Kostol bez múrov

kostol cez internet—
iba pre ŽENY
Kde ti pomôžeme nájsť skutočnú
Lásku, ktorá trvá !

 

• Či si Mormon, Svedok Jehovový, Baptista, Metodistik...

• TY si vítaná, povzbudená a vyzvaná, aby si našla ten Jeden skutočný vzťah s Ježišom, ktorý vyplní prázdnotu v TVOJOM srdci a živote—navždy!!

• a kedže SO je online spoločenstvo, môžeš prísť a odísť hocikedy, cez deň alebo v noci, aby ti slúžilo.

• a keďže nie sú žiadne MÚRY k nášmu virtuálnemu kostolu, si vyzvaná, aby si sa pozrela, či nedostatok RADOSTI v tvojom živote nie je spôsobený falošnou istotou, ktorú malo mnoho žien, keď sedeli v kostolných laviciach.

Vedela si, že byť členom kostola alebo členom choŕu alebo nedeľnej školy neznamená, že si automaticky na ceste do neba? Jediná cesta do neba (hlavne do neba na zemi) je keď nielenže "vieš o" tvojom Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi INTÍMNE a OSOBNE—ale tiež, aby On poznal TEBA 🙂

"Mnohí mi v onen deň povedia: "Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme, v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?" Vtedy im vyhlásim: NIKDY SOM VÁS NEPOZNAL; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť! "—Matúš 7:22-23.

PREČO "kostol" bez múrov?

V máji 2005 sa naše spoločenstvo obnovy  stalo "Spoločenstvom iba pre ženy." Iba o pár mesiacov neskôr nám začali písať ženy z celého sveta, aby povedali Erin, že ju  považujú za svojho pastora a že Spoločenstvo obnovy je ich skutočný "kostol" v každom slova zmysle.

Bolo to online cez Spoločenstvo obnovy, kde bola väčšina žien živená denne, nie týždenne, alebo dvojtýždenne. A z toho, že boli živené DENNE, že sa každá naučila princípy a nadobudla entuziazmus  pre väčšiu a hlbšiu a viac osobnejšiu túžbu, aby mala skutočnú cestu a vzťah s Pánom.

Bolo to cez Spoločenstvo obnovy, kde priateľky, ktoré sa stretávali, začali vytvárať hlbšie vzťahy, kvôli nášmu podobne zmýšľajúcemu odovzdaniu sa Pánovi a Jeho Slovu. Tieto vzťahy sú to, čo pomohlo posilniť náš záväzok a schopnosť cestovať po našej Ceste k obnove—hlavne sa naučiť, ako cestovať s Pánom, ktorý nás vedie—teda posilňuje náš vzťah s Ním ešte viac!

Veľmi skoro členovia nášho SO začali hovoriť ich priateľkám a ich rodinám o ich novom "kostole"—kostole, ktorý zmenil ich životy—stali sa Jeho Cirkvou,, ktoré teraz začali búrať naše vlastné steny.

Bolo to cez SO, kde sa ženy naučili o odvádzaní desiatku a novej zásobárni, lebo SO bolo to, kde každá jedna bola úžasne duchovne živená & posilnená—obyčajne po prvý krát v ich životoch!!!

"Byť súčasťou tohto Internetového spoločenstva mi pomohlo zmeniť sa za krátky čas. Môj život sa zmenil oveľa viac za posledný týždeň v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi." Cynthia z New Jersey OBNOVENÉ

"Chcem vám dať vedieť, že to, čo Boh vložil do Erin, aby sa toto spoločenstvo stalo realitou, bolo skutočné požehnanie pre moju rodinu a mňa. Konečne som našla moju skutočnú, naozajstnú lásku a to je môj Pán Ježiš Kristus! Neviem vyjadriť radosť, ktorú prve teraz cítim so všetkým (som nadšená)"~Victoria

Napriek tomu, že stále chodíš do lokálneho kostola, bezpochyby ťa tvoj kostol sklamal tak, ako sklamal nás. Nedali nám pravdu, čo sa týka manželstiev, a preto naše manželstvá tiež padli—a vtedy nás On viedol do Spoločenstva obnovy.

Hlavný cieľ RMIEW je povzbudiť ťa, aby si bola teraz živená tu, za účelom, aby si priniesla pravdu naspäť do tvojho kostola. Prosím, prečítaj si to znovu. Naším cieľom je, aby sme ťa povzbudili k tomu, aby si bola teraz živená tu, za účelom priniesť pravdu naspäť do tvojho kostola, nadobudla duchovnú silu a mohla pomáhať iným v tvojom kostole. No, aby si to mohla urobiť, tak ako so všetkým, najskôr musíš prenechať.

Spolu s výživou cez naše Denné povzbudenia a Denné lekcie, dúfame, že ti dáme duchovnú múdrosť a duchovnú silu, aby si mohla pomáhať druhým.

A tým, že prenecháš svoj lokálny kostol, a staneš sa JEHO kostolom, Jeho nevestou, tak ako Biblia hovorí, že sme—nadobudneš duchovnú múdrosť, ktorú budeš potrebovať na ukončenie tvojej Cesty k obnove. Budeš schopná prijať pravdu, že TY naozaj si Jeho Cirkvou, Jeho nevestou A že On dal každej jednej z nás službu zmierenia—pomôcť ženám a mužom byť "zmiereným s Bohom" cez ich vzťah s Jeho Synom, Ježišom. Manželská kríza je to, čo Boh použil, aby si získal tvoju pozornosť. Je to "návnada," ktorú nám Ježiš dal, keď nás chce použiť ako "rybárov" žien a mužov.

Jeho nevesta

Tak, ako každý pastor bude súhlasiť, že keď sa Ježiš vráti späť pre Svoju Nevestu, Jeho "Cirkev"
nevráti sa kvôli budove.

Môžem sa ťa spýtať pre čo, alebo pre koho sa On vracia späť?

Správne, nie kostolnú budovu—On sa vracia späť pre TEBA!

“Nebojže sa, veď nebudeš zahanbená,
a nepýr sa, veď nebudeš potupená! 
Áno, zabudneš hanbu mladosti,
na potupu svojho vdovstva si nespomenieš viac. 

“ Bo Manželom ti bude tvoj stvoriteľ Pán zástupov je jeho meno, vykupiteľom Svätý Izraelov, Bohom celej zeme sa nazýva. 

“'Veď ako opustenú ženu a duchom skleslú povolal ťa Pán. Nuž či môže byť zavrhnutá žena mladosti? - hovorí tvoj Boh. "–Izaiáš 54:4-6

"Pre vašu dvojnásobnú hanbu a potupu budú plesať nad svojím údelom, preto budú dvojnásobne vládnuť vo svojej krajine, dostane sa im večnej radosti. Lebo ja, Pán, milujem právo, nenávidím zločinnú lúpež; dám im verne ich odmenu a uzavriem s nimi večnú zmluvu. Známy bude ich rod v národe a ich potomstvo medzi kmeňmi.

 Všetci, čo ich uvidia, spoznajú ich, že sú pokolením, ktoré požehnal Pán. 

A ty povieš, keď raz toto okúsiš, že...

S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil ako ženícha, čo chystá veniec, ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.  Lebo ako zem plodí svoje rastliny a ako záhrada dáva vyklíčiť svojmu semenu, tak Pán, Jahve, dá vyklíčiť spáse a chvále pred všetkými národmi. 

Napriek tomu, že Spoločenstvo obnovy voláme "kostol vez stien", lebo je to virtuálny kostol bez múrov, pravdou je, že ženy, ktoré sú súčasťou Spoločenstva obnovy, SÚ Jeho kostolom—ženy samotné sú Jeho kostolom, Jeho nevestou, ktoré denne boria steny vo svojich životoch. Máme dôkaz, nie iba v tvojom živote, ale na základe každej jednej z nás, ktorá žije tieto verše s celým našim srdcom, že On sa môže stať všetkým, čo budeš kedy chcieť a potrebovať.

“Bo Manželom ti bude tvoj stvoriteľ PÁN zástupov je jeho meno, vykupiteľom Svätý Izraelov, Bohom celej zeme sa nazýva. Veď ako opustenú ženu a duchom skleslú povolal ťa PÁN. Nuž či môže byť zavrhnutá žena mladosti? - hovorí tvoj Boh.”—Isaiah 54:5-6

Veríme, že je bezpečné povedať, že každá jedna z našich žien Spoločenstva obnovy bola "opustená,""skleslá" a "zavrhnutá" svojim pozemským manželom. A tak, čím sa viac naučili, tým viac boli schopné zakúsiť Jeho lásku pre seba—keď sa pozerali na Neho ako svojho Manžela v každom slova zmysle.

“...hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi,  v ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu. ”—Efezanom 2:20-22

CHRÁM Ducha Svätého

“...ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená."—Efezanom 5:25-27

Jeho Cirkev, opäť, očividne nie je budova, ktorú Kristus miloval a dal za ňu Seba samého. Si to TY, koho On chce posvätiť a očistiť od všetkej bolesti a hanby z minulosti. Hanba, ktorá ti bola spôsobená a veci, za ktoré sa hanbíš. Jeho láska ťa urobí novou, svätou (čo presnejšie znamená, že ťa "oddelí") a nepoškvrnená! Aké nádherné!!

Jeho nevesta a Jeho Cirkev sú jedno a to isté pre KOHO sa Ježiš vráti späť.

Pastori budú tiež súhlasiť, že v minulosti, v prvých storočiach sa prvé "kostoly" nestretávali v kostolnej budove, ale sa stretávali ako spoločenstvo v domoch. Až o niekoľko dekád neskoršie sa všetko zmenilo, tak ako všetko ostatné, keď Jeho ľudia chceli to, čo mali aj ostatní. Chceli miesto, kde by chválili, ktoré nazvali "kostolom" radšej ako synagógou (čo sa prekladá ako "zhromaždenie") ako židovskí národ. To znamenalo, že miesto, že kostol bol to, kde sa budú stretávať na chválach—viac to nebudú robiť vo svojich  domoch. A smutné je, vtedy sa kostol stal ďalším "náboženstvom" radšej ako "vzťahom" po ktorom On túži, aby ho s nami mal.

"A preto PÁN čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je PÁN, blažení všetci, čo dúfajú v Neho”—Izaiáš 30:18. Kresťania namiesto toho túžia po spoločenstvách v kostole akoby to bol spoločenský klub, a chýba im skutočný vzťah, ktorý napĺňa každú potrebu.

Vytvorenie "náboženskej" Cirkvi tiež viedlo veriacich k obmedzeniam, k učeniu o Pánovi iba počas dvoch dní v týždni. Nedele a neskoršie v strede týždňa, stredy. Toto nevyhnutne spôsobilo, že Cirkev bola oslabená a tiež, že sa kostol stali ich "náboženstvom" a to všetko preto, lebo veriaci pozerali na to, čo mali iné "náboženstvá." A ešte horšie, spoločenstvá boli výhradne iba s členmi z kostola radšej, ako so samotným Pánom. 

Ešte raz, pravdou je, že MY sme "Cirkev" a preto nepatríme inej Cirkvi. Náš je vzťah, ktorý by nemal byť obmedzovaný na nedele a stredy. Nikdy by sme nemali experimentovať v tom, že tým, že pridáme pravidlá alebo veci, ktoré musia byť odškrtnuté ako raňajšie "rituály" ako napríklad čítanie Biblie. Ak nie sme náboženstvom, potom nepotrebujeme súťažiť s iným náboženstvom, lebo my nie sme náboženstvo, ale Jeho Cirkev a to je vzťah s Ním. 

SO sa sústredí na to, ako vylepšiť tvoj VZŤAH s Pánom a Spasiteľom a dôležitejšie, ako sa stať Jeho nevestou s Ním ako našim Manželom.

Našim cieľom nie je útočiť na kostoly, ale jednoducho dovoliť ženám, aby pochopili, že ONY sú Jeho kostol, Cirkev. MY sme Jeho nevesta a preto On túži po vzťahu s nami, celý deň, každý deň. A keď hovoríme k druhým, ľahko sa môžeme podeliť o tom, čo On robí v našich životoch, lebo to naozaj znamená "byť svedkom." A keď toto robíme kvôli vzrušeniu v našich srdciach, dokonca bez snaženia budeme povzbudzovať ďalšie ženy, aby sa tiež stali Jeho Cirkvou a Jeho nevestou.

Čo je také fantastické, je, že vždy a každý jeden raz, keď SO niekoho stretne, bez ohľadu na to, kde sme, nemôžeme si pomôcť, ale prinesieme Ho, vyslovujeme Jeho meno, hovoríme druhým, čo On robí v našich životoch  a preto je On v našej mysli—preto zažívame to, že máme "Cirkev" všade!!!!

Nie je to to, čo Ježiš povedal v Markovi 16:15?

"A povedal im: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.'"

Slovo "hlásať" presnejšie znamená "ukázať." A slovo "evanjelium" presnejšie znamená "Dobrá novina."

Dovoľ mi spýtať sa ťa, nebola to "dobrá novina," keď si počula a neskoršie okúsila, ako veľmi Pán MILOVAL teba—nehovoriac o nájdení prekypujúceho života a neskoršie, keď zomrieme, aké vzrušujúce je poznanie, že večnosť prežijeme s Ním?!?!?

 

OTÁZKY & ODPOVEDE

Často kladené otázky
  

Otázka #1

A čo kostol, ktorý teraz navštevujem?

Súhlasí tvoj kostol s tvojou túžbou po obnovenom manželstve? Ak nie, potom zostať a nenasledovať ich presvedčenie je presnejšie rebelstvo. A ak aj súhlasia, čo ti ponúkli, aby zabránili, a čo ti dali, aby obnovili tvoje manželstvo?

Našou túžbou je , aby si našla intímnejší, užší vzťah s Pánom, ktorý sa môže uskutočniť, tak ako iné blízke vzťahy, osamote a najlepšie miesto nie je v skupine, ale v tvojom dome.

A opäť, buď úprimná a uvedom si, že ťa tvoj kostol nenaučil, čo si potrebovala, aby si sa "neutopila" v lžiach, čo viedlo k tvojej súčasnej manželskej kríze. Ak sa nikto nenaučí, ako učiť druhých alebo zachrániť druhých, tvoj kostol bude strácať manželstvá a rodiny budú pokračovať v zničení.

A ak je kostol za obnovu, učia, čo by bolo ZABRÁNILO pádu tvojho manželstva? Ak nie, mysli na druhých, ktorí budú čeliť takému istému zničeniu a odíď (na čas), aby si bola trénovaná a vráť sa do tvojho kostola (a iných kostolov v tvojom okolí—a zbúraj steny denominácií) a pomôž druhým.

Otázka #2

Musím konvertovať?

Nie. Neexistuje perfektný kostol alebo denominácia a steny denominácií sú to, čo spôsobilo rozdelenie v Cirkvi. Ako "kostol bez múrov" Spoločenstvo obnovy bolo účelne nastavené bez doktríny alebo bez pravidiel z kostola, s ktorými by si musela súhlasiť alebo nasledovať. Prídeš na to, že ak raz poznáš Pána osobne, tak intímne, ako Ho my všetky poznáme, ty sa prirodzene, bez snahy, zmeníš.

Možno si neuvedomíš, že si sa zmenila, bude to tvoja rodina a priatelia, ktorí si uvedomia žiaru na tvojej tvári a radosť, ktorú počujú z tvojho hlasu. A čo sa týka konvertovania, uprednostňujeme, aby si zostala tak, ako si. Ak sa jedného dňa nevrátiš do svojho kostola, aby si pomohla druhým, potom jednoducho povoľuješ zničeniu, aby pokračovalo.

Otázka #3

Je Spoločenstvo obnovy kostolom tak, ako ja poznám, že by  "kostol" mal byť?

Spoločenstvo obnovy nie je naozaj "kostol," kedže sa Biblia jasne odvoláva na NÁS ako Jeho kostol, Cirkev—nie budova—ale jednotlivo a ako skupina veriacich, ktorí sa spoločne stretávajú, s Jeho menom na perách, kde On hovorí, že bude v našich mysliach. SO napĺňa verš, ktorý tak veľa ľudí používa, aby DOKÁZALI, že musíme byť súčasťou lokálneho KOSTOLA.

Hebrejom 10:24-25 "Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň."

Opäť, SO NIE je kostol, TY si Jeho kostol (pre koho sa On vracia späť), On je ženích, my sme nevesta. SO je "spoločenstvo," "spoločné stretávanie," aby sme POVZBUDILI jedna druhú umiestniť JEHO prvého a stať sa Jeho nevestou A tam, kde o Ňom hovoríme, kvôli tomu, že sa stal Láskou našich duší, čo znamená, že On je s nami v našich mysliach!!

A tým, že máš tento vzťah s Pánom, niečo, čo robíš každý deň, po celý deň, nebudeš môcť zostať ticho bez toho, aby si Ho všade nepriniesla. Toto znamená, že sa spoločne stretávate.

"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." —Matúš 18:20

A spôsob, ako riešime povzbudenie je prirodzene cez naše DENNÉ povzbudenia. Potom neskoršie zvýšiš a rozšíriš tieto povzbudenia, keď sa začneš stretávať v tvojom dome a budeš mať Domáce spoločenstvo.

Otázka #4

Ako môže to, že zostanem v mojom kostole, byť také zlé?

Jeden princíp s ktorým sa musíme s tebou podeliť je ten, ktorý nám Pán ukázal a ktorý je založený na tomto verši z Rimanom 13:1, hlavne pre tie, ktoré patria do kostola.

"Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh."

To znamená, že ženy, ktoré sedia pod autoritou pastora/kňaza a kostola, MUSIA poslúchnuť svojho pastora/kňaza a učenie kostola. Keď žena odvádza desiatok a/alebo sa zúčastňuje v kostole, kde učenie kostola alebo poradenstvo je v ROZPORE s tým, čo jej Pán ukázal, potom je ona v rebelstve k svojej autorite. Byť pod autoritou, ale nepodriadiť sa jej, je rebelsvo a ako môže nejaká žena byť požehnaná, keď žije v rebelstve??

Čeľme tomu, 99.9% toho, čo RMIEW učí, to si NIKDY nebola učená v tvojom kostole, inak by si nebola hľadala a nenašla nás. A toto tiež vedie k rozpoltenej mysli, kde tiež duchovne nechceš byť.

Ak je toto, kde práve si, povzbudzujeme ťa, hľadaj Boha a spýtaj sa Ho, k čomu ťa On vedie, aby si nenasledovala rozdielne učenia, čo spôsobuje rozpoltenosť mysle. Ak cítiš, že ťa vedie, aby si zostala v tvojom kostole, potom bude pre teba lepšie, aby si viac nebola živená od nás.

Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána; - muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní" Jakub 1:7-8

Predstav si, že si Jeho kostolom

& bez múrovRozhodnutie je na tebe. Tak veľa žien z celého sveta urobilo Spoločenstvo obnovy ich "kostolom," buď preto, že nenašli dobrý kostol v ich okolí, alebo preto, že ich manželia, ktorí žijú s nimi v dome, nechodia do kostola alebo jednoducho preto, lebo prišli na to, že začali rásť vo svojom vzťahu s Pánom cez povzbudenia žien, ktoré ponúka Spoločenstvo obnovy a chceli VIAC.

Ďalší dôvod, prečo ženy chcú byť časťou "kostola bez stien," je že viac a viac žien chce pomôcť ZACHRÁNIŤ ženy vo svojom okolí. Po tom, ako odišli a vzdali sa svojho kostola a prišli k nám, aby boli cvičené a vyzbrojené, sú schopné vrátiť sa do svojho kostola a začať pozývať ženy, aby sa spoločne stretali a tvorili spoločenstvo—v podstate vytvárajú "kostol" vo svojich vlastných domoch.

A tak konečne je tu čas, aby sme ŤA oficiálne pozvali, aby si sa stala členom Spoločenstva obnovy ako členom kostola. Čo je dôležitejšie je, kde Pán chce, aby si bola—a tak sa Ho spýtaj a On ťa bude viesť.

Ešte raz, tak, ako sme už toľko krát povedali, vždy sa spýtaj Jeho na každé jedno rozhodnutie, ktoré musíš urobiť, a potom pozeraj, ako tvoj život nadobudne nový a požehnaný vzhľad! Táto zmena neovplyvní iba tvoj život, ale všetky životy, ktoré sa ťa dotýkajú: tvojich detí, tvojho manžela alebo bývalého manžela, tvojich súrodencov, tvojich rodičov a dokonca aj ľudí na pracovisku.

Každý potrebuje viac Boha vo svojich životoch, a čím viac Jeho ty a ja máme, tým bude viac pretekať do života tých, ktorých milujeme a sme v ich okolí bez toho, aby sme povedali čo len slovo!

Rimanom 10:9-10 hovorí toto, "Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: "Ježiš je Pán!" a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu."

Hlavným cieľom Spoločenstva obnovy je preklenúť priepasť medzi účasťou v typickom "kostole" a stať sa Jeho nevestou ÚPLNE. Tým, že sa mi "zoskupíme" tak, ako to robil skorý kostol, Cirkev—najskôr online a neskoršie v domoch—každá sa viac naučíme, viac rastieme a stávame sa viac intímnymi s Pánom.

TERAZ by sme ŤA chceli POZVAŤ, aby si sa pridala k Spoločenstvu obnovy.

ČÍTAJ VIAC! a vyplň krátky formulár, ktorý nám pomôže, aby sme ťa lepšie spoznali.

 POTOM KLIKNI DOLU a vyplň
SLV SO: Členstvo Cirkevného Spoločenstva Obnovy ktorý bude poslaný služobníčke v tvojom okolí.

Ak máš VIAC otázok, prosíme, nájdi si chvíľku a kontaktuj náš tím: RF@rmiew.com.

P.S. Aj keď necítiš, že je správny čas, aby si vstúpila do SO, stále by sme ťa chceli pozvať, aby si bola súčasťou nášho štúdia Biblie, ktoré je ZADARMO.

“...a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí" —Ján 8:32

Teraz je čas, aby si KLIKLA SEM a vyliala si svoje srdce pred Pánom a do denníka "Čo som sa naučila."