania (naši synovia alebo naše dcéry) a odišli na univerzity (svetské alebo kresťanské), zanechali vieru! Čo je horšie, je, že iba 40% z nich sa vrátilo k Bohu! Rodičia, je titul dôležitejší ako duša vášho dieťaťa? „Nebojte sa tých; čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.″ (Mt 10, 28) Honba za peniazmi by nemala byť naším cieľom. Všetci musíme hľadať Pána, aby sme našli to, k čomu sú naše deti volané.

Môj Boh naplní. Veľakrát je to pýcha rodičov, čo poslala deti na univerzity. Daj si pozor na všetky školy, najmä ak sú ďaleko od domu. Môžeš platiť svojmu vnímavému synovi (alebo dcére) na to, aby bol/a pohltený/á žiadostivosťami a inými hriechmi, ako sú pitie a drogy. Ježiš neopustil autoritu svojich rodičov až do tridsiatky! Do mysle mladých mužov a žien bolo vloženého veľa protivného učenia, dokonca aj pri učení Biblie, čo prinieslo neskôr v živote „zlé ovocie″. Zaujímavé je, že Charles Darwin, otec evolúcie, mal titul z teológie! „Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.″ (Flp 4, 19) Upozornenie: Ja osobne som mala konzultáciu so ženou, ktorej manžel sa naučil od svojho učiteľa na vyučovaní Biblie nepredstaviteľné perverzné teórie.

Rátať naše dni. Najdôležitejším prínosom je „KVANTITA″, nie kvalita času, ktorý stráviš so svojimi deťmi. Pamätáš, ako starší ľudia hovorievali: „Ako rýchlo ten čas letí.″ A: „Uži si deti, pokiaľ sú malé!″ Prijmi túto radu, lebo je to pravda. Nemôžem uveriť tomu, koľko veľa času prešlo odvtedy, keď bol môj najstarší ešte malý. Nikdy nebudem môcť tento čas vrátiť. Chcem sa pozrieť naspäť na každú chvíľu, ktorú som strávila s mojimi deťmi bez toho, aby som oľutovala stratený čas. „A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.″ (Ž 90, 2)

PODCAST Vypočuj si Yvonne (ktorá je teraz worker@home (pracovníčkou doma) a je súčasťou nášho Služobného Tímu) ako sa delí o svoje nadšenie z toho, že Prežíva túto Lekciu, aby sme rátali naše dni ako matky.

#WWYMT Nezabudni si urobiť záložku, aby si sledovala tieto cenné a pokračujúce Povzbudenia, ktoré sa sústreďujú na A Wise Woman Your Mother's Teachings (Múdra Žena Učenie Tvojej Matky)!

Výhody Domáceho Vyučovania

Štedrosť radosti. Ak využiješ čas na učenie, výchovu, disciplínu a nápravu svojich detí, zožneš štedrosť radosti!

Dobre vychované deti. Čas na rozvíjanie dobre vychovaných detí ti prinesie chválu od iných namiesto hanby. A tvoje deti sú tiež tvojím svedectvom a výpoveďou pred inými, či sú s tebou alebo samy.

Nemám väčšej radosti. Ak stráviš viacej času „disciplinovaním, učením a výchovou″, bude menšia potreba nápravy. Zachyť zlé správanie zavčasu. Pamätaj: „Šľahnutie v správnom čase ušetrí ďalších deväť!″ A tiež budeš mať pomocníkov, nie príťaž. No najdôležitejšie je, že budú silní vo viere. „Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v Pravde.″ (3Jn 1, 4)

Tvrdá láska. Ak ich miluješ dosť na to, aby si ich vychovávala zavčasu, nebudeš musieť použiť „tvrdú lásku″, keď budú násťročné. „Tvrdá láska″ je potrebná pre rodičov, ktorí nedisciplinovali a nevychovávali svoje deti, keď boli malé. Báli sa použiť palicu, lebo nemali strach pred Božím Slovom, ale namiesto toho sa strachovali ľudí. A áno, odporúčam „tvrdú lásku″ u tínedžerov, no nesúhlasím s ňou v manželstve. Rodičom je nariadené, aby trestali a kontrolovali svoje deti; no ani muž, ani žena nemajú nariadené, aby tak reagovali v manželstve, iba s láskou a rešpektom.

Upozornenie: „Tvrdá láska″ nemôže byť nikdy použitá na tvojho manžela. To je nebiblické a následky sú katastrofálne! Aby si sa naučila dôsledky od niekoho, kto to skúsil, pozri „Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo: Od niekoho, kto tam už bol!

Láska a rešpekt pre teba. Ak miluješ, učíš, vychovávaš a disciplinuješ svoje deti, budú časťou tvojho života, aj keď sa oženia/vydajú. Keďže si im vštepila lásku a rešpekt voči tebe, vyberú si byť ti nablízku, keď budú dospelí.

Podporovať ich finančne. Ďalším požehnaním je, že ak si ich usilovne naučila dobrej pracovnej morálke, nebudeš ich musieť finančne podporovať v dospelosti.

Preukáž im záujem. Nečakaj v rozhovore s deťmi; ak im teraz ukážeš záujem o ne, ukážu ony záujem o teba neskôr.

NOVINKA - PRE BEZPEČNOSŤ. Zdá sa, že takmer každý deň počúvame o nebezpečenstvách na úrovni šikanovania, ktoré vlastne vedú k tomu, že si dieťa vezme vlastný život! Keď bola táto kniha prvýkrát napísaná to bolo ešte nevídané.

Nevídané boli taktiež hromadné školské streľby. Bez ohľadu na to, či dôveruješ Bohu ohľadom ochrany tvojich vlastných detí pred šikanou, samovraždou a/alebo strelcom v škole - čo členovia rodiny, susedia alebo deti tvojich spolupracovníkov?

Choď príkladom a ak tvoj manžel nezdieľa tvoje presvedčenie, určite sa porozprávaj so svojim Nebeským Manželom a Nebeským Otcom svojich detí, ktorý bude konať vo váš prospech. Navyše, nevystavuj svoje deti nebezpečenstvu neposlušnosti, ako si sa naučila v 16. Deň, v Kapitole 8 „Ženy, poddajte sa“.

Pokiaľ nie si rozvedená, potom sa môžeš slobodne riadiť Jeho vedením, pokiaľ neexistuje žiadny „súdny príkaz“ týkajúci sa vzdelávacích pokynov.

Ján 8:36—
„Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní.“

BONUS Kurz Domáceho Vyučovania pre Neho
Prečítaj si Recenzie Knihy ★★★★★

Osobná oddanosť: Milovať, učiť, vychovávať, disciplinovať a použiť palicu na moje deti s usilovnosťou. „Na základe toho, čo som sa naučila z Božieho Slova, zaväzujem sa nasledovať Boží plán pre rodičov, ktorý je naznačený v Knihe prísloví. Vždy si budem pamätať, že tieto deti patria Pánovi a boli zverené mne. Budem ich vychovávať a disciplinovať v láske, a tak budú pripravené slúžiť Bohu a budú ochotné Ho poslúchať.″

 

Krásne nevesty, rada by som sa s vami podelila o to, ako bol môj Milovaný voči mne verný, keď som dodržala princíp 5. kapitoly „Vyhraj bez slov“.

Teraz žijem blízko rodiny a moje deti sa často stretávajú so svojimi starými rodičmi. Moja svokra je úžasná. No je aj zhovorčivá a niekedy sa ľudia cítia nepríjemne. Vedela som, že keď budem žiť bližšie k nim, budem musieť často uplatňovať všetky zásady RMI, biblické zásady.

Pred pár týždňami, po strávenom čase s mojím synom, svokra povedala PM, že náš syn málo rozpráva a potrebuje logopédiu. PM mi povedal, aká bola jeho odpoveď na jej komentár, a som vďačná, že vlastne povedal to, v čo verím aj ja. Zhodli sme sa. Chvála Pánovi! Môj prvý vnútorný pud bol rozčúliť sa. Skontrolovala som tento pocit a odvrhla ho. Potom som zvážila, či to, čo povedala, má hodnotu. Hovorila som s NM, prosím, daj mi vedieť, či mám niečo urobiť. Tá poznámka bola pre mňa VEĽMI ťažká. V mojej hlave sa prehrávala stále dookola. Zakaždým som to odovzdala NM, aby sa postaral. Moje telo s ňou chcelo hovoriť. Môj NM chcel, aby som mlčala a tak som zostala ticho a čakala na Neho, aby to napravil.

Môj Milovaný je tak verný, že dnes, keď dávala pozor na deti, pokiaľ som bola preč z domu, môj syn veľa rozprával, opakoval, čo sa hovorilo v rozprávkach, spieval a predvádzal sa. Môj Milovaný sa postaral, aby sa to udialo pred ňou a ja som nepotrebovala povedať ani slovo.

Nebola som vychovávaná k víťazstvu bez slov. Mojím inštinktom je vždy brániť sa. Teraz robím všetko preto, aby som nechala NM bojovať moje bitky. Nebolo to pre mňa jednoduché zanechať staré spôsoby, ale zakaždým sa to vyplatí.

Moja Láska, stále ma prekvapuješ. Stále mi ukazuješ spôsoby, akými robíš všetko pre moje dobro. Táto nepríjemná poznámka sa zmenila na odovzdanú chválu. Ďakujem, že ti môžem odovzdať všetky svoje znepokojenia a starosti a ty sa o ne postaráš. Si úžasný!

Milé nevesty, víťaziť bez slov ide proti tomu, čo sa väčšina z nás naučila. Je veľmi málo ľudí, ktorí to robia. Napriek tomu nás On o to žiada. Povzbudzujem vás, aby ste počúvali Jeho vedenie. Vyskúšajte tento princíp. Uveďte ho do praxe. Urobí vás to múdrejšími a nechá to NM priestor na prácu, aby sa mohol ukázať. Budete tak šťastné, vediac, že On sa postaral o vaše starosti. Môžete Mu dôverovať.

„Podobne ženy nech sa podriaďujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria slovu, bez slova získal život ich žien, keď uvidia váš čistý život v bázni.” 1. Peter 3:1-2

„ ...ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.“ 1. Peter 3:4

Rut Ester v Portoriku

Ak si pripravená urobiť záväzok voči BOHU, že kurz dokončíš, KLIKNUTÍM SEM súhlasíš a si pripravená dokumentovať tento ďalší krok na tvojej Ceste Obnovy vo formulári „Môj Denný Zápisník“. Nájdi si čas, sadni si, daj si kávu alebo čaj a vylej si srdce do Zápisníka.

Ako „Takisto staršie ženy nech... učia to, čo je dobré, aby VIEDLI mladšie ženy k rozumnosti...“ (List Títovi 2:3-4) budeš mať príležitosť, ako súčasť tvojej služby, hovoriť s mladšími ženami, ktoré sú ešte slobodné.