Kapitola 11 Lebo nenávidím rozvod

„Lebo nenávidím rozvod,“

 povedal Hospodin, Boh Izraela.

- Kniha proroka Malachiáša 2, 16 -

Slovak-ww-Cover

Prečo tak veľa manželstiev končí rozvodom? Všetky sme počuli štatistiku... 50 percent prvých manželstiev končí rozvodom a 80 percent druhých manželstiev končí rozvodom!

Ale prečo? „Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.″ (Mt 7, 25) Väčšina našich domov nebola postavená na Skale Božieho Slova.

Bol tvoj dom postavený na Skale? Ak nie, tak potom si ako aj ja naivná. „Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.″ (Mt 7, 27)

Skala, na ktorej musíme stavať, je Božie Slovo! „A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.″ (Mt 19, 6) „...a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo.” (Mk 10, 8) „...no ja vám hovorím: ,Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.′″ (Mt 5, 32) „A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží.″ (Mt 19, 9) „On im povedal: ,Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva.′″ (Mk 10, 11) „Každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú, cudzoloží, a kto si berie takú, ktorú muž prepustil, cudzoloží.” (Lk 16, 18)

„Kým teda žije muž, budú ju volať cudzoložnicou, ak patrí inému mužovi. Ale ak muž zomrie, je oslobodená od zákona a nie je cudzoložnicou, ak patrí inému mužovi.″ (Rim 7, 3)

Písmo o manželstve je veľmi jasné.                                     

Záväzok

Ďalším z dôvodov veľkej rozvodovosti je chýbajúci záväzok. Nie sme zaviazaní zostať spolu v manželstve. Je to nudné so starým, idem hľadať nového. Skutočnou hanbou je, že tak veľa zničených manželstiev je v kostoloch, lebo kostol akceptuje rozvod ako možnosť!

Akceptovanie rozvodu je ďalším dôvodom pre vysokú rozvodovosť v kostoloch. Keď v sebe živíme nesprávnu myšlienku alebo nápad, Boh nám hovorí: „Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. (Definícia žiadostivosti je túžba za niečím, čo je zakázané.) Žiadostivosť po tom, keď počne, porodí hriech a keď je hriech dokonaný, splodí smrť. Nemýľte sa, bratia moji milovaní!″ (Jak 1, 14-16)

Veľa žien povie, že rozvod nie je nič zlé, najmä v niektorých okolnostiach; a odtiaľ prichádza klam.

Podvod

Musíme poslúchnuť Boha radšej ako človeka. Každý má svoj vlastný názor na manželstvo a na to, čo si on alebo ona myslia, Boh nám hovorí všetko, čo sa týka manželstva v Jeho Slove. „Šedá zóna″, na ktorej veľa ľudí alebo kresťanov stojí, sa nenachádza v Písme. Rozvod je čierna alebo biela záležitosť. Pevné odhodlanie je nepopulárne a ťažké; a preto veľa kňazov nechce urobiť pevné odhodlanie voči rozvodom. Ale „Boha treba viac poslúchať ako ľudí.″ (Sk 5, 29)

Nehanbím sa. Nenasleduj to, čo povie niekto iný. Nasleduj Boha; poslúchni Ho, lebo On je naša jediná nádej na spásu. Nekomplikuj Jeho Slovo tým, že sa pokúšaš zistiť, čo „tým On myslel″. On myslí presne to, čo povie! Veľa kostolov zmenilo zázraky, ktoré vykonal Ježiš za niečo iné. Žena kazateľka povedala v jej kázaní, že zázrak o chleboch a rybách nebol nič viac ako lekcia o „podelení sa″. Povedala, že malý chlapec bol prvý, ktorý sa podelil s jedlom; potom sa aj druhí začali deliť s tým, čo mali ukryté! Prosím, stoj na Božom učení bez ohľadu na to, čo je teraz populárne alebo koľko ľudí v kostole je rozvedených alebo opäť zosobášených. „Lebo ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí.″ (Rim 1, 16) Prosím, pochop, že ak má byť manželstvo zachránené, musí stáť na Pravde!

Vyvolávajú zvady. Prosím, nerozprávaj o rozvode. Každý človek je zodpovedný za to, čo hovorí a ako žije Pravdu. A potom Duch Svätý urobí rozsudok a Pán zmení srdcia. „Hlúpym a neviazaným otázkam sa vyhýbaj, veď vieš, že vyvolávajú len zvady. A Pánov služobník sa nemá vadiť, ale má byť ku každému prívetivý, schopný učiť a byť trpezlivý. Tých, čo odporujú, má mierne karhať; možno im raz Boh dá kajúcnosť, aby poznali Pravdu a vymanili sa z osídel diabla, ktorý ich drží v zajatí svojej vôle.″ (2Tim 2, 23-26) 

Podľa ovocia. Môžeme vidieť ovocie tých, ktorí povolili rozšírené zneužitie „výnimky″ pre rozvod. Začína to štrbinou „nevernosti a smilstva″ a vedie to k rozvodu prakticky pre hocičo! Ide to súbežne s problematikou potratov... Znásilnenie, krvismilstvo a zdravie matiek je dôvodom pre menej ako 1 percento všetkých vykonaných potratov – 99 percent kvôli pohodliu! Rozvod kvôli nevere je teraz tiež kvôli pohodliu. „Poznáte ich po ovocí.″ (Mt 7, 16) „Vypestujte dobrý strom a bude dobré aj jeho ovocie, alebo zasaďte zlý strom a bude zlé aj jeho ovocie. Lebo strom možno poznať po ovocí.″ (Mt 12, 33) Jasne môžeme vidieť zlé ovocie v toľkých rozpadnutých manželstvách a porušených prísahách.

Otázky

Odíď zo zlej cesty. Prečo musíme plne porozumieť Božiemu Slovu a nasledovať ho v súvislosti s manželstvom? Lebo rodiny sú zničené a bez rodiny bude odstránený základ, na ktorom stojí naša krajina, a náš pád bude obrovský! My ako kresťanky budeme súdené. Nemôžeme ukázať prstom na iné, lebo nám Boh ako veriacim prisľúbil, že „môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.″ (2Krn 7, 14) A kresťanské manželstvá umierajú v takom istom pomere ako tie zo sveta. Prečo? „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania.″ (Oz 4, 6) Kresťania boli oklamaní a nasledujú cesty sveta radšej ako Božie cesty.

Odvrátenie sa k mýtom. Ako vieme, že sme boli podvedené v oblasti manželstva a rozvodu? Vieme, lebo nechceme počuť Pravdu. „Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.″ (2Tim 4, 3-4) Teraz hľadáme riešenia, ktoré ponúka pre problémové a zranené manželstvá svet - rozvody a opätovné sobáše. „Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo svätý národ, ľud určený na vlastníctvo.″ (1Pt 2, 9) Ak stojíš za svojím manželstvom, najmä v prípade nevery alebo zneužitia, ľudia ťa budú považovať za zvláštnu!

Možno nerobíš to, čo ťa teší. Jeho Slovo je vždy pevné; Božie Slovo je vždy v rozpore s filozofiou sveta a niekedy je ťažké mu porozumieť a nasledovať ho. „Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať.″ (1Kor 2, 14) „Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete.” (Gal 5, 17) Ľahko môžeme vidieť „ovocie″ všetkých kresťanských manželstiev, ktoré boli zničené, lebo uverili lži. „Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie.″ (Mt 7, 15-17)

Fakty z Písma, na ktorých môžeme stáť

Buď zmluvná manželka. Manželstvo je ako krv novej zmluvy. Počas svadobnej noci je uskutočnená krv zmluvy, keď manželia dokončia ich manželstvo. „Toto je moja krv novej zmluvy.″ (Mt 26, 28) „I túto druhú vec robíte: Pokrývate Pánov oltár slzami, plačom a vzdychaním, takže sa viac neobracia k obete a neprijíma zavďačenie z vašich rúk.  A spytujete sa: ,Prečo?′ - Preto, že Pán je svedkom medzi tebou a medzi manželkou tvojej mladosti, ktorej si sa spreneveril, hoci je ona tvoja spoločnica a zmluvná manželka.″ (Mal 2, 13-14) „Svoju zmluvu neznesvätím a nezruším výroky svojich úst.” (Ž 89, 35) „Všetky cesty PÁNOVE sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho príkazy.″ (Ž 25, 10)

Už nie sú dvaja, ale jedno telo. Manželstvo je na celý život. Hovoríme prísahu, až kým nás smrť nerozdelí, no myslíme to naozaj? „A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.″ (Mt 19, 6) „...a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo.″ (Mk 10, 8)

Nenávidím rozvod, hovorí Pán. Boh hovorí, že nenávidí rozvod! No napriek tomu sú niektoré ženy presvedčené, že Boh im dovolil rozviesť sa! On však hovorí: „Nenávidím rozvod.″ (Mal 2, 16) Boh sa nikdy nezmení: „Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!″ (Hebr 13, 8) Ty nie si výnimka ani tvoja kamarátka, ani sestra... „Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu.″ (Sk 10, 34)

Zasnúbil ťa jednému mužovi. Musíme byť živým príkladom Krista a Jeho Cirkvi, jedna žena jedného muža. „Veď horlím za vás Božou horlivosťou. Zasnúbil som vás jednému mužovi; aby som vás odovzdal Kristovi...″ (2Kor 11, 2-3) „...muž jednej ženy…” (1Tim 3, 2) „...nech je každý z nich bez úhony, muž jednej ženy...” (Tít 1, 6)

Cudzoložstvo. Druhé manželstvo nie je možnosť; je to „smilstvo″! „No ja vám hovorím (Ježiš hovorí): Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.″ (Mt 5, 32) „A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží.″ (Mt 19, 9) „On im povedal (Ježiš): ,Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva...′″ (Mk 10, 11) „Každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú, cudzoloží, a kto si berie takú, ktorú muž prepustil, cudzoloží.″ (Lk 16, 18) 

Budú ju volať cudzoložnica. „Kým teda žije muž, budú ju volať cudzoložnicou, ak patrí inému mužovi. Ale ak muž zomrie, je oslobodená od zákona a nie je cudzoložnicou, ak patrí inému mužovi.″ (Rim 7, 3) „Ale kto cudzoloží so ženou, ten rozum potratil, iba kto strmhlav sa rúti do skazy ten také niečo urobí.″ (Prís 6, 32) „Kto bude súložiť s vydatou ženou, s manželkou svojho blížneho, tak cudzoložník ako cudzoložnica musia zomrieť.” (Lv 20, 10) „A dal som jej čas, aby robila pokánie; ale nechce sa kajať zo svojho smilstva. Hľa, vrhnem ju na lôžko bolestí a tých, čo s ňou cudzoložia, do veľkého súženia, ak nebudú robiť pokánie z jej skutkov.″ (Zjv 2, 21)

Dokáže sa, že si klamala. A čo výnimka? Málo rozvodov v cirkvi je z dôvodu smilstva, aj keby to bola správna výnimka. Tento verš hovorí: „...no ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu [smilstva, cudzoložstva, morálnej nečistoty, nečestnosti] vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.″ (Mt 5, 32) V rôznych verziách Biblie sa zamieňajú slová smilstvo, cudzoložstvo, morálna nečistota, nečestnosť, akoby to bolo to isté slovo. No nie je.

„Výnimka″, o ktorej Ježiš hovorí je slovo smilstvo, morálna nečistota a nečestnosť. Smilstvo je predtým, ako sa uzavrie sobáš. Cudzoložstvo po manželstve, je to (3429) Moichao v Strong Concordance v gréckom jazyku. Slovo cudzoložstvo alebo moichao (3429 po ) a smilstvo (4202 pred ) sú dva rozdielne a samostatné hriechy. A preto sa nemôžeš rozviesť so svojím manželom pre dôvod cudzoložstva, morálnej nečistoty alebo nečestnosti. Rozvod bol a je povolený iba v prípade smilstva, keď ženích prišiel vo svadobnú noc na to, že žena nie je panna.

Ďalšia dôležitá poznámka bola nájdená v definícii 4202. Autor pripustil, že pridal vlastné slová. Uvádza: Tieto slová boli pridané, aby zahrnuli cudzoložstvo a incest pre lepšie porozumenie smilstva. Hovorí, že cudzoložstvo bolo pridané pre lepšie porozumenie slova smilstvo. Ale Božie Slovo hovorí: „Nepridávaj nič k Jeho výrokom, aby ťa nestrestal a nedokázalo sa, že si luhárom.″ (Prís 30, 6)

Klamstvo a chvastúnstvo. Buď opatrná, keď hovoríš, že ti Boh povedal! „Hľa, som proti prorokom - hovorí Pán, ktorí použijú svoj jazyk, a vravia: ,Hovorí Pán.′ Hľa, som proti tým, čo prorokujú klamné sny - hovorí Pán, rozprávajú ich a zavádzajú môj ľud svojím klamstvom a chvastúnstvom.″ (Jer 23, 31-32) „Lebo nenávidím rozvod, povedal Pán.″ (Mal 2, 16) Boh nám nikdy nepovedal, aby sme konali v rozpore s Jeho Slovom! On sa nikdy nezmení.

A tiež musíš byť veľmi opatrná, čo povieš o rozvode alebo druhom sobáši; môže to naviesť druhú osobu k tomu, aby sa rozviedla alebo znovu vydala. „Beda svetu pre pohoršenie! Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človekovi, skrze ktorého pohoršenie prichádza! Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny.″ (Mt 18, 7; Mt 18, 6) 

Veľký bol ich pád. Ak veríš, že rozvod je v niektorých prípadoch v poriadku, bola si oklamaná. „A nečudo, veď sám Satan sa tvári ako anjel svetla.″ (2Kor 11, 14) Keď cítiš, že si vedená povedať alebo urobiť niečo, uisti sa, že je to v súlade s Písmom. „A každý, kto tieto moje Slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.″ (Mt 7, 26-27) 

Duch proti telu. Potom, ako si veci overíš v Písme, skontroluj, ako si ty sama riadená. Telesné túžby sú dobré pre telo; ak za tým cítiš naliehavosť, nepotrebuješ milosť, aby si to realizovala. „Lebo telo si žiada, čo je proti Duchu, a Duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete.″ (Gal 5, 17) 

Čo ak?

Čo ak je môj manžel neverný a scudzoložil, môžem sa s ním rozviesť? Nie.  Božie Slovo hovorí, že sa môžeš rozviesť iba z dôvodu smilstva, čo je pred manželstvom. To je iba v čase, keď je pár zasnúbený. Cudzoložstvo a smilstvo nie sú ten istý hriech. Ak by to tak bolo, tento hriech by nebol uvedený dvakrát v tom istom verši Písma: „...ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci...″ (1Kor 6, 9)

Prepustenie z dôvodu smilstva bolo povolené v dobe, keď bol pár zasnúbený. Ako v prípade Jozefa a Márie. „Jozef, jej manžel... zamýšľal ju potajomky prepustiť.″ (Mt 1, 19) Slovo „snúbenec″ a „zásnuby″ sa počas tejto doby nepoužívali. Slovo „manžel″ bolo použité, lebo Jozef bol už Márii zaviazaný, že sa stane jej manželom. Mohol ju prepustiť, lebo to bolo pred manželstvom a rozvod (prepustenie) bolo povolený iba v prípade smilstva. Toto nám vysvetľuje, že rozvod sa mohol uskutočniť pred manželstvom!Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom: Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala...″ (Mt 1, 18) Rozvod sa mohol uskutočniť najneskôr po svadobnej noci, ak žena (nie muž) nebola panna.

Môže sa potom niekto znovu vydať? „Žena je viazaná, dokiaľ jej muž žije. Keď jej muž zomrie, je slobodná, môže sa vydať, za koho chce, ale iba v Pánovi.″ (1Kor 7, 39) Pre tie ženy, ktoré sú vdovy, je dôležité vedieť, že keď sa objaví „pán pravý″, tiež musí byť vdovcom alebo nikdy nemohol byť zosobášený. Pamätaj, Satan najskôr prinesie to najlepšie, čo má, ale Pán chce, aby si počkala, a potom prinesie On to najlepšie! „Očakávaj Pána a Jeho cesty sa pridŕžaj.″ (Ž 37, 34)

Ak niekto z vás pozná prekážku, ktorá by bránila, aby boli spojení manželstvom, vyznajte to. Ak je pár spojený inak, ako dovoľuje Božie Slovo, tento zväzok je neplatný. („Služba v manželstve″ C.R. Gibson Co.)

Ale čo ak som už v druhom alebo treťom manželstve? Začni tým, že požiadaš Boha o odpustenie. Nemôžeš byť efektívna na tvojej kresťanskej ceste, ak nedokážeš priznať svoj hriech. „Tomu, kto tají svoje previnenia, povodí sa zle.″ (Prís 28, 13) „Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás Pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.″ (1Jn 1, 8-9)

Ona nevie. „A dal som jej čas, aby robila pokánie; ale nechce sa kajať zo svojho smilstva. Hľa, vrhnem ju na lôžko bolestí a tých, čo s ňou cudzoložia, do veľkého súženia, ak nebudú robiť pokánie z jej skutkov.” (Zjv 2, 21-22)

Ak hovoríš, že si nič zlé neurobila, práve si potvrdila svoj hriech. „Taká je aj cesta cudzoložnej ženy: Naje sa, a potom si poutiera ústa a povie: ,Neurobila som nič zlé.′″ (Prís 30, 20) Ak neoľutuješ, budeš mať charakteristiky cudzoložnej ženy. „Cudzinkine pery sú medom z plásta tečúcim a jej hrdlo je hladšie nad olej. Lež koniec s ňou je horkejší než palina a ostrejší ako meč na dve strany brúsený.  Nekráča cestou života, jej kroky sú tackavé, ani nevie o tom.″ (Prís 5, 3-6)

Nemaj strach z vyznania sa: nie sme pod zákonom – chváľme Pána! „Kto bude súložiť s vydatou ženou, s manželkou svojho blížneho, tak cudzoložník ako cudzoložnica musia zomrieť.″ (Lv 20, 10) „Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.” (Jak 5, 16) „Ale ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.″ (1Jn 1, 9)

Nie moja vôľa, ale Jeho vôľa. Potom, ako oľutuješ svoj hriech, musíš dať svoju vôľu bokom a poprosiť nebeského Otca o Jeho vôľu, čo máš robiť. Veľa tých, ktoré sú v druhom alebo nasledujúcom manželstve, toto vnímajú ako ťažkú úlohu. Niektoré sú si isté, že Boh chce, aby zostali v súčasnom manželstve a použili svoj život ako svedectvo proti rozvodu. Iné vidia, ako sa ich manželstvo rozpadáva, lebo boli použité Satanom, keď zničili manželovo predchádzajúce manželstvo. „Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.″ (Jn 10, 10) Musíš Mu veriť. On ti chce dať hojný život, nie falošný. Prosím, pomodli sa: „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!″ (Lk 22, 42)

Nikto ťa neodsúdil? Môže byť cudzoložstvo niekedy odpustené? Áno. Ježiš povedal žene, ktorá bolo prichytená pri cudzoložstve: „Nik ťa neodsúdil? Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!″ (Jn 8, 10-11) Ale musíš vyznať svoj hriech a nepovzbudzovať druhých, aby zhrešili tak, ako si ty zhrešila. Cudzoložstvo nielen že nie je dôvod na rozvod, ale je dôvodom na odpustenie, ako je ukázané Kristom v Evanjeliu podľa Jána 8, 10. V Knihe proroka Ozeáša máme tiež príklad, ako muž odpustil žene, ktorá bola v cudzoložstve. „Pán mi znova riekol: ,Choď a miluj ženu, ktorá má milenca a cudzoloží.′″ (Oz 3, 1) Potom v Prvom liste Korinťanom 6, 9-11, kde sa Boh zmieňuje o cudzoložstve a smilstve, hovorí: „A niektorí ste toto boli. Ale obmyli ste sa, boli ste posvätení, boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.″ Boli sme obmyté Jeho krvou odpustenia.

Ale čo ak niektorí pastori povedia, že cudzoložstvo je opodstatnením pre rozvod? „Počuli ste, že bolo povedané: ,Nescudzoložíš!′  No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.″ (Mt 5, 27-28) Ak je pravda, že cudzoložstvo je opodstatnením pre rozvod, tak potom väčšina žien sa môže rozviesť so svojím manželom, lebo väčšina z nich túžila po ženách na obrázkoch, v televízii alebo časopisoch!! 

Bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Veľa cirkví a pastorov hovorí, že rozvod je v niektorých prípadoch v poriadku a opätovný sobáš je ok, ak je to za správnych okolností. „Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.″ (Mt 5, 19)

Nikdy som ťa nepoznal. Ako si môžem byť istá, že toto učenie je správne, a to, čo tak veľa cirkví učí, je nesprávne? „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Mnohí mi v onen deň povedia: ,Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?″ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!″ (Mt 7, 15; Mt 7, 22-23) Nie je veľa rodín, ktorých manželstvá trpia a rozpadávajú sa? To je zlé ovocie falošných prorokov.

Nepriateľstvo s Bohom. Veľa pastorov cíti silné presvedčenie za manželstvo, ale nechcú si nikoho znepriateliť, najmä nie „členov cirkvi″, ktorí sú v druhom alebo treťom manželstve. „Priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.″ (Jak 4, 4)

Ak sa pastor alebo cirkev postavia proti rozvodu, sú označovaní ako „formálni″ alebo „odsudzujúci″. Potom tí, ktorí urobia to, čo chcú urobiť, idú do druhého kostola, aby počuli to, čo chcú počuť (poštekliť uši). „Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od Pravdy a obrátia sa k bájkam.″ (2Tim 4, 3-4)

Odíď odo mňa. Rozvod je proti Božiemu zákonu. To, že je niekto rečník alebo pracuje ako poradca v kostole, ešte neznamená, že nasleduje Boha. Ježiš povedal, že musíš konať vôľu Jeho Otca na nebesiach! Poďme si opäť prečítať tento verš: „Nie každý, kto mi hovorí: ,Pane, Pane,′ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu Môjho Otca, ktorý je na nebesiach.  Mnohí mi v onen deň povedia: ,Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme, v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?′ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!″ (Mt 7, 21-23)

Žena je viazaná. Možno sa pýtaš: „Keďže som opäť slobodná, môžem sa znova vydať alebo randiť, a potom požiadať Boha, aby mi odpustil?″ Po prvé, nie si slobodná. Iba tá, ktorá nebola nikdy vydatá, je slobodná. „Žena je viazaná, dokiaľ jej muž žije. Keď jej muž zomrie, je slobodná, môže sa vydať, za koho chce, ale iba v Pánovi.” (1Kor 7, 39) „Kým teda žije muž, budú ju volať cudzoložnicou, ak patrí inému mužovi. Ale ak muž zomrie, je oslobodená od zákona a nie je cudzoložnicou, ak patrí inému mužovi.″ (Rim 7, 3) Po druhé, budeš žať to, čo si zasiala. „Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.” (Gal 6, 7)

Jej kroky sú tackavé. Ak ignoruješ tieto verše, budeš mať také isté následky ako hociktorá cudzoložnica: horkosť, ostrú reč, budeš nestála, rebelujúca, búrlivá a nebudeš o tom ani vedieť. „Lež koniec s ňou je horkejší než palina a ostrejší ako meč na dve strany brúsený. Jej nohy zostupujú do smrti, jej kroky dosahujú záhrobie.  Nekráča cestou života, jej kroky sú tackavé, ani nevie o tom.” (Prís 5, 4-6) „Náruživosť ňou zmietala a bola opovážlivá, jej nohy nemali v jej dome spočinku.” (Prís 7, 11)

Neurobila som nič zlé. Ak vedome vstúpiš do hriechu, tvoje svedomie bude spálené. „Taká je aj cesta cudzoložnej ženy: Naje sa, a potom si poutiera ústa a povie: ,Neurobila som nič zlé.′″ (Prís 30, 20) Dobrovoľne vstupuješ do hriechu. „Kto teda vie dobre robiť a nerobí, má hriech.” (Jak 4, 17) Postavila si sa pred Božiu pomstu. „Lebo ak dobrovoľne hrešíme po prijatí poznania Pravdy, potom už niet obety za hriechy. O čo hroznejší trest si zaslúži ten, kto šliape po Božom Synovi? Mne patrí pomsta, ja sa odplatím.″ A ďalej: „Pán bude súdiť svoj ľud. Je hrozné padnúť do rúk živého Boha.” (Hebr 10, 26-31)

Na záver tejto zložitej kapitoly sa poďme kvôli veľkosti hriechu pozrieť na dôležité vyhlásenie Paula v Timotejom: „Kto učí ináč a nepridŕža sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista a učenia, ktoré zodpovedá nábožnosti je nadutý, nič nevie, ale chorobne sa škriepi a háda o slová. Z toho vzniká závisť, zvady, rúhania, zlé upodozrievania, trenice ľudí, ktorí majú skazenú myseľ a sú pozbavení Pravdy.″ (1Tim 6, 3-5)

„Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.″ (Jn 14, 15)

Urobme osobný záväzok, že
zostaneme vydaté
a povzbudíme ostatné, aby urobili to isté.

Osobná oddanosť: Zostať vydatá a povzbudiť ostatné, aby urobili to isté. „Na základe toho, čo som sa naučila z Božieho Slova, robím opätovný záväzok voči môjmu manželstvu. Pokorím sa, keď to bude nevyhnutné, a budem robiť kroky ako vykonávateľka pokoja v mojom manželstve. Nebudem zakrývať moje prehrešky ani spôsobovať, aby sa iní zakopli. Odovzdávam moje pery, aby šírili Božiu Pravdu o manželstve a tichom a pokojnom správaní.″

Teraz je čas, aby si KLIKLA SEM a vyliala si svoje srdce pred Pánom a do denníka "Čo som sa naučila."